//img.uscri.be/pth/dfc589e30a7d0f87ebb8e7441dc639f87582ab45
YouScribe est heureux de vous offrir cette publication
Lire

Arabe LV1 2002 Scientifique Baccalauréat général

De
2 pages
Examen du Secondaire Baccalauréat général. Sujet de Arabe LV1 2002. Retrouvez le corrigé Arabe LV1 2002 sur Bankexam.fr.
Voir plus Voir moins
Langue vivante 1- SÈ r i e sES et S -Liban - Session normale D U R … ED ELÕ … P R E U V E: 3 he u r e s .- CO E F F I C I E N T: 3
T E X T E UN²ÒD.ÒÊXMKŽË¨UNH½`LðÊq³.tÐXŠË¨UNW ± ÒuK¹bMåÒ¹ÒœòbÒO«XłdšÆXH²š« ULUDK;¨WK«Ác¼q¦w;vË_«ÒdLKœÒœd²¹rÝô«sJ¹r˨åd¼ułòWÒDI«rÝ« w¼Ë¨UNðuÊUÆÆpKðdOŁ_«UN²ÒD.sŽÊe×L«UNM˨ÕdHL«UNM¨Y¹œUŠWҹҜ˫c?¼ v≈ qBO …dOG WF;œ v?≈ ÃU²×¹ ÊUÈd?Š_UÐ ÆÆ¡UJ³«Òb?Š q?B¹ œUJ¹ ¨d³m« sKFðµ ÆÆu?N?I?«u?Ëb?MŽsKŽd³m«ÒÊôu?¨W??F?;b?«uBŠÍ¨UMJL«c¼ÊUËÆÆÒb?׫ ÒsW¾łUHL«U³š_«Ác¼q¦s¼dO¦ðwð«uK«UFL²L«ÒÊpÆÆXO.u²«w;QDmw;jOÐÆÆÆd«c¼Ë¨ÒsNÐUOŁÊuUHQłšuÝONsô²uÒ;×OsUłKvŽsbô«½U¹MH« ÆÊUJ q o?O?K¹ ÂUL²¼« ʘ˱Òp¨lUÊULO¼dułÒd?W?U?Hš²«?D?I«¡«c¼q¦LQ³M«vKŽUIOKF²«X³B½«¨W¹«bÐÆÆudÃËeWłËeUN²½UJLÐ˨WÒ¹ÒœbÒO«nÞ«uFÐ å«ÒeN«WHODòbÒO«w¼Ë¨Òs¼«bŠÆÆd¼uł¡UH²šôWOÝ«uËWMJL«dOHðr¹bIð ôË ¨UNð«– ¡UIKð s‡ œuFð U.uKmL« ÁcN; ¨tM ÈËbł ôÒ¨_ÊU½œdÒšDIjn«XU.ÊÒ Æ U¹dG ÊU ULN tO« XHDš Íc« ÊUJL« œU²Fð W?K??K?«Ë¨d?šU?H?«U?Þù««U?Nð«U?E?½q?O?b?ШW?d?²?×?bÒO?Ýs?d?š¬o?O?K?Fð˱µ ÊbK¹¨ÎUF³ÞÀU½¨jDIU;ÆUÊUJw;bK²X³¼d¼ułÒÊVKž_«¨w;UmðôWÒO³¼c« lłd²Ý¨«cJ¼Ëåw½uÐUB«WHðU¼òbÒO«XIKF;ÆÆWÒ¹ÒdÝÊuJðÊs³žd¹sUw;œUŽ ©1® ° d¼«ułW²Ýœ nB½ UNHKšÒd−ð w¼Ë …d¼uł p VO³D« bMŽ w{UL«²A« ÆÆqOײW ¡Uw;U¼UMLIŽbIWþU²GÒ¹ÒœbÒO«ÒœÆÆ° ÍdDO³«≤∞ ¡UH²šô« «dOHð œUŽ ¨ sOłUMH« w; …uN. svÒI³ð U dš¬ ∙UAð—« ¡UMŁ√ bFÐ ULO;Ë ¡«d?L?×?« WL×K« q√Q²Ob?«ÐQ?«ÊEݲF?u¼?dłuÒ«U²FX«v?K?ŽœuN?˨œU¨œv≈ ¨ËU??L?««b?L?«c?ö?ðs?¨Ÿ«u?A?«s?O?ÞU?O?ýb?ŠÊU?«ô¨Êd?H?«w?;WÒ¹u?A?Êu?FM²I¹ôU½œôËs?Ò»œËÒV¼UÒr?Cð«bL«Ác¼ÒÊp?¨U¼«œQ?;d×ÐUN;c. V?≤µvKŽ r¼œôË√ WOÐd²Ð ÆWHO_« U½«uO×«Ò Š ©2® wMOðËd«qFH«u¼Ë¨dOB³²«qłs¨sOłUMH«XÒ³ÞsOŠ¨UC¹¨bFÐULO;Ë WÝULŠÒq.¨b¹bł¡«¬XŠdÔÞ¨¡UFÐÒqW¹dBŽåwU«WÒOM¼òbÒO«tÐÂuIðÍc« X?×?ðX¹œUNҽ˨t?ÐXI×˨dš¬Òw?ŠsUÒD?.X?IAŽWÒD?I«ÒÊ√ U?N?M? ¨ UNðUIÐUÝ s ÆÆ ¡«œu«W ÒUš ¨Òs−« s UNK√ jDI« iFÐ ÒÊ_ ¨ ÷—_« sÞUÐ v≈ œUŽ Ë√ ¨…—UÒOÝ ö−Ž bÒO«ÂuIðô«UL¨WÒBI«Ác¼¡«Òd.UÐw;ô˨«d{U׫UÐw;d¹rÍc««R«ËtOłË«RÝÆÆøWÒ¹ÒœbÒO«ÊUM;¡«dIÐd¼ułWÒDI«¡UH²š«ÊUJsŽnAJUÐWOM¼ ©3® ∙«dÞ√?A?ðHq;UdKŽ«²Lv?Òs?ŠÒIUÆÆJ?ÊłuÒU¹?W¨jO?G?KЫÒÐtq?u?AI«?u?N ÆÆ°UšuÝÒq.q³I²u×½¨UmÝ«Ëb³¹l.«ËsWKzUH²«RÒ³Mðu¼ULÒ½sOłUMH«
©∙ÒdB²Ð® Í—ULF bOË ±ππ≤ ≠dD*« jš X%
2.AR.SE.LI.1
douzaineœÓ©ÚÝΩW²1® ici :fait de renverserΩ ÒVÞ©2® ici :marc de cafÈΩ …uNI« qHð ©3®
Travail ‡ faire par le candidat
REMARQUESG…N…RALESPOURLÕENSEMBLEDESEXERCICESPROPOS…S: Le candidat devra prÈsenter les exercices dans lÕordre et numÈroter les rÈponses conformÈment au sujet. Les rÈponses en arabe ne serontpas vocalisÈes.
I. COMPR…HENSIONDU TEXTE ÒhM«w;œËU0pw;UMOF²WOU²«WK¾Ý_«sŽWÒOÐdFUÐVłÒhM«qOK%Ʊ W?I?³?ÞÒÍv?øs;Òd?B?²?¹n?O?øUÒ?O?B?m?A«Òs?¼s?b?N?A?n?ËsŽU?³?ŽÒh?M?«Æø 5L²M¹ WÒOŽUL²ł« ÆŸu{u*««c¼uŠWHK²<«ôUL²Šô«d«øÒsN¦¹bŠŸu{uu¼UÆ» ÆVðUJ«dE½WNłËvKŽÒbðw²««U³F«ËWÒ¹dm«dUMŽÒhM«sÃdm²Ý«Æà UM¼U¼WLłd²*««U³F«ËULKJ«ÒhM«sÃdm²Ý«Æa. unpetit coup de pouce b. une monture luxueuse c. un vÈtÈrinaire d. des prÈvisions optimistes e. la voyance
II. TRADUCTION
©dD«®åÆÒb(««c¼vÆÆÆòv©dD«®åÆÆÆWÒDI«rÝ«òsWÒO½dH«vÒhM«rłdð
III. EXPRESSIONPERSONNELLE
5OU²«5Žu{u*«bŠWÒOÐdFUÐZUŽÆ±
ÆWÒ¹œbÒO«»UOžbFÐËb¹Íc««u(«qÒOmðÆ
Æ ÒhM««cN WÒL²ð —ÒuBð Æ »
wU²«Ÿu{u*«WÒOÐdFUÐZUŽÆ
błu?¹q¼ËøU?NO;p¹U?ÆWÒOÐd?F?«U?F?L²:«w;WFzUýWÒO?³?Fý«bI²F*Òh?M«Òd?D²¹
2.AR.SE.LI.1
øWÒOÐdG«UFL²:«w;UNdOE½