Japonais - Hiragana
2 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Japonais - Hiragana

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
2 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Tableau des hiragana

Informations

Publié par
Nombre de lectures 218
Langue Français

Extrait

Ð ß á Ï Ò Ù ä ÷ ø ú Í ù × Ô â ó ô Ê õ ð Ë ¿ Õ æ à ½ ñ å ò É íÇå Ó Ö Ý è î ü ï Á Ç íÇå Ñ ç Û û ë ì È Å Ü Î í Ø ã Æ é Ú ö ê ý ÿ  íÇå íÇå Ã Ì Les hiragana (1/2) La table des hiragana N w r y m h n t s k a N WA RA YA MA HA NA TA SA KA A i RI MI HI NI CHI SHI KI I u RU YU MU FU NU TSU SU KU U e RE ME HE NE TE SE KE E o WO RO YO MO HO NO TO SO KO O Les consonnes sonores a PA BA DA ZA GA i PI BI JI JI GI u PU BU ZU ZU GU e PE BE DE ZE GE o PO BO DO ZO GO © Tous droits réservés – Karine WIDMER http://www.escale-japon.com þ þ þ È æ þ þ Ò þ Ü þ æ þ þ þ í þ ú þ   Ü  ú ï É Ó É Ý î Ó ï È Ý Ò Ü î æ í ï ú  É È Ò Ó í  Ý î Les hiragana (2/2) Les combinaisons RYA MYA HYA NYA CHA SHA KYA RYU MYU HYU NYU CHU SHU KYU RYO MYO HYO NYO CHO SHO KYO PYA BYA JA JA GYA PYU BYU JU JU GYU PYO BYO JO JO GYO © Tous droits réservés – Karine WIDMER http://www.escale-japon.com
 • Univers Univers
 • Ebooks Ebooks
 • Livres audio Livres audio
 • Presse Presse
 • Podcasts Podcasts
 • BD BD
 • Documents Documents