Eén grote markt zonder grenzen
84 pages
Nederlandse

Eén grote markt zonder grenzen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Tijdschrift 2/1989 r r EEN GROTE MARKT ZONDER GRENZEN S^eS^^M EUROPESE DOCUMENTATIE In dezelfde serie Hei onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers in de Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De bescherming van de werknemers bij multinationale ondernemingen (niet meerDe buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De opleiding van leerkrachten in de Europesep (niet meerTechnische handelsbelemmeringen: dee Gemeenschap opent de grenzen (niet meer verkrijgbaar) De Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden (niet meer verkrijgbaar) Meer zeggenschap voor de Europese werknemer (niet meerDe consument in de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) 25 jaar buitenlandse betrekkingen van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De tweede uitbreiding van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De Gemeenschap en haar regio's (derde uitgave) De actie van de Europese Gemeenschap in de culturele sector De Europese Gemeenschap en de beroepsopleiding Dee Economische en Monetaire Unie (tweede uitgave) Het vrije verkeer van personen in de Europese Gemeenschap Een onderwijsbeleid voor Europa (tweede uitgave) De industriestrategie van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar) De Europese Gemeenschap en het energievraagstuk (derde uitgave) (niet meer verkrijgbaar) Het sociale beleid in de Europese Gemeenschap (derde uitgave) (niet meerDe douane-unie (derde uitgave) (niet meer verkrijgbaar) Het

Informations

Publié par
Nombre de lectures 26
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Tijdschrift 2/1989
r r
EEN GROTE MARKT
ZONDER GRENZEN
S^eS^^M
EUROPESE DOCUMENTATIE In dezelfde serie
Hei onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers in de Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De bescherming van de werknemers bij multinationale ondernemingen (niet meer
De buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De opleiding van leerkrachten in de Europesep (niet meer
Technische handelsbelemmeringen: dee Gemeenschap opent de grenzen (niet meer verkrijgbaar)
De Europese Gemeenschap en de ontwikkelingslanden (niet meer verkrijgbaar)
Meer zeggenschap voor de Europese werknemer (niet meer
De consument in de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
25 jaar buitenlandse betrekkingen van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De tweede uitbreiding van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De Gemeenschap en haar regio's (derde uitgave)
De actie van de Europese Gemeenschap in de culturele sector
De Europese Gemeenschap en de beroepsopleiding
Dee Economische en Monetaire Unie (tweede uitgave)
Het vrije verkeer van personen in de Europese Gemeenschap
Een onderwijsbeleid voor Europa (tweede uitgave)
De industriestrategie van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De Europese Gemeenschap en het energievraagstuk (derde uitgave) (niet meer verkrijgbaar)
Het sociale beleid in de Europese Gemeenschap (derde uitgave) (niet meer
De douane-unie (derde uitgave) (niet meer verkrijgbaar)
Het vervoerbeleid van de Europesep (tweede uitgave) (niet meer verkrijgbaar)
De vrouw in de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
De Europese Gemeenschap en haar rechtsorde (tweede uitgave) (niet meer
De economie van de Europese Gemeenschap (niet meer verkrijgbaar)
Het visserijbeleid van de Europesep (niet meer verkrijgbaar)
De Europese Gemeenschap en het Middellandse-Zeegebied
De nucleaire veiligheid in de Europese Gemeenschap (niet meer
De begroting van de Europese Gemeenschap (vierde uitgave) (niet meer verkrijgbaar)
Het ABC van het gemeenschapsrecht (tweede uitgave) (niet meer
De Europeanen bekijken zichzelf — Blik op de publieke opinie in Europa van 1973-1986 (tweede uitgave)
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (vierde uitgave)
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid en zijn hervorming (vierde uitgave)
Europese eenwording — Oorsprong en groei (tweede uitgave)
De Europese Gemeenschap en het leefmilieu (derde
Iwn-olg op Se bladzijde omslagl
Auteur:
Afdeling IX/E-5 — Coördinatie en voorbereiding van publikaties Eén grote markt zonder grenzen
(derde uitgave)
Manuscript voltooid in april 1989 Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
ES ISBN 92­825­9891­8 Un gran mercado sin fronteras
DA ISBN 92­825­9892­6Det europæiske hjemmemarked
DE ISBN 92­825­9893­4 Die Gemeinschaft 1992: Ein Markt mit neuen Dimensionen
GR ISBN 92­825­9894­2Μια μεγάλη αγορά χωρίς αύνορα
ΕΝ ISBN 92-825-9895-0 Europe without frontiers — Completing the internal market
FRN 92-825-9896-9 Un grand marché sans frontières
IT ISBN 92-825-9897-7ne mercato senza frontiere
PTN 92-825-9899-3m grande mercado sem fronteiras
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1989
ISBN 92-825-9898-5
Catalogusnummer: CB-55-89-245-NL-C
De in deze publikatie opgenomen teksten kunnen geheel of gedeeltelijk vrij worden overgenomen met vermel­
ding van hun herkomst.
Printed in the FR of Germany Inhoud
Een gemeenschappelijk doel 5
Voorwoord 7
I — De uitdaging: de vorming van een ongedeelde Europese economie 9
De visie van het Verdrag 9
Het ontbreken van een Europese economie
Versplintering 10
De kosten van een niet-verenigd Europa2
Samenvatting: de ongemeenschappelijke markt 14
II — De voltooiing van de interne markt: het Witboek van de Commissie van juni 1985 19
Europa zonder grenzen 2
De opheffing van de obstakels: de filosofie1
Het tijdschema2
De Europese Akte3
De interne markt en andere beleidslijnen
— Vernauwing van de kloof tussen arme en rijke regio's 24
— Mededinging5
— De Lid-Staten en het gemeenschapsrecht
— Europa in de wereld 28
Samenvatting: de tenuitvoerlegging
III — De opheffing van materiële obstakels 31
Personen
— Politiecontrole3
— Afschaffing van controles op reizigers tegen 1992
Goederen4
— Handelsbeleid6
— Statistieken
— Landbouw- en gezondheidscontroles
Vervoer 3
IV — De opfheffing van technische obstakels 41
Vrij verkeer van goederen
— Harmonisatie: goed of slecht?2 — De nieuwe aanpak van de technische harmonisatie 43
— Wetgeving inzake voedingsmiddelen4
Vrij verkeer van personen 45
— Beroepskwalificaties
Vrij kapitaalverkeer7
— Overheidsopdrachten
Een gemeenschappelijke markt voor diensten8
— Financiële diensten9
— Vervoer 50
— Nieuwe technologieën en diensten1
— Radio en televisie2
Wettelijke en bestuursrechtelijke belemmeringen 53
V — De opheffing van fiscale obstakels5
Het alternatief van de Commissie7
VI — Naar het Europa van 1992 61
LiteratuurverwijzingenEen gemeenschappelijk doel
In de wereldrace tegen de klok, waarin het voor onze Europese landen om hun voortbe­
staan gaat, moest worden gezocht naar een gemeenschappelijke doelstelling die uitsteeg
boven de dagelijkse beslommeringen en onze krachten en energie kon bundelen. Om deze
reden heb ik bij het aanvaarden van het voorzitterschap van de Europese Commissie ten
overstaan van het Europese Parlement en de staatshoofden en regeringsleiders van de Ge­
meenschap voorgesteld tegen 1992 een werkelijk gemeenschappelijke en solidaire econo­
mische zone tot stand te brengen. Door zijn omvang — het is de grootste ter wereld —
vormt deze enorme markt zonder grenzen een onvervangbare troef voor het economisch
herstel en het concurrentievermogen van ons bedrijfsleven en tevens een van de voor­
naamste drijfkrachten van de Europese Unie. De Gemeenschap schrijft deze doelstelling
dan ook hoog in haar vaandel.
Met de inwerkingtreding van de Europese Akte beschikken wij voortaan over de institu­
tionele middelen om dit doel te verwezenlijken.
Jacques Delors
Voorzitter van de
Commissie van de
Europese Gemeenschappen Voorwoord
Sedert vier jaar bevindt de Gemeenschap zich in een proces van economische integratie
dat de basis zal vormen van een fundamentele modernisering van haar economie en so­
ciale betrekkingen. Dit is sinds 1958, het jaar waarin de Europese Gemeenschap werd
opgericht, het meest ambitieuze en stimulerende programma dat de politieke leiders in
Europa op zich hebben genomen. Ik ben er dan ook trots op dat ik met de uitvoering van
dit programma ben belast. Ik ben er mij van bewust dat zich moeilijkheden zullen voor­
doen, maar ik weet dat ik kan vertrouwen op de steun van de economische subjecten en
burgers in Europa, die weten dat de plannen voor 1992 een uitbreiding van hun vrijheid
betekenen.
Er mag immers aan worden herinnerd dat 1992 niet alleen de doelstelling van de Commis­
sie is, maar ook die van alle Lid-Staten: zij hebben het programma goedgekeurd bij de
ratificatie van de Europese Akte en zij volgen de uitvoering ervan op het niveau van de
Europese Raad zelf. Iedereen ziet het belang van dit programma voor de ontwikkeling
van onze economieën in.
In deze brochure worden de voornaamste elementen en de stand van uitvoering van het
programma van de Gemeenschap beschreven. Dank zij de Europese Akte en de nieuwe
besluitvormingsmechanismen die zij bevat, is het programma reeds bijna voor de helft
gerealiseerd; bovendien zijn de Structuurfondsen hervormd, zodat de economische sa­
menhang van de Gemeenschap groter zal worden.
De Europese Instellingen hebben als opdracht gekregen de afschaffing van de belemme­
ringen voor het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal voort te zetten,
met name door de voorwaarden te scheppen voor de opheffing van de controles aan de
grenzen per 31 december 1992. Zij dienen deze nieuwe Europese ruimte evenwel ook de
middelen te geven om de voordelen van deze nieuwe marktdimensie ten volle te benutten;
ik denk hier in de eerste plaats aan instrumenten voor industriële samenwerking, sociale
samenhang en een open en dynamisch commercieel beleid. 31 december 1992 is niet alleen een streefdatum, maar ook de poort naar de economische,
culturele en politieke toekomst van Europa. De grote markt zonder grenzen is daarom
van belang voor ieder van ons en voor de komende generaties. Dit betekent dat wij de
steun nodig hebben van iedereen die aan het economische leven deelneemt, waarbij wij
weten dat de maatregelen die thans worden genomen voor sommigen moeilijkheden zu­
llen meebrengen, maar wij zijn ervan overtuigd dat het om onze toekomst in de wereld
gaat.
Martin Bangemann
Vice-voorzitter van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen