AIRY STRESS FUNCTION FOR TWO DIMENSIONAL INCLUSION PROBLEMS
26 pages
Vietnamese

AIRY STRESS FUNCTION FOR TWO DIMENSIONAL INCLUSION PROBLEMS

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
26 pages
Vietnamese
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

 • exposé
AIRY STRESS FUNCTION FOR TWO DIMENSIONAL INCLUSION PROBLEMS by DHARSHINI RAO KAVATI Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON December 2005
 • major features of symbolic algebra systems
 • 3.2 infinite plate
 • symbolic software
 • powerful features
 • airy stress function
 • displacement field at the interface
 • problems
 • problem

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 52
Langue Vietnamese

Exrait


Cơ Quan Bảo Vệ Văn Phòng Ngăn Ngừa EPA số 744-F-07-001
Môi Sinh Hoa Kỳ Ô Nhiễm Và Chất Độ c Hại March 2007Bả o Vệ Sức
Khỏ e

Cho Nhân Viên
Tiệ m Móng Tay Bả o Vệ Sức Khỏe

Cho Nhân Viên
Tiệ m Móng Tay


CẬP NHẬT THÁNG BA 2007
Muốn biết thêm chi tiết, xin vào mạng Internet :

www.epa.gov/dfe/pubs/projects/salon/index.htmUnited States
Environmental Protection AgencyEPA

Office of Pollution Prevention and Toxics and
Office of Administration and Resource Management

EPA 744-F-07-001
Tháng Năm 2004, Duyệt lại tháng Ba 2007
LỜ I CẢ M TẠ LỜI CẢ M TẠ


Tập sách này đượ c thành hình nhờ có sự cộng tác rt quấ an trọng của nhiều tiệm
móng tay, nhiều cá nhân và tổ chứ c trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á châu ở
Houston, Texas, cũng như nhiều cơ quan chính quyền cấp liên bang, tiểu bang và
địa phương đã bỏ thì gời và công sứ c giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng chân thành
biết ơn nhữ ng quý vị đã góp ý ki ến cho việc duyệt xét sách. Chúng tôi xin thành
thật cảm ơn tất cả các cá nhân và tổ chứ c nói trên đã giúp kiến thứ c và tài liệu cho
chúng tôi, cũng như đã khuyến khích và cổ động cho chúng tôi so ạn tập sách này,
xin liệt kê sau đây :
U.S. Environmental Protection Agency – Office of Prevention, Pesticides,and
Toxics, Design for the Environment Program
U.S. Environment Protection Agency – White House Initiative on Asian

Americans and Pacific Islanders, Office of Administration and Resource

Management

U.S. Environment Protection Agency – Office of Environmental Justice
U.S.ent Protection Agency – Office of Air Quality Planning and
Standards
U.S. Environmental Protection Agency – Regional Offices
U.S. Food and Drug Administration
U.S. Occupational Safety and Health Administration
Asian American Health Coalition
California Healthy Nail Salons Collaborative
Center for Research on Minority Health at the University of Texas M.D.
Anderson Cancer Center
City of Houston
Nails for You Training Academy
Nail Manufacturers Council
Pioneer Valley Project
Saigon Houston Radio
Texas Cosmetology Commission
Texas Department of Health
Vietnamese American Community Health Network eerican Physicians Group in Arlington, Texas
Vietnamese Hung Vuong Association ese Public Radio
University of Texas Health Science Center at Houston – School of Public Health


