Pharmacopoeia bateana : seu pharmaca, ex praxi ... Accedunt Arcana Goddardiana ...
137 pages
Latin
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Pharmacopoeia bateana : seu pharmaca, ex praxi ... Accedunt Arcana Goddardiana ...

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
137 pages
Latin

Description

P:HARMACOPOEJA $^3vA#A, PHARMACA, EX PRAXI GEORGII BATE I, Regís Angliac MediciPrimarii, Excerpu, Cum Víribas, & Doíibuj adnexii. A C C E D ü N T ARCA NA GODDAR DIANA, Orthotonia Medicorum Obfervata, Tabula Pofo- logica, atque Appendix ad Pharmacopoejam Ba- tcanam ex ipíb Autographo delumpca. DE1KDI U D D VHT V R GEORGII HERNESTI STAHLLII FUNDAMENTA CHEMICO-PHARMACEUTICA. Ei.tio ceterís emendatíor. BIBLI OTEOA l .1, VENE 1**1-I»-S-r MDCCLf^ffc Apnd Franciícum ex Nicolao Vntutíti SUPER10RVM PE JL MIS SU. '¿a -.r V AV 2 JÁCÓBUS PAÑZAÑIUS MEDICUS LECTORl S. OmpIures ¿ quas nonnullis abhine annis JBttcan*. PharmacopaejA editiones difiri­C óte funt, cuiri bonorum palato eviden- tiffime fatisfeccrint, perfe&am quoque Au&oris ttxpí/ítZav ¿n ea contexenda patefecerúnt , qui mediéis maximam, segris vero non pafvam uti- litatem prbpóíuit. Thomas quidem Fn!krnsy in conícribendis , indicandiíque remediorum for- mulis excellens, adeo Pharmacopajam hanc lau- dibus , norioribuíque profequutus eft , ut ipfam íui asvi canteras longe antecéllere exiftimaverit. AJphabética methodo illuftris Bateas libi üm fuum digeilit , in quó dofes, ufuroqúe , & facúltate» experientias non abíbnas cuiqué medicamento fubjunxit ,- ut redius, promptiufque medicinain facientibus infervirét.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1776
Nombre de lectures 59
Langue Latin
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Exrait

P HARMACOPOEJA :
$^3vA#A ,
PHARMACA, EX PRAXI
GEORGI I BATE I,
Regís Angliac MediciPrimarii, Excerpu,
Cum Víribas, & Doíibuj adnexii.
A C C E D ü N T
ARC A NA GODDA R DIANA,
Orthotonia Medicorum Obfervata, Tabula Pofo-
logica, atque Appendix ad Pharmacopoejam Ba-
tcanam ex ipíb Autographo delumpca.
DE1KDI U D D VHT V R
GEORGI I HERNESTI STAHLLII
FUNDAMENTA CHEMICO-PHARMACEUTICA.
Ei.tio ceterís emendatíor.
BIBL I OTEO A
l .1,
VEN E 1**1-I»-S-r
MDCCL f^ff c
Apnd Franciícum ex Nicolao Vntutíti
SUPER10RVM PE JL MIS SU. '¿a
-.r V
AV 2
JÁCÓBUS PAÑZAÑIUS MEDICUS
LECTOR l S.
OmpIures ¿ quas nonnullis abhine annis
JBttcan*. PharmacopaejA editiones difiri­C
óte funt, cuiri bonorum palato eviden-
tiffime fatisfeccrint, perfe&am quoque Au&oris
ttxpí/ítZav ¿n ea contexenda patefecerúnt , qui
mediéis maximam, segris vero non pafvam uti-
litatem prbpóíuit. Thomas quidem Fn!krns in y
conícribendis , indicandiíque remediorum for-
mulis excellens, adeo Pharmacopajam hanc lau-
dibus , norioribuíque profequutus eft , ut ipfam
íui asvi canteras longe antecéllere exiftimaverit.
AJphabética methodo illuftris Bateas libi üm fuum
digeilit , in quó dofes, ufuroqúe , & facúltate»
experientias non abíbnas cuiqué medicamento
fubjunxit ,- ut redius, promptiufque medicinain
facientibus infervirét.
Certum tamen eft ,- artem medicam in fa*
muíarum confcriptione nequáquam exiftere ; ajfi
formulas rede prascipere Medicinas finis eft ;
nemo enim abfque remediorum exhibitiónéáior- p
bos , nec depellet , nec modice quidem ¿emúl-
cebit. Naturaliüm, vel arte paratorum <^j>>ax«»
priefcriptio in medicorum auxilia funt, vetot in-
ftrumenta quaedam , ad Artificúín operatiohes
fa&a i quibus & aegritudines ablegare , & fani-
tatem reftituerc concedí tur ; namque Medicina
fine pharmacis, navis eft, magnético acu ínter
Oceani pericula deftítuta.
A i Id Id porro non prastercundum arbitrar , qúod
medico neceífarium admodum venit, fe plerura-
-que internoícerc, non modo quando, fcd etiam
quibus legibus pharmaca ipía propina nd a íint :
at huic quoque maximi momenti rci optime
JB*;e*'4 Pharmacopqsja conducit, quas opus eer-
te conftituit, a praeclariffímo Regís Magnas Brj-
tanniai Archiatro, Regalifque Londinenfo Cok
Jegii Socio confecfcum, quo miros, & fibi piau>
íu$, §c ómnibus profe&us exantlavit.
• «
LON-LONDINÉNSÍS ED1TORIS
M O N l T U M.
Notandum, Medicamento fitmiU, qutfas pf*¿
ponitur Afierífcus * , in ufu fuiífe frequcntíori
apud Auroran, eujus Proxin, oc Prajcripta in
re Medica non pótui non animadvcrterc ¿ quip-*
pC qui Alb lile ti ra> $stp(¿ax<nrot£v afliduc fblc
bam verfari, viginti circiter annorum fpatio,
NOI A 3 NO I RIFORMATORI
Dello Studio di Padova.
Oncediamo Licenza aFratjrefco diNiecofp Vez-
zana Stampator di Venezia di poter riftampa-C
re il Libro intitolato Vbarmacopceja Bateana cum
tortfpeñu Formul. Medie, is» Fundamentii Cbimict-
fbarmaceuticuí gener. &c. oflervando gli ordini
jfoliti in materia di Stampe , e presentando le
Copie alie Pubbliche Librarie di Veneaia , e di
Dat. li 5. Decembre 1775.
( Andrea Trott Kav. Froc. Rif.
( Alvife Vallare^ Rif,
( Girolamo Afcanio Giuflinian Kav. R.if.
Regiftrato in Libro a Carte 303. al Num. 51 '
pavidde Marcbejini S' ,
PHAR-PHARMACOPOEJ A
B A T E A N A.
A C
* \ CetMriUtn Scorbuticum. 7¿ Fol. Cóchlear. mar.
J\_ íele&if. ?iij. Saceh.albif.f vj. Sal Cochlear.
f j. contuíis opt. adde Succ. Aurant. Jvj.m. Inifto
intingatur omnis Cibus Scorbuticorum .
Acetum Ltthargyritet. 2¿ Pul veris Litharg. aur.
%iv. Acet.opt.? viij. digere dies 3. farne agitando,
& filtra . Pro Faciei Rubore , Puílalrs , etc. cu-
randis.
Acetum Mellis . 2¿ Mel. % j . Acct. opt. Ife iij. «*
Arena deftilla, acre&ifica. Prartér aliosUfus, íbl-
vere & lapides, fine ulla precedente calcinatione,
dicitur.
Acetum Yejtilentiaie. ^ Rad. Ángel. Zed. an. ? f.
Bacc.Junip. % ij. Rntse M. iij. Aceti opt. 85 iij. ma-
cer. ac c.Az. Pro Suffitu, & Oris collutione, grak
fante Pcfte.
* ¿Etbiopr Mineralit. Tf. Fl. Sulph. p. ij. Mer-
curii erad, p. j . exa&iís. mixta , incende, ut f.Pul,
vis nigerrimus f. a. Ufus in Lúe Venérea , Hydro-
pe, &c. Ptyaliímum non movet.
* Alkekengi Cenditum. 2¿ Bacc. Halicacab. rec.
1 vj. contuf. affunde Aq. La&is % j . fi. exprime
íuecum , & clarifica cum álbum, ovor. Adde bacc.
rec. Halicac. integras , & leniter coq. cum Nuc.
m. 5'ij- Troch. Gord. $ M» Rad. Eryng. candefact.
% ij. ad teneritudiriem. Baccis co&is, &exemptis^
Liquor cum an. Sacchari coq. in Syr. coníift. in
quo Baocae condiantut. fcfcpfariticum, Droreticum ,
ac Litbontripticum.
* Allium Condñnm . 2¿ Rad. Allii mund. IB j .
A 4 coq. $ AL AM AN
-oq. parum in Aqu. font. quae abjiciarur . Tttm
coq. in Aq. Uyfíbp. ad molliticm perfe&am . Li-
quor cum tb j. Sacch. opt. coq. in Syr. circa finem
addendo Allium , cum Ambr. grif. gr. 24. Moích»
gr. 4. in nodulo ligatis , Sp. Hormin. J ij. Ufus in
Cólica flatulenta , TuúG, Afthmate , Calculo, Ar-
thritide, &c.
