//img.uscri.be/pth/0f15b13f5b6fa19841d83abd8321a27418723990
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Energy statistics yearbook 1970-1975

De
414 pages
Industry, trade and services
Voir plus Voir moins

COMMUNITIES - STATISTISCHES AM
:AU VOOR DE STATISTIEK DER EURO
-OFFICE STATISTIQUE DES COMMI
AT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCH
3PESE GEMEENSCHAPPEN - DET SI
JNAUTES EUROPEENNES - STATISTI
ÌTATISTISKE DEPARTEMENT FOR DE
'ICAL OFFICE OF THE EUROPEAN CC
LLE COMUNITÀ EUROPEE - BUREAL
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER -
eurostat
ENERGISTATISTISK ÅRBOG
JAHRBUCH ENERGIESTATISTIK
ENERGY STATISTICS YEARBOOK
1970-1975
ANNUAIRE DE STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE
ANNUARIO DI STATISTICHE DELL'ENERGIA
JAARBOEK ENERGIESTATISTIEK DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg-Kirchberg, Boîte postale 1907 - Tel. 43011 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (bureau de liaison) - Tél. 7358040
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt på omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indi­
quées à la page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati
nella 3a pagina della copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag
vermeld zijn. ENERGISTATISTISK ÅRBOG
JAHRBUCH ENERGIESTATISTIK
ENERGY STATISTICS YEARBOOK
ANNUAIRE DE STATISTIQUES DE L'ÉNERGIE
ANNUARIO DI STATISTICHE DELL'ENERGIA
JAARBOEK ENERGIESTATISTIEK
1970 - 1975
Updated December 1976
Mise à jour terminée en décembre 1976 Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding
Printed in the FR of Germany TOTAL ENERGI ÉNERGIE GLOBALE
ENERGIE INSGESAMT ENERGIA GLOBALE
OVERALL ENERGY ENERGIE GLOBAAL
FAST BRÆNDSEL COMBUSTIBLES SOLIDES
FESTE BRENNSTOFFE COMBUSTIBILI SOLIDI
SOLID FUELS VASTE BRANDSTOFFEN
OLIE PETROLE
ERDÖL PETROLIO
PETROLEUM AARDOLIE
GAS GAZ
ELEKTRICITET ENERGIE ÉLECTRIQUE
ELEKTRIZITÄT ENERGIA ELETTRICA
ELECTRICAL ENERGY ELEKTRICITEIT
VERDENSOPLYSNINGER DONNÉES MONDIALES
WELTANGABEN DATI MONDIALI
WERELDGEGEVENS WORLD DATA
BILAG ANNEXE
APPENDICE ANLAGE
ANNEX BIJLAGE INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Bemærkninger D
Historisk oversigt M
Det ved opgørelsen anvendte skema og
oversigt over produkter N
Nomenklatur for energetiske produkter O
Omregningsfaktorer Ρ
Forkortelser og tegn Ρ
Side Side
KAPITEL 1: TOTAL ENERGI 72 Lagre ved miner og hos importører
A ­ Energiøkonomiske karakteristika 73 Udenrigshandel og indenlandske leveringer
80 Lagre hos konsumenterne 3 Karakteristiske data for 1975
4 EUR­9
81 Ansatte arbejdere og funktionærer 6 6
9 BR Tyskland
82 Fortegnelse over mineselskaber 12 Frankrig
15 Italien
84 Produktionsstedernes antal og produktion 18 Nederlandene
21 Belgien
24 Luxembourg 85 Gennemsnitlig værdi ved grænsen af importeret kul
25 Det forenede Kongerige
27 Irland
29 Danmark
Stenkulsbriketter
Β · Total energiogørelse
86 Opgørelser
33 Karakteristiske data
88 Produktion og indenlandske leveringer
34 EUR­6
35 BR Tyskland ­ Frankrig
36 Italien ­ Nederlandene
37 Belgien ­ Luxembourg
38 Det forenede Kongerige Koks Irland
39 Danmark
91 Karakteristiske data for 1975
Total energiopgørelse (underinddelt efter produkter) 92 Opgørelser
40 EUR­9­EUR­6 98 Produktion og lagre af cinders og gasværkskoks
