//img.uscri.be/pth/30bd2e25657d61b96aa92476c1c12d5218acdc5c
YouScribe est heureux de vous offrir cette publication
Lire

Arabe LV1 2003 Littéraire Baccalauréat général

De
3 pages
Examen du Secondaire Baccalauréat général. Sujet de Arabe LV1 2003. Retrouvez le corrigé Arabe LV1 2003 sur Bankexam.fr.
Voir plus Voir moins
ARABE - LV1 - SÈries L et ES/S - Session normale 2003 - France T E X T E ©ÊUAUM²¹UL¼ËUMÐfLšbFÐbu«Î«dOšU³$ÊUłËWÐuM¹Ëf¹œ®
UËtö3lÐU²ðw¼ËrŽUM«w×LI«t²łËtłËvf¹œlÒKDðWÐcŽWU)²ÐUÐ˱ Â√ U?½U3 s¹bË ULNO)Mł sŽ dEM« iGÐ jI s¹bu?Ð XOH²3ô ¨ ÍbOÐ tK3 d_« ÊU3 u ≠ ΫcOHMðΫd3œuu*«ÊuJ¹ÊqvKŽb¹błqHÞWU{dq3q³XM3p¡U{ËÆÆÆ5²MÐ Æp²³žd ∫ U¼UO× ‚—UHð ô WU)²Ðô«Ë WKzU œ—µ Ò Ò bF²)½ tKł√ sË ¨ UM W³)MUÐ ¡wý q3 u¼ q³I²)*« ÆÆU b U U qzUI« q¦*« ` ≠ Ò ÆÆeF«Ë÷d*«ËdIH«b{W½UL{ËUMΫbMÝ«u½uJ¹v²ŠUHÞ_«»U$ËU*«dOuðËqLFUÐ ∫ ‰UË WŽuK<« UOKF« tÐUO½√ ÈbŠ≈ dNþ v²Šf¹—œ≈ p×{ u?M p«ÒR?¹v?²?Š5?3U)*«UHÞ_«¡ôR?¼5?³??M?ð«c?NÆÆWOöG²Ý«ËW?O?UJÒð«s?p?U¹ø pK³I²)±∞ ÆÆ rF½ l³DUÐ ≠ °ø p)HMÐ X½√ pK³I²) 5MRð ô «–U*Ë ≠ Ò œdD²Ý«rŁÎöOKXJÝË q?NÝQÐË¡w?ýq?3v?KŽuB(«ÊËb¹d?¹5?O?œü«s?×?½U?M?d?O?¦JUÆÆdA³«WO½U½Ó_U¹ÊU)Fð U¹ qG²ý« ∫ ‰U s ‚b bI ¨ÊuF²L²¹r¼«d½ VF²¹Ë vIA¹ r¼dOž ULMO³ ¨ q³)«±µ °° ÊU)F½ qł√ s °ø ÊU)F½ qł√ s ÊU)Fð qG²ý« «–≈ VOŽ «c¼ q¼Ë ≠ °°°°° tOMOFÐ VOF« u¼ ≠ Ú Ó ø rNM bH²)½ r Ê≈ ‰UHÞ_« ¡ôR¼ »U$≈ s Ê–≈ …bzUH« UL ≠ »UłË¨WÐuM¹«uÐÌoK²)u¼ËUIMKtÝULŠf¹œÈbÐÂU?O?I?«¡w?ýq?3q?³?ËÎôË¡U?Ðü«s?×?½U?M?O?K?F?¨W?d?W?¹œUd?E?½u?ú?Ác?¼p?ðd?E?½WOÐd²« ‰UHÞ_« ¡ôR¼ WOÐd²Ð p–˨ tłË s)Š√ vKŽ UMIðUŽ vKŽ …UIK*« WLOEF« WOËR)*UÐ sÞ«u?*« o?K?š w? U?ML¼UÝ b ÊuJ½ «cJ¼Ë ¨ r?¼d?B?F r¼œ«bŽ≈Ë ¨ r¼—U?J√ d¹u?MðË r?N?Ð WIzö« ÆÆ sJL*« —UÞ≈ w t¹ËcË tMÞuË t)HM `UB« s Íc« buU øULNðU³ž— WO³KðË t¹b«uÐ ÂUL²¼ö ∕dH²¹ r Ê≈ `UB« sÞ«u*« vMF U ≠≤µ Ò f?Ðö?*«Ë«u?_«w?K?Žb?G?¹s?Ëw?p?o?O?I?%s?ŽX?½e??ŽÎU?L??ÎU?²?O?Ðw?M?M?J?)?¹ Ò f?O?K?¨¡U?)?M«ÂUv¼U³ðv²ŠUHÝ_UÐwMFÒ²?1s˨Ϋd?O?¦3UNÐXLKŠw²««d?¼u:«Ë Ÿu½ ÊU3 ULN dš¬ ‚uK Í√ s tÐ vË√ U½√ Ê–S ÆÆUO½bK bu« «cNÐ X¾ł w²« U½√ ÆÆÆwMÐUÐ tO Vž—√ U cOHMðË w²ŽUÞ tOKŽ œôË_«Ë WłËe« w dOJH²« q³I ÆÆtÐ tDÐd²Ý w²« WЫdI« qFłw²«w²LŽWMЫsÎU½QýqÊu3Êb¹ôU½Q¨UŠW¹vKŽËÆÆÎUUŽ`³BOÝô˨ÆÆUNÝ√— vKŽ ÃU²« ô≈ UNBIM¹ ô WJK ÊuHþu*« U¼œôË√ UNM ÊULOK)MÐ W¼e½ ©dB²Ð®åw²LK3ÔXKuòWŽuLsåw²MЫò Ò
ARABE - LV1 - SÈries L et ES/S - Session normale 2003 - France
Travail ‡ faire par le candidat
REMARQUESG…N…RALESPOURLÕENSEMBLEDESEXERCICESPROPOS…S: Le candidat devra prÈsenter les exercices dans lÕordre et numÈroter les rÈponses conformÈment au sujet. Les rÈponses en arabe ne serontpas vocalisÈes.
I. COMPR…HENSION DU TEXTE
ÒhM«qOK% ∫ WOU²« WK¾Ý_« sŽVł√ ø œbF« «c¼ s¹b«u« ö3 œ«—√ q¼ ø …dÝ_« Ác¼ ‰UHÞ√ œbŽ u¼ U ≠± ÆUNŠdý«Ë tO …œ—«u« ‰U¦_« hM« s Ãd²Ý« ≠≤ ø 5łËe« 5Ð —Ëb¹ Íc« ‘UIM« Ÿu{u u¼ U ≠≥ ²¹ q¼ ø ‰UHÞ_« s dOdð «– øUNFUNłËoHÒ³3œbŽ»U$wÒÂ_«VžU*¥
II. TRADUCTION
SÈrie L : ÆhM« dš¬ v≈ ©≤µ dD)«® åÆÆÆÆ`UB« sÞ«u*« vMF Uò s WO)½dH« v≈ rłdð
SÈries ESet S :
WÒO)½dH«v5²OU²«5²KL'«rłdð
‰UHÞ_« »U$≈Ë ‰U*« dOuðË qLFUÐ bF²)½ tKł√ sË ¨ UM W³)MUÐ ¡wý q3 u¼ q³I²)*« ≠±
©dD)«®ÆeF«Ë÷d*«ËdIH«b{W½UL{ËUMΫbMÝ«u½uJ¹v²Š
v?K?ŽU?M?IðUŽvKŽUIK*«WLOEF«WOËR?)?*UÐÂUOI«¡wýq3q³ËÎôË¡U?Ðü«s?×½UMOKŽ©≤± dD)«® ÆtłË s)Š√
ARABE - LV1 - SÈries L et ES/S - Session normale 2003 - France
III. EXPRESSION PERSONNELLE
SÈrie L : ∫ WOU²« lO{«u*« bŠ√ WOÐdFUÐ ZUŽ Æt√ 5ÐË tMOÐ —«u(« —uBð ÆëËe« œ«—√Ë qHD« d³3 ≠± Ò Ò
ø«–U*Ë ø»_« nu Ë√ Â_« nu q ÒCHð q¼ ≠≤ Ò
ø tMŽ √d Ë√ tdFð Íc« wÐdF« l«u« sŽ hM« «c¼ d³F¹ q¼ ≠≥ Ò
SÈries ESet S :
WÒOÐdFUÐ5OU²«5Žu{u*«bŠZUŽÆ±
ÆULNMOÐ —«u(« —uBð ÆUNłË“ 5ÐË UNMOÐ —«œ U UN²LŽ WMÐô WÐuM¹“ wJ% Æ √ Ò
Æt√ 5ÐË tMOÐ —«u(« —uBð ÆëËe« œ«—√Ë qHD« d³3 Æ » Ò Ò
WÒOÐdFUÐ5OU²«5Žu{u*«bŠZUŽÆ
ø tMŽ √d Ë√ tdFð Íc« wÐdF« l«u« sŽ hM« «c¼ d³F¹ q¼ Æ √ Ò
ø«–U*Ë ø»_« nu Ë√ Â_« nu q ÒCHð q¼Æ » Ò