//img.uscri.be/pth/d364491104bfbf856d2bed961171e4f093c72a50
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Monétarisation des impacts environnementaux liés au recyclage. Guide méthodologique et applications.

4 pages

http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Temis-0068477

Ajouté le : 11 janvier 2007
Lecture(s) : 8
Signaler un abus
GLUHFWLRQ GHV ÖWXGHV ÖFRQRPLTXHV HW GH O*ÖYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
Kruv0vêulh 3< QRYHPEUH 533:
ÖF R Q R P L H/ ÖY H O R S S H P H Q W G X U D E O H GH Q Y L U R Q Q H P H Q W W H Prqêwdulvdwlrq ghv lpsdfwv hqylurqqhphqwdx{ olêv dx uhf|fodjh Jxlgh pêwkrgrorjltxh hw dssolfdwlrqv
Vdyrlu gdqv txhooh phvxuh ohv eêqêilfhv hqylurqqhphqwdx{ gx uhf|fodjh mxvwlilhqw ghv vxufr†wv ä vxssruwhu sdu od vrflêwê hvw xqh txhvwlrq irqgdphqwdoh srxu oh gêflghxu sxeolf1 Od uêsrqvh ä fhwwh txhvwlrq sdvvh sdu od uêdolvdwlrq g◊dqdo|vhv fr†wv “ eêqêilfhv/ qêfhvvlwdqw g◊dwwulexhu xqh ydohxu prqêwdluh ä o◊hqvhpeoh ghv fr†wv hw eêqêilfhv hqylurqqhphqwdx{1 Oh … Jxlgh vxu od Prqêwdulvdwlrq ghv lpsdfwv hqylurqqhphqwdx{ olêv dx uhf|fodjh  hvw xq dffrpsdjqhphqw pêwkrgrorjltxh ghvwlqê dx sudwlflhq gh o◊dqdo|vh gh f|foh gh ylh +DFY,1 Lo ylvh ä oxl irxuqlu ohv êoêphqwv qêfhvvdluhv srxu dssoltxhu od pêwkrgh gh prqêwdulvdwlrq ä o◊dqdo|vh ghv hqmhx{ hqylurqqhphqwdx{ gx uhf|fodjh gh pdwêuldx{1 Oh gêflghxu sxeolf txl hqylvdjh gh phwwuh hq —xyuh rx gh vxssruwhu ilqdqflëuhphqw xqh dfwlrq hq idyhxu gx uhf|fodjh g◊xq surgxlw +pdwêuldx, fkhufkh ä frpsduhu od gêshqvh ilqdqflëuh ä hiihfwxhu dx{ frqvêtxhqfhv hqylurq0 qhphqwdohv +h{whuqhv, gh o◊dfwlrq1 Od uêsrqvh ä fhwwh txhvwlrq sdvvh sdu od uêdolvdwlrq g◊dqdo|vhv fr†wv “ eêqêilfhv/ qêfhvvlwdqw g◊dwwulexhu xqh ydohxu prqêwdluh ä o◊hqvhpeoh ghv fr†wv hw eêqêilfhv hqylurqqhphqwdx{1 Oh Jxlgh vxu od prqêwdulvdwlrq ghv lpsdfwv´ O1 Pljqdx{ 0 Phgdg hqylurqqhphqwdx{ gx uhf|fodjh hvw ghvwlqê dx sudwlflhq gh o◊dqdo|vh gh f|foh gh ylh +DFY,1 diihfwê Loylvhädpêolruhuodtxdolwêghvêwxghvgh00SÖuwhxqguhhqfrpswhodpsohxughodgêflvlrq prqêwdulvdwlrq txl shxyhqw í wuh phqêhv pdlv glhu oh pdufkê srxu od gêwhuplqdwlrq ghv dxvvl ä yxojdulvhu ohv pêwkrghv gh prqêwdulvd0 vxevwlwxwlrqv hiihfwlyhv wlrq srxu gêyhorsshu ohxu xwlolvdwlrq/ hqfruh O◊dssolfdwlrq gh fhv sulqflshv jêqêudx{ shx iuêtxhqwh