//img.uscri.be/pth/e89cfc66ccb589a547c8b1a9b7cd6ca854406335
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Premier objectif: La gestion d'une équipe est difficile

62 pages

Premier objectif: La gestion d'une équipe est difficile

Publié par :
Ajouté le : 21 juillet 2011
Lecture(s) : 83
Signaler un abus
PêÉãáÉê çÄàÉíáÑ: La ÖÉëíáçå Ç ìåÉ  èìáéÉ Éëí ÇáÑÑááäÉ ä çå çããÉåÉ éaê aåaäóëÉê íçìíÉë äÉë ÇáÑÑáìäí¨ë  èì ìå äÉaÇÉê éÉìí íêçìîÉê Çèë èì áä íêaîaáääÉ aîÉ éäìëáÉìêë éÉêëçååÉë (èìá çåí ÇáÑѨêÉåíë çãéçêíÉãÉåíë ,Ña´çåë ÇÉ éÉåëÉê ,Éí ,).çå éÉìí îçáê èì áä Éëí áãéçêíaåí éçìê äìá ÇÉ ÄáÉå çããìåáèìÉê aîÉ Éìñ ,aê Çaåë äa îáÉ çìêaåíÉ, áäë ÇçáîÉåí Ö¨êÉê ÉåëÉãÄäÉ ÇáîÉêëÉë ëáíìaíáçåë .CÉ èìá éÉìí åçìë ëÉêîáê éçìê ëaîçáê ëá Ç aìíêÉë çìíáäë ÇÉ çããìåáaíáçå çããÉ Éìñ ÇÉ äa PNL, ëçåí îêaáãÉåí å¨ÉëëaáêÉë.
QìaåÇ çå éaêäÉ Çì äÉaÇÉê Ç ìåÉ ¨èìáéÉ (èìá éÉìí ëÉ çãéçëÉê ÇÉ ÇÉìñ éÉêëçååÉë çì éäìë), çå éaêäɠǨࠠÇ'ìåÉ éÉêëçååÉ èìá å a éaë ìå íêaîaáä ÑaáäÉ, aê áä Ççáí ê¨ÖäÉê ÉåíêÉ aìíêÉë äÉë éêçÄäèãÉë ÇÉ ãçíáîaíáçåë ,ÇÉ àaäçìëáÉ, ÇÉ êáîaäáí¨ë ÉåíêÉ äÉë ãÉãÄêÉë .CÉë éêçÄäèãÉë çããÉåÉåí èìaåÇ ìåÉ éaêíáÉ Çì éçìîçáê Ççáí  íêÉ aÄǨ aì éêçÑáí ÇÉ äa çܨëáçå Çì ÖêçìéÉ. Paê Éí aÄaåÇçå, çå aå çåå É çåëíaíÉ ìåÉ éÉêíÉ ÇÉ äáÄÉêí¨ ,ÇÉ ë¨ìêáí¨, Ç ìå ëíaíìí çì Ç ìå êôäÉ. Daåë Éë íóéÉë ÇÉ ëáíìaíáçåë , äÉ  äÉaÇÉê Ççáí íêçìîÉê äa Ña´çå  ÇÉ  çããìåáèìÉê ÉÑÑáaÉãÉåí äÉë êaáëçåë éçìê  äÉëèìÉääÉë áä éêÉåÇ ÇÉë Ç¨áëáçåë, aÑáå èìÉ  ÉääÉë-á ëçáÉåí ÄáÉå çãéêáëÉë Éí aÉéí¨Éë éaê äÉë ÇÉìñ éaêíáÉë Éå çåÑäáí.
