Bac 2019 : sujet arabe LV1 Amérique du Nord
4 pages
Français
YouScribe est heureux de vous offrir cette publication

Bac 2019 : sujet arabe LV1 Amérique du Nord

-

YouScribe est heureux de vous offrir cette publication
4 pages
Français

Description

%$&&$/$85e$7 *e1e5$/ 6(66,21 $5$%( BBBBBBB /$1*8( 9,9$17( 'XUpH GH O¶pSUHXYH KHXUHV 6pULHV(6HW6 ±FRHIILFLHQW 6pULH//DQJXH YLYDQWH REOLJDWRLUH /92 ±FRHIILFLHQW 6pULH//92 HW /DQJXH YLYDQWH DSSURIRQGLH /9$ ±FRHIILFLHQW BBBBBBB L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé, à l’exception des dictionnaires électroniques. L’usage de la calculatrice est strictement interdit. 'qV TXH FH VXMHW YRXV HVW UHPLV DVVXUH] YRXV TX LO HVW FRPSOHW &H VXMHW FRPSRUWH SDJHV QXPpURWpHV GH j 5HSDUWLWLRQ GHV SRLQWV &RPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW SRLQWV ([SUHVVLRQ pFULWH SRLQWV $5 *($1 3DJH 'RFXPHQW 1 Áƈ Æ Ɯœŕƍ Ƨ ¯¯ŷ ¯ŠÃž À¦ÂƄš Ɠž ƌś±Ãŝ ŕƎśōŮƊ£ Ɠśƅ§ ŶƊŕŰƈƅ§ ¯ţƗ řœŠŕſƈ ©±ŕƔ²ŗ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ ÀƔŷ²ƅ§ ÀŕƁ à Àƍ¯ţ£ Ɠž ÀƎƔƊŕſśŗ :ŢŲ§Ã ³ŕƈţŗ Ƌ¯Ɣ ƑƆŷ ¯ÌŮÁƈ ¨±ś»Ɓ§ ¿ƈŸƅ§ ŕÆ ŠŕƎśŗ§Ã.ŕƎƔž ÁÃśƔŗƔ ŕƎƅŕƈŷ Ì 2 Ë .¿·ŗ ŕƔ ¾ƆƔţ ¯ŮÌ 3 .ŕŮŕŗ ŕƔ ¾Ŭ±ţƔ ĺ§:Æ ƜœŕƁ Ƌ¯Ɣ ¿ƔŗƂśŗ ÀƎž Ì 4   ƌƂŗ ÁƔśƔ»Ɣ¯±Ã ¿żśŮśŗ ªƊ§Ì .ƌŗÊśŬƔ ƌƊ £ Á¸ž Ì Ì .©¯ţ§Ã řƔ¯±Ã ŕŮŕŗ ŕƔ ĺ§ÃÌ 5   ƌƔƅ ´ţñśŗƈ ¿ŕƈ£Ì Ì   ŕŮŕŗ ŕƔ ÁƔž ­Ã±£ ƛ ÀƎƊ £ ¯±Šƈƅ ³Ɣƅà Ƨ ± ŕƎƊÃ Æ ƜƔƅ ¿ƈŸƅ§ řƆۧÃƈ Ɠž řŗŻ± ŶƊŰƈƅ§ Ɠž ÁÃƈŕƊƔ ¿ŕƈŸƅ§ Á£ Á¸ ¯Ɓà ÀƔŷ²ƅ§ ¾ŗś±ŕž Ì ÌÌ ÌÌ :Ƌ±Űŗ Ƒƈ±ƈ ƑƆŷ řž¯Űƅŕŗ ªƊŕƄ řƔƅŕŦ řƂ·Ɗƈ Ƒƅ¥ Ƌ¯Ɣŗ ±ŕŮ£ ƌś±Ãŝ °ƂƊƔ ƓƄƅÃ.ƌƔž ÁÃƊƄŬƔ ŕÆ ƊŕƄƈ ÁïŠƔ .¾ŕƊƍ §ÃƊƄŬƔ ŦƆÌÃƍÀ Ƒƅ¥ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ ©ōŮƊƈ ªŠ±Ŧ Ƒśţ ÀŕƔ£ Ì ƛ¥ Ɠƍ ŕƈÃ.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 24 mai 2019
Nombre de lectures 1 004
Langue Français

