Veli Kalli

Veli Kalli'den Gurbette Vatan Sevgisi

-

Documents
41 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

İçindekiler ¤ 24.10.2005 : Gurbette Vatan Sevgisi ¤ 15.11.2005 :İngilizcebilmeyenler saz çalamayacaklar ¤ 03.01.2006 :Yozlaşmaveyayozlaştılrılma ¤ 10.01.2006 : Sorunumuzkuşgribideğil ¤ 10.04.2006 : Gurbet çilesi ¤ 10.08.2006 :Ortadoğudakiemperyalist senaryolar ¤ 15.05.2007 : Gelinkardeş olalım ¤ 08.12.2007 : Uzaktan kumanda ¤ 19.04.2008 : Uyutulduk ¤ 04.07.2010 : Gündemdeğişiklikleriveyapılmakistenilenler ¤ 09.09.2010 : EgemenlikkayıtsızveşartsızAKP’lilerin mi? Gurbette Vatan Sevgisi Veli Kalli DENİZLİ'DEN PARİS'E GELDİM Ben 1972yılındaDenizli'den Fransa'ya geldim. Paris bölgesinde terzi olarakiş hayatına başladım.Milletimizin milli sembolü olan «Bozkurt rozetini» o günlerden bugüne kadar yakamdan hiçindirmedim.Çağdaş Türk milliyetçisiyim. ZORLUKLAR : 1974... Dilini, kültürünübilmediğimizvetanımadığımızbir ülkede zorluklarla hayat mücadelesi vermeyebaşladığımızbiryıl...Gurbet bizi hasret, özlem ve vatan üçgeni içerisindeetkilediğibu anlardaçeşitli vilayetlerdeninsanlarımızlakahvehaneköşelerinde geleceğimiziçin toplantılaryapmaya koyulduk... Memleketimizin ezan sesleri,çeşmeleri veinsanları düşlerimizde şekillenirkenbiz hiçboş durmadık.1976yılında kendivarlığımızı, inancımızı,kültürümüzü koruma veyaşatma duyarlılığı içerisinde Paris'de dernekçilik faaliyetlerinebaşladık...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 17 mai 2015
Nombre de visites sur la page 35
Langue Turkish

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
İçindekiler
¤ 24.10.2005 : Gurbette Vatan Sevgisi ¤ 15.11.2005 :İngilizcebilmeyenler saz çalamayacaklar ¤ 03.01.2006 :Yozlaşmaveyayozlaştılrılma ¤ 10.01.2006 : Sorunumuzkuşgribideğil ¤ 10.04.2006 : Gurbet çilesi ¤ 10.08.2006 :Ortadoğudakiemperyalist senaryolar ¤ 15.05.2007 : Gelinkardeşolalım ¤ 08.12.2007 : Uzaktan kumanda ¤ 19.04.2008 : Uyutulduk ¤ 04.07.2010 : Gündemdeğişiklikleriveyapılmakistenilenler ¤ 09.09.2010 : EgemenlikkayıtsızveşartsızAKP’lilerin mi?
Gurbette Vatan Sevgisi
Veli Kalli
DENİZLİ'DENPARİS'EGELDİM
Ben 1972yılındaDenizli'den Fransa'ya geldim. Paris bölgesinde terzi olarakhayatınabaşladım.Milletimizin milli sembolü olan «Bozkurt rozetini» o günlerden bugüne kadar yakamdan hiçindirmedim.ÇağdaşTürk milliyetçisiyim.
ZORLUKLAR :
1974... Dilini, kültürünübilmediğimizvetanımadığımızbir ülkede zorluklarla hayat mücadelesi vermeyebaşladığımızbiryıl...Gurbet bizi hasret, özlem ve vatan üçgeni içerisindeetkilediğibu anlardaçeşitlivilayetlerdeninsanlarımızlakahvehaneköşelerindegeleceğimiziçin toplantılaryapmaya koyulduk... Memleketimizin ezan sesleri,çeşmeleriveinsanlarıdüşlerimizdeşekillenirkenbiz hiçboşdurmadık.1976yılındakendivarlığımızı,inancımızı,kültürümüzü koruma veyaşatmaduyarlılığıiçerisinde Paris'de dernekçilik faaliyetlerinebaşladık...
DEVLETİMİZBİZDENÇOK UZAKTAİDİ
O zamanlaraylıklarınıvemasraflarınıödeyerekgetirttiğimizdin görevlilerinden ve geçici de olsaöğretmenlerdenbu derneklerimizde vatandaşlarımızahizmetler sunduk. Devletimizin bizlere hiç birkatkısıolmadı.Aksine o zamanlar «İstihbaratBirimleriyle »aramızanifak sokularak bölünmemiz veparçalanmamızistendi.Yarınlarımız,geleceğimizveçocuklarımızüzerinde olumsuz etki yapandışoyunlarıniç etkileri bizleri iyiceparçaladı.Sorumsuz bir nesil, parçalanan aile yapısı,sahipçıkılmayanbir topluluk görüntüsüyalnışpolitikalar sonucu ortayaçıktı.