NỘI DUNG

Lờ i Giớ i Thiệu …………………………………………………………….……...Trang 1

Giảm Thiểu Nguy Cơ Hít Phải Khí Độ c.…………………………………..……....Trang 2

Giảm Thiểu Nguy Cơ Da Bị Dính Chất Độ c………………………………..….….Trang 3

Ngăn Ngừ a Nguy Cơ Nuốt Phải Sản Phẩm.…………………………………….....Trang 3

Bảo Đả m Cho Tiệm Móng Tay Đượ c Sạch Sẽ …………………………. .…....…Trang 4

Nhữ ng Thói Quen Cần Thiết Khác ….. ……………………………..………...…..Trang 4

Bao Tay …………………………………………………………………..….…....Trang 6

Bao Mặt và Mặt Nạ Chống Hơi Độ c ……………………………..…….….…....Trang 7

Danh Sách Liệt Kê Để Kiểm Soát Những Thói Quen Đ úng

Dành cho Chủ Tiệm/ Ngườ i Quản Lý Tiệm ………………………….…………...Trang 9

Dành cho Nhân Viên ………………………………………………….…...…......Trang 10

Phụ Lụ c
Lờ i Giớ i Thiệu ……………………………………………………………..……..………i

Bảng Hóa Chất .. …………………………………………………………..………..…....ii

Tờ Dữ Kiện Về Chất Lỏng Methyl Methacrylate (MMA) Monomer……….……….…..vi

Tờ Dữ Kiện Về An Toàn Vật Liệu (MSDS : Material Safety Data Sheet)……………...vii

Tài Liệu Tham Khảo ………………………………………………………………...….viii

LỜI GIỚI THIỆ U


ại Hoa Kỳ ướ c chừ ng có 155.000 nhân viên làm nghề chăm sóc móng tay
móng chân, họ đđượã c huấn luyện chuyên môn để làm nhữ ng công việc T như dũa móng, tô bóng, gắn móng giả và làm đẹp móng tay móng chân.
Nghề này cần sử dụng nhiều sản phẩm cần thiết, tuy nhiên trong đó có những sản
phẩm chứ a nhữ ng thành phần hóa chất có thể gây độc hại, nên mọi ngườ i liên quan
cần biết cách sử dụng và liệu lý đúng đắn để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc quá mứ c vớ i
chất độc. Thông th ườ ng các sản phẩm trong nghề làm móng đượ c chế tạo theo công
thứ c giảm thiểu nhữ ng nguy hại tiềm tàng cho sứ c khỏe, hơn nữ a sản phẩm thườ ng
đượ c dùng theo từ ng lượ ng nhỏ nên nguy cơ tiếp xúc quá mứ c khó xẩy ra. Tuy nhiên,
nếu không biết cách áp dụng sản phẩm cho đúng đắn thì sứ c khỏe có thể bị gây hại,
ví dụ như bị ngứ a da, bị dị ng, hay mứ ắt bị tổn hi nạặng. Sách hướ ng dẫn này đề nghị
nhữ ng thói quen làm việc trong tiệm mà nhân viên và chủ tiệm nên làm theo để giảm
bớ t nguy cơ tiếp xúc nhiều vớ i độc chất.

Thêm nữ a, sách hướ ng dẫn này giúp bạn cách dùng Tờ Dữ Kiện Về An Toàn Vật Liệu
(MSDS: Material Safety Data Sheet: Tờ Dữ Kiện An Toàn Vật Liệu, từ nay sẽ gọi tt ắ
là MSDS), là nhữ ng tài liệu chứ a tin tứ c dành cho ngườ i làm các nghề phải đụng ch ạm
đến hóa chất như nhân viên xưở ng máy, ngườ i giao hàng, nhân viên kho hàng, nhân
viên cấp cứ u, bác sĩ, và nhân viên làm móng tay vốn cần sử dụng các sn phả ẩm trên
đây trong tim. Không phệ ải là tất cả tin tứ c trong các tờ MSDS đều liên quan đến nghề
làm móng tay, nhưng nhữ ng tin tứ c trong phần Phụ Lục s giúp bẽ ạn hiểu rõ hơn về
việc sử dụng đúng đắn các tài liệu này và giữ gìn nơi làm việc cho đượ c an toàn hơn.

Phụ Lục cng cho biũ ết về các thành phần hóa chất trong nhữ ng sản phẩm dùng trong
nghề móng tay và độc hại tiềm tàng của các sản phẩm đó nu bếạn tiếp xúc nhiều vớ i
chúng.