Exrait


%$&&$/$85e$7 *e1e5$/

6(66,21$5$%(
BBBBBBB/$1*8( 9,9$17('XUpH GH O¶pSUHXYH KHXUHV


6pULHV(6HW6 ±FRHIILFLHQW
6pULH//DQJXH YLYDQWH REOLJDWRLUH /92±FRHIILFLHQW
6pULH//92 HW /DQJXH YLYDQWH DSSURIRQGLH /9$±FRHIILFLHQW
BBBBBBBL’usage du dictionnaire bilingue est autorisé,
à l’exception des dictionnaires électroniques.

L’usage de la calculatrice est strictement interdit.


'qV TXH FH VXMHW YRXV HVW UHPLV DVVXUH]YRXV TX
LO HVW FRPSOHW
&H VXMHW FRPSRUWH SDJHV QXPpURWpHV GH j


5HSDUWLWLRQ GHV SRLQWV

&RPSUpKHQVLRQ GH O¶pFULW SRLQWV
([SUHVVLRQ pFULWH SRLQWV

$5*($1

3DJH

'RFXPHQW
1
Áƈ Æ Ɯœŕƍ Ƨ ¯¯ŷ ¯ŠÃž À¦ÂƄš Ɠž ƌś±Ãŝ ŕƎśōŮƊ£ Ɠśƅ§ ŶƊŕŰƈƅ§ ¯ţƗ řœŠŕſƈ ©±ŕƔ²ŗ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ ÀƔŷ²ƅ§ ÀŕƁ
à Àƍ¯ţ£ Ɠž ÀƎƔƊŕſśŗ
:ŢŲ§Ã ³ŕƈţŗ Ƌ¯Ɣ ƑƆŷ ¯ÌŮÁƈ ¨±ś»Ɓ§ ¿ƈŸƅ§ ŕÆ ŠŕƎśŗ§Ã.ŕƎƔž ÁÃśƔŗƔ ŕƎƅŕƈŷ
Ì
2
Ë
.¿·ŗ ŕƔ ¾ƆƔţ
¯ŮÌ
3
.ŕŮŕŗ ŕƔ ¾Ŭ±ţƔ ĺ§:Æ ƜœŕƁ Ƌ¯Ɣ ¿ƔŗƂśŗ ÀƎž
Ì
4
  ƌƂŗ ÁƔśƔ»Ɣ¯±Ã ¿żśŮśŗ
ªƊ§Ì
.ƌŗÊśŬƔ ƌƊ £ Á¸ž
Ì Ì
.©¯ţ§Ã řƔ¯±Ã ŕŮŕŗ ŕƔ
ĺ§ÃÌ
5
  ƌƔƅ ´ţñśŗƈ
¿ŕƈ£Ì Ì
  ŕŮŕŗ ŕƔ ÁƔž
­Ã±£ ƛ ÀƎƊ £ ¯±Šƈƅ ³Ɣƅà Ƨ ± ŕƎƊÃ Æ ƜƔƅ ¿ƈŸƅ§ řƆۧÃƈ Ɠž řŗŻ± ŶƊŰƈƅ§ Ɠž ÁÃƈŕƊƔ ¿ŕƈŸƅ§ Á£ Á¸ ¯Ɓà ÀƔŷ²ƅ§ ¾ŗś±ŕž
Ì ÌÌ ÌÌ
:Ƌ±Űŗ Ƒƈ±ƈ ƑƆŷ řž¯Űƅŕŗ ªƊŕƄ řƔƅŕŦ řƂ·Ɗƈ Ƒƅ¥ Ƌ¯Ɣŗ ±ŕŮ£ ƌś±Ãŝ °ƂƊƔ ƓƄƅÃ.ƌƔž ÁÃƊƄŬƔ ŕÆ ƊŕƄƈ ÁïŠƔ
.¾ŕƊƍ §ÃƊƄŬƔ
ŦƆÌÃƍÀ Ƒƅ¥ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ ©ōŮƊƈ ªŠ±Ŧ Ƒśţ ÀŕƔ£ Ì ƛ¥ Ɠƍ ŕƈÃ.řƂ·Ɗƈƅ§ ¾Ɔś řƔţŕƊ ©±Ãŝƅ§ ƌŗŮƔ ŕƈŗ ¿ŕƈŸƅ§ Ŷž¯Ɗŕž