BİZİAŞANSORUNLAR
Devletimizi temsil eden Büyükelçilerimizin,Başkonsoloslarımızınbütün tahribatlar ve ilgisizlikler sonucu suçişleyenvatandaşlarımızlailgilendiklerini hiçduymadık.Geneldevatandaşlarımızındertleriyle dertlenen bir milletsevdalısınahiç rastlamadık! Amaonlarınşaşalıyaşgünlerikutlamalarıyaptıklarınıduyduk. Özel günlere içki içenler davet edildi. Bu özel günlere,örneğinCumhuriyet Bayramlarıkutlamalarınaherhangi bir gariban Anadoluişçisihiç bir zaman davet edilmedi.
Bir zamanlarKonsolosluklarımızabiriçingittiğimizde dahakapıdaniçeriye girmeden önceyakamızdataşıdığımızmilletimizin milli sembolü olan «Bozkurt rozetini»çıkarmamızıisteyen birgörüşhakimdi.
Biz dövizmakinasıyız.Pasaport almak veya süresiniuzattırmakiçin, ya da askerlik veya evlilikişlemleriiçinKonsolosluğagittiğimizde önce uzun birkuyruğagireriz... Sonrakadın-erkek, çoluk-çocuk demeden bir küçük seleye teker teker ceplerimiziboşaltırız.Üstümüz iyicearanır.Törenle, birayıplakarşılanarakiçeri gireriz. Kendi ülkemizininsanlarıncaPotansiyel bir suçlu olarakalgılanıpgüvenlik nedeniyle bize reva görülen buişlemlerilgililerirahatlatırve derin solukaldırır.Aynıbölgedekidiğerülkelerin temsilciliklerine bakarak aradakifarkıisterseniz siz ortaya koyun. Biz asil bir milletiz.
DEVLETİMİZCEMİLLİBİRPOLİTİKATAKİPEDİLMEDİĞİİÇİNGURBETEGÖNDERİLENVATANDAŞLARIMIZBOŞLUKTAYDI
İlkanlarda birçoğumuzbekârdı.Gençlik bir yanabulunduğumuzülkede kontrolsüz ve tehlikeli birgidişineşiğindebulunanlar oldukçafazlaydı.Bunlardan birçoğununmilliyetçilik ve ülkücülük gibi kavramlardan hiç haberlerininolmadığınıda biz farkediyorduk. Güzel duygular, yardımlaşmavedayanışmaolgularıyladaha önce hiçalışıkolmayan vatandaşlarımızaderneğimizbir cazibe merkezi haline geldi. Dostluk ve kardeşlikköprüleri kuruldu.Kaynaşmaarttı.Kültür veeğitimfaaliyetlerimizyaygınlaştı.
İşçiotellerindekivatandaşlarımızı,hastanelerdekiinsanlarımızıziyaret ederekonlarıngönüllerinialdık.Öleninsanlarımızıncenazelerini ülkemizdeki ailelerininbulunduğuyerlere kadar götürerek teslim ettik. Aramızdatopladığımızparalarla destek olmayaçalıştık.
