Bac S es 2005 polonais lv1 sciences economiques et sociales

Documents
3 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SESSION 2005 _______ POLONAIS LANGUE VIVANTE 1 _______ Séries ES-S _______ DUREE DE L'EPREUVE : 3 heures. - COEFFICIENT : 3 _______ L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3. 10 points Compréhension 10 points Expression 5PLSEME1 Page : 1/3 GO ŚCIE 1 Adelka nie lubi ła kolegów ojca, tych wszystkich m ężczyzn, których ubrania cuchn ęłypapierosami i kurzem. Najwa żniejszy z nich by ł Ukleja - pewnie dlatego, że by ł taki wielki i gruby. Ale nawet Ukleja stawa ł si ę mi ły i grzeczny i mówi ł cie ńszym g łosem, kiedy do ojca przyje żd ża ł pan Widyna. Widyn ę przywozi ł szofer, który czeka ł potem ca ły wieczór pod domem w aucie. Widyna mia ł 2zielony my śliwski mundur i piórko przy kapeluszu. Klepa ł Paw ła na powitanie po plecach i d ługo 3 ca łowa ł Misi ę w r ęk ę. Misia kaza ła Adelce zaj ąć si ę ma łym Witkiem, a sama wyci ąga ła ze spi żarninajlepsze zapasy. Nó ż miga ł jej w r ęku, kiedy kroi ła such ą kie łbas ę i szynk ę. Pawe ł mówi ł o Widynie z dum ą. - W dzisiejszych czasach dobrze jest mie ć takie znajomo ści. 4Ci w ła śnie znajomi ojca zasmakowali w polowaniach i przyje żd żali z wielkiego lasu 5obwieszeni zaj ącami albo ba żantami . K ładli to wszystko w przedpokoju na stole i zanim jeszcze siedli ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 310
Langue Français
Signaler un problème
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
SESSION 2005
_______
POLONAIS
LANGUE VIVANTE
1
_______
Séries
ES-S
_______
DUREE DE L
'
EPREUVE
: 3 heures. -
COEFFICIENT
: 3
_______
L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3.
Compréhension
10 points
Expression
10 points
5PLSEME1
Page : 1/3