Ì
Ì Ì
6
¿ŗ»Ƃ»śŬƔ Å°ƅ§ ­ŕٱƅ§ ¨±żƅ§ Áƈà Á§ÃŬ£ Ƒƅ¥ ¯ śƈƈƅ§ ƓƅŕŸƅ§ ·żŲƅ§ ¾ƜŬ£ ½±Ůƅ§ Áƈ ŕƍ±Űŕţś .¯ÃŠÃƅ§
Ì
¯ŗŷ ŕƎƁÞ ¼Ɓà Ɠśƅ§ řŬ¯Ƃƈƅ§ řƂ·Ɗƈƅŕž ŕƎŗÃƊŠ ŕƈ£.²Ɣ²Ÿƅ§ ¯ŗŷ Áŗ ±ƈŷ ½Ɣ±· ¿ŕƈŮƅ§ Áƈà řƈŰŕŸƅ§ űŕŠƈ
Ì
Ì
ÁƔŗ řƔ ¯ŗ£ řƄ±Ÿƈƅ Á§¯Ɣƈ ƌƊ £ Ƌ²ƔƈƔ ŕƈ Àƍ£ ¯ţ§Ã ¹±ŕŮ Áŷ ©±ŕŗŷ řƂ·Ɗƈƅ§..řƔŦƔ±ŕśƅ§ ƌś±ŕŮ¥ ±ŕŮ£ ÁƔţ ±ŰŕƊƅ§
Ì
Ì ÌÌ
©±ƈŕŸƅ§ ƓƍŕƂƈƅ§ Áƈ §¯¯ŷ ¯Šś ƌƅ÷ ƑƆŷà À¦ÂƄš řƈŠƊ ƑƎƂƈ ¾ƆŗŕƂƔ ƌśƔ§¯ŗ Ɠž.½±·ƅ§ řœƔƍà űŕŠƈƅ§ řœƔƍ
7
.ƓƍŕƂƈƅ§ řŬƆŠ ƌŗ ½ƔƆś ƛ À±śţƈƅ§ ¿ƈŕŸƅ§ Áōŗ ÁïƂśŸƔ řƔŮƊƈƅ§ ¿ƍōž..¡ŕŗ±żƅŕŗ
Ì
8
ŕƈŗ±Ã .ŕƎƊŕƄŬ řƂŗ· ª¯¯»ţ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ©±ŕŮ¥ ¿Ųſŗà .Ɠœ§ÃŮŸƅ§ Ɠţƅ§Ã řƔ±Ƃƅ§ ÁƔŗ ÁƔŠƍ řƅŕţ řƔŮƊƈƅ§
Ì
Ì ÌÊ
9
ƑƆŷ ŕƍÃƊŗ Ɠśƅ§ ŢƔſŰƅ§ ®§ÃƄ£ ƑƆŷ §Ã¯±ƈś ÀƎƊ£ ÀŻ±Ã ©±ÃŕŠƈƅ§ ½·ŕƊƈƅ§ ÁŕƄŬ ±ŕƂśţŕŗ ÁøţƔ Æŕ ŲƔ£ ŕƎƆŲſŗ
Ì Ì
ŕƎƊñòƔ ƛ Ɠśƅ§ ©¯ƔŸŗƅ§ Àƍ§±Ɓ..§ƍÀƅƂ± ¡ŕƔžÃ£ ²Ã§§ƅ ŕƈ ÀƎƊ£ ƛ¥ ÀƎśÃƔŗ Ɠž §ÃƊƄŬà řƔŦƔ±ŕśƅ§ ©±ŕŮƙ§ ¯Ÿŗ ¿Šŷ
Ê Ì
Ë
" ÁƄŬś ÁƔ£" :Àƍ¯ţ£ ªƅōŬ ÃƆž.ŶƊŕŰƈƅ§ ¡ŕŬ¤±Ã ÀŕƔƗ§ ±¯Ż ÀƎƔ»Ƃ»śÃ ÁŕƈƗŕŗ Àƍ± ŸŮś ÀƎśŕƔ±Ƅ° Á£ ƛ¥ ŕÆ ƂƆ·ƈ
Ì ÊÌ
¿ƔŰſśƅŕŗ ¾ƅ ƑƄţƅ ¹ŕƈŬƅ§ Ɠž řŗŻ± ¾Ɣ¯ƅ ªƊŕƄ Ãƅà .ŕƈ ř¸žŕţƈƅ řŸŗŕś ©±ƔżŰ řƔ±Ɓ ÀŬ§ ±Ŧſŗ ¾ƅ ±Ƅ°ƔŬ
ÁïßƔà řƔŮƊƈƅ§ ƌƔž ÁÃƄ±śƔ Å°ƅ§ ÀÃƔƅ§ ŕÆ ƈœ§¯ ÁÃŗƁ±śƔ ÀƎž ¾ƅ°ƅ.ŕƎś±¯ŕżƈ ƑƆŷ ƌś±ŗŠ£ Ɠśƅ§ ¯±§ƈ§ƅƔř ¼Ã±¸ƅ§
Ì
.ƌƆƍƗ ½ŕśŮƈƅ§ ±ŠŕƎƈƅ§ ã ƌś²ŕŠ¥ ¨Ɓ±śƔ Å°ƅ§ ůƊŠƅ§ ¿ŝƈ ƍÀ±§Ɓ Ƒƅ¥
Ì
(¼± Űśŗ)¿ƔƆŠ Ãŗ£ ůƈţƅ "ÁïŷŕƂśƈ µÃŰƅ"Áŷ