BR Tyskland ­ Frankrig
99 Udenrigshandel med cinders og indenlandske leveringer
46 Italien ­ Nederlandene af cinders
Belgien ­ Luxembourg
102 Fortegnelse over koksværker ­ status ultimo 1975
52 Det forenede Kongerige ­ Irland
Danmark
Brunkul, brunkulsbriketter og tørv
KAPITEL 2: FAST BRÆNDSEL
105 Karakteristiske brunkulsdata for 1975
Stenkul
106 Opgørelser i tons stenkulsækvivalenter
61 Karakteristiske data for 1975
108 Produktion, lagre og leveringer efter brunkulsarter
62 Opgørelser i tons stenkulsækvivalenter
110 Brunkulsbriketteropgørelse
68 Samlet produktion
Arbejdere ansat under jorden 113 Tørvopgørelse og tørvbriketteropgørelse
Ydelse under jorden
114 Produktion, udenrigshandel og indenlandske leveringer
70 Produktion efter kulsorter af brunkulsbriketter Side Side
KAPITEL 3: MINERALOLIE 220 Total produktion
221 Produktion efter energikilder
223 Udenrigshandel 119 Karakteristiske data for 1975
224 Opdeling af produktionen efter energikilder Råolie
226 g afn efter producentkategorier
118 Opgørelser
229 Totalforbrug
231 Forbrug efter forbrugergrupper 120 Udvinding efter regioner
233 g pr. indbygger 121g efter felter og regioner
234 Opgørelser over energiomformninger i konventionelle 123 Import
varmekraftværker
127 Bruttotilførsel
Varmekraftværker: karakteristika for driftsudstyr 242 Raffinaderikapacitet
128 Raffinaderier
Konventionelle varmekraftværker - status ultimo 1975:
244 Fortegnelse over kraftværker på 250 MW og derover
Mineralolieprodukter
252 Struktur efter maskinbestandens art
132 Opgørelse over alle mineralolieprodukter
255 135e over ikke gasformige mineralolieprodukter Gasturbiner
255 Opdeling efter anvendte brændstoffer 141e over motorbenzin
144 Opgørelse over petroleum og jetbrændstof
259 Opdeling efter generatorsættenes størrelse og alder
146e over gasolie og dieselolie
152 Opgørelse over sværfuelolie Kernekraftværker:
158 Mineralolieprodukters produktionsstruktur 266 Fortegnelse over og karakteristika for kraftreaktorer
status ultimo 1975
163 Import
264 Driftsresultat
165 Eksport
167 Leveringer til hjemmemarkedet Vandkraftværker:
170 Tankpriser 266 Karakteristika for driftsudstyr
267 Højspændingsnet
268 Salgspris pr. kWh
KAPITEL 4: GAS
175 Karakteristiske data for 1975
Kernebrændstoffer:
Alle gasarter
270 Naturligt forekommende uran
271 Beriget uran
176 Opgørelser
272 Investeringer
182 Produktion efter gasarter
Naturgas
184 Opgørelser
KAPITEL 6: VERDENSDATA 189 Forbrug
274 Verdensproduktion af stenkul, cinders og brunkul 190 Udvinding efter felter
275n af naturgas 192 Pipelines
276n af råolie Afledte gasser
277 Verdensflåden af tankskibe 196 Opgørelse over koksværks-, højovns- og gasværksgas
278 Verdensproduktion af elektricitet 202e over flaske- og raffinaderigas
280n af natururan 208 Forbrug over koksværks-, højovns- og gasværksgas
209g og udenrigshandel, over flaske- og raffinaderi­
gas
210 Naturgas-reserver og verdensflåden
KAPITEL 7: TILLÆG
282 I Gruppering af kularterne i Fællesskabets kulfelter
283 II Nomenklatur for mineralolieprodukter
KAPITEL 5: ELEKTRICITET
286 III Tekniske specifikationer for olieprodukter
213 Karakteristiske data for 1975
294 IV Motorbrændstoffers oktantal 214 Opgørelser GRAFISKE FREMSTILLINGER
Side Side
Energiøkonomien
Stenkul
EUR-9 - Karakteristiske data for 1975
60 EUR-9 - Karakteristiske data for 1975
Karakteristika
Stenkulsbriketter
6 EUR-6- Industri
- Impor 89 EUR-9- Produktion 7
- Inder 8
BR Tyskland - Industri 9 Koks
11 - Indenlandsk bruttoforbrug
90 EUR-9 - Karakteristiske data for 1975
12 Frankrig - Industri
14 - Indenlandsk bruttoforbrug
Brunkul
15 Italien - Industri
105 17 - Indenlandsk bruttoforbrug EUR-9 - Karakteristiske data for 1975
18 Nederlandene - Industri
20 - Indenlandsk bruttoforbrug Jordolle
116 21 Belgien - Industri EUR-9 - Karakteristiske data for 1975
122 9 - Import fra tredjelande 23
- Indenlandsk bruttoforbrug
25
Det forenede Kongerige - Industri Gas
27
Irland - Industri 174 EUR-9 - Karakteristiske data for 1975
29
Danmark - Industri
Elektricitet
Total energiopgørelse
212 EUR-9 - Karakteristiske data for 1975
228 Til rådighed for det indenlandske marked 32 Importafhængighed
239 EUR-9 - Brændstofforbrug Indenlandsk forbrug i 1963 og 1975 BEMÆRKNINGER
Årbogen „Energistatistik" giver et overblik over energiøkonomien i hele Fællesskabet, i de seks oprindelige medlemsstater samt i
hver enkel medlemsstat. Første del omfatter indikatorer forn samt den „Totale Energiopgørelse" for hele Fællesskabet dg
for hver enkel. De øvrige dele omfatter opgørelser over samt de vigtigste disponible ârsdata for de enkelte energikilder.
ALMENE BEMÆRKNINGER
- Hvert lands territorium defineres af moderlandets nuværende grænser.
- Totalværdierne svarer ikke altid til den algebraiske sum af enkeltværdierne, dette skyldes først og fremmest op- og nedrundinger. Ved
nogle poster i den totale energiopgørelse efter produkter svarer summen af linjerne heller ikke altid til totalangivelserne, da mængde­
mæssigt ubetydelige produkter ikke er opført.
- Angivelser pr. indbygger er udregnet på basis af folketallet ved årets midte.
- Visse data, der ikke kunne skaffes på anden måde, er blevet skønnet af De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor.
- Omregningen i US-dollars af de nationale valutaer er foretaget efter gældende markedskurs. I tilfælde af paritetsændringer i årets løb er
omregningen af ârsdata for det pågældende år foretaget ved hjælp af en pro rata temporis vejet vekselkurs.
BEMÆRKNINGER TIL DE VIGTIGSTE INDIKATORER FOR ENERGIØKONOMIEN OG TIL DEN TOTALE ENERGIOPGØRELSE
KAPITEL 1: TOTAL ENERGI
Ar- Energiøkonomiske indikatorer
- Prisindeks for indenlandsk producerede brændstoffer samt for elektrisk energi er for hver medlemsstat baseret på serier, der er udtrykt i
landets valuta, hvorimod indeks for importerede brændstoffer er baseret på serier, der er udtrykt i dollars. Det drejer sig her i almindelig­
hed om brændselspriser ved begyndelsen af det betragtede tidsrum.
- Priser på motorbrændstof fastsættes ved metoder, der belyses i kapitlet Mineralolie.
B— Total energiopgørelse
Den totale energiopgørelse er opstillet på grundlag af et skema af grundlæggende bestemmelser og definitioner, ¿Jer danner et sam­
menhængende hele, opstillet af Det statistiske Kontor og De europæiske Fællesskabers Generaldirektion for Energi og anvendt ensartet i
opgørelser vedrørende Fællesskabet og de enkelte lande. Opgørelserne kan derfor afvige fra sådanne, der er opstillet af nationale organer.