dxmrxug◊kxl1 Fh jxlgh wudlwh gh prgêolvdwlrq shxw í wuh gliilfloh1 Ohxu vêsduêphqw od txhvwlrq gh od prgêolvdwlrq dssolfdwlrq dx{ surfêgêv gh uhf|fodjh grlw ghv hiihwv gh od gêflvlrq gh uhf|fohu +dqdo|vh suhqguh hq frpswh ohv êoêphqwv vxlydqwv = gx f|foh gh ylh kruv skdvhv qrq shuwlqhqwhvUêdfwlrqv gx pdufkê ghv pdwlëuhv vhfrq0 srxu oh uhf|fodjh = glvwulexwlrq/ frqvrppdwlrq,gdluhv =Lo idxw yêulilhu gdqv txhooh phvxuh ohv hw od txhvwlrq gh od prqêwdulvdwlrq ghv hiihwv lqgluhfwv olêv ä od uêdfwlrq gx pdufkê lpsdfwv hqylurqqhphqwdx{1 Lo looxvwuh êjdohphqw +Lqioxhqfh gh o◊êodvwlflwê ghv sul{ hw gh od plvh hq dssolfdwlrq gh od pêwkrgrorjlh o◊dpsohxu gh od gêflvlrq, yrqw hiihfwlyhphqw gêyhorssêh ä ghx{ fdv gh uhf|fodjh = yhuuh phqhu ä xqh êfrqrplh gh surgxfwlrq gh hw doxplqlxp1 pdwlëuhv ylhujhv Surgxfwlrq g◊êqhujlh =Lo idxw gêwhuplqhu L1 PRGÖOLVHU OHV HIIHWVtxhov pr|hqv gh surgxfwlrq yrqw uêsrqguh GH OD GÖFLVLRQ GH UHF\FOHUä xqh yduldwlrq gh od ghpdqgh +dssurfkh … edvêh vxu oh pdufkê  rx … pr|hqqh , hq Soxvlhxuv sulqflshv jêqêudx{ grlyhqw í wuh whqdqw frpswh gh o◊krul}rq whpsruho1 uhvshfwêv oruv gh od prgêolvdwlrq gh o◊dqdo|vhSurgxfwlrq gh pdwlëuhv suhplëuhv ylhujhv = gh f|foh gh ylh = Lghqwlilfdwlrq ghv hiihwv hq fdvfdgh hw 0 Prgêolvhu xq gliiêuhqwlho hqwuh vlwxdwlrqv doorfdwlrq ghv lpsdfwv > fdv g◊xq idfwhxu gh 0 Lghqwlilhu ohv hiihwv hq fdvfdgh surgxfwlrq olplwê1 0 Doorxhu ohv lpsdfwv hqwuh gliiêuhqwv surgxlwvÖolplqdwlrq ghv gêfkhwv =Lghqwlilfdwlrq ghv frqfhuqêv sdu xq pí ph surfêgê +doorfdwlrq, hiihwv hq fdvfdgh > lqioxhqfh gh o◊dssurfkh gh 0 Öydoxhu o◊lpsruwdqfh ghv hiihwv g|qdpltxhv prgêolvdwlrq +… edvêh vxu oh pdufkê  rx 0 Suhqguh hq frpswh ohv hiihwv olhv dx{ … pr|hqqh ,1 prgdolwêv gh plvh hq —xyuh gh od gêflvlrqWudqvsruw =Prgêolvdwlrq gh od froohfwh ghv 0 Dgrswhu o◊dssurfkh … edvêh vxu oh pdufkê pdwlëuhv vhfrqgdluhv hw gx wudqvsruw ghv pdwlëuhv 0 Suhqguh hq frpswh oh frqwh{wh jêrjudskltxh suhplëuhv > gêwhuplqdwlrq ghv whfkqrorjlhv ä 0 Suêflvhu o◊krul}rq whpsruho prgêolvhu +vroolflwêhv,1
G7H +533:,1 Prqêwdulvdwlrq ghv lpsdfwv hqylurqqhphqwdx{ olêv dx uhf|fodjh 0 Jxlgh pêwkrgrorjltxh hw dssolfdwlrqv1 Froohfwlrq … Öwxghv hw v|qwkëvhv 1 Grfxphqw ä wêoêfkdujhuvxu ^zzz1hfrorjlh1jrxy1iu20Froohfwlrq0Hwxghv0hw0v|qwkhvhv` Frqwdfw =ulGr1vlQnfdovxhCrfrojlh1jrxy1iu