Ì


,O V¶DJLW G¶XQH YLOOH HQ (J\SWH

(Q GLDOHFWH pJ\SWLHQ VLJQLILH ©&RXUDJH ª

Ya Bacha H[SUHVVLRQ SRXU VLJQLILHU OH UHVSHFW HW OD GpYRWLRQ TXH O¶RQ D HQYHUV VRQ LQWHUORFXWHXU

'HX[ VHUYLFHV

© $ORUV SRXUTXRL QH UHVWHVWX SDV FKH] WRL " ª

%DVVLQ

/D FLWp GH 1DVVHU

=RQH PL[WH RX PpODQJpH

&DEDQH GH W{OH
$5*($13DJH

7UDYDLO j IDLUH SDU OH FDQGLGDW


5(0$548(6*e1e5$/(63285/¶(16(0%/('(6(;(5&,&(6352326e6
Le candidat devra présenter les exercices dans l’ordre
et numéroter les réponses conformément au sujet.
Les réponses en arabe ne seront pas vocalisées.

, &2035e+(16,21'( /¶e&5,7

7RXV OHV FDQGLGDWV WUDLWHURQW OHV TXHVWLRQV VXLYDQWHV

:ŗƒƃœřƃ¦ ŗƄőŪƕ¦ Àŵ §Ş¢
  ŶƊŰƈƅ§ §²± ŕƈ¯Ɗŷ Á§ÃƆţ Ɠž ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ ¯ŠÃ §°ŕƈ.
  ¿ŕƈŸƅ§ ¯ţ£ ƌŗŕŠ£ ÁƔţ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ ÀƔŷ²ƅ§ ¾ŗś±§ §°ŕƈƅ.
Ì
  ƌś±Ãŝ °ƂƊƔƅ ±ŰŕƊƅ§ ¯ŗŷ ¿Ÿž §°ŕƈ.
 ©±ƔŦƗ§ ©±Ƃſƅ§ Ɠž řƔŮƊƈƅ§ ¨śŕƄƅ§ ¼Űà ¼ƔƄ.
  řƔŮƊƈƅ§ ¿ŕƈŷ ¨śŕƄƅ§ ƌŗŮ Àŗ.
Ì Ì

6HXOV OHV FDQGLGDWV FRPSRVDQW DX WLWUH GH OD /9$ /DQJXH YLYDQWH DSSURIRQGLH
WUDLWHURQW OD TXHVWLRQ VXLYDQWH

.µƊƅ§ Áƈ ŗŸŗ౧ª ¾ŗ§ÃŠ ±±ŗ   ŕƎƊƈ §Ã±Šŕƍ Ɠśƅ§ ıƂƅŕŗ ¿ŕƈŸƅ§ ·ŗ±ś Ɠśƅ§ ±ŷŕŮƈƅ§ Ɠƍ ŕƈ.
Ì ÌÌ

$5*($1

3DJH

,, (;35(66,21e&5,7(

$ILQ GH UHVSHFWHU O¶DQRQ\PDW GH YRWUH FRSLH YRXV QH GHYH] SDV VLJQHU YRWUH
FRPSRVLWLRQ FLWHU YRWUH QRP FHOXL G¶XQ FDPDUDGH RX FHOXL GH YRWUH pWDEOLVVHPHQW

6HXOV OHV FDQGLGDWV GHV VpULHV 6 HW (6 HW FHX[ GH OD VpULH / TXL QH FRPSRVHQW SDV
DX WLWUH GH OD /9$ /DQJXH YLYDQWH DSSURIRQGLH WUDLWHURQW OD TXHVWLRQ VXLYDQWH

:Àƒƒƃœřƃ¦ ÀƒŵÂŰÂƆƃ¦ ®š¢ ŗƒŕ°Ŷƃœŕ ŝƃœŵ.
řƔŮƊƈƅ§ ±ŰŕƊƅ§
.¿ŕƈŸƅ§ ¯ţ£ ÁƔŗà ƌƊƔŗ Ƨ ± §Ãţ ¿Ɣ Ŧś.ŕƎœŕƊŗ Áƈ ÁƔƊŬ ©¯Ìŷ ¯Ÿŗ ¯ŗŷ ¿ŕƈŠ ±Ã²Ɣ .¢
Ì Ì
(¿ƁƗ§ ƑƆŷ §Æ·±Ŭ Ɠž)
Ì
Ɠž ©¯Ɣ¯Šƅ§ ƌśŕƔţ ŕƎƅ ¼ŰƔà ƌƅŕţ Áŷ ŕƍ±ŗŦƔ řƔ±Ƃƅ§ Ɠž ÁƄŬś Ɠśƅ§ ƌśŠÃ² Ƒƅ¥ řƅŕŬ± ¿ŕƈŸƅ§ ¯ţ£ ¨śƄƔ .§
Ì
(¿ƁƗ§ ƑƆŷ ±·Ŭ£ Ɠž) .řƔŮƊƈƅ§
Ì

7RXV OHV FDQGLGDWV WUDLWHURQW OD TXHVWLRQ VXLYDQWH

OLJQHV PLQLPXP SRXU OHV FDQGLGDWV FRPSRVDQW DX WLWUH GH OD /9$ OLJQHV
PLQLPXP SRXU OHV DXWUHV

:Àƒƒƃœřƃ¦ ÀƒŵÂŰÂƆƃ¦ ®š¢ ŗƒŕ°Ŷƃœŕ ŝƃœŵ.
¶Ÿŗ ŕƈ¯ Ƃƈ ©±ƍŕ¸ƅ§ Ƌ°ƍ Áŷ ƌƔž «¯ţśś ¨śƄ§ řƔŗ±Ÿƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Ɠž řƔœ§ÃŮŸƅ§ ªŕƔŕƊŗƅ§ ±ŝƄś .¢
Æ Ì Ì ŕŷÆÃƈÃŲÊ
.řƆƄŮƈƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ ¬Ã±ŦƆƅ ¿ÃƆţƅ§

ŕƈ ƑƆŷ Ư§śƈƈŸ ¾£Ɣ± ·ŷ£   ÀƎŷŕŲã ÁƔŬţś Ɠž ÀƍŕŬś Á¯ƈƅ§ Ƒƅ¥ ıƂƅ§ ¿ƍ£ ©±Šƍ Á£ ıś ¿ƍ .§
Ê Ì
."ªƛ¯ŕŗśÃ ª§¡ŕŲž"ÀÃƎſƈ Ɠž ƌśŬ±¯


$5*($1

3DJH