Bütün bu faaliyetler temelinde inanç ve vatan sevgisiolduğuiçin kök saldıve etkili de oldu. Zaten biz gayretlerimizin ilkbaşındaALLAH (C.C.) rızasıiçinyapılanher bir hizmetinboşagitmeyeceğinide biliyorduk. Ciddi birkararlılıkla,yürekten bir samimiyetle, büyük birsabırlabu yönde kesintisiz, her türlü olumsuzluklararağmençalışmalarımızıbugüne kadar sürdürdük...Sürdüreceğiz. AVRUPA SEVDASI
Ülkemizdekigelişmeleriseistemediğimizboyutlaraulaştı.Milletimizin hayali vaadlerle bir yerlere sürüklenmeyeçalışıldığınıgörüyoruz. Avrupa birliğikendisinebağlıülkelerinvatandaşlarıtarafındanhenüz kabul görmediğive hatta içten içe parçalanmayadoğrugittiğihalde bizde ise akılalmaz tavizlerle bubirliğegirme mücadelesi veriliyor. Euro ortak para birimine geçildikten sonra Avrupa ülkelerinde temel ihtiyaç ürünleri önceki fiyatlara göreyaklaşık6katınaulaşanartışlarasebep oldu. Halbuki ücretlerdekiartış4yıliçerisinde%6'nınüstüneçıkamadı.Petrol artışları,savaşkrizleri, Avrupatopluluğuülkelerindeki bir kaç zenginin işineyarıyor...Kapitalist ülkelerinsavaşsanayilerineyaptıklarıyatırımise artırılarakgenişliyor.Suçlarınçeşitlendirilmesineyönelik suçlu üreten sistemler ise iyicegeliştikçegelişiyor.Biz henüz ortada hiç birşeyyokken bugün dahifarklıetkilerinaltındabulunan bir Türkiye'yi görüyoruz. Türk toplumuyeraltızenginliklerini dahi değerlendiremeyendışabağımlıyöneticelerle idare edilip yönetiliyor. Yani kendivatandaşlarınınekonomik seviyelerini yükselterek bu topluluğagirme yerinegeleceğesıkıntılartaşımayaçalışanbir yönetim Avrupainsanlarınaaşağılananbir Türkiye görüntüsüoluşturduğununda farkındadeğil.İktidardabulunanlarınkendilerine bilimsel ve idariaçıdandestekolmasıgereken üniversitecamiasınakarşısavaşhalindeolmasıda genel politikalardaki Türkiyemanzarasınıanlatmaya yeterli oluyor.
Paris, 24.10.2005
İngilizcebilmeyenler saz çalamayacaklar
VeliKALLİ
TRTİNT’in 15.11.2005 tarihindekiproğramındageçen konular dikkatimi çekti. Saz ve klarnet üzerine konservatuvarlara girmek isteyen gençlerimize imtihanda ingilizce bilip bilmediklerisorulmuş…Bilmeyenler imtihandışındabırakılmışlar. Milliçalgımızolan saz ile ingilizce bilmeninilişkisinibir türlü anlayamadım.
Kendi ulusunundeğerlerineyönlendirme yerineyozlaştırmayagötüren bu tür uygulamalar ilk andaanlaşılamayacakbirçarpıklığıda gözler önüne seriyor.
İsveç’debayan bir gazeteciyikonuşturmuşlar,ben kendi kendimden Türk olduğumiçinutanıyorum,diyor.
Paris, 15.11.2005
SağbaştaVeli Kalli veülküdaşları
Veli Kalli’nin oğluHalil Kalli, Paris’deki evlerinde BaşbuğAlparslanTürkeş’inkucağında
Yozlaşmaveya yozlaştılrılma
Veli Kalli
ETKİNLİKLERİNHIRİSTİYANLAŞTIRILMASI
Yılbaşıetkinliklerini devlettelevizyonlarıdahil bütün televizyonlar « Noel Baba » süslemeleriylekutladılar.YaniFransıztelevizyonlarındakigörüntülerle bizim televizyonlardaki görüntüler hemen hemenaynıidi. Hatta soyunmabakımındanbizimkızlarımızbatılıkızlardandaha fazla soyundular...Ahlakınkorunması,kendi kültürümüzüyansıtmagayretleri adeta rafakaldırılmışdurumda...Yozlaşmalarave kültürbozulmalarınınyaygınlaşmasınakarşıyetkililerden enufacıkbir hassasiyet dahi göremiyoruz.
Halbuki biz millet olarak tarihiyle, kültürüyle Türk ve Müslüman olma özelliğimizikoruyarakyılbaşıkutlamalarıyapmamızgerekirken aksine batıkültürüneağırlıkvermemiz ve bunu heryılkoyulaştırarak,derinleştirmemizivegeleceğetaşımamızıben « oldukçaendişeverici sorumsuzluklar olarak » görüyorum.Fransızlarıngeçmişteolduğugibi kendi kültürleri olanhıristiyanvebatıkültürüne uygun kutlamalar yapmalarıiseBatıülkelerindeyozlaşmalarafırsatverilmediğininbir göstergesi olarak kabul edilmelidir.
ÖZÜMÜZEYÖNELİKYOZLAŞTIRMAHAREKETLERİ
TRTİNT'in15.11.2005 tarihindekiproğramındageçen konular dikkatimi çekti. Saz ve klarnet üzerine konservatuvarlara girmek isteyen gençlerimize imtihanda ingilizce bilip bilmediklerisorulmuş...Bilmeyenler imtihandışındabırakılmışlar. Milliçalgımızolan saz ile ingilizce bilmeninilişkisiniben bir türlü anlayamadım.
Yine TRT'denbahsedeceğim.Sağolsunlaronlarınsayesinde çok güzel belgeseller izliyoruz. Ama gel gelelim bunlar YunanMüziğiylesunuluyor. Yani Türk tarihinin ve kültürünün YunanMüziğiyleTürk milletine
sunulmasıylahangi amaca hizmetedildiğiniben bir türlüanlayamadım?Bunu bana kim izah edecek?
