Innowacje w Europie

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1830-303Xw EuropiePoszerzanie zakresu inwestycjiInicjatywa PRO INNO Europe nabiera tempa Europejski Szczyt Biznesowy Standaryzacja bodźcem innowacji Komisja EuropejskaDYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Ostatnie wydanieENENT 5 0112 - EI 05-07 PL.indd 1T 5 0112 - EI 05-07 PL.indd 1 55/18/07 11:11:45 AM/18/07 11:11:45 AMMaj 2007Spis treści PożegnanieTo już ostatni numer Innowacji w Europie. Przez dziesięć i pół roku, początkowo Trwa inicjatywa PRO INNO Europe 3 jako Transfer Innowacji i Technologii, a ostatnio jako Innowacje w Europie, staraliśmy się informować na bieżąco naszych czytelników o rozwoju polityki TEMAT MIESIĄCA: Europejski Szczyt innowacji w Europie. Od opublikowania przez Komisję w 1995 r. Zielonej Gospodarczy 2007 5 księgi na rzecz innowacji, która zapewniła im status dziedziny polityki, wymagającej działań ze strony UE i państw członkowskich, po uruchomiony TEMAT MIESIĄCA: Pokonywanie nbarier niedawno Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), finansowania MŚP 9 w którym działania Unii w zakresie innowacji wychodzą z cienia ramowych programów badawczo-rozwojowych, obie publikacje starały się wyjaśnić każde poczynione osiągnięcie.

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 58
Langue Polish
Signaler un problème
P o s z e r z a n i e z a k r e s u i n w e s t y c j i
Ini a   cjatyw PRO INNO Europe nabiera tempa Europejski Szczyt Biznesowy   Standaryzacja bodźcem innowacji   
Komisja Europejska DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU
ENT50112-EI05-07PL.indd1
Ostatnie wydanie
5/18/0711:11:45AM
2
Spis treści
Trwa inicjatywa PRO INNO Europe
TEMAT MIESIĄCA: Europejski Szczyt Gospodarczy 2007
TEMAT MIESIĄCA: Pokonywanie nbarier finansowania MŚP
WIADOMOŚCI W SKRÓCIE
Wytyczanie trasy dla monitoringu satelitarnego
Aktualizacja standardów
Badania nad bezpieczeństwem odgrywają główną rolę w 7. PR
UE wyznacza nowe cele dla energii odnawialnej
Obraz współpracy przy innowacjach w EU
KONFERENCJE 
PUBLIKACJE 
INNOWACJE W LICZBACH
Pożegnanie To już ostatni numerInnowacji w Europie. Przez dziesięć i pół roku, początkowo 3jako Transfer Innowacji i Technologii, a ostatnio jakoInnowacje w Europie, staraliśmy się informować na bieżąco naszych czytelników o rozwoju polityki innowacji w Europie. Od opublikowania przez Komisję w 1995 r. Zielonej 5 księgi na rzecz innowacji, która zapewniła im status dziedziny polityki, wymagającej działań ze strony UE i państw członkowskich, po uruchomiony niedawno Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), 9 w którym działania Unii w zakresie innowacji wychodzą z cienia ramowych programów badawczo-rozwojowych, obie publikacje starały się wyjaśnić 13 każde poczynione osiągnięcie. Jednak naszym ważniejszym celem, niż koncentracja na polityce, było pokazanie za pomocą przykładów, że 14 innowacje mają zasadnicze znaczenie w codziennej pracy przedsiębiorstw i naukowców, od tych najmniejszych po największe, niezależnie od branży, 16 w jakiej działają. W tym czasie innowacje stały się elementem dominującym. Coraz częściej 18 zdajemy sobie sprawę z ich wpływu na konkurencyjność na szczeblu przedsiębiorstw, a także krajowym i unijnym. Co więcej, stale rośnie świadomość, że innowacje to znacznie więcej, niż jednorazowe przekazanie 19 wyników badań firmie produkcyjnej. Dziś innowacje obchodzą wszystkich. Niczego nie wolno zostawić grupie ekscentryków w zakurzonej piwnicy. 20 Innowacje są katalizatorem rozwoju firmy i ich wspieranie powinno być ważnym zadaniem wszystkich płaszczyzn przedsiębiorstwa. 22 Niniejsza publikacja jest ostatnim wydaniem Innowacji w Europie. Aktualne 23 wiadomości na temat przedsiębiorstw i innowacji będą nadal publikowane na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. Znajdą się 24 tam również informacje na temat nowych publikacji oraz terminów ich dostępności: http://ec.europa.eu/enterprise/index_pl.htm
Innowacje w Europie
Innowacje w Europie pismo wydawane sześć razy do roku przez Dyrekcję Generalną to ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej w ramach Szóstego Ramowego Programu Badań. Publikacja ukazuje się w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim i hiszpańskim, a jej wcześniejszy tytuł toInnowacje i Transfer Technologii (Innovation and Technology Transfer).
Wydawca: Dział Komunikacji i Informacji Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Komisja Europejska B-1049 Bruksela Faks: +32 2 292 1788 entr-itt@ec.europa.eu http://aoi.cordis.europa.eu/ 
Materiały i publikacja: ESN, Bruksela
Innowacjew Europie
ENT50112-EI05-07PL.indd2
Zastrzeżenie prawne: Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji. Informacje te zostały przygotowane z należytą starannością, należy jednak potwierdzać dane cytowane w niniejszej publikacji korzystając z danych kontaktowych lub z materiałów podanych w poszczególnych artykułach. © Komisja Europejska, 2007 Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2007. Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. Wydrukowano w Belgii
Innowacje w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Kształtowanie polityki w zakresie innowacji i wdrażanie środków należy do zadań Dyrekcji ds. Polityki w zakresie innowacji (Innovation Policy Directorate) w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsię-biorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej. Kontakty Polityka w zakresie innowacji(D/1) Faks: +32 2 296 0428 entr-innovation-policy-development@ec.europa.eu Wspieranie innowacji(D/2) Faks: +32 2 298 1018 entr-innovation-networks@ec.europa.eu Finansowanie MŚP, przedsiębiorców i wynalazców(D/3) Faks: +32 2 299 8025 entr-finance-sme@ec.europa.eu Technologia dla innowacji; informatyka i telekomunikacja oraz e-business(D/4) Faks: +32 2 296 7019 entr-ict-e-commerce@ec.europa.eu http://www.ec.europa.eu/enterprise/ _ innovation/index en.htm http://www.cordis.europa.eu/innovation/
Maj 2007
5/18/0711:11:49AM