Sách hướ ng dẫn này lúc đầu đượ c biên soạn để đ áp ứ ng yêu cầu của cộng đồng nhân
viên làm móng tay gốc Á châu tại Houston, Texas, và vùng lân cận. Cơ Quan Bảo Vệ
Môi Sinh (EPA: Environmental Protection Agency) Khu Vự c 6, đặt trụ sở tại Dallas,
Texas, hợp tác với Chương Trình Thiết Kế Cho Môi Sinh (Design for the
Environment Program) nằm trong tổng bộ EPA ở Washington D.C., và có sự cộng tác
của các tiệm móng tay để biên soạn và phổ biến các biện pháp tốt nhất giúp bảo vệ sứ c
khỏe cho nhân viên, chủ nhân và khách hàng của các tiệm làm móng tay.
1
1
NHỮ NG THÓI QUEN TỐT NÊN ÁP DỤ NG TRONG TIỆM
MÓNG TAY
hữ ng thói quen tốt khi hành nghề đem giớ i thiệu ở đây đượ c biên soạn vớ i sự
cộng tác của nhiều tiệm móng tay và nhiều đối tác khác, nh ắm mục đích giúp cho N nhân viên và chủ tiệm móng tay biết cách cải thiện đềiu kiện làm việc của họ và
giảm bớ t hay giảm đến mứ c tối thiểu việc tiếp xúc vớ i sản phẩm làm móng tay. Bở i vì
luật lệ của chính quyền tiểu bang và địa phương có thể khác biệt vớ i nhữ ng biện pháp
trình bày ở đây, nên b n luôn luôn cạ ần tiếp xúc vớ i Hội
Đồ ng Thẩm Mỹ tại nơi bạn hành nghề và Bộ Y Tế tiếu
bang của bạn để biết chi tiết đích xác.

GIẢ M THIỂ U NGUY CƠ HÍT PHẢ I KHÍ ĐỘC

• Thiết kế mộ t hệ thống hút khí gần bàn làm việc. Vì
các hệ thống máy sưở i, máy lạnh và máy hút khí
thông thườ ng chỉ có khả năng hoán đổi không khí
trong tiệm rất chậm, nên tiệm móng tay cần dùng
một hệ thống chuyên dng ụđể hút lấy hơi nướ c và
bụi hoặc là thải bỏ chúng ra khỏi nơi làm việc, cùng vớ i một hệ thống trao đổi
không khí bên trong tiệm vớ i không khí tốt bên ngoài để giữ cho không khí trong
tiệm luôn đượ c trong sạch. Tiệm móng tay nên có một hay cả hai thứ sau đây :
- Bàn làm việc có quạt hút khí trên đó, thông ra phía ngoài.
- Hệ thống hút khí gắn trên trần hoặc trên tườ ng có miệng hút khí treo ngay
trên bàn làm việc.

• Sử dụng máy chuyên dng loụ ại tốt để làm sạch không khí. Hãy tránh loại máy làm
sạch không khí sinh ra khí ozone, bở i vì khí ozone, dù chỉ vớ i một lượng tương
đối nhỏ, có thể gây ra vấn đề về hô hấp cho cả ngườ i khỏe mạnh lẫn ngườ i có vấn
đề về hô hấp.
• Luôn luôn mở cho chạy hệ thống thông khí thông thườ ng (general ventilation
system) trong giờ làm việc.
• Thay thế các bộ lọc than và bụi đều đặn
theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Nếu bộ lọc
không đượ c thay thế thì chúng sẽ mất tác
dụng.
• Giữ cho phía trên của bàn đượ c hút khí
đượ c trống thoáng, ví dụ không treo khn ă
ở đó.
2


• Đ óng kín các bình chứ a, chai lọ đựng sản phẩm làm móng tay khi không sử dụng.
• Khi hành nghề, đừ ng nên dùng sản phẩm nhiều quá lượ ng cần thiết.
• Giữ sản phẩm trong các chai lọ cỡ nhỏ, có dán nhãn chính xác, đặt tại bàn làm
việc.
• Khi hành nghề, đừ ng dùng nhữ ng chai lọ lớ n cồng knh, mề à nên chia sản phẩm
sang nhữ ng chai lọ nhỏ, dán nhãn chính xác. Khi làm việc này nên làm trong một
nơi thông khí tốt, ví dụ như chỗ thoáng ngoài trời hay ở gần cử a sổ, cử a ra vào mở
rộng. Tốt hơn nữ a, nên mang mặt nạ chống hơi độc có g ắn bộ lọc hữ u cơ khi sang
chiết sản phẩm. Nhưng nếu nơi làm việc đã đượ c thông khí tốt thì việc này không
cần thiết.
• Liệng bỏ tất cả chất thải vào thùng rác làm bằng kim loại có nắp đậy tự độ ng, và
thườ ng xuyên đổ rác.
• Bỏ tất cả vụn rác đã thấm sản phẩm, ví dụ như khăn giấy, gạc, vải… vào trong
một bao đự ng có nắp kín (ví dụ như loại bao dùng đự ng sữ a hay túi nhự a có nắp
kéo) trướ c khi liệng bỏ vào thùng rác.
• Thay đổi bao nh ự a lót thùng rác ít nhất mỗi ngày một ln. ầ
• Mang bao mặt che bụi nếu tờ Material Safety Data Sheet (MSDS) đề nghị như
thế, để ngừ a hít phải nhữ ng hạt bụi nỏh .

