Handleiding
128 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Handleiding

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
128 pages
Nederlandse

Description

< cu α Q. O α oc LU > o Handleiding: voorschriften van de Gemeenschap inzake overheidsopdrachten 1 voor dienstverlening RICHTLIJN 92/50/EEG EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE EUROPESE UNIE HANDLEIDING: VOORSCHRIFTEN VAN DE GEMEENSCHAP INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTVERLENING BUITEN DE SECTOREN WATER- EN ENERGIEVOORZIENING, VERVOER EN TELECOMMUNICATIE RICHTLIJN 92/50/EEG Deze handleiding heen geen rechtskracht en vertolkt niet noodzakelijk de officiële zienswijze van de Commissie Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1Θ97 ISBN 92-828-0041-5 ©Europese Gemeenschappen, 1997 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Italy INHOUDSOPGAVE I. Doel en draagwijdte van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 1 1. Doel 1 2. Juridische consequenties van de richtlijnen 3 II. Overheidsopdrachten voor dienstverlening: Richtlijn 92/50/EEG van de Raad (de richtlijn "diensten") 5 1. Wat wordt verstaan onder overheidsopdrachten voor dienstverlening? 5 1.1 Definitie van een overheidsopdracht voor dienstverlening1.1.1 Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie 6 1.1.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait

< cu α Q. O α oc LU > o Handleiding: voorschriften van de Gemeenschap inzake overheidsopdrachten 1 voor dienstverlening RICHTLIJN 92/50/EEG EUROPESE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE EUROPESE UNIE HANDLEIDING: VOORSCHRIFTEN VAN DE GEMEENSCHAP INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR DIENSTVERLENING BUITEN DE SECTOREN WATER- EN ENERGIEVOORZIENING, VERVOER EN TELECOMMUNICATIE RICHTLIJN 92/50/EEG Deze handleiding heen geen rechtskracht en vertolkt niet noodzakelijk de officiële zienswijze van de Commissie Nog veel meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1Θ97 ISBN 92-828-0041-5 ©Europese Gemeenschappen, 1997 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Italy INHOUDSOPGAVE I. Doel en draagwijdte van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 1 1. Doel 1 2. Juridische consequenties van de richtlijnen 3 II. Overheidsopdrachten voor dienstverlening: Richtlijn 92/50/EEG van de Raad (de richtlijn "diensten") 5 1. Wat wordt verstaan onder overheidsopdrachten voor dienstverlening? 5 1.1 Definitie van een overheidsopdracht voor dienstverlening 1.1.1 Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie 6 1.1.2 Andere vormen van dienstverlening die uitgesloten zijn van de definitie van overheidsopdrachten voor dienstverlening 7 1.1.3 Volledige toepassing van de richtlijn "diensten" - Diensten genoemd in bijlage IA 8 1.1.4 Beperkte toepassing van de richtlijn "diensten" - Diensten genoemd in bijlage IB 10 1.2 Dienstverleners 1.3 Aanbestedende diensten1 1.3.1 De Staat 1.3.2 Publiekrechtelijke instelling2 1.4 Soorten van overeenkomsten 13 1.5 Scheidingslijn tussen de verschillende richtlijnen en soorten van activiteiten 1.5.1 Scheidingslijn tussen overheidsopdrachten voor dienstverlening enn voor leveringen 14 1.5.2 Scheidingslijn tussen ·n voor dienstverlening of voor leveringen en overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken 15 1.5.3 Scheidingslijn tussen opdrachten voor de verlening van diensten in de zin van bijlage IA en opdrachten voor de verlening van diensten in de zin van bijlage IB 1 1.6 Door aanbestedende diensten gesubsidieerde opdrachten voor dienstverlening 15 -ι- 2. Overheidsopdrachten voor dienstverlening die onder de richtlijn vallen 17 2.1 Drempels 1 2.2 Berekening van de waarde van een opdracht 18 2.2.1 Methoden 2.2.2 Splitsing van opdrachten 19 2.2.3 Verdeling van de opdracht in percelen 2.2.4 Voorgenomen herhaling van soortgelijke diensten 20 2.3 Uitgesloten opdrachten 2 2.3.1 Uitsluiting van sommige overheidsopdrachten voor dienstverlening op het gebied van defensie 20 2.3.2 Opdrachten die terwille van de geheimhouding of de openbare veiligheid uitgesloten zijn 2.3.3 Uitsluiting van opdrachten waarvoor andere procedureregels gelden 21 3. Gunningsprocedures2 3.1 Openbare procedures 3.2 Niet-openbare procedures 3.3 Onderhandelingsprocedures3 3.3.1s met bekendmaking van een bericht van aanbesteding 24 3.3.1.1 Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen 3.3.1.2 Vaststelling van de totale prijs niet mogelijk 25 3.3.1.3 Contractvoorwaarden niet nauwkeurig vast te stellen 25 3.3.2 Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking van een bericht van aanbesteding6 3.3.2.1 Geen inschrijvingen ingekomen 2 3.3.2.2 Wanneer de diensten om technische of artistieke redenen of om redenen van bescherming van exclusieve rechten slechts aan een bepaalde dienstverlener kunnen worden toevertrouwd 26 -II- 3.3.2.3 Ingeval de opdracht voortvloeit uit een prijsvraag voor ontwerpen en volgens de toepasselijke voorschriften aan de winnaar of aan een van de winnaars van die prijsvraag moet worden gegund. In dit laatste geval moeten alle winnaars van de prijsvraag worden uitgenodigd tot de onderhandelingen 27 3.3.2.4 Dwingende spoed 27 3.3.2.5 Aanvullende diensten8 3.3.2.6 Herhaling van diensten 3.4 Informatie over de beslissingen van de aanbestedende dienst 29 3.4.1 Afwijzing van aanvragen tot deelneming en van inschrijvingen 2 3.4.2 Annulering van een gunningsprocedure 29 3.4.3 Proces-verbaal over de gegunde opdracht 30 Gemeenschappelijke regels voor de bekendmaking1 4.1 Berichten van aanbesteding 3 4.1.1. Jaarlijkse enuntiatieve aankondiging 4.1.2. Bericht van aanbesteding voor elke opdracht afzonderlijk 32 4.1.3. Aankondiging inzake gegunde opdrachten 3 4.2 Inhoud en vorm van de aankondigingen2 4.2.1 Berichten van aanbesteding voor een concrete opdracht 33 4.2.2 Aankondigingen inzake gegunde opdrachten 3 4.3 Modellen van aankondigingen 34 4.3.1 Voorinformatie - bijlage UIA bij de richtlijn "diensten" 3 4.3.2. Bericht van aanbesteding voor deopdracht zelf 35 4.3.3. Kennisgeving betreffende gegunde opdrachten - bijlage IIIE bij de richtlijn "diensten"8 4.4 Wijze van vaststelling van de termijnen 3 4.5 Bekendmaking van aanbestedingen op nationaal niveau 39 4.6 Wie publiceert de kennisgevingen? 4.7 Aanbevolen gebruik van gestandaardiseerde berichten van aanbesteding 40 4.8 Minimum- en maximumtermijnen1 4.8.1 Openbare procedures 4.8.2 Niet-openbare procedures2 4.8.3 Onderhandelingsprocedures met voorafgaande bekendmaking van een bericht van aanbesteding 43 -lil- 4.8.4 Samenvattende tabellen 44 4.9 Wijze van berekening van de termijnen8 4.10e van indiening van aanvragen tot deelneming in niet-openbare en onderhandelingsprocedures9 4.11 Wijze van uitnodiging tot inschrijving in niet-openbare en onderhandelingsprocedures Gemeenschappelijke regels op technisch gebied 50 5.1 Welke technische specificaties kunnen worden voorgeschreven? 5 5.2 Uitzonderingen 51 5.3 Alternatieve specificaties wanneer er geen Europese normen, Europese technische goedkeuringen of gemeenschappelijke technisches bestaan2 5.4 Discriminatoire specificaties zijn steeds verboden 54 Deelneming aan gunningsprocedures en gunning van de opdracht5 6.1 Gemeenschappelijke regels inzake deelneming aan aanbestedingsprocedures 5 6.1.1 Keuze van het aantal gegadigden in niet-openbare en onderhandelingsprocedures6 6.1.2 Uitnodiging van dienstverleners uit andere lidstaten 57 6.1.3 Rechtsvorm van des 58 6.1.4 Offertes met varianten 6.1.5 Onderaanneming 59 6.1.6 Verplichtingen die terzake van de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden gelden op de plaats waar de diensten worden verricht 60 6.1.7 Niet in de richtlijn "diensten" vermelde voorwaarden 6 6.2 Selectie van de gegadigden1 6.2.1 Persoonlijke situatie van de dienstverleners 6 6.2.2 Inschrijving in een handels- of beroepsregister3 6.2.3 Financiële en economische draagkracht4 6.2.4 Technische bekwaamheid 65 6.2.5 Aanvullende inlichtingen7 6.2.6 Officiële lijsten van erkende dienstverleners 6.3 Gunning van de opdracht9 6.3.1 Geoorloofde gunningscriteria 6.3.2 Abnormaal lage offertes 70 Overheidsopdrachten voor dienstverlening verleend aan een andere overheidsinstantie op grond van een alleenrecht van deze laatste 71 -IV- 8. Prijsvragen voor ontwerpen 72 8.1 Wanneer de richtlijn "diensten" van toepassing is op een prijsvraag voor ontwerpen - drempelwaarde 8.2 Toelating van deelnemers 8.3 De jury en haar beslissing of advies3 8.4 Bekendmakingsvoorschriften voor een prijsvraag voor ontwerpen 7 8.4.1 Aankondigingen van prijsvragen voorn - bijlage IVA bij de richtlijn "diensten" 74 8.4.2 Uitslag van prijsvragen voor ontwerpen - bijlage IVB bij de richtlijn "diensten" 7 AANHANGSELS I Vergelijkende tabel van de bepalingen van de Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en93/37/EEG 79 II CPA-classificatie van de diensten opgenomen in de bijlagen IA en IB bij Richtlijn 92/50/EEG 87 III Lijst van publiekrechtelijke instellingen opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 93/37/EEG 9 IV Verordening nr. 1182/71 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en .vervaltijden 109 VOOR NADERE INLICHTINGEN 111 -V-