De dood van Sherlock Holmes — De terugkeer van Sherlock Holmes
95 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

De dood van Sherlock Holmes — De terugkeer van Sherlock Holmes

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
95 pages
Nederlandse

Description

The Project Gutenberg EBook of De dood van Sherlock Holmes -- De terugkeervan Sherlock Holmes, by A. Conan DoyleThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and withalmost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away orre-use it under the terms of the Project Gutenberg License includedwith this eBook or online at www.gutenberg.orgTitle: De dood van Sherlock Holmes -- De terugkeer van Sherlock HolmesAuthor: A. Conan DoyleRelease Date: July 22, 2009 [EBook #29490]Language: Dutch*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DE DOOD VAN SHERLOCK HOLMES ***Produced by Anna Tuinman, Eline Visser and the OnlineDistributed Proofreading Team at http://www.pgdp.netOPMERKINGEN VAN DE BEWERKERHet origineel van dit eboek is een convoluut; één band bestaande uit twee afzonderlijke delen, die ooiteens zijn samengevoegd. Bij het eerste boek is de A toegevoegd in de bladzijde-nummering, bij hettweede deel de B.Het origineel is een vertaling uit het engels.Van het eerste boek zijn de hoofdstukken I, III, IV en V vertalingen van de avonturen VII, III, X en XI uit'The Memoirs of Sherlock Holmes' (beschikbaar via Gutenberg: eboek, audio luisterboek).Het tweede boek is een vertaling van de avonturen V tot en met VIII uit 'The Return of SherlockHolmes' (beschikbaar via Gutenberg: eboek versie 1, eboek versie 2, audio luisterboek).De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poginggedaan de tekst te ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 39
Langue Nederlandse

Exrait

The Project Gutenberg EBook of De dood van Sherlock Holmes -- De terugkeer van Sherlock Holmes, by A. Conan Doyle This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: De dood van Sherlock Holmes -- De terugkeer van Sherlock Holmes Author: A. Conan Doyle Release Date: July 22, 2009 [EBook #29490] Language: Dutch *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK DE DOOD VAN SHERLOCK HOLMES *** Produced by Anna Tuinman, Eline Visser and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net OPMERKINGEN VAN DE BEWERKER Het origineel van dit eboek is een convoluut; één band bestaande uit twee afzonderlijke delen, die ooit eens zijn samengevoegd. Bij het eerste boek is de A toegevoegd in de bladzijde-nummering, bij het tweede deel de B. Het origineel is een vertaling uit het engels. Van het eerste boek zijn de hoofdstukken I, III, IV en V vertalingen van de avonturen VII, III, X en XI uit 'The Memoirs of Sherlock Holmes' (beschikbaar via Gutenberg: eboek, audio luisterboek). Het tweede boek is een vertaling van de avonturen V tot en met VIII uit 'The Return of Sherlock Holmes' (beschikbaar via Gutenberg: eboek versie 1, eboek versie 2, audio luisterboek). De tekst in dit bestand wordt weergegeven in de originele, verouderde spelling. Er is geen poging gedaan de tekst te moderniseren. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. De voetnoten zijn naar het eind van het hoofdstuk verplaatst. Overduidelijke inconsistenties, druk- en spelfouten in het origineel zijn gecorrigeerd; deze zijn voorzien van een dunne rode stippellijn, waarbij de Brontekst via een zwevende pop-up beschikbaar is. Van de illustraties in dit bestand zijn grotere afbeeldingen beschikbaar door op de illustraties te klikken. Via een zwevende pop-up beschikbaar zijn de afmetingen van de vergroting beschikbaar. Een overzicht van de aangebrachte correcties is te vinden aan het eind van dit bestand. Inhoudsopgave DE DOOD VAN SHERLOCK HOLMES. A 1 I. De gebochelde. A 5 II. De afgesneden ooren. A 32 III. De klerk van den effectenhandelaar. A 59 IV. Het scheepvaart-verdrag. A 78 V. De dood van Sherlock Holmes. A 129 DE TERUGKEER VAN SHERLOCK HOLMES. B 1 I. Het avontuur van de Opleidingsschool. B 5 II. Het avontuur van „Zwarte Peter”. B 46 III. Het avontuur van „Charles Augustus Milverton”. B 75 IV. Het avontuur van de zes Napoleons. B 100 [A 1] D E D O O D V A N S H E R L O C K H O L M E S . [A 2]Sir ARTHUR CONAN DOYLE Sir ARTHUR CONAN DOYLE [A 3] DE DOOD VAN SHERLOCK HOLMES DOOR A. CONAN DOYLE. Schrijver van: De Grieksche Tolk, De Hond van de Baskervilles, Een Godsgericht, De Avonturen van Sherlock Holmes, Sherlock Holmes de Detective, De Liefde eener Vrouw, enz. ZEVENDE DRUK. Geïllustreerd. RIJSWIJK (Z.-H.) BLANKWAARDT & SCHOONHOVEN. [A 4] [A 5] I . De gebochelde. Op een zomeravond—ik was nog slechts weinige maanden gehuwd—zat ik alleen in mijn huiskamer. Ik rookte een pijpje en zat gebogen over een roman, want ik had een moeilijke dagtaak achter den rug en meer neiging tot droomen dan tot ingespannen arbeid. Mijn vrouw was al naar boven gegaan en het geluid van het sluiten der gangdeuren, een kwartiertje geleden, zeide mij, dat de dienstboden zich eveneens ter ruste hadden begeven. Ik was van mijn stoel opgestaan en had de asch uit mijn pijp geklopt, toen ik plotseling de deurschel hoorde overgaan. Ik keek op de klok. Het was kwartier voor twaalf. Dat kon geen bezoek wezen op dit late uur. Waarschijnlijk een patiënt, mogelijk iemand, die mijn geheelen nacht in beslag zou nemen. Met een ontevreden gezicht ging ik in de gang en opende de deur. Tot mijn verbazing was het Sherlock Holmes, die daar nog op mijn stoep stond. „Ha, Watson, ik hoopte, dat ik u nog op zou vinden,” zeide hij. „Kom binnen, beste vriend, als ik je verzoeken mag.” „Gij kijkt verbaasd en geen wonder! Opgewekt ook, geloof ik. Hum, gij rookt nog de Arcadia-tabak uit den tijd, toen ge nog vrijgezel waart. Ik kan mij niet vergissen; die asch daar op uw jas. Het is nog altijd gemakkelijk te zien, dat gij [A 6]gewoon zijt geweest, Watson, een uniform te dragen; gij zult nooit voor een volbloed burger worden aangezien, zoolang gij uw zakdoek op die manier in uw mouw draagt. Maar, à propos, zou ik van nacht bij u kunnen logeeren?” [A 7]„Met genoegen.” Een ledigen knop voor mijn hoed en jas. Een „Gij hebt mij gezegd, dat gij een kamer vrij hadt en ik zie, dat gij op 't ledigen knop voor mijn hoed en jas. oogenblik geen mannelijke bezoekers hebt: ik zie dat aan uw kapstok.” „Het zal mij groot genoegen doen, als gij wilt blijven.” „Dank je, ik zal dan maar een ledigen knop voor mijn hoed en jas in beslag nemen. Ik merk tot mijn spijt, dat gij ook werkvolk in huis hebt gehad. Toch geen lekkage wil ik hopen?” „Neen, het gas.” „Hé, ik zie, dat hij de sporen van twee ijzeren spijkers van zijn schoenen op uw linoleum heeft achtergelaten, juist daar, waar nu het licht op valt.” „Hebt ge trek iets te eten?” vroeg ik Holmes. „Neen, dank je, ik heb te Waterloo gesoupeerd, maar ik zal met pleizier een pijp met u rooken.” Ik reikte hem mijn tabakszak toe. Hij ging tegenover mij zitten en rookte eenigen tijd rustig voort. Ik begreep wel, dat slechts een zeer gewichtige zaak hem op zulk een laat uur tot mij gevoerd kon hebben, en daarom wachtte ik geduldig, tot hij mij die zou mededeelen. „Ik zie, dat gij het nu juist tamelijk druk hebt,” zeide hij, mij scherp aanziende. „Ja, ik heb een zeer drukken dag gehad,” antwoordde ik. „Het moge u zeer dwaas toeschijnen,” voegde ik er bij, „maar ik weet heusch niet, hoe gij dit zoo weet.” Holmes glimlachte vergenoegd. „Ik bezit het voorrecht uw gewoonten te kennen, mijn waarde Watson,” zeide hij. „Als gij slechts weinig patiënten hebt, bezoekt gij hen te voet, doch hebt gij er vele, dan rijdt gij in een koetsje. Daar ik bemerkte, dat uw laarzen, ofschoon gij ze vandaag wel hebt gedragen, in 't geheel niet morsig zijn, dacht ik terstond, dat gij het de laatste dagen druk genoeg moet gehad hebben om van een koetsje gebruik te maken.” „Uitmuntend!” riep ik uit. „Zeer eenvoudig,” sprak hij. „Wij hebben hier te doen met een van die voorbeelden, waarbij de redeneerende persoon [A 8]tot een conclusie komt, die zijn buurman verbaast, omdat de laatste een enkel, schijnbaar onbeduidend punt over 't hoofd ziet, dat den grondslag van de redeneering uitmaakt. Hetzelfde kan gezegd worden van het effect van enkele uwer kleine schetsen, welk effect evenwel slechts in schijn bestaat, daar het alleen afhangt van eenige factoren, die u bekend zijn en den lezer niet. Nu, op dit oogenblik verkeer ik in eenzelfde geval als die lezers, want ik heb in mijn hand eenige draden van een der vreemdste geheimen, voor welker oplossing ooit het verstand van een man zich
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents