Geografía general de Catalunya
1298 pages
Español
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Geografía general de Catalunya

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
1298 pages
Español

Description

Lfl
CIUTflT
BARCELONA
c ÑÑdCkHS V
LA CIUTAT DE BARCELONA
PER
lraiirií3cí|
Caitrcras
j)
€n\\Úi
BARCELONA
ESTABLIMENT EDITORIAL
Concell de Cent,
3DE 140. —-Apartat
ALBERT MARTÍN
en Correus, 266
ES PROPRIETflT
7S225
Lip.
JíUas fSeográñcfi
Cancel! de Qent, í¥ú
J^partat en Correas,
266
par ce tona
§^^
59
ÍOZ
Ciutat de Barcelona
l'Autor te venera per haven nascut y passat sa vida al téu
redós, per estotjar les cendres deis séus passats, per
ésser bressol deis séus
filis,
A

dedica ''esforg d'una labor unipersonal y constant
de
vint anys,
que
eix Ilibre representa.
Ciutat ilustre y generosa,
ball,
mare.de
la
industria y del tre-
centre d'una
Ilibertat y
democracia no bastandejapuga
des, tot quant en enaltiment de ta vida civilisadora
dir-se,
quedará per sota deis téus mereximents.
la
Prou sovint
bastardía
t'
ha volgut avassallar y males
violencia per elles exencida,
la
passions dominar-te, y ab
la
la
fortuna se-t gira; que axis es
la
vida de les ciutats, símil
de
vida
humana, eterna
t'
Iluyta del
la
bé y del mal:
mes
ha
un bon seny
ha reintegrat a
segura vereda y
al
may
permés Déu
veure-t enfonzada
la
pregón avench.
humil deis téus
creu y espera,
Accepta, Barcelona,
filis,
ofrena del
mes
vol,
qui,
en l'amor que-t professa,
ésser ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 11 janvier 2011
Nombre de lectures 49
Langue Español
Poids de l'ouvrage 79 Mo

Exrait

Lfl CIUTflT
BARCELONAÑÑdCkHS Vc
DECIUTAT BARCELONALA
PER
lraiirií3cí| Caitrcras j) €n\\Úi
BARCELONA
ESTABLIMENT EDITORIAL 3DE ALBERT MARTÍN
—Concell de Cent, 140. -Apartat en Correus, 266ES PROPRIETflT
7S225
Lip. JíUas fSeográñcfi
Cancel! de Qent, í¥ú
J^partat en Correas, 266
parcetona