Altanen Dulce. Sol ve Alumen in aqua , & coa­
gula. Repete opus ter, utn dulceicat . Vo-
catur & Sacchar.Aluminis . Commendatur in Pe-
¿toris morbis, praefertim ex minerarum halitu con­
tratáis : Odontalgiam íedat , gingiva; impoíitum .
JDof. 9tf.
Alumen Febrifagum. Solve Alumin. § iij. in A-
quae Cardui b. Sanguine Draconis probé tin&ae, zc
fcltratse ffij.fi. & exhala ad ficcitatem f. a. Dof.
9j. ante Paroxyfmum Febrilem, Sudorem movet,
écc. v. Mynficht.
* Aluminatum. 2¿ Succ. Limón. Ib j . Alumin. ff.
coq. ac defpuma f. a. Optime valet in Rubore Fa-
ciei, Puftulis , &c. interim bibendo Cerevifiam Ca«
tapforas.
Amule f Pefiilentialia. y. Auripigmenti ? >tf. Rad.
Ángel. 3*j- Mucil. Tragac. q.f. ut f.Paila: exinde
f. Amuieta N. 12. globoía , íerico obvolvenda. Ad
Cordis regionem geítanda.
Anima Hepatis, v.Vitriol.Martts.
Anttfebrile Concbarum. Teftis concharum oblon-
garum affunde Acetum, & macera horis 24. Abra-
de mucorem extern, exficca, ac pul vertía, inftilla-
tofarpe inter pulverandum Aqua; cardui coch. j. quo
Pul vis volatilis retineatur j exficca ad uíum. Dof. % j.
Febrifugum eít nobile. Ciet Sudorem fat largiter.
* AntibeBicum Poterii . Fit ex Regul. Antimo-
nii Maxtiati, &Jovis Anglic. ana colliquatis, cum A P p
triplo Nitri detonatis, & Aqua cdulcoratis, f. aDoí.
gr. vj. ad xx. in Lúe Venérea, Hydrope, Scorbu-
to, Tabe, &c.
Antim. Diapboret. F. ex Antimonii p. j . Nitri p>.
iij. detonatis, ac Aqua cdulcoratis f. a. Dof. 3 j .
bis in die per plures dies, augendo quant. grada-
r0tim quotidie, ufque ad $j. P doíi • Uíus eft ad
Sanguinem mundificandum j in Cachexia , Hydro­
pe, Scorbutó, Lúe Venérea, &c.
Antim. Diapbor. fixum. 2¿ Antimonii, & Nitri
tn. Detona, ablue, & exficca. Tum mifc.cuman.
Nitri; detona, ablue, ficca: deinmilceitemmcum
an. Nitri, ac detona. MalTam hanc in aqua co>
£tam filtra, & prsecipita cum Aceto deftill. Tum
ablue, & lleca. Vires eaídem obtinet cum priori
in eadem dofi.
Antim. Medicamentofum. 2/. Antimonii p. v. Sa-
Jis cum. p. ir. Salís Tartán p. j . funde Regulum,
ac edulcora. Parum difFert a priori in yiribus.
Antim. Rtfufcitatum . Sublima Antimonium, &
Sal Armoniacum an. cum tribus cohobiis : Digere
fublimatum cum Acet. diílill. exhala , de ablue. i.
a. Diaphoreticum habetur j leniter Vomitum ciet >
Apozema potenter Expectoran*. 2£ Deco&. Pecio-
ral. fe j . Syr. Scabiof. comp. & Oxym. fquillit.an.
? ij. Aq. Jugland. comp. £ j . fi. Intuí, croe, metall.
I j. m. Dentur Cochlear. iij. ad vij. omni mane }
ita, ut provocentur tres circiter Vomitiones.
* Aqua Aluminofa. Alumen , & Vitriolum alb.
an. commixt. coq. in vafe terreo igne lento, do*
nec indurefeant Lapidis inflar. Injice Pul veris hu-
jus coch. j . in Aquse bullientis ¡B i> doñee folva-
tur, ac filtra. Ad Ulcera, Vulnera, Fiílulas , &c.
lavanda.
* Aqua [Animalis . 2JL Sulphuris Equi non de-
fatigati rec. globos N. xij. mife. cum Leococn.
Ib vüj. Adde Sent. Fcenic. d. Petrofel. an. J ii,
Tht-io A Q
Theriac. Jannuenