Yakup YURT
45 pages
Turkish

Yakup YURT

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Yakup YURT Yakup YURT kimdir ? Yakup YURT 1950 yılında Bursa'da doğan bir Nisan 1 şakasıdır. İlkokul ve ortaokul tahsilini doğduğu köyde yapmıştır. Sonra da, Bursa Erkek Lisesi'ne başlamıştır. Lisenin ilk iki sınıfını geçmiş ve son sınıfa geçmeye hak kazanmıştır. 1966 yılında Belçika'ya kaçak göçmen işçi olarak gelen babası, 1967 yılında durumunu yasallaştırdıktan sonra ailesini yanına getirmeye karar verince, Yakup YURT 1967 Ekim ayında kendisine rağmen güneşi yağmur için terkederek Valon bölgesine gelmiştir. Fakat Batı Avrupa'nın sosyal ve ekonomik sisteminin vatandaşları için öngördüğü kadere razı olmadığı için, Belçika'da tahsiline devam etme kararı almıştır. Fakat bunun için, herşeyden önce, Fransız dili ve kültürünü lâyıkıyla öğrenmesi gerekmekteydi. Kararı kesindi ve kimse onu engelleyemedi. 1967 den 1979 a kadar tahsiline devam etti. Gayretleri boşa gitmedi ve Louvain Katolik Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden lisans diploması aldı. 1982 yılında kendi köyünden Güzin isimli bir kızla evlendi. Bu mutlu beraberlik 1983 te Cavit ve 1985 te de Onur'un katılımıyla daha da pekişti. Yakup YURT 1981 yılından beri Brüksel Asliye Mahkemesi nezdinde Türkçe ve Fransızca dillerinde yeminli tercümanlık yapıyor. Brüksel'in Türk mahallesi Schaerbeek'in tam ortasında bir tercüme bürosu var. Kendisine sır anlatılan, psikolojik, idarî ve hukuki çare sorulan, arzuhalci bir adam. Alçak gönüllü, komplekssiz ve sorunsuz biri. Hem romantik hem gerçekçi.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 juillet 2014
Nombre de lectures 53
Langue Turkish
Poids de l'ouvrage 1 Mo
YakupYURT
Yakup YURT kimdir ?
Yakup YURT 1950yılındaBursa'dadoğanbir Nisan 1şakasıdır.İlkokulve ortaokul tahsilinidoğduğuköydeyapmıştır.Sonra da, Bursa Erkek Lisesi'nebaşlamıştır.Lisenin ilk ikisınıfınıgeçmişve sonsınıfageçmeye hakkazanmıştır.1966yılındaBelçika'ya kaçak göçmenişçiolarak gelenbabası,1967yılındadurumunu yasallaştırdıktansonra ailesiniyanınagetirmeye karar verince, Yakup YURT 1967 Ekimayındakendisinerağmengüneşiyağmuriçin terkederek Valon bölgesine gelmiştir.FakatBatıAvrupa'nınsosyal ve ekonomik sistemininvatandaşlarıiçin öngördüğükadererazıolmadığıiçin, Belçika'da tahsiline devam etmekararıalmıştır.Fakat bunun için,herşeydenönce,Fransızdili ve kültürünülâyıkıylaöğrenmesigerekmekteydi.Kararıkesindi ve kimse onu engelleyemedi. 1967 den 1979 a kadar tahsiline devam etti. Gayretleriboşagitmedi ve Louvain Katolik ÜniversitesiİletişimFakültesi'nden lisansdiplomasıaldı.1982yılındakendi köyünden Güzin isimli bir kızlaevlendi. Bu mutlu beraberlik 1983 te Cavit ve 1985 te de Onur'unkatılımıyladaha dapekişti. Yakup YURT 1981yılındanberi Brüksel Asliye Mahkemesi nezdinde Türkçe ve Fransızcadillerinde yeminlitercümanlıkyapıyor.Brüksel'in Türk mahallesi Schaerbeek'in tamortasındabir tercüme bürosu var. Kendisinesıranlatılan,psikolojik, idarî ve hukuki çare sorulan, arzuhalci bir adam. Alçak gönüllü, komplekssiz ve sorunsuz biri. Hem romantik hem gerçekçi.İkidilli, çok kültürlü, evrensel ve sanataşığı.Herkes gibi, meziyetleri de,kusurlarıda olan bir insan. Tercümeleri ile Mantes la Ville'deyaşayanbüyük dostu veşairÜzeyir Lokman ÇAYCI'nınşiirlerininiçerdiğiduyarlılığınyaygınlaşmasınakatkıdabulunmaktan çok mutlu olacak.