SÉäçå BÉaìçìêí 91( )09Çaåë ëçå  ìîêÉ êÇ Éë ìçåçäÑåì aåë áí ÇëçåR èìáéÉ ëÉäÊ ,áêéÉêíåÉçã ë,ëÉ éÉë äãÉçêî¨ëɨëí  íå ÉêéÉ, ÉåìîëçÉêÉëåå ëìêíçìí Çaåë äÉ aë ÇÉ ÜaåÖÉãÉåíë ëçìÇaáåë Éí ê¨é¨í¨ë ç  áä Ñaìí äÉë çêáÉåíÉê çì ÄáÉå äçêëèìÉ äÉë ÖÉåë aÜÉåí ÇÉë áåÑçêãaíáçåë, É èìá äÉë Éãé ÜÉåí Ç aîçáê ìåÉ çããìåáaíáçå ÉÑÑáaÉ. DÉë ¨íìÇÉë çåí ¨í¨ ÑaáíÉë Çaåë É ëÉåë éçìê ãÉííêÉ Éå ¨îáÇÉåÉ ä aëéÉí  å¨îêçë¨  ÇÉ  ÉêíaáåÉë çêÖaåáëaíáçåë çì éÉêëçååÉë,  Éí  ãçåíêÉê çããÉåí ÉääÉë aÑÑÉíÉåí äa Ç¨áëáçå ,äÉë éêçÖêaããÉë ,äÉë ëíêaí¨ÖáÉë, äa ìäíìêÉ Éí ä ÉåaÇêÉãÉåí Á.
Dçå, áä å ÉñáëíÉ éaë ëÉìäÉãÉåí äÉ ëçìá Ç  íêÉ å¨îêçë¨, ãaáë aìëëá äÉ ëçìá ÇÉ çåë¨èìÉåÉë  áãéçêíaåíÉë  èìÉ Éë éÉêëçååÉë å¨îêçë¨Éë  íêaåëÑçêãÉåí
äa ìäíìêÉ Ç ÉåíêÉéêáëÉ aì Ç¨íêáãÉåí Ç ìåÉ ÜaêãçåáÉ ÇÉ ÖêçìéÉ .CÉ èìá Éãé ÜÉêaáí ä ÉåíêÉéêáëÉ Ç aííÉáåÇêÉ äÉë çÄàÉíáÑë îçìäìë.
DÉ éäìë, SÉäçå BÉaìçìêí )1,9 90(ÊäÉ aÇêÉ ,éaêÑçáë Ç¨çìêaÖ¨ éaê ëçå ãçÇÉ ÇÉ ÖçìîÉêåÉãÉåí, åÉ ëÉåí éäìë íçìàçìêë äa ãçíáîaíáçå ëìÑÑáëaåíÉ éçìê äìííÉê çåíêÉ É èìá äìá éaêaîí áå¨äìíaÄäÉ  :äa êáëÉ ¨çåçãáèìÉ ,äÉë ÇáÑÑáìäí¨ë Çì ãaêܨ ,äÉë ëáíìaíáçåë Ääçèì¨Éë ,äa ãaìîaáëÉ ÜìãÉìê ÇÉë ìåë Éí ÇÉë aìíêÉë ,äa åçå- Ç¨áëáçå Á.
Eí ÉííÉ ÇÉêåáèêÉ  êÉéê¨ëÉåíÉ  ÉåçêÉ  ìåÉ ÇáÑÑáìäí¨  èìÉ  êÉåçåíêÉ äÉ äÉaÇÉê : çããÉåí ëaîçáê ÑaáêÉ ÑaÉ   É íóéÉ ÇÉ çåíêaáåíÉë ÉñíÉêåÉë çì áåíÉêåÉë èìá Éëí Ǩà ìå  çÄëíaäÉ éçìê ëÉ ãÉííêÉ    ÑçåÇ Çaåë äa ÖÉëíáçå ÇÉ ä ¨èìáéÉ.  CÉë  ÇáÑÑáìäí¨ë éÉìîÉåí ëçìîÉåí aãÉåÉê äÉ äÉaÇÉê   ¨ÇÉê   äa éaëëáîáí¨ Éí   äa Ç¨îaäçêáëaíáçå ÇÉ ëçå éêçéêÉ êôäÉ   : êÉÑìë  ÇÉ éêÉåÇêÉ ÇÉë áåáíáaíáîÉë,  êÉÑìë  Ç ÉåîáëaÖÉê ÇÉë ëçäìíáçåë éêaíáèìÉë éçìê ǨÄäçèìÉê  äa  ëáíìaíáçå,  êÉÑìë  ÇÉ êÉëéçåëaÄáäáí¨ë,  ãaìîaáë  Éëéêáí, Éí.
