Bilag til Gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen

Bilag til Gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen

-

Documents
584 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

EUROPA - KOMMISSIONEN BILAG TIL GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL EF-TOLDKODEKSEN Situationen pr. 1.11.1994 • *• • • •*•* DA EUROPA - KOMMISSIONEN BILAG TIL GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL EF-TOLDKODEKSEN Situationen pr. 1.11.1994 • ** • • • * DA Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995 ISBN 92-827-4188-5 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1995 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Luxembourg FORORD Læserens opmærksomhed henledes på, at dette dokument er en kompilation, der især er udarbejdet af Kommissionens Generaldirektorat for Told og Indirekte Beskatning, og som kun har uofficiel karakter. Formålet med den er alene at lette tilgangen til EU ' s toldlovgivning. Hverken Europa-Kommissionen eller nogen anden person, der handler på dennes vegne, er ansvarlig for, hvordan oplysningerne heri anvendes. m FORKLARENDE NOTE Denne publikation indeholder bilagene til gennemførelsesbestemmelserne til EF 's toldkodeks (forordning (EØF) nr. 2454/93). Teksten foreligger som en samordnet tekst, som indeholder alle de ændringer, der er foretaget i den oprindelige retsakt. Den samordnede tekst indeholdende henvisningerne, begrundelsen og artiklerne, men ikke bilagene er allerede offentliggjort J Den samordnede tekst Ændringerne er indarbejdet i retsakten efter følgende regler: 1.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 277
Langue Danish
Signaler un problème

EUROPA - KOMMISSIONEN
BILAG
TIL
GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER
TIL EF-TOLDKODEKSEN
Situationen pr. 1.11.1994
• *•
• •