Brüksel, 04 haziran 1999
BENKİMİM?
Yakup YURT
Yaşoldu 53.İlkokuldanüniversiteyetamamıtamamına23yıldirsek çürüttüm, göznuru döktüm. Diplomalaraldım.Yabancıdiller bilirim. Pek cahilsayılmamamgerekir diyedüşünüyorum.Hemen belirteyim ki birçokşeybilmemerağmen,herşeyibilmiyorum.Ukâlalığısevmiyorum. Bilgiçlik taslayanlara alerjim var. Bilenler, kitaplar, dostlar ve medyadanöğrenmeyiseviyorum.Konuşanıiyi dinleyerek anlamaya çalışırım.Birisikonuşurkensözünü kesmem, sinirlenmem, susturmayaçalışmamve sustuğuzaman onavereceğimyanıtınhazırlığıiçinde olmam.Konuşanave kendime olansaygımgereği.Herkes gibi dinsel, siyasal ve toplumsalinançlarımvar elbette… Ama bendenfarklıdüşünenlerinolmasınıçokdoğalkarşılarım.Çok tehlikeli bulduğumgenelleme yöntemini hiç sevmem.Toplumlarıdeğil,bireyleri severim veya sevmem. Öznelolduğumunbilincindeyim, ama nesnel olmaya gayret ederim her zaman. Dayatmalara katlanamam. Aptal yerine konulmakhoşumagitmez. Olduğumdanfarklıgörünmeyeçalışmam.Modaya uymam. Özgürlükadınabaşkalarınırahatsızetmem. Haddimi bilirim. Maddiolanaklarımıezmek veya etkilemek için kullanmam. Sevindirmeyi severim.Paylaştıkçamutlu olurum.İsraftannefret ederim. Sanat ve kültürüinsanlığıngelişmesininvitaminleri olarak kabul ederim. Bilim, teknik ve teknolojiden nasibimi almayaçabalarım.Çocuklarımıinançlara ve sanatasaygılı,inançlı,insancıl,bilimsel ve sportif olarakyetiştirmetutumu içindeyim.Geldiğiyeri seven vegittiğiyeri bilen birer insanolacaklarınıumuyorum.Eğitimyöntemi olarakkorkutmayıonaylamıyorum.Etkinliğimibaskıaracıolarakkullanmıyorum.Nicelikdeğil,nitelikpeşindekoşuyorum.Daha iyiyi, daha güzeli, dahadoğruyuyakalamayaçalışarak,mükemmelliğinpeşindengidiyorum. Sanatsever biriyim. Taklitçilik ve ezbercilik beni hiç çekmiyor. Çözümsel vebireşimselzekâ ilesağduyuyainanıyorum.Böylegelmişböyle giderkaderciliğinipaylaşmıyorum.Başkalarınıgeçicibaşarılaragötürenyanlışyollararağbetetmiyorum. Toplumsal huzur içeren özel mülkiyettenyanayım.Yoksul,düşkün,emekli ve özürlülerin onurunu koruyan bir toplumsal düzen istiyorum. Sadaka toplumudeğil,adaletli birdayanışmadüzenidüşlüyorum.Herşeyibaşkalarındanbeklemiyorum. Kendiyapabileceğimbirşeyibaşkalarındanistemiyorum. Bencil değilim,ama önce kendime güveniyorum. Herkes hata yapabilirdüşüncesiyle,herkesi birdefalıkaffedebiliyorum.Aynıkişitarafındanikinci kezaldatılıncaonu ilişkilerimdenatıyorum.İlgisizliğimemahkûm ederekcezalandırıyorum.OzanNazımHikmet'indediğigibi "birağaçgibi tek ve hür … ve bir orman gibikardeşçesine" yaşanacakgünlerinhazırlanmasınakısıtlıolanaklarımlakatılmayaçabalıyorum.Acılarınpaylaşıldıkçaazaldığını,mutluluklarınpaylaşıldıkçaçoğaldığınıyaşamdanöğrendim.