Aáåëá, ìå äÉaÇÉê Ççáí å¨ÖçáÉê Éë çåÑäáíë ,Ççå áä Ççáí ÑaáêÉ ÑaÉ   ä áãéê¨îì Éí aìñ íÉåëáçåë Çaåë ä ÉåíêÉéêáëÉ.  LÉ  Ñaáí Ç aîçáê  ÉåîáëaÖ¨  äÉë  çåÑäáíë    ä aîaåÉ, äìá éÉêãÉííêaáí, aì ãçáåë ,Ç  íêÉ éäìë ÑäÉñáÄäÉ äçêëèì áä îÉìí äÉë ê¨ëçìÇêÉ.
SÉäçå BÉaìçìêí 991( ,)0ÊçãéêÉåÇêÉ äa åaíìêÉ Ç ìå çåÑäáí å Éëí éaë ëáãéäÉ .Nçå ëÉìäÉãÉåí äÉ çåÑäáí aééaêaîí ëçìë ÇÉ ãìäíáéäÉë aëéÉíë ,ãaáë áä aêêáîÉ aìëëá èìÉ äÉë éêçíaÖçåáëíÉë åÉ îçáÉåí éaë ä çÄàÉí ÇÉ äÉìê ÇáÑѨêÉåÇ .Iäë åÉ ëÉ çåëáÇèêÉåí éaë Éå ëáíìaíáçå çåÑäáíìÉääÉ Á.
D ìåÉ éaêí, åçìë éçìîçåë çÄëÉêîÉê Çaåë ìåÉ ÉåíêÉéêáëÉ ,èì ìå éÉíáí åçãÄêÉ ÇÉ éêáîáä¨Öá¨ë ë çìéÉ ÇÉë í ÜÉë äÉë éäìë áåí¨êÉëëaåíë :   Éìñ ä áåÑçêãaíáçå ,äa ççêÇáåaíáçå, ä ÉñéêÉëëáçå ÇÉë áǨÉë ,äÉë Ç¨áëáçåë Ç áååçîÉê. Iäë ëçåí éêÉëèìÉ äÉë îêaáë aíÉìêë ÇÉ ä ÉåíêÉéêáëÉ.
D aìíêÉ  éaêí,  áä  ÉñáëíÉ ìå ÖêaåÇ åçãÄêÉ Ç áåÇáîáÇìë  aîÉ ÇÉë í ÜÉë  éäìë ëáãéäÉë .Pçìê ÉííÉ êaáëçå ,áäë ëçåí ÜaÄáíì¨ë   íêaîaáääÉê ëaåë áåí¨ê í éê¨áë Éí Ççåí áäë å çåí éaë ÇÉ éçìîçáê .Daåë É aë, É íóéÉ ÇÉ ëaäaêá¨ë ÉñéêáãÉ äÉìêë áǨÉë Éí
äÉìêë aéíáíìÇÉë Çaåë Ç aìíêÉë çêÖaåáëaíáçåë, íÉääÉë èìÉ  :äa ÑaãáääÉ, ìåÉ aëëçáaíáçå, äÉ ëóåÇáaäáëãÉ ,ÉåíêÉ aìíêÉë.
Sá äÉë aíÉìêë äÉë éäìë Êáãéçêíaåíë Á ÇÉ ä ÉåíêÉéêáëÉ ëçìÜaáíÉåí aééçêíÉê aìñ aìíêÉë íóéÇÉãé䨠äaêÖÉ çããìåáaíáçå ëìê É èì áäë ÇçáîÉåí ÑaáêÉ, É  çóë ìåÉ ÉííÉ áåÑçêãaíáçå éêçéçë¨É Éí éaë áååçîaåíÉ åÉ ëìÑÑáêa éaë   äÉìê ÑaáêÉ éêÉåÇêÉ ä áåáíáaíáîÉ Ç ìåÉ éaêíááéaíáçå éäìë éêçÑçåÇÉ.
Pçìêíaåí, ëÉäçå BÉaìçìêí (1990), ÊÜaèìÉ êÉëéçåëaÄäÉ êÉëëÉåí éêçÑçåǨãÉåí äÉ ÄÉëçáå ÇÉ ëɠǨÜaêÖÉê ÇÉ ëçå íêçé-éäÉáå ÇÉ íêaîaáä, íÉåÇáë èìÉ Üaìå êÉëëÉåí äÉ ÄÉëçáå Ç aã¨äáçêÉê  äÉ  ãaêܨ  Çì  ëÉêîáÉ éçìê aííÉáåÇêÉ,  åçå éaë íçìàçìêë ìåÉ ãÉáääÉìêÉ éêçÇìíáîáí¨ ,ãaáë ìåÉ ãÉáääÉìêÉ çêÖaåáëaíáçå, éÉêãÉííaåí ìåÉ aã¨äáçêaíáçå ÇÉ äa èìaäáí¨ ÇÉ îáÉ aì íêaîaáä Á.
EåëìáíÉ ,çå éÉìí çÄëÉêîÉê ÇÉ Ña´çå éäìë çåêèíÉ äa ÇáÑÑáìäí¨   Ö¨êÉê ìåÉ ¨èìáéÉ   íêaîÉêë äÉë ÇáÑѨêÉåíë íóéÉë ÇÉ çåÑäáíë èìÉ äÉ äÉaÇÉê aÑÑêçåíÉ Éí èìá ëçåí éêçéçë¨ë éaê BÉaìçìêí (190):
1. LÉ çåÑäáí ãaåáÑÉëíÉ :
Ê LçêëèìÉ äÉ çåÑäáí Éëí ãaåáÑÉëíÉ,   Éëí  èì áä  Éëí aééaêÉåí.  LÉë  Ç¨ëaçêÇë  ëçåí äaáêÉãÉåí Éñéêáã¨ë .Oå ëaáí éçìêèìçá, ç  Éí èìaåÇ ,äÉ çåÑäáí a ¨äaí¨. Iä å ó a éaë   ëÉ ãÉííêÉ Ç açêÇ ëìê ä ÉñáëíÉåÉ Çì ÇáÑѨêÉåÇ .CÉííÉ ÑçêãÉ ÇÉ çåÑäáí Éëí ÉääÉ èìÉ ä çå  êaáåí äÉ éäìë éaêÉ èì ÉääÉ  Éëí ëçìîÉåí açãéaÖå¨É  ÇÉ  ÑçêíÉë íÉåëáçåë, ÇÉ îáçäÉåÉë îÉêÄaäÉë çì éÜóëáèìÉë Á.
M ãÉ ëá ä çå éÉåëÉ èìÉ äÉë çåÑäáíë ëçåí íçìàçìêë çãéäáèì¨ë, aì çåíêaáêÉ, áäë çããÉåÉåí éaê ÇÉë éÉíáíë áåçåî¨åáÉåíë aìñèìÉäë äÉ äÉaÇÉê åÉ ÇçååÉ éaë íçìàçìêë ä áãéçêíaåÉ èì áäë ã¨êáíÉåí É èìá çãéäáèìÉ äa ÖÉëíáçå ÇÉ ä ¨èìáéÉ.