GIẢ M THIỂ U NGUY CƠ DA BỊ D ÍNH CHẤ T ĐỘC
• Rử a tay trướ c và sau khi hành nghề, trướ c khi ăn, và sau khi sử dụng sản phẩm.
• Mang bao tay vô trùng loại dùng mộ t lần hoặc loại đượ c giớ i thiệu trong MSDS
của sn phả ẩm khi dùng sản phẩm đó.
• Thay ngay bao tay nếu thấy có vết cắt, vết rách, hoặc lỗ thủng.
• Mặc quần áo thích hợ p. Cần bảo đảm rằng quần áo không quá rộng để tránh bị
vướ ng làm đổ hoá chất, và quần áo phải đủ che ph ủ thân thể để ngăn đượ c hóa
chất dính vào da. Ví dụ, mặc áo khoác dài tay thì bảo vệ đượ c cánh tay, quần hay
váy phải dài ít nhất đến đầu gối khi ngồi, như vậy sẽ bảo vệ đượ c phần thân
ngườ i.
• Đ óng chặt các bình, chai lọ đựng sản phẩm khi không dùng đến, để ngừ a đổ tràn
hoặc rỉ chảy sản phẩm.
• Đừng dùng quá nhiều lượ ng sản phẩm khi hành nghề.
• Giữ sản phẩm trong nhữ ng chai đự ng cỡ nhỏ tại bàn làm việc để giảm thiểu nguy
cơ chảy tràn sản phẩm làm cho da bị thấm hóa chất.
• Khi chia sản phẩm từ bình đự ng lớ n sang bình lọ nhỏ, nên mang trang bị an toàn,
ví dụ như kiếng che mắt, bao tay theo hướ ng dẫn của MSDS. Nên dùng phễu
(quặng) hay ống hút giọt để tránh chất lỏng chảy tràn ra ngoài.


3NGĂN NGỪA NGUY CƠ NUỐT PHẢ I SẢ N PHẨ M
• Rử a tay trướ c khi ăn uống.
• Đừng n uă ố ng tại bàn làm việc.
• Đừng cất trữ thự c phẩm và đồ uống

chung quanh khu vự c làm việc.

• Cất trữ sản phẩm làm móng tay tại một

nơi cách biệt vớ i nơi chốn ăn uống.

• Dành riêng một khu vự c để ăn u ống

cách biệt vớ i khu vự c cất trữ sản phẩm

và làm việc.