«İnsanlarımızınkendi ulusumuzundeğerlerineyönlendirilmeleri yerine yozlaştırmayagötüren bu tür uygulamalar ilk andaanlaşılamayacakbir çarpıklığıda gözler önüne seriyor. » Adetabatılılaşmanınyolunun kendi ülkesinefarklıbakıştangeçtiğinizannedenler var. Türkolduklarındanutananlarla Türkiye'dedoğduklarıhalde Türkiyedüşmanlığıyapanlara gösterilenBatılılarınilgisinden de ülkemizekarşıiçten bir psikolojiksavaşınbaşlatıldığınıgörüyoruz. Bize karşıkullanılanmaşalarıyüceltme ve bunlardan kazanç elde etme gayretlerinde bulunanmedyamızında faaliyetleri gözlerimizden kaçmıyor. İsveç'debayan bir gazeteciyikonuşturmuşlar,ben kendi kendimden Türk olduğumiçinutanıyorum,diyor. Bu ifadeninkaynağınıbanaaçıklayabilirmisiniz ?
DİLİMİZEYÖNELİKYOZLAŞTIRMAHAREKETLERİ
Diğerhassas alanlardaolduğugibi dilimizin de devletin en üst kademelerine kadaryaygınlaşanuygulamalarla tahripalanındabulunduğunugörüyoruz.
Fransa'da «Fransızdilini koruma kanunu var», Amerika'da«İngilizce'yikoruma kanunu var...» Biz isedükkanlarımızınisimlerinden, çocuklarımızınisimlerine kadar bizelayıkolmayan kendi kültürümüzden kopuk isimyozlaşmalarınıniçerisindeyiz. Enufacıkbir denetleme yok. Herkes halinden memnun. Olan Türk kültürüne ve Türk diline oluyor. Önümüze gelen bir çokkişitelevizyonlarda«teşekkürediyorum» deme yerine «mersi» diyor. Benşahsenbunlardanrahatsızlıkduyuyorum.
TV8'de 26.12.2005 tarihinde ana haberlerin sunumunda «Yarınara verildi...» denildi.Bilindiğigibiyarınbulunduğumuzan için gelecek zamanıifade etmektedir. «di» ligeçmişzaman gelecek içinkullanılamaz.Bu sebeple bahsi geçen ifade :«Yarınara verilecek...»şeklindeolmasıgerekirken«Yarınara verildi...» denildi.Anlaşılıyorkikonuşmametinleri gerektiğişekildetelevizyonlarımızdadenetlenmiyor. Böylecekonuşmadilimiziyakındanetkileyiciyayınorganlarıinsanlarımızakötü örnek olmaya devam ediyorlar.
Dikkatimi çeken bir husus dayarışmagibibazıproğramlarıntelevizyonlarımızdakıliseçanlarındanoluşanmüziklerlesunulması.Eh
ne diyelim Müslüman mahallesinde demek ki salyangoz satanlarmüşteribulabiliyorlar ki buşekildeuygulamalarlakarşılaşıyoruz.
Kanal 7 Televizyonunda 02.01.2006 ana haberdekonuşanDr. Murat Soysal :«kuşgribininRezervoarıkuşlar»ve «antiviral ilaçlar» «antigripal ilaçlar» gibi ifadelerkullandı.Halkımızınkaçtakaçıifade edilen buyabancıkelimelerianlıyor,bu hiç düşünülüyormu? Bu türkonuşmalaraşağılıkkompleksinden mikaynaklanıyor?Yoksa kendilerini kabul ettirmek için bir yol olarakgörülüyor?
KIBRIS'ABİRBAKIŞ
KuzeyKıbrısTürk Cumhuriyetindearaçlarındümenleriİngiltere'deolduğugibi hepsağda...İçiçeolduğumuz,hatta «yavru vatan» diye isimlendirdiğimizKıbrıs'tabirİngilizağırlığınıgörebiliyoruz amaaraçlarındümenlerini sola çevirecek bir Türkağırlığınıneyazıkki göremiyoruz. Bir ALLAH'ınkuluçıkıpta buçarpıklıkneyin nesidir diye bu konuyu ele almadı?
Bütün bunlar bizim özümüze dönmemiz için önemliadımlaratmamızıngerekliliğinigösteriyor. Yozlaşmalarındiğeryozlaşmalarıda beraberindegetireceğiniunutmayalım. İnşallahzaman zaman bu türkonularıdile getirmeyeçalışacağım. Hepinizsaygıylaselamlıyorum.
Paris, 03.01.2006