Evet ben böyleyim. Benim gibi hisseden sessiz birçoğunluğunvarolduğunakesinlikleinanıyorum.Alınkaleminizi elinize siz de kendinizden bahsetmeyi deneyin. Birbirimizi daha iyitanıyarak,daha iyianlaşaraksevelim vesayalım.Olmaz, ben yapamam demeyincanım,bir deneyin !..
Brüksel, 21 Mart 2003
Yakup YURT
Şairdostum Üzeyir Lokman ÇAYCI'ya…
HAYATDERSİ(DÜŞEKALKA 1)
Küçük adam Sen bilemezsin Nereden geldigini Nereye gidecegini ! Sana zaman Neler …neler gösterecek ? Şimdiliksenbunları Bilemezsin … Merak etme Başkalarıgibi Düşekalka Sen de büyüyeceksin … Küçük adam, Çıglıklara, Gözyaşlarına, Sevimsiz olaylara AldırmaTespih çeken nineni, Ananı,babanı Dost bil … Yalnızlıkiyi degil,
Sakınha EşedostadarılmaYakup YURT Brüksel, 12 haziran 1999 Şairdostum Üzeyir Lokman ÇAYCI'ya… HAYATDERSİ Çıglıklararasında Dünyaya gelen Küçük insan Sen bilmezsin daha Nereden geldigini Nereye gidecegini Merak etmebakalım Baban biliyor mu sanki Çok küçüksün daha Zamanabırakkendini Büyürsündüşekalka Kimse silmezgözyaşlarını Annendenbaşka Mevsimler mevsimleri Kovalarkurşunmisali Sorunsuz ve sorumsuz O günler çabuk biter Yakup YURT Brüksel, 12 haziran 1999
TATİLSARHOŞUYUM
Yine bir temmuz günü havasıcaksıcak Akdenizgüneşiyinebıktırasıyacömert Kuşlarıncıvıltısıdoğalbir senfoni sunmakta Uzunsaçlıdilberinbaşıuçukoğlanınomzunda Piyangocu sahili kolaçan ediyorbağırarak
Yolcularkalkışahazırmotorakoşuşmakta Umut dolukonuşmalaryapılacakmehtapta Rüzgârokşayacakmutlu yüzlerini sevgililerin Tatilşarkılarıhep birağızdansöylenirken
Sarhoşolmak çok mu gerekli dostum Ayıp,günah vetabularıyıkmakiçin Mutluluk her yerde yakalayabilirsen Görmek istemeyen bakar kördeğilsen
Bir dekayığabinmişseksen ve ben! Fazla söze gerek varmutlu olunca?
Yakup YURT Umurbey, 23 temmuz 1999
DÜŞEKALKA 2
Sessizligin melodisi Ufuklarınen uçnoktalarında Gülümseyişler GerisindeolaylarınAnlaşılamayansözler Kırıcıdavranışlar Zaman zaman Yüregine oturur DostlarınBoşagiden emekler Kısacıkömürler Çokşeylerögretir insana … Yaz geridekalır Tükenen bir ömür gibi … Düşekalka yürürüz ÜzerindebuzlarınBırakbe … diyemezsin Çogu zaman … İsteristemez İçiçeyaşarız Lüzumsuzluklarla …
Yakup YURT Brüksel, 12 haziran 1999
Nida ÖZ ve Yakup YURT
BENBİRYAĞMURBULUTUYUM
Senisuçlamıyorumey can Benim derdim kurbanladeğil Seni cahilbırakansistemle Senden beslenen iri göbekli Karnıtok gözü aç çobanlarla
Seni sokansokmuşdarkalıplara Hiç niyetin yokkıpırdanmaya Sıkışıpkalmışsınkendi dünyana Korkuyorsun bilimletanışmaya Alışmamışsınakıldanışmaya
Niçinkapalısın İnsanlarayanaşmaya Bilinmezletanışmaya Özgürcekonuşmaya Uygarcatartışmaya Birliktekoşmaya Daha güzelyarınlara
Korkma… Ben biryağmurbulutuyum Sen susuzluktançatlamıştarla Yağacağımüstüne Yeşereceksin İstesende istemesen de Değişeceksinbenimle Çünkü senin olmasa bile Çocuklarınınumuduyum !..
Yakup YURT Brüksel, 23 haziran 1999
İNSANLIKONURUNUNBEDELİ
Versailles adliyesiduruşmasalonunda BirFransızyargılanıyor Bir Türkşaireyaptığıırkçılıknedeniyle Fransızjandarmasıbile Türk'ten yana Basınve izleyiciler merak ediyorkararı YargılananFransızsuçlu Yargılayanhakim adil ve güçlü DâvacıTürk'e soruyor maddi talebini Şairdiyor : "O benim onurumuyaraladı İnsanlıkdefterimizikaraladı VersaillesSarayınısatsalar
Ödenemez bir damlagözyaşım Atasözü "damlaya damlaya göl olur der" Onu sembolik bir Frank cezayaçarptırın Bu bana yeter !.." Derin bir sezsizlik oldu salonda Fransızkızardıutancından Fakirin anlam doluintikamı Tablo olduasıldı Duruşmasalonuna Özgürlük Eşitlik Kardeşlik Barıştılarkararıduyunca…
Yakup YURT Brüksel , 24 haziran 1999
HERŞEYİNHAYIRLISI
Bizde eski bir gelenektir Erkek evlat ister ana-babalar Oğlandoğar,ziyafetler verilir Koşaretraf sevinç içinde Binbir zahmetle büyür Kerata Sigara içer,öğrenirküfür Okulda hergün azarlar müdür Sevgi ve ilgiden mahrum, İlimbilim ha keza Bugidişinsonu belli Can yakacak Alacak Çokağırbiz ceza Hızlıyaşamayısever Ne de olsa zenginçocuğu Çalar sazlar, oynarkızlar Derkenbaşlarkumara Kazanmak umuduyla Babaparasıylageçinen Asalak hergele Takar piyasaya bir sürü Borç Saplanırbatağa Ana-babadüşeryatağa Kiralıkkatil tutarhayırsız Vurdururana-babasını Babasınıntabancasıyla Gelecek mirasla Borçlarınıtemizleyip Delikanlıkalabilmek İçin Bursa'da
Dört duvararasında…
Yakup YURT Brüksel, 26 haziran 1999
EŞREFABİ Belkiinanmayacaksın Ama üzerimde birağırlıkvar Bugün sabahtan beri Hoşbirboşlukiçindeydim Ta ki Oktay telefon edip Abi babam ölmek üzere Diyesiye !.. Gurbetçinin kaderi mi Nedir bilinmez Yıllarsürenkomşulukanıları, Kardeşliğedönüşür Silinmez kalplerden Derin dostlukduyguları İçirdiğinkahvelerin Kırkyılhatırıvar bende Ablamınpırasalıböreğini Anlatırdınher yerde Varlığınneşekaynağıydı Güzel sohbetlerde Hey gidi dibi delik dünya hey BenimEşrefabim Şimdinerde? Yakup YURT Brüksel, 29 haziran 1999
CİVCİVLERİNUYKUSU
Güzel bir temmuzsabahında Kaprisligüneş Nazlanarak gösteriyor yüzünü. Bir sistabakası Yelkenlilerle dolu Körfezi örtüyorkarşıda. Horoz erken öttü Tavuk yutuyormısırtanelerini Saldırganbir sabahiştahıyla. Yandakikomşununeşşeği Kocamankulaklarınısallıyor Ve içiyor suyunu Büyük bir kovada. Yarıuyanıkköpek Tembelce gerinmekte. Kırlangıçlarsüzülüyor Karşıdakiçamlararasında. Benim tatilci civcivlerim uyuyor Derin derin Eylülde yine görecekleri Kısageceler veyağmurlugünlerden İntikamalırcasına. Her mevsim, Her ülke birbaşkagüzeldir İnsanlarmutlu olur Renklerin Kontrastların Farklılıkların Nüansların Bulutların Yaşların Birşeylerin Çokluğundagüzelliğiyakalayınca…
Yakup YURT Umurbey, 16.07.1998
GELECEKTE NELER OLACAK ?
Gün gelecek, bilimkaranlığıyenecek Güleç çocuklaryabancıdiller bilecek Satranç ve briç oynanacak köylerde Bilgisayar ve internet her eve girecek Solfej bilenlerçoğalacak Klâsik TürkmüziğiileBatımüziği Barışiçinde dinlenecek her yerde Siyahlar beyazlaranağmelersunacak Beyazlar siyahlar önünde raks edecek Dünyaolmasıgerektiğigibi olup Tersine dönecek !..
Yakup YURT Umurbey, 24.07.99