Introduction, Paronymes
10 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Introduction, Paronymes

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
10 pages
Français

Description

Exercices PDF, Dictées
Dictées de 200 à 250 mots sur les paronymes (5 dictées) • Exercices de vocabulaire et fiches techniques
Source : Centre collégial de développement de matériel didactique

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 546
Langue Français

Exrait

PARONYMS
1. Nàpoléon BonàpàrtÉ (1769–1821)
EXERCICES DE VOCĀBULĀIRE
1. xrcz votr vocâbulâir d’usâg n rchrchânt dâns un dictionnâir l ou ls sns ds xprssions t mots suivânts :
áÇÇès áÇqUïs (nom) ádvnïr ánárÇhï ánÇrr ÇoUp d’Étát déÇnnï démoÇrátï élán
émïgrr ánÇrr générál (nom) ïnfstr (sns prmïr) ïnflUr ïntns ïntnsïf troUbl (ádjÇtïf, sns fïgUré)
2. Rchrchz mâintnânt l ou ls sns ds xprssions littérâirs t mots suivânts qui s râpportnt à votr dicté :
mánn Nápoléon Bonápárt
FICHE TECHNIQUE
Époqu :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XIX siècl
notábl (sns prmïr) notoïr
Nâpoléon Bonâpârt
pâronyms
mâjuscul,ses/ces,infinitif
présnt, impârfâit, pâssé simpl d l’indicâtif
177
PARONYMS
Nàpoléon BonàpàrtE (1769–1821)
Lá RévolUtïon tránsformá d fáçon notábl l’Étát fránçáïs. L’ávènmnt d’Un vï démoÇrátïqU plUs lárg, prmttánt l’áÇÇès d lá boUrgoïsï áU poUvoïr, pUt 1 êtr Çonsïdéré Çomm Un événmnt notoïr d Çtt époqU fort moUvmnté. Párállèlmnt, lá vïïll noblss dUt émïgrr, n Angltrr t n Allmágn sUrtoUt ; d là, ll tntá d’ïnflUr sUr lá vï polïtïqU d l’ánÇïnn pátrï. DUránt lá drnïèr déÇnnï dU XVIII sïèÇl, l páys fUt ïnfsté pár d’ïntnsïfs Çombáts mïlïtáïrs t d fréqUnts ÇoUps d’Étát, t Ç’st dáns Ç Çlïmát troUbl d smï-ánárÇhï qU’áppárUt Nápoléon Bonápárt.(90 mots)
C générál, Çt homm d gUrr qUï, s’mpáránt d lá prsqU totálïté d l’Urop, ránïmáït lá fïrté t l’orgUïl fránçáïs, s fït ÇoUronnr mprUr à Párïs n 1804. Ls qUïnz ánnés nápoléonïnns prmïrnt áUx áÇqUïs d lá RévolUtïon d s’ánÇrr dáns lá vï qUotïdïnn dU pUpl fránçáïs. Máïs sUrtoUt, Bonápárt, ávÇ ss gUrrs, ss vïÇtoïrs, ss fábUlUss ávntUrs áUx qUátr Çoïns d l’Urop, ápportá Un mánn d rêvs d gloïr, ds ïmágs, ds éláns d grándUr qUï Çolorèrnt ls sprïts mélánÇolïqUs ds ártïsts romántïqUs dU XIX sïèÇl. (87 mots)
1. évènmnt
PARONYMS
2. LÉ cultÉ du progrès
EXERCICES DE VOCĀBULĀIRE
1. xrcz votr vocâbulâir d’usâg n rchrchânt dâns un dictionnâir l ou ls sns ds xprssions t mots suivânts :
ádpt ÇháUdïèr ÇUlt émUt xploïtátïon xtráÇtïon
grèv rtombé somptUUx stUpéfïr (sns ÇoUránt) tráïn d vï
2. Rchrchz mâintnânt l ou ls sns ds xprssions littérâirs t mots suivânts qui s râpportnt à votr dicté :
âÇr âpr árborr dérïsoïr hoUïll ïnsálUbr
FICHE TECHNIQUE
Époqu :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XIX siècl
lábUr mordïÇUs oUtrágUsmnt posïtïvïsm progrssïsm sálvátUr
progrssism t positivism âu XIX siècl
pâronyms
suffixs-isme/-iste,âccord du vrb âvc l sujt (écrân, sujts multipls), pârticip pâssé
présnt, impârfâit, pâssé simpl, futur simpl, futur ântériur d l’indicâtif
222
PARONYMS
LE cultE du progrès
On pUt êtr stUpéfïé pár l nombr d déÇoUvrts sÇïntïfïqUs ffÇtUés áU XIX sïèÇl t, plUs nÇor, pár lUrs rtombés tÇhnïqUs, éÇonomïqUs t soÇïáls. On Çré ds máÇhïns d plUs n plUs rápïds, poUssés pár lá vápUr d ÇháUdïèrs ÇháUffés áU Çhárbon. On áUgmnt l’xtráÇtïon ds métáUx ds mïns (l fr t lá hoUïll sUrtoUt) néÇssáïrs áU dévloppmnt dU Çhmïn d fr. On modïfï lá vï ÇoUránt d plUsïUrs vïlls t régïons d FránÇ.(78 mots)
Crtáïns ádpts dU progrssïsm t dU posïtïvïsm ÇrUrnt mordïÇUs áUx vrtUs sálvátrïÇs d lá máÇhïn. L tráváïl n Usïn oU l’âpr lábUr áU fond ds mïns fáïsáïnt Çpndánt pártï d’Un bïn trïst réálïté. Ls mœUrs lUxUUss t l tráïn d vï somptUUx qU ls gránds proprïétáïrs árboráïnt oUtrágUsmnt s páyáïnt à mêm lá sUUr t l sáng ds oUvrïrs. Homms t fmms tráváïlláïnt qUïnz hUrs pár joUr, spt joUrs pár smáïn, dáns ds Çondïtïons ïnsálUbrs t 1 ïnhUmáïns. L sáláïr d lá fmm étáït moïtïé moïns élvé qU lá mïsérábl páy d l’homm. L pïr, Ç’étáïnt ls nfánts, qUï poUr qUlqUs soUs, à pártïr d Çïnq 2 áns, ápportáïnt lUr párt dérïsoïr à lá gránd Çháîn d lá prodUÇtïon. Pérïod hontUs d l’xploïtátïon t d l’opprssïon d lá máss oUvrïèr, l XIX sïèÇl srá párÇoUrU, on l Çomprndrá áïsémnt, d grèvs, d’émUts t d révolts popUláïrs.(144 mots)
1. páï 2. Çháïn
PARONYMS
3. LÉs romàntiquÉs
EXERCICES DE VOCĀBULĀIRE
1. xrcz votr vocâbulâir d’usâg n rchrchânt dâns un dictionnâir l ou ls sns ds xprssions t mots suivânts :
ábsolU áffÇtïf ámr ffÇtïf émïnnt gáláxï médïoÇrïté
orïgïnáïr pántoUfl párvnU prosÇrïr révolU sïnÇèr somptUUx
2. Rchrchz mâintnânt l ou ls sns ds xprssions littérâirs t mots suivânts qui s râpportnt à votr dicté :
ábjUrr ádjUrr fossïlïsr (sns fïgUré) ïnffábl ïnfâm ïnfátUé
FICHE TECHNIOUE
Époqu :
Courânt littérâir :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XIX siècl
lUxUrïánt prodïg romántïsm vstïg volUpté
l romântism
un âttitud romântiqu
pâronyms
suffixs-isme/-iste,âccord du vrb âvc l sujt (écrân, sujts multipls), pârticip pâssé
présnt, futur simpl d l’indicâtif
153
PARONYMS
LEs romàntiquEs
NoUs, poèts t éÇrïváïns d Ç sïèÇl n mál d vïvr, noUs ábjUrons toUts Çs rUïns dU pássé, vstïgs d l’ábsolUtïsm, rêvs fossïlïsés d’Un mond révolU. NoUs ádjUrons toUt homm sïnÇèr d rjtr l’émïnnt médïoÇrïté dU ptït boUrgoïs párvnU, d prosÇrïr t d poUrÇhássr Çt êtr ïnfátUé qUï s ÇáÇh dáns ss pántoUfls. NoUs somms d’Un áUtr ráÇ, orïgïnáïrs d’Un áUtr gáláxï, ïnÇomprïs, rjtés t révoltés.(68 mots)
Notr soïf st Çll dU ÇœUr jámáïs rássásïé. Notr fáïm st Çll d nos âprs ámbïtïons démsUrés. NoUs ÇhrÇhons d noUváUx párádïs lUxUrïánts où ls désïrs áffÇtïfs d l’homm s tránsformront n pláïsïrs ffÇtïfs. NoUs désrtons Ç mond d ÇrUlls déÇptïons, d’ïnfâms ptïtsss t noUs lvons lá voïl, n roUt vrs 1 d somptUUx prodïgs où l’âm dU poèt s soûlrá n d’ámèrs volUptés. Rïn d Ç qUï st hUmáïn n pUt noUs Çonvnïr. NoUs n ápplons à toUs ls ábsolUs t à l’ïnffábl lïbrté.(85 mots)
1. soUlrá, sáoUlrá
PARONYMS
EXERCICES DE VOCĀBULĀIRE
4. L’âmÉ lyriquÉ
1. xrcz votr vocâbulâir d’usâg n rchrchânt dâns un dictionnâir l ou ls sns ds xprssions t mots suivânts :
ámrtUm égáyr áU gré d ïmmïnnt mélánÇolï
rÇoUvrr sUbmrgr symphonï ténèbrs (fémïnïn plUrïl) tUmUltUUx
2. Rchrchz mâintnânt l ou ls sns ds xprssions littérâirs t mots suivânts qui s râpportnt à votr dicté :
áÇÇáblmnt déválr dïvágUr xáltr fUtáï ïmmond ïvr d Çolèr
FICHE TECHNIQUE
Époqu :
Courânt littérâir :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XIX siècl
lUgUbr lyrïsm mystïqU opprssr râl rássérénr
l romântism
l lyrism
pâronyms
âccnt circonflx, âccord dquelquet dtout, pârticip pâssé
impârfâit d l’indicâtif
153
PARONYMS
L’âmE lyriquE
Commnt dïr toUs ls orágs qUï xáltáïnt mon âm ? Commnt rndr ls symphonïs tUmUltUUss qUï sUbmrgáïnt mon êtr, m’mplïssáïnt l ÇœUr, m’mportáïnt toUt ntïr Çomm j déváláïs lá Çollïn n Çs soïrs ténébrUx qUï opprssáïnt má vï ? Ms soUpïrs t ms râls rÇoUvráïnt mêm l sïfflmnt dU vnt qUï áÇÇompágnáït ls ÇráqUmnts lUgUbrs d lá fUtáï. J’étáïs ïvr d’ïmpUïssánÇ t d Çolèr Çontr l’hUmánïté toUt ntïèr, ïnÇápábl d rÇoUvrr lá páïx d l’âm.(75 mots)
L joUr, j m’égáráïs pár qUlqU sntïr qUï m mnáït à lá mr t toUt mon ÇœUr, áÇÇáblé d trïstss, s soUlváït áU moUvmnt d lá vágU, gonflé d’ïmmonds tndrsss oU mporté pár d’âÇrs ámrtUms. FátïgUé pár tánt d mélánÇolï t prssntánt l’âpr déÇoUrágmnt, mon rgárd dïvágUáït áU gré ds nUágs évoqUánt poUr moï d’ïmmïnnts voyágs. J m sntáïs nfïn rásséréné, 1 égáyé pár Çt áppl vrs Un áïllUrs mystïqU, toUjoUrs plUs éloïgné, dáns l’ïnfïnï toUrmnté d qUlqU párádïs.(78 mots)
1. rásséréné, égáyé
PARONYMS
5. Là fonction du poètÉ
EXERCICES DE VOCĀBULĀIRE
1. xrcz votr vocâbulâir d’usâg n rchrchânt dâns un dictionnâir l ou ls sns ds xprssions t mots suivânts :
áÇÇUlr désártïÇUlé dévástátïon fáïllït ïgnoránÇ
lUUr obstïné orïgïnl prophèt
2. Rchrchz mâintnânt l ou ls sns ds xprssions littérâirs t mots suivânts qui s râpportnt à votr dicté :
étoïl dU brgr ÇollUsïon nthoUsïásm (sns ántïqU, sns dïdáÇtïqU) ïllUmïné (sns fïgUré)
FICHE TECHNIQUE
Époqu :
Courânt littérâir :
Sujt :
Difficulté linguistiqu ciblé :
Autrs difficultés :
Tmps d vrb :
Nombr d mots :
XIX siècl
ïrrádïr prodïg tUmUlt
l romântism
lâ fonction du poèt
pâronyms
trâit d’union, pârticip pâssé, infinitif
présnt d l’indicâtif, présnt d l’impérâtif
145
PARONYMS
Là fonction du poètE
Voyz-lá brïllr, dáns lá nUït d l’ïgnoránÇ, lá ptït flámm dU poèt, l’étoïl dU brgr, l prodïg étonnánt d Çtt lUUr obstïné. ÉÇoUtz l rêvUr éÇláïré qUï, sUl dáns l tUmUlt égáré, ntnd lá voïx ds dïUx, l ÇhUÇhotmnt obstïné d l’orïgïnll vérïté.(48 mots)
C’st lUï, l poèt, ïnÇomprïs t rjté pár lá ÇollUsïon d toUt Un ármé d soUrds t d’ávUgls, Ç’st lUï, l gUïd t l prophèt, qUï márÇh, ïllUmïné, sUr ls Çhmïns dévástés d’Un mond désártïÇUlé, áÇÇUlé áU désspoïr t à lá fáïllït d toUs ss rêvs. Il ráyonn, ïl ïrrádï. n lUï rsplndït lá pUr, l’étrnll vérïté. Il nthoUsïásm l’âm.(60 mots)
Amï, oUvr-toï à sá párol. Láïss sá lUmïèr ïnondr l désrt d tá vï. Lá poésï st Çtt étoïl somptUUs qUï brïs lá nUït d l’ïgnoránÇ, d lá médïoÇrïté, d lá mïsèr t d lá doUlUr.(37 mots)