*•*
DA EUROPA - KOMMISSIONEN
BILAG
TIL
GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER
TIL EF-TOLDKODEKSEN
Situationen pr. 1.11.1994
• **
• •
• *
DA Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995
ISBN 92-827-4188-5
© EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1995
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg FORORD
Læserens opmærksomhed henledes på, at dette dokument er en kompilation, der
især er udarbejdet af Kommissionens Generaldirektorat for Told og Indirekte
Beskatning, og som kun har uofficiel karakter. Formålet med den er alene at lette
tilgangen til EU ' s toldlovgivning.
Hverken Europa-Kommissionen eller nogen anden person, der handler på dennes
vegne, er ansvarlig for, hvordan oplysningerne heri anvendes.
m FORKLARENDE NOTE
Denne publikation indeholder bilagene til gennemførelsesbestemmelserne til EF 's
toldkodeks (forordning (EØF) nr. 2454/93). Teksten foreligger som en samordnet
tekst, som indeholder alle de ændringer, der er foretaget i den oprindelige retsakt.
Den samordnede tekst indeholdende henvisningerne, begrundelsen og artiklerne,
men ikke bilagene er allerede offentliggjort J
Den samordnede tekst
Ændringerne er indarbejdet i retsakten efter følgende regler:
1. Indarbejdning af ændringen
— En ændring, der erstatter eller supplerer den oprindelige tekst, angives på
følgende måde:
»Den ændrede tekst« [nr.]
En ændring angives ved, at den nye tekst sættes mellem citationstegn, efterfulgt af
et henvisningsnummer i kantet parentes [ ].
Hvis der forekommer et tekststykke mellem citationstegn, uden at det følges af et
nummer i [ ], skal det opfattes som en integreret del af teksten.
— En ændring, som udelukkende går ud på at fjerne en del af den oprindelige
tekst, angives på følgende måde:
»...« [nr.]
2. Henvisning tilændringsretsakt
Det er muligt at finde frem til oprindelsen til den tekst, som ændrer den
oprindelige tekst, ved at benytte nummeret i skarp parentes lige efter den nye
tekst. Dette nummer henviser til den ændringsretsakt, der er nævnt på side 1. Den følgende kodificerede tekst er blevet offentliggjort af Kommissionen til orientering og afføder hverken rettigheder eller pligter udover dem, der følger af de retsakter, der er
blevet lovligt vedtaget og offentliggjort; kun disse sidstnævnte har juridisk gyldighed.
FORTEGNELSE OVER BILAGENE
Titel/Emne Side Nummer
1 Bindende tariferingsoplysning (BTO)
Formular til meddelelse af BTO 3
2 Ægthedscertifikat — Friske druer til spisebrug (Emperor) 13
3 Certifikat for tilberedte produkter betegnet »Ostefondue« 15
4 Certifikat for oprindelsesbetegnelse for tokayer (aszu og szamorodni) 17
19 5 Ægthedscertifikat — Bourbon-whiskey
6 t — Finsk vodka 21
7 Ægthedscertifikat — Tobak 25
8 Kvalitetscertifikat — Chilesalpeter 27
9 Indledende noter til listerne over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden
oprindelsesstatus skal undergå, for at den fremstillede vare kan fá oprindelsesstatus 29
10 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer udens skal
undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus. Tekstilvarer henhørende under
afsnit XI 32
11 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal
undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus. Andre varer end tekstilvarer
henhørende under afsnit XI 37
12 Oprindelsescertifikat og ansøgning herom 41
13 t til brug ved indførsel af landbrugsprodukter i Det Europæiske Øko­
nomiske Fællesskab 47
14 Indledende noter vedrørende de tre præferenceordninger 49
15 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal
undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus (GSP) 54
16 Bearbejdninger, der er udelukket fra regional kumulation (GSP) 94
17 Oprindelsescertifikat formular A 94
18 Formular APR 99
19 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal
undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus (de besatte områder) 105
20 Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal
undergå, for at den fremstillede vare kan få oprindelsesstatus (republikkerne Bosnien-
Hercegovina, Kroatien, Slovenien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien) 144
21 186 Varecertifikat EUR.l og ansøgning herom
191 22 Certifikat EUR.2
23 Forklarende bemærkninger om toldværdi 195
24 201 Anvendelse af almindelig anerkendte regnskabsprincipper til fastsættelse af toldværdi
201 25 Luftfragtomkostninger, der skal medregnes i varers toldværdi
VII Den følgende kodificerede tekst er blevet offentliggjort af Kommissionen til orientering og afføder hverken rettigheder eller pligter udover dem, der følger af de retsakter, der er
blevet lovligt vedtaget og offentliggjort; kun disse sidstnævnte har juridisk gyldighed.
Nummer Titel/Emne Side
Varepositioner omfattet af enhedsværdier 26 258
27 Handelscentre, fra hvilke oplysninger danner grundlag for beregningen af enhedsværdier for
hver kode i varelisten 261
Toldværdideklaration — D.V.l 265 28
267 29 Fortsættelsesblad — D.V.l BIS
Etiket til mærkning af bagage, som indskrives i en fællesskabslufthavn 269 30
31 Det administrative enhedsdokument (DAU/SAD) 273
32 Det e t ril edb­behandling af angivelser 289
33 Supplementsformular til det administrative enhedsdokument (formular­bis) 297
34 r til det e t ) 313
Liste over de eksemplarer af formularerne i bilag 31 og 33, på hvilke de deri indeholdte 35
oplysninger skal angives ved gennemskrivning 321
36 Liste over de eksemplarer af formularerne i bilag 32 og 34, på hvilke de deri indeholdte
oplysninger skal angives ved gennemskrivning 322
37 Vejledning til udfyldning af enhedsdokumenter 323
38 Koder, der skal benyttes i r 336
39 Liste over de olieprodukter, på hvilke betingelserne for adgang til toldlempelse på grund af
deres særlige anvendelsesformål finder anvendelse 343
Liste over de varer til luftfartøjer, skibe og boreplatforme, på hvilke betingelserne for adgang 40
til toldlempelse på grund af deres særlige anvendelsesformål finder anvendelse 345
41 Liste ovet de varer, som de i artikel 291 til 304 omhandlede betingelser for adgang til
toldlempelse på grund af de særlige anvendelsesformål ikke finder anvendelse på 347
347 42 Gul klæbeseddel
349 43 Τ 2 M­formular
44 Bemærkninger, som skal anfores på omslagets side to i det hæfte, der indeholder T2M­
formularerne 353
45 Ladeliste 355
46 TC 10 — Grænseovergangsattest 357
47 TC 1 1 — Ankomstbevis 359
361 48 Fællesskabsforsendelse — Model til samlet kaution
363 49 e — Model til enkeltkaution
365 50 Fællesskabsforsendelse — Model til fast kaution
367 51 TC 31 — Kautionsattest
Liste over varer, ved hvis forsendelse en forhøjelse af den faste kaution kan komme i 52
betragtning 368
53 Liste over varer, ved hvis forsendelse der sker en forhojelse at den samlede kaution 369
54 TC 32 — Sikkerhedsdokument (fast kaution) 370
Fritagelse for sikkerhedsstillelse — Den pågældendes erklæring 371 55
VIII