Korte Arabesken - Bébert le Boucher en André le Pêcheur
53 pages
Nederlandse

Korte Arabesken - Bébert le Boucher en André le Pêcheur

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
53 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

The Project Gutenberg EBook of Korte Arabesken, by Louis CouperusThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Korte Arabesken Bébert le Boucher en André le PêcheurAuthor: Louis CouperusRelease Date: December 31, 2005 [EBook #17431]Language: Dutch*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK KORTE ARABESKEN ***Produced by Johan BoelaertBébert le Boucher en André le PêcheurLouis CouperusIk zit in vage avondstemming, geweven uit een beetje spleen, wat meer melancholie, en heel veel verveling op eenbankje voor de Quai du Midi, daar waar de visschers van Nice hun barkjes omhoog, op de kade zelve, getrokkenhebben, beducht voor boos weér, want de zee schuimt hoog op en de wind waait straf. De kraag van mijn overjas op, enmijn handen in de zakken, en mijn pet getrokken tot over mijn oogen, zit ik te staren en, wat weemoedigjes en alleen, tedroomen over de schuimziedende golven. Het zal van nacht wel gaan spoken over de Middellandsche wateren.Plotseling, links en rechts, verschijnen de beide heeren, Bébert le Boucher en André le Pêcheur. Ik was zoo in triestestemming, winddoorhuiverd, verloren, zoo weg gedoken in pet en in kraag, dat ik hun twee impozante figuren niet hadzien naderen, hun twee diepe stemmen niet had hooren opblageeren, zoo dat ik opschrik, nu ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 32
Langue Nederlandse

Exrait

The Project Gutenberg EBook of Korte Arabesken,by Louis CouperusThis eBook is for the use of anyone anywhere atno cost and with almost no restrictions whatsoever.You may copy it, give it away or re-use it under theterms of the Project Gutenberg License includedwith this eBook or online at www.gutenberg.orgTitle: Korte Arabesken Bébert le Boucher en Andréle PêcheurAuthor: Louis CouperusRelease Date: December 31, 2005 [EBook #17431]Language: Dutch*E**B OSTOAK RKT OORFT ET HAIRS APBREOSJKEECNT * *G*UTENBERGProduced by Johan BoelaertBébert le Boucher en André le PêcheurLouis Couperus
Ik zit in vage avondstemming, geweven uit eenbeetje spleen, wat meer melancholie, en heel veelverveling op een bankje voor de Quai du Midi, daarwaar de visschers van Nice hun barkjes omhoog,op de kade zelve, getrokken hebben, beducht voorboos weér, want de zee schuimt hoog op en dewind waait straf. De kraag van mijn overjas op, enmijn handen in de zakken, en mijn pet getrokkentot over mijn oogen, zit ik te staren en, watweemoedigjes en alleen, te droomen over deschuimziedende golven. Het zal van nacht welgaan spoken over de Middellandsche wateren.Plotseling, links en rechts, verschijnen de beideheeren, Bébert le Boucher en André le Pêcheur. Ikwas zoo in trieste stemming, winddoorhuiverd,verloren, zoo weg gedoken in pet en in kraag, datik hun twee impozante figuren niet had ziennaderen, hun twee diepe stemmen niet had hoorenopblageeren, zoo dat ik opschrik, nu ik ze plotsherken, links en rechts, ik zittende, op het middendes bankjes.- Zoo, monsieur le duc, zegt André le Pêcheur; zijnwe fier van avond en kennen we de oude jongens?tein- Is de duc lijdende aan ongelukkige liefde, dat hijzoo eenzaam in de zee zit te kijken? blageertBébert le Boucher.Igke sstcrheuk dt iwne pe ohoatennd evna nu ith, edbi-ei kd-juocuh-tdiga awr.orden
- Wel heeren, zeg ik; het doet me pleizier je tezien. Fier is de duc niet, dat weet je, maar hij lijdtveel aan distractie. Is er van avond iets te doen,dat jullie zoo broederlijk en collegiaal samenloopen? Of kom je een oogenblik mij gezelschaphouden en zitten aan mijn zijden?Zij zetten zich links en rechts, Bébert le Boucher enAndré le Pêcheur en ik verzeker u, dat er niemandmeer bij kan op het bankje. Het is warmpjes,gezellig en tjopvol, met ons drieën. Mijn slankheid,als pièce-de-milieu, wordt indrukwekkendgeflankeerd door, links, Bébert le Boucher en,rechts, André le Pêcheur. Ik maak liever eens eengrapje met deze jongens, of drink met ze eenborrel in een bar, dan dat ik standjes met ze kreeg.Ik voel mij tusschen hen beiden als een klein, nietvolgroeid jongentje, waarop met minzamen spot,maar toch met goedgunstige straatvriendschapglimlachend beschermend wordt neêr gekeken.Des te beter. Liever maar niet vechten met dietwee bazen. Uit speelschheid zelfs, geloof ik,zouden ze je dood drukken, zoo als ik een muskietvernietig.Wij wisselen opmerkingen over den wind en hetweêr en Bébert en André zijn het eens met mij, dathet boos weêr zal gaan worden.Zij noemen mij "monsieur le duc" of meestal "duc,"omdat Bébert mij eens heeft gevraagd:- Jij bent immers een "duc?" Ze hebben megezegd, dat je een "duc" was.
-a pNloatmubu.r liEjkn  bAennd irké ,e edine  dwuecl!  bheetbe ri kw igset,a nmtwaaoro rvde emlethoudt van in het ootje te nemen, staafde mijnbewering:- Natuurlijk is die een duc! heeft André aan Bébertverzekerd.dZaoto i kd aete ink  "gdeuloc"o f,b edna,t  ednie  aduothmemnteie kB.ébert gelooft,Bébert le Boucher is van het Noorden, van Amiens,geloof ik. André le Pêcheur is van het Zuiden, vanMarseille, zoo niet van Nice. Beiden worstelaarsvan beroep, was Bébert eenmaal slagersjongen,en is André nog altijd visscher. Bébert is, hoeweleen blagueur, somber; André is vroolijk, grappig enguitig. Het Noorden en het Zuiden. Ik hoû niet veelvan Bébert, maar ik heb een zwakje voor André.- Duc, zegt André; kom je van nacht meê op zee,in mijn boot: La JeuneJeannette??- Ja wel, hoor! zeg ik. Kom maar eens kijken, of iker niet zijn zal.Zeg, André, slaap je van nacht in de "JeuneJeannette?"Want André, in den zomer, slaapt in zijn boot, opde kâ getrokken, onder zwoel wellustigesterrenachten.nBaécbhetret lijmkae arkuts tgprlaapajtess  voavne rA lna dJrée,u ngrea Jpjeeasn, ndeitet eik, die
den lezer laat raden, maar ter kuischheid willeomsluier met de vaagheid van het minder danhalve woord.Neen, André, van nacht, zal niet slapen in denronden schoot van zijn "Jeune Jeannette"—eenmooi barkje, wit en rood geschilderd—want de windis hèm zelfs te bar, om niet zijn kamer in de Vieille-Ville op te zoeken.- Duc, zegt André weêr; ga je straks meê naar dePlace Garibaldi? Là-bas, nous rigolerons tous lestrois!- Wat is daar dan te rigoleeren? vraag ik.-m Vooetoer nd edná adr oenednesr ,f jlián, ks loolu lihgenbebeertn .Bébert; we- Maar wat is er dan te doen op de PlaceGaribaldi? vraag ik.- Kan je het niet raden? vraagt André.- Kom, duc, zegt Bébert; ràadt je het dan niet?Ik haal mijn schouders op: ik heb geen imaginatievan avond.- Le Lion du Littoral is er terug! zegt Bébert enbuldert het uit van het lachen, als of hij zich metden naderenden storm wil meten.IBk ésbcehrrti, kv oapn  edine kni jbkl ohnedme na, auni.t Iwke nhdoiûg  nsioetm vbaenren
kolos: hij is niet te vertrouwen; hij is een bruut,zonder meer; als hij worstelt, doet hij altijd deverbodene trucs en wordt brutaal en zoo nijdig alshij verliest, dat de andere sterke heeren hemvreezen. In die immense klomp spieren, tusschendien kolossalen rug en kolossale borst, klopt niethet goede hart van de meeste heel sterke mannen.- Is de Lion terug gekeerd? vraag ik, een beetjeangstig.- Ja, zegt André; en van avond spreidt die al weêrhziejne ltea pwijetjree lod p uidt.e  PWlea chee bGbaerinb ahledti  beinj  tdoaeavgatl  gdieeh doeord,en we zijn van plan ons eens te amuzeeren.- André, zeg ik; mag de duc je eens even watzeggen?Ik hoû van André. André is ook één spiermassa,maar hij is een prachtige vent in zijn kracht. En zijnroze vleezig gezicht is niet de sombere bruutkopvan Bébert, met die loensche, groene oogen, endien onvertrouwbaren lach om zijn rossenstekelsnor; de kop van André is loyaal en prettigom naar te kijken; zijn bruine oogen zijn groot enopen; zijn geschoren mond heeft een trek vanfranchise, en terwijl de handen van Bébert zwarebiefstukken zijn, zijn die van André de groote, vanwerk vereelte, pooten van een heel sterken, maareerlijken jongen.- Wel, duc, wat woû je dan zeggen? zegt André.- Bébert, zeg ik en wend mij tot den bruut; mag de
duc jou ook wat zeggen?- Vooruit er meê! zegt Bébert.- Welnu dan; ik vind jullie twee beroerde jongens,als je dien armenLion gaat plagen.- En waarom? stuift Bébert op, als een orkaan enblaast, loenschende groen, in mijn gezicht.Waarom zouden wij dien Lion niet eens op zijndonder mogen geven? Waarom moeten wij ons zijnverwaandheid laten welgevallen? Wat beteekenthet, dat hij zich noemt den Lion du Littoral, als of erniemand is dan hij, die worstelen kan tusschenNice en Genua! Hij zal er van lusten van avond!- Duc, zegt André; Bébert heeft gelijk. De Lion iseen verwaande vent, en we zullen hem van nachtop zijn donder geven.- André, zeg ik; en jij, Bébert, ik herhaal, dat jullieberoerde jongens bent, als je van avond worsteltmet den Lion. De Lion is misschien verwaand,maar dat doet er niets toe: de Lion is een arme,oude kerel, die vroeger zijn triomfen heeft gevierd,net zoo goed als jullie nu. De Lion heeft veelverdriet gehad; dat wijf van hem is een feeks; zijneigen zoon heeft hem eens afgeranseld; zijndochter "fait le pavé." Als jullie voor dien armen,ouden kerel, al is hij dan ook wat verwaand, omdathij vroeger champion is geweest, niets voelt, enhem daarbij nog onmogelijk wilt maken op de PlaceGaribaldi, waar hij een paar centjes verdient metgewichten heffen en een "copain" te leggen—dan
gewichten heffen en een "copain" te leggen—danvind ik jullie twee beroerde kerels, en wil ik jullieniet meer kennen.- Hoor den duc, hoor den duc! buldert Bébert enblageert door van dit en van dat.- Kom, duc, we mogen wel eens een grapjehebben, met den Lion! zegt André. We zullen,eerst Bébert en dan ik, zijn défi aannemen, en heméen voor éen netjes leggen op den grond, metbeide schoudertjes op zijn tapijtje, zonder hem pijnte doen, heel voorzichtigjes weg.- En hem zoo onmogelijk maken, en hem prijsgeven aan het gejouw van al dat gepeupel daar.Jullie weten heel goed, dat hij alleen maar worsteltmet types, die hij een paar sous geeft, en die zichna een paar grepen zus of zoo laten vallen, enjullie weten heel goed, dat de oude man geen partijvoor jullie is. Als jullie het doen, wil ik je nooit meerzien. …- Kom, duc, zegt Bébert, die zich herinnert, dat deduc soms wel eens royaal kan zijn en tracteert; zoohoog moet je het niet opnemen. We willen alleenmaar een grapje hebben, maar als je zoo een zwakgevoelentje hebt voor dien ouden Lion, nou… danzullen we het niet doen, hoor; dan gaan we alleenmaar eens kijken. …-o Jmed amt oBeét bzeerltf st oncieht  bgeataern  iksi jkdeann,  ikz edga ickh,t .v eWrtaenet daelrsd,de Lion je ziet, onder het publiek, dan krijgt hij hetland. …
- Hoor eens, duc, zegt André; als Bébert niet wil,omdat jij het liever niet hebt, dan zal ik den Lionook niets doen, maar ons zelfs te verbieden eenste gaan kijken op de Place Garibaldi, dat is testerk, hoor! We hoûen wel van een pretje.De wind is heftig opgestoken. De lucht is dreigendvan wolken.i-k ;A ldsa jnu ltlirea kmtee ebr eilko ivne dn edne Rn oLciohne r nideet sC taen dcoaleen., zegZij vinden dit een goed idee, en omdat, ten eerste,groote droppelen vallen, en ten tweede ik de beideheeren verre van de Place Garibaldi wil houden,sta ik op en begeven wij ons alle drie naar een bar-en-restaurant, de Rocher de Cancale, dicht bij,waar de visschers gewoon zijn een borrel tepakken.Het is heel donker geworden, de regen ruischt neêren de lucht is zwart.- De Lion zal zijn tapijtje niet spreien, zegt Bébert,achter mijn rug, tegen André en ik zie ze welknipoogen, en wantrouw vooral Bébert.In den Rocher de Cancale buigt de dikke waardons te gemoet.Het lokaal is heel vol, nu het regent. In een hoekzitten visschers te kaarten. Op een tafel zittentwee meiden, en smoezen, nu wij binnen komen,met haar types: éen herken ik, dat is Lucienl'Impair, een gevaarlijke vent, maar niet zóo kwaad
als hij soms gevaarlijk kan zijn. Ik groet Lucien, diemij terug groet, en de eene meid smoest:- Wie is dat?- Dàt? hoor ik Lucien zeggen. Dat is een duc.- Is dat een duc? vragen de meiden,geïnteresseerd.- Dat is een duc, zegt Lucien: en schàtrijk.- Dire qu'il y a des types, qui sont duc! zegt deandere meid vol eerbied.De waard heeft ons ingeschonken, brandendepunch voor Bébert en mij, terwijl die gekke Andréweêr een anisette-tje lebberen wil; die groote,sterke vent lebbert altijd aan een anisette-kelkje enlikt het uit met zijn tong, op gevaar, dat hij hetkelkje stuk likt. In mijn rug hoor ik de meiden onskritizeeren: een duc, die met twee lutteurs in denRocher een borrel komt pakken, dat vinden zeeigenlijk gek, maar ze hebben eerbied, voor mij,omdat ik duc ben, en voor Bébert en André, omdatze zoo geweldig sterk zijn.- Nou, de duc is goed bewaakt! hoor ik de eenemeid zeggen.En de andere:- Beter, als dat hem de Lion zoû bewaken!- Welke Lion? vraagt Lucien.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents