244 pages
Nederlandse
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Economie en arbeidsomstandigheden

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
244 pages
Nederlandse

Description

europese stichting tot verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden ECONOMIE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN METHODOLOGISCHE ASPECTEN ECONOMIE EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN METHODOLOGISCHE ASPECTEN EF/82/U/NL Copyright: EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 1982 Aanvragen om vertaal- of reprodukti e rech ten te richten aan de Directe'ur van de Stichting ( European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, LoughLinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland). VOORWOORD Tegelijkertijd met haar research inzake de weren en middelen om de levenskwaliteit van de werknemers te verbeteren heeft de Stichting getracht meer te weten te komen omtrent de uitwerkingen van de arbeids­omstandigheden en van wijzigingen in de arbeidsomstandigheden op het productiesysteem en op het economische systeem in zijn geheel. In de onderhavige studie wordt het probleem van de relaties tussen de economie en de arbeidsomstandigheden meer systematisch onderzocht door middel van sektoriële studies, te weten de economische aspekten van ploegenarbeid en beloningssystemen. Ten einde dit gebied nader te onderzoeken werd het noodzakelijk geacht de instrumenten voor de analyse te verbeteren en het researchveld te verruimen door een globaal onder­zoek te verrichten naar de problemen die zich in verband met de metho­dologie van de economische evaluatie van de arbeidsomstandigheden voordoen.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 21
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Exrait

europese stichting
tot verbetering van de levens-en arbeidsomstandigheden
ECONOMIE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
METHODOLOGISCHE ASPECTEN ECONOMIE
EN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
METHODOLOGISCHE ASPECTEN
EF/82/U/NL Copyright: EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE
LEVENS- EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 1982
Aanvragen om vertaal- of reprodukti e rech ten te richten
aan de Directe'ur van de Stichting ( European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions,
LoughLinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland). VOORWOORD
Tegelijkertijd met haar research inzake de weren en middelen om de
levenskwaliteit van de werknemers te verbeteren heeft de Stichting
getracht meer te weten te komen omtrent de uitwerkingen van de arbeids­
omstandigheden en van wijzigingen in de arbeidsomstandigheden op het
productiesysteem en op het economische systeem in zijn geheel.
In de onderhavige studie wordt het probleem van de relaties tussen de
economie en de arbeidsomstandigheden meer systematisch onderzocht door
middel van sektoriële studies, te weten de economische aspekten van
ploegenarbeid en beloningssystemen. Ten einde dit gebied nader te
onderzoeken werd het noodzakelijk geacht de instrumenten voor de analyse
te verbeteren en het researchveld te verruimen door een globaal onder­
zoek te verrichten naar de problemen die zich in verband met de metho­
dologie van de economische evaluatie van de arbeidsomstandigheden voordoen.
Deze studie heeft ten doel :
a) de omvang van het probleem van de relaties tussen de arbeidsomstan­
digheden en de economie zo volledig mogelijk te definiëren,
b) de inventaris op te maken van de aspekten die tot op heden zijn be­
studeerd,
c) de methoden te onderzoeken en te evalueren die ten doel hebben de uit­
werkingen van de arbeidsomstandigheden op de economie te analyseren,
te formaliseren en, indien dit wenselijk geacht wordt, te kwantificeren,
d) een lijst op te maken van de aspekten van het probleem dit tot op
heden nog niet werden behandeld.
Bij de bij deze research gevolgde procedure waren twee groepen betrokken
wier aktiviteiten van strikt aanvullende aard waren :
- de eerste groep, die bestond uit researchers van ANACT (Frankrijk),
kreeg opdracht de literatuur over het onderwerp te verzamelen en te verwerken. Het doel hiervan was de wijze te beschrijven waarop de
methodologie was ontstaan en zodoende de geboekte vooruitgang met
betrekking tot de verbetering van de gebruikte methoden en de ver­
ruiming van het researchveld aan te tonen.
- de tweede groep, de zogenaamde groep van deskundigen*, was verantwoor­
delijk voor de evaluatie van deze methoden, het noemen van aspekten
die nog moesten worden onderzocht, en het vaststellen van de principes
en vereisten waaraan moest worden voldaan ten einde tot een toepasse­
lijkere en breder opgezette évaluâtiemethodologie te komen.
De twee groepen hebben nauw samengewerkt ten einde te verzekeren dat hun
respektievelijke aktiviteiten zo nauw mogelijk bij elkaar aansloten.
Het rapport van de "literatuurgroep" en dat van de groep van deskundigen
werd geëvalueerd door vertegenwoordigers van de vakverenigingen, de werk­
gevers en de regeringen op een seminar dat op 11 en 12 februari I982 te
Dublin plaatsvond. Hun meningen zijn vervat in de evaluatierapporten die
U aan het begin van deze publikatie aantreft.
De Stichting wenst er de nadruk op te leggen dat de in de rapporten van
de "literatuurgroep" en van de groep van deskundigen opgenomen analysen
en meningen geheel voor verantwoordelijkheid van de researchers zijn.
* De groep van deskundigen was samengesteld uit de heer Yves Chaigneau
Direkteur van ANACT (Parijs) en de heer Anthony Hopwood, Professor aan
de London Business School. De heer Michel Cretin, Raadgever bij de Reken­
kamer (Frankrijk), was de rapporteur van de groep. De Stichting dankt
tevens Mevrouw Rolande Cuvillier van de IAO en de heer Oliver Clark van
de OESO die in de funktie van waarnemers aan de werkzaamheden deelnamen. EVALUATIERAPPORTEN