2 .LÉ çåÑäáí äaíÉåí:  
Uå aìíêÉ çåÑäáí Éñéäáè쨠éaê BÉaìçìêí 9( 01)9,Éëí ÊäÉ çåÑäáí äaíÉåí, Ççåí ëa aìëÉ ê¨ÉääÉ  å Éëí  éaë Éêå¨É.  UåÉ  éÉêëçååÉ îáí ÇÉë íÉåëáçåë Éí ëÉ ÇÉãaåÇÉ É èìá åÉ îa éaë .Sá äÉ Ñäçì éÉêëáëíÉ, ÉííÉ éÉêëçååÉ ëɠǨçìêaÖÉ Éí ëÉ ëÉåí
áåaéaÄäÉ Ç ÉñéêáãÉê îêaáãÉåí É èì ÉääÉ êÉëëÉåí.  A  íÉêãÉ , ëçå  çåÑäáí áåí¨êáÉìê  îa ë Éñí¨êáçêáëÉê  éaê  ÇÉë aÄëÉåÉë,  êìãÉìêë  çì ãaäaÇáÉë.  BÉaìçìé  Ç ¨åÉêÖáÉ  Éëí éÉêÇìÉÁ.
Dçå äÉ êôäÉ Çì êÉëéçåëaÄäÉ ÇÉîáÉåí ÇáÑÑááäÉ äçêëèì áä Ççáí ÑaîçêáëÉê ä ÉñéêÉëëáçå Çì Ç¨ëaçêÇ  :áä Ççáí ëaîçáê ÉåçìêaÖÉê äÉë éÉêëçååÉë   éaêäÉê ÇÉë ÜçëÉë èìá åÉ ëçåí aééaêÉããÉåí éaë äaáêÉë éçìê ÉääÉë,  aÑáå  Ç ¨îáíÉê  äÉë  ÖêaîÉë çåë¨èìÉåÉë çããÉ ÉääÉë èìÉ åçìë aîçåë Ç¨à  ãÉåíáçåå¨Éë.
 3.LÉ çåÑäáí íaíáèìÉ:  
LÉ íêçáëáèãÉ çåÑäáí éêçéç먠éaê BÉaìçìêí  19(),90Éëí ÊäÉ çåÑäáí íaíáèìÉ ,Ççåí áä îçèìÉ äÉë ÇáÑѨêÉåÇë èìá ëìêÖáëëÉåí aì èìçíáÇáÉå   éêçéçë ÇÉ éêçÄäèãÉë ¨ ãaí¨êáÉäë ,ÇÉ ã¨íÜçÇÉë ÇÉ íêaîaáä çì ÉåçêÉ Çì Ñaáí ÇÉë êaééçêíë Ç aìíçêáí¨. LÉ éÉêëçååÉä ÉñéêáãÉ ëçå ãçåíÉåíÉãÉåí ëìê äa Ña´çå Ççåí äÉ éçìîçáê Éí äa àìëíáÉ ¨ ëçåí ÉñÉê¨ë aì ëÉáå ÇÉ ëçå ëÉêîáÉ. CÉ ã¨çåíÉåíÉãÉåí Éëí ìå ãçóÉå èìá éÉêãÉí Ç ÉñÉêÉê ìåÉ áåÑäìÉåÉ ëìê ä çêÖaåáëaíáçå ,ÇÉ êÉãÉííêÉ Éå aìëÉ äÉë êèÖäÉë íaáíÉë ÇÉ ÉääÉë-á. Iä aÄçìíáí ëçìîÉåí   ÇÉë aêêaåÖÉãÉåíë áåÑçêãÉäë å¨Öçá¨ë éçìê aëëçìéäáê äÉë çåíêaáåíÉë Çì íêaîaáä  :ä ÜaÄáíìÇÉ, éaê ÉñÉãéäÉ, ÇÉ ê¨éçåÇêÉ ÑaîçêaÄäÉãÉåí   ìå ÉÑÑçêí éçåíìÉä ÇÉãaåǨ éaê äÉ êÉëéçåëaÄäÉ Éå ¨ÜaåÖÉ Ç ìåÉ aìíçêáëaíáçå ÇɠǨéaêí éäìë íôí Á.
FaÉ   É íóéÉ ÇÉ çåÑäáí, äÉ äÉaÇÉê Ççáí ÜÉêÜÉê äa ãaåáèêÉ Ç aàìëíÉê ëa éçëáíáçå   ÉääÉ ÇÉë ãÉãÄêÉë çåÉêå¨ë ,Éí ÇÉ ÑaáêÉ çãéêÉåÇêÉ   Éë ÇÉêåáÉêë ä áãéçêíaåÉ ÇÉ íÉääÉ éêç¨ÇìêÉ çì ÇÉ íÉä ãaä ÉåíÉåÇì( éaê ÉñÉãéäÉ.)
Oê, ëÉäçå CÜaäîáå Éí EóëëÉííÉ (,) 9198ÉñéäáèìÉåí äÉë éêáåáéaìñ ÉåàÉìñ èìÉ ä çå îáÉåí ÇÉ ãÉåíáçååÉê, éaê ÉñÉãéäÉ :
I. LÉë çåÇáíáçåë ÇÉ íêaîaáä
Ê LÉ éÉêëçååÉä êÉîÉåÇáèìÉ ìå aã¨åaÖÉãÉåí ÇÉ ëçå íêaîaáä, ê¨äaãÉ ìå åçìîÉaì ëíóäÉ ÇÉ ãaåaÖÉãÉåí çì ÉåçêÉ ÉñáÖÉ ìåÉ íÉÜåçäçÖáÉ ãáÉìñ aÇaéí¨É.
TçìíÉë Éë ÇÉãaåÇÉë ëçåí áãéçêíaåíÉë  ;ÉääÉë çÑÑêÉåí ÇÉë éáëíÉë ÇÉ ê¨ÑäÉñáçå éçìê aã¨äáçêÉê   äa Ñçáë äÉ ÄáÉå- íêÉ Éí äa ëaåí¨ ÇÉë áåÇáîáÇìë Éí äÉë ê¨äíaíë ÇÉ ä aíáîáí¨ .SìêãçåíÉê Éë ÇçìÄäÉë ÉåàÉìñ ,ÇÉãaåÇÉ Ç áåíÉêîÉåáê  ëì éäìëáÉìêë åáîÉaìñ :
R¨aåáëÉê äÉ íêaîaáä  ;ÉííÉ çêÖaåáëaíáçå éÉêãÉí ÇÉ äÉîÉê ÉêíaáåÉë çêÖ aãÄáÖìïí¨ë Éí ÇÉ ÇáãáåìÉê äÉë êáëèìÉë ÇÉ çåÑäáíë.
D¨Ñáåáê éê¨áë¨ãÉåí äÉë çåÇáíáçåë Ç aèë aì éçëíÉ ÇÉ íêaîaáä  :ÉííÉ Ç¨Ñáåáíáçå éÉêãÉí Ç ¨îáíÉê äÉë ¨aêíë ÇÉ çãé¨íÉåÉë Éí äÉë êáëèìÉë ÇÉ ã¨ëÉåíÉåíÉ.
IåÑçêãÉê äÉ éÉêëçååÉä :  Éëí   ÇáêÉ ,äçêëèìÉ äa ëáíìaíáçå äÉ àìëíáÑáÉ, äÉ ëÉåëáÄáäáëÉê aìñ êèÖäÉë ÇÉ ë¨ìêáí¨ Á.
II. LÉë  aêíë ÇÉ ëaäaáêÉ
LÉ ÇÉìñáèãÉ ÉåàÉì éêçéç먠éaê CÜaäîáå Éí EóëÉííÉ 8919( ),ãçåíêÉ èìÉ Ê äÉë êÉîÉåÇáaíáçåë ëaäaêáaäÉë ëçåí äÉë éäìë Ñê¨èìÉåíÉë .LÉ éÉêëçååÉä çãéaêÉ äÉ íêaîaáä èì áä  Ñçìêåáí aîÉ äÉ ëaäaáêÉ èì áä  êÉ´çáí.  Iä  Éëí ëçìîÉåí èìÉëíáçå Ç ¨èìáí¨  ;  äÉ éÉêëçååÉä ê¨äaãÉ ìåÉ äaêáÑáaíáçå ÇÉë êáíèêÉë Ç ¨îaäìaíáçå Éí ìåÉ ãÉáääÉìêÉ çåçêÇaåÉ ÉåíêÉ äa éÉêÑçêãaåÉ Éí äÉ ëaäaáêÉ .Iä ê¨äaãÉ Éå Ñaáí ÇÉ ä áåÑçêãaíáçå Á.
Aáåëá,  Éëí ä ÉåàÉì Çì êÉëéçåëaÄäÉ ÇÉ äìá ÉñéäáèìÉê äÉë êaáëçåë éçìê äÉëèìÉääÉë äÉë éêçãçíáçåë ëçåí açêǨÉë   ìå íóéÉ ÇÉ êáíèêÉ çì éçìêèìçá ìå íÉä ëóëíèãÉ ÇÉ ê¨ãìå¨êaíáçå. DÉ ã ãÉ ,äçêëèìÉ ÇÉë ÇáÑѨêÉåÉë ëçåí aééäáèì¨Éë Éí ëá äÉë Ç¨áëáçåë Çì êÉëéçåëaÄäÉ åÉ ëçåí éaë äaáêÉãÉåí éÉê´ìÉë ,äÉ éÉêëçååÉä éÉìí äÉë àìÖÉê áåçܨêÉåí .CÉííÉ éÉêÉéíáçå éÉìí çåíêáÄìÉê   aäáãÉåíÉê ìå çåÑäáí.
III .La äìííÉ éçìê äÉ éçìîçáê
LÉ íêçáëáèãÉ ÉåàÉì Çì äÉaÇÉê Éñéäáè쨠éaê CÜaäîáå Éí EóëÉííÉ 9), 891(Éëí èìÉ Ê äÉ éçìîçáê Éëí ä ìåÉ ÇÉë éêáåáéaäÉë ëçìêÉë ÇÉ çåÑäáí Éå ÉåíêÉéêáëÉ Éí, ëçìîÉåí, Éí ÉåàÉì ëÉ aÜÉ ÇÉêêáèêÉ ÇÉë êÉîÉåÇáaíáçåë çåêèíÉë. Oê äÉ éçìîçáê Éëí ìíáäÉ ,áä
Éëí aì ÉåíêÉ ÇÉ íçìíÉ êÉäaíáçå,  Üaìå  ä ÉñÉêÉ  éçìê ÑaáêÉ éê¨îaäçáê  ëÉë  áåí¨ê íë çì ëÉë çéáåáçåë . C Éëí ëçìîÉåí ìå aÄìë èìá ëìëáíÉ ÇÉë ê¨aíáçåë  Éí  ÑaîçêáëÉ ÇÉë ÑçêãÉë ÇÉ ê¨ëáëíaåÉ  éaëëáîÉ  çì ÉåçêÉ ÇÉë çééçëáíáçåë ÑaêçìÜÉë.  LÉ  éçìîçáê ëÉ êÉíêçìîÉ    íçìë äÉë åáîÉaìñ,  ÉãéêìåíÉ  ÇÉ ãìäíáéäÉë ÑçêãÉë Éí áä åÉ êÉäèîÉ  éaë íçìàçìêë çì ëÉìäÉãÉåí ÇÉ ä aìíçêáí¨  Ç ìå  êÉëéçåëaÄäÉ.  L çå  åÉ éÉìí ÖìèêÉ  aÖáê ÉÑÑáaÉãÉåí ëá ä çå åÉ çååaîí éaë äÉë éçìîçáêë Éå éäaÉ .LÉë êÉçååaîíêÉ,  Éëí çìîêáê äÉ Üaãé ÇÉ äa å¨Öçáaíáçå Á.
