//img.uscri.be/pth/07f9147bee1fb633228a61027affbebf84cd1753
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Euroopan kansantalouden tllinpitojärjestelmä. EKT 1995

De
424 pages
uroopan kansantalouden tilinpitoj ärj estelmä ΕΚΤ1995 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1997 ISBN 92-827-7959-9 © EHTY-EY-Euratom, Bryssel · Luxemburg, 1996 Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähdetiedot mainitaan. Printed in Germany Euroopan kansantalouden tilinpitoj ärj estelmä EKT 1995 **• • • ^■MB ••Jr • • ** *eure )stai ESIPUHE Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrättyjen tavoitteiden, erityisesti talous- ja rahaliiton, toteuttaminen tekee tarpeellisiksi laadukkaat tilastolliset välineet, joiden avulla yhteisön toimielimet, hallitukset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimijat voivat tehdä päätöksensä yhdenmukaisten ja luotettavien tilastojen perusteella. Uusi Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT 95) on merkittävä edistys aiempaan, vuoden 1979, painokseen verrattuna. Tämä edistys koskee menettelyjen yhdenmukaisuutta, käsitteiden täsmällisyyttä ja ehdottomuutta, määritelmiä, luokittelua ja tilinpidon sääntöjä, jotka olisi pantava täytäntöön, jotta saataisiin yhtenäinen, luotettava ja vertailukelpoinen määrällinen kuvaus unionin maiden talouksista.
Voir plus Voir moins

uroopan kansantalouden
tilinpitoj ärj estelmä
ΕΚΤ1995 Euroopan kansantalouden
tilinpitojärjestelmä Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta
(http://europa.eu.int).
Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.
Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1997
ISBN 92-827-7959-9
© EHTY-EY-Euratom, Bryssel · Luxemburg, 1996
Tekstin jäljentäminen on sallittua muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähdetiedot mainitaan.
Printed in Germany Euroopan kansantalouden
tilinpitoj ärj estelmä
EKT 1995
**•
• •
^■MB
••Jr • •
** *eure )stai ESIPUHE
Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrättyjen tavoitteiden, erityisesti talous- ja rahaliiton,
toteuttaminen tekee tarpeellisiksi laadukkaat tilastolliset välineet, joiden avulla yhteisön toimielimet,
hallitukset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimijat voivat tehdä päätöksensä yhdenmukaisten
ja luotettavien tilastojen perusteella.
Uusi Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT 95) on merkittävä edistys aiempaan, vuoden
1979, painokseen verrattuna. Tämä edistys koskee menettelyjen yhdenmukaisuutta, käsitteiden
täsmällisyyttä ja ehdottomuutta, määritelmiä, luokittelua ja tilinpidon sääntöjä, jotka olisi pantava
täytäntöön, jotta saataisiin yhtenäinen, luotettava ja vertailukelpoinen määrällinen kuvaus unionin
maiden talouksista.
Uuden järjestelmän piirteet johtavat täydellisempään ja perinpohjaisempaan tietämykseen jäsenval­
tioiden ja niiden alueiden talouden ja rahoituksen rakenteista.
EKT 95:n valmistelu on usean vuoden työn tulos. Siinä on hyödynnetty Euroopan tilastojärjestelmän
bruttokansantulon (BKTL) yhdenmukaistamistyössä saamaa kokemusta.n komissio antaa
täyden tunnustuksen kansallisten tilastolaitosten asiantuntijoille, jotka ovat tarmokkaalla ja kyvykkääl­
lä tavalla auttaneet Eurostatia tämän tehtävän suorittamisessa.
EKT 1995 on pääosin yhdenmukainen Yhdistyneiden Kansakuntien kansantalouden tilinpitojärjes-
telmän (SNA 1993) kanssa sekä määritelmien ja tilinpidon sääntöjen että luokitusten osalta, mutta
eroaa siitä jonkin verran esitystavassaan, joka soveltuu enemmän Euroopan unionin käyttöön. Tämä
erityinen käyttötarkoitus itse asiassa edellyttää määritelmien ja tilipidon sääntöjen suurempaa täsmäl­
lisyyttä.
Tämän painoksen sisältämien menetelmiä koskevien säännösten kurinalaisen täytäntöönpanon
varmistamiseksi Euroopan unionin neuvosto on komission ehdotuksesta päättänyt antaa sille vankan
oikeudellisen perustan. Sen vuoksi EKT 95 on hyväksytty 25 kesäkuuta 1996 annetun neuvoston
asetuksen muodossa.
Tämän Euroopan tilastojärjestelmän yhteisen työn tulokset ovat välttämättömät Euroopan yhteisön
kaikkien toimintavaihtoehtojen ymmärtämiseksi ja harjoittamiseksi: talouspolitiikasta maatalouspoli­
tiikkaan, aluepolitiikasta sosiaalipolitiikkaan, kauppapolitiikasta ympäristöpolitiikkaan.
EKT 95 muodostaa myös tärkeän työkalun niiden koulutuksessa, jotka ovat tekemisissä Euroopan
talouden toiminnan, ymmärtämisen ja arvioinnin kanssa.
Samanlainen työ tehdään Euroopan unionin tasolla valmisteltujen tietojen levittämisen varmista­
miseksi niiden käyttäjille soveltuvassa muodossa ja aikataulussa.
Komission tarkoituksena on siis antaa kaikille Euroopan rakentamisen hyväksi toimiville laitoksille,
yrityksille ja kansalaisille keinoja tehdä päätöksiä perustuen aitoon ymmärrykseen päätöksenteon
kohteena olevista asioista.
ves Franchet
Pääjohtaja