BẢ O ĐẢ M CHO TIỆ M MÓNG TAY
ĐƯỢC SẠ CH SẼ
Giữ sạch tiệm của bạn là đềiu quan trọng. Các
loại vi trùng, nấm và vi khuẩn có thể lây từ
khách hàng sang nhữ ng dụng cụ làm móng
không sạch sẽ, cũng như các dụng cụ và trang bị khác, ví dụ như khăn lau hay chậu ngâm
móng chân .
• Dùng khăn mớ i cho mỗi khách hàng.
• Nhân viên làm móng và khách hàng đều phải rử a tay hoặc chân, trướ c khi làm
móng.
• Chỉ làm móng cho ngườ i nào có móng sạch, lành mạnh, và da lành lặn. Nên từ
chối làm móng cho nhữ ng ngườ I khách nào có dấu hiệu bị nhiễm trùng, dáng vẻ
không lành mạnh, hoặc da của họ b trịầy xướ c.
• Làm sạch nhữ ng cặn bám trên mọi dụng cụ làm móng sau mỗi ln dùng và trầ ướ c
khi tẩy trùng.
• Sau mỗi khách hàng, nên tẩy trùng tất cả dụng cụ làm móng bằng chất tẩy trùng
thích hợ p.
• Làm đúng theo quy tắc và hướ ng dẫn của hội đồng tm mhẩỹ tiểu bang về kỹ thut ậ
làm sạch và tẩy trùng. Tốt nhất là sử dụng một chất tẩy trùng dùng tại bệnh viện,
đã đượ c Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh chấp nhận, có công dụng sát trùng, diệt nấm,
và sát khuẩn, đã đượ c hội đồng th ẩm mỹ tiểu bang giớ i thiệu. Khi sử dụng chất
này, nên theo đúng hướng dẫn đã đư a ra. Tuy đã diệt trùng rồi, bạn có thể làm
thêm việc hấp khử trùng các món đồ này trong m ột lò hấp, nếu muốn, hoc nặếu
luật lệ tiểu bang đòi hỏi như vậy.
• Đừng nên rử a chân khách hàng trong nướ c có chứ a chất diệt trùng do Cơ Quan
Bảo Vệ Môi Sinh quy định, cũng tránh đừ ng để cho da tiếp xúc vớ i chất diệt
trùng.
• Vớ i nhữ ng món đồ chỉ dùng một ln, chầ ỉ dùng cho một khách hàng mà thôi.
• Nếu bao tay bị mòn, hãy thay thế sau mỗi khách hàng.
• Đừng dùng nhng lữưỡ i cắt giống như dao để gọt nhữ ng cục chai sn trên da, bầ ở i
vì chúng có thể làm đứ t da thịt, đòi hỏi phải trị liệu sau đó. Lut cậấp bằng hành

4nghề cho nhân viên tiệm móng tay và thợ móng tay không cho phép sử dụng dụng
cụ cắt gọt để gọt da lành hoặc da bị chai.
• Không nên dùng nhữ ng dụng cụ làm móng của riêng khách hàng do họ mang lại,
bở i vì nếu khách hàng không biết cách làm sạch và khử trùng cho đúng thì việc
này có thể gây ra hậu quả không tốt. Tất cả dụng cụ hành ngh phềải đượ c làm
sạch và khử trùng đúng cách trướ c khi đem dùng cho khách hàng.

NHỮNG THÓI QUEN CẦ N THIẾ T KHÁC
• Đừng để cho ai đượ c hút thuốc lá trong tiệm, bở i vì nhữ ng sản phẩm dùng trong
nghề móng tay rất dễ cháy.
• Huấn luyện nhân viên làm móng tay về việc thông tin về nguy hiểm (OSHA 29
CFR 1919.1200) và việc cất trữ và xử lý chất lỏng d cháy (OSHA 29 CFR ễ
1910.106), theo đòi hỏđi ã ấn định của OSHA.
• Đọ c và hiểu rõ nhữ ng luật lệ, quy định của hội đồng thẩm mỹ tiểu bang.
• Giữ một bản sao nhữ ng luật lệ và quy định mớ i nhất của hội đồng th ẩm mỹ tiểu
bang trong tiệm.
• Giữ bản MSDS mớ i nhất cho mỗi sản phẩm tồn trữ và sử dụng trong tiệm mà có
chứ a hóa chất tiềm tàng nguy hại.
• Giữ tất cả MSDS trong một bìa cứ ng và cất giữ bìa đó ngay tại nơi tồn trữ các sản
phẩm.
• Đọ c và hiểu rõ nội dung của nhữ ng MSDS đó.
• Cập nhật tất cả MSDS ít nhất mỗi năm một ln ầđể cho chúng luôn luôn cập nhật.
• Dán nhãn tất cả các bình chứ a, chai lọ để mọi nhân viên biết rõ chất chứ a bên
trong.
• Thải bỏ chất lỏng thải ra theo đúng hướ ng dẫn của nhà chế tạo ghi trên nhãn hay
tờ MSDS và cũng theo đúng quy định của địa phương.


5

 • Accueil Accueil
 • Univers Univers
 • Ebooks Ebooks
 • Livres audio Livres audio
 • Presse Presse
 • BD BD
 • Documents Documents