CÉ íóéÉ Ç ÉåàÉì aîaáí Ç¨à  ¨í¨ ÉåîáëaÖ¨ ,Éí Ççå äÉ êôäÉ Çì äÉaÇÉê Éëí ÇÉ ãaáåíÉåáê ìå ¨èìáäáÄêÉ  ÉåíêÉ  ëçå éçìîçáê Éí ä ÉñéêÉëëáçå  ÇÉ ëÉë áÇ Éë  çì  ëÉë ¨ áåí¨ê íë ,îáë- -îáë ÇÉë aìíêÉë ãÉãÄêÉë ÇÉ ä ÉåíêÉéêáëÉ çì ÇÉ ëçå èìáéÉ. ¨
IV. La îçäçåí  ÇÉ ÖaêÇÉê ëçå áåÇ éÉåÇaåÉ
CÜaäîáå Éí EóëÉííÉ éêçéçëÉåí aìëëá äÉ èìaíêáèãÉ ÉåàÉì Ççåí Ê ÜaèìÉ çääaÄçêaíÉìê ÜÉêÜÉ   aÑÑáêãÉê ëçå áåǨéÉåÇaåÉ .Iä a ÄÉëçáå ÇÉ ëÉ ëÉåíáê ëìàÉí Éí aíÉìê ÇÉ ëçå íêaîaáä .Pçìê aííÉáåÇêÉ Éí çÄàÉíáÑ, áä ìíáäáëÉ ÇáîÉêëÉë ëíêaí¨ÖáÉë :
 .1CÉêíaáåë éÉåëÉåí èì aÑÑáêãÉê äÉìê áåǨéÉåÇaåÉ , Éëí ÇáêÉ Êåçå Á. Iäë êÉÑìëÉåí Ççå ëóëí¨ãaíáèìÉãÉåí É èì çå äÉìê éêçéçëÉ ã ãÉ ëá Éäa ê¨éçåÇ   äÉìê ÄÉëçáå.
 .2D aìíêÉë ÜÉêÜÉåí   ¨îáíÉê äÉë çåÑäáíë aäçêë áäë ÇáëÉåí Êçìá Á   íçìí. Iäë aÉéíÉåí íçìíÉë äÉë ÇÉãaåÇÉë ÇÉ ä aìíêÉ ã ãÉ ÉääÉë èìá Ç¨êaåÖÉåí. Iäë ¨íçìÑÑÉåí ëçìë äÉ éçáÇë ÇÉ ä aìíêÉ àìëèì aì àçìê ç  äa ëáíìaíáçå ÇÉîáÉåí áåëìééçêíaÄäÉ.
 .3Pçìê aÑÑáêãÉê äÉìê áåǨéÉåÇaåÉ, ÉêíaáåÉë éÉêëçååÉë çåí ÄÉëçáå Ç áãéçëÉê ìå çêÇêÉ ÇÉ ÑçåíáçååÉãÉåí, ÉääÉë àçìÉåí Ççå ÇÉ äÉìê éçìîçáê .EääÉë éÉåëÉåí èìÉ äÉ çåíêôäÉ ëìÑÑáí   ¨îáíÉê äa çåíÉëíaíáçå. EääÉë éÉìîÉåí aìëëá ë aÑÑáêãÉê çããÉ ìåÉ îáíáãÉ êçóaåí aáåëá ëÉåëáÄáäáëÉê ä aìíêÉ.