- Den „Totale energiopgørelse" for Fællesskabet og de enkelte medlemslande er udtrykt i tons stenkulsækvivalenter (tSKÆ), hvor stenkuls-
ækvivalenten har en nedre brændværdi på 7 000 cal/g. En ton stenkulsækvivalenter svarer til 7 Gcal.
- Omregningsfaktorerne til omregning af de enkelte energikildeopgørelsers enheder til tSKÆ er angivet i opgørelseskemaet til bemærknin­
gernes slutning.
- Det ved opgørelsen anvendte skema samt en fortegnelse over energikilder, omfattet af den „Totale energiopgørelse", står ligeledes
angivet i bemærkningernes slutning.
Definitionerne og det i hver linje af opgørelsen dækkede område er følgende:
Linje 1. Produktion af primære energikilder (Stenkul, brunkul, tørv fra Irland, råolie, naturgas, primær elektrisk energi). Denne produktion
refererer til de udvundne eller producerede brændselsmængder, opgjort efter eliminering af de deri indeholdte uanvendelige stoffer,
og indeholder altid de af producenten direkte i produktionsprocessen anvendte mængder. Opmærksomheden henledes på, at denne'
rubrik også omfatter de mængder af træ, tørv, affald, pyrolysegas, købt og genindvundet damp, tjære osv., der anvendes af var­
mekraftværkerne.
Linjerne 3 og 4. Leveringer fra Fællesskabet og import fra tredjelande. Dataene i disse linjer stammer i almindelighed fra meddelelser fra im­
portørerne. De kan derfor afvige fra data, der stammer fra toldmyndighederne og er offentliggjort i udenrigshandelsstatistikker.
Linje 5. Rådighedsmængde (1 + 3+ 4). I denne rubrik er en geografisk enheds totale rådighedsmænge angivet, uanset om det drejer sig om
egen produktion eller import.
Linje 6. Lagerforandringer hos producenter og importører. Disse data stammer fra direkte meddelelser fra producenterne og importørerne.
Hos producenterne omfatter de kun produkter fra egen produktion. Tegnet - betyder lagervækst, tegnet + betyder
lagerformindskelse.
Linje 7. Lagerforandringer i omformntngsvirksomheder og hos slutforbrugerne. Denne rubrik omfatter i linje 71 lagerforandringer af produk­
ter, der er bestemt til omformning, og i linje 72 lagerforandringer hos industrivirksomheder og jernbaneselskaber. Tegnet - Betyder
lagervækst, tegnet + betyder lagerformindskelse.
Linjerne 8 og 9. Leveringer til Fællesskabet og eksport til tredjelande. Dataene i disse linjer stammer fra meddelelser fra eksportørerne. De
afviger derfor i almindelighed fra data, der stammer fra toldmyndighederne og er offentliggjort i udenrigshandelsstatistikker. På grund
af forskellig opgørelse ved ud- og indførsel (forsinkelser, handelsmæssig intervention, omdirigeringer, omladning, forskellig klassifi­
cering osv.) stemmer leveringerne til et fællesskabsland heller ikke nøjagtigt med de i dette land registerede leveringer (lin­
jerne 8 og 3). I fællesskabsopgørelsen over bruttoforbrug bliver der taget hensyn til denne forskel.
Linje 10. Bruttoforbrug (5 + 6 + 7 -8 -9). Bruttoforbruget svarer til den mængde primær energi, der skal stå til rådighed for en geografisk
enhed for at dække det indenlandske behov og bunkerbehovet. Med hensyn til udenrigshandel og lagerforandringer behandles af de
afledede produkter som de primære produkter og figurerer i beregningerne af bruttoforbruget som ækvivalente primærenergimæng­
der. Når derfor, i et givet land, eksporten af et afledet produkt overstiger importen af samme produkt, kan bruttoforbruget figurere
som negativt, hvis produktionen af det tilsvarende primære produkt er af ringe omfang.