Odyssée-12
19 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Odyssée-12

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
19 pages
Français

Description

HomèreOdysséeédition bilingueΟΔΥΣΣΕΙΑΣ IB. ODYSSEE : LIVRE XII1 1» Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖονηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσηςεὐρυπόροιονῆσόν τ᾽ Αἰαίην, ὅθι τ᾽ Ἠοῦς ἠριγενείηςLorsque notre navire a quitté lesοἰκία καὶ χοροί εἰσι καὶ ἀντολαὶ Ἠελίοιο, courants du fleuve Océan, il rentredans les flots de la vaste mer etνῆα μὲν ἔνθ᾽ ἐλθόντες ἐκέλσαμεν ἐνtouche à l'île d'Ea, où sont le palaisψαμάθοισιν, 5et les chœurs de la divine Aurore etle lever de l'éblouissant Soleil. Mesἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βῆμεν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης·compagnons tirent alors levaisseau sur le sable, puis ilsἔνθα δ᾽ ἀποβρίξαντες ἐμείναμεν Ἠῶ δῖαν.s'endorment près des bords de lamer, en attendant l'aube du jour.8 8» Ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος » Le lendemain, dès que brille laἨώς, 8 matinale Aurore aux doigts derose, j'envoie mes guerriers dansδὴ τότ᾽ ἐγὼν ἑτάρους προΐειν ἐς δώματα les demeures de Circé pour enΚίρκης rapporter le cadavre d'Elpénor.Nous abattons les arbres quiοἰσέμεναι νεκρόν, Ἐλπήνορα τεθνηῶτα. 10 couronnent le lieu le plus élevé durivage, et nous ensevelissonsΦιτροὺς δ᾽ αἶψα ταμόντες, ὅθ᾽ ἀκροτάτηElpénor en versant d'abondantesπρόεχ᾽ ἀκτή,larmes. Quand les flammes ontconsumé son corps et ses armes,θάπτομεν ἀχνύμενοι θαλερὸν κατὰ δάκρυnous élevons à notre malheureuxχέοντες.compagnon un tombeau surmontéd'une colonne, et nous plaçons auΑὐτὰρ ἐπεὶ νεκρός τ᾽ ἐκάη καὶ τεύχεα νεκροῦ,sommet du monument une rameτύμβον χεύαντες καὶ ἐπὶ στήλην ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 81
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Exrait

1ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ IB.HomèreOdysséeédition bilingue1ODYSSEE : LIVRE XII» Αὐτὰρ ἐπεὶ ποταμοῖο λίπεν ῥόον Ὠκεανοῖονηῦς, ἀπὸ δ᾽ ἵκετο κῦμα θαλάσσηςεὐρυπόροιονῆσόν τ Αἰαίην, ὅθι τ᾽ Ἠοῦς ἠριγενείηςe navire auittοκία κα χοροί εσι κα ντολα ελίοιο,cLoourrsaqnutes  ndout rfleuve Océ aqn, il ér leenstreνα μν νθ λθόντες κέλσαμεν νdans les flots de la vaste mer etψαμάθοισιν, 5teot ulcehs ec hà lœ'îluer sd'dEea l,a  odùi vsionnet  lAeu rpoarlea iest κ δ κα ατο βμεν π ηγμνι θαλάσσης·lceo lmevpear gdneo ln'és btilroeuinst saalonrt s Sleoleil. Mesνθα δ ποβρίξαντες μείναμεν  δαν.vaisseau sur le sable, puis ilss'endorment près des bords de lamer, en attendant l'aube du jour.88» μος δ ριγένεια φάνη οδοδάκτυλος» Le lendemain, dès que brille laώς, 8matinale Aurore aux doigts derose, j'envoie mes guerriers dansδ τότ γν τάρους προΐειν ς δώματαles demeures de Circé pour enΚίρκηςrapporter le cadavre d'Elpénor.οσέμεναι νεκρόν, λπήνορα τεθνητα. 10cNoouurso nanbeanttt olen sli leeus l ea rpblruess  éqleuivé duΦιτρος δ αψα ταμόντες, θ κροτάτηrivage, et nous ensevelissonsπρόεχ κτή,lEalrpméenso.r  Qenu avnedrs laenst  flda'ambmoends aonnttesθάπτομεν χνύμενοι θαλερν κατ δάκρυcoonuss uémleév osnosn  àc onroptsr ee t selhs armes,χέοντες.nmaeureuxcompagnon un tombeau surmontéΑτρ πε νεκρός τ κάη κα τεύχεα νεκρο,d'une colonne, et nous plaçons ausommet du monument une rameτύμβον χεύαντες κα π στήλην ρύσαντεςbien polie.πήξαμεν ἀκροτάτῳ τύμβῳ ἐυῆρες ἐρετμόν.151616» μες μν τ καστα διείπομεν· οδ ρα» Quand nous avons accompli cesΚίρκην 16devoirs, Circé, instruite de notreξ ίδεω λθόντες λήθομεν, λλ μάλ καrseetso usru,i vaarrnitvees  énléoguas mapmpeonrtt epnatr édeu ;pain, des mets nombreux, et un vin
λθ ντυναμένη· μα δ μφίπολοι φέρονpétaiinnc, edlaenst  mauext sr onuogmebsr ecouxu,l eeut rus.n  Lvianατdéesse, se tenant debout au milieuστον κα κρέα πολλ κα αθοπα ονονde nous, prononce ces paroles :ἐρυθρόν.Ἡ δ᾽ ἐν μέσσῳ στᾶσα μετηύδα δῖα θεάων·202121« Σχέτλιοι, ο ζώοντες πήλθετε δμ ίδαο,« Malheureux ! quoique vivants21encore, vous êtes descendus dansles sombres demeures de Pluton !δισθανέες, τε τ λλοι παξ θνσκουσVous êtes donc deux fois mortels,νθρωποι.puisque tous les autres hommes neλλγσθίετε βρώμην κα πίνετε ονονgmoeûutreez nct eqsu 'umneet sf,o ibsu !v eMz acient veinn,a nett ετ αθι πανημέριοι· μα δ ο φαινομένηφιreposez-vous ici tout le jour.Demain au lever de l'Aurore vousπλεύσεσθ· ατρ γ δείξω δν δJvoe gvuoeurse izn ddieq nuoeruavie vaout rseu rr oleust efl oett sj.eἕκαστα 25vous signalerai tous les dangers,σημανέω, να μή τι κακορραφί λεγεινafin que, fuyant les écueils, vousn'éprouviez aucun malheur sur la λς  π γς λγήσετε πμα παθόντες. »terre ni sur la mer. »2828» ς φαθ, μν δ ατ πεπείθετο θυμς» Ainsi parle la déesse, et nousγήνωρ. 28cédons volontiers à ses avis.Pendant tout le jour et jusqu'auς τότε μν πρόπαν μαρ ς έλιονcoucher du soleil, nous mangeonsκαταδύνταdes viandes succulentes et noussavourons un délicieux nectar.μεθα δαινύμενοι κρέα τ σπετα κα μέθυuaδύ· 30lQes téndn èleb rseosl esile  essot nct oruécphaén detu eqsu esurμος δ έλιος κατέδυ κα π κνέφας λθεν,lsa' atberarned, omnense nct oamu praegpnoos npsrès desο μν κοιμήσαντο παρ πρυμνήσια νηός,amarres de notre navire. Alors ladéesse, me prenant par la main et δ μ χειρς λοσα φίλων πονόσφινme tirant à l'écart loin de mesταίρωνguerriers, me fait asseoir à sescôtés ; elle m'interroge, meεσέ τε κα προσέλεκτο κα ξερέεινεν καστα·demande ce qui m'est arrivépendant mon voyage, et moi je luiατρ γ τ πάντα κατ μοραν κατέλεξα.raconte tout avec détail. Puis35l'auguste Circé me tient cediscours :Καὶ τότε δή μ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα πότνιαΚίρκη·3737« Τατα μν οτω πάντα πεπείρανται, σ δ« Ulysse, toutes ces choses seκουσον, 37sont donc passées ainsi.Maintenant écoute-moi, et plus tardς τοι γν ρέω, μνήσει δέ σε κα θεςun dieu te rappellera le souvenir deατός.mes paroles.  D'abord turencontreras les Sirènes,Σειρνας μν πρτον φίξεαι, α ά τεséductrices de tous les hommesπάνταςqui s'approchent d'elles : celui qui,υσιν, τις σφεαςpoussé par son imprudence,ενσθαρφώίκπητοαυι.ς  4θ0έλγοévecroruat eprlua sl as ovoni xé pdoeuss Sei rnèi nseess, neς τις ιδρεί πελάσ κα φθόγγον κούσenfants chéris qui seraientcependant charmés de son retour ;Σειρήνων, τ δ ο τι γυν κα νήπια τέκναles Sirènes couchées dans uneprairie captiveront ce guerrier deοκαδε νοστήσαντι παρίσταται οδ γάνυνται,leurs voix harmonieuses. Autourd'elles sont les ossements et lesλλά τε Σειρνες λιγυρ θέλγουσιν οιδchairs desséchées des victimesu'μεναι ν λειμνι, πολς δ μφ στεόφινqelles ont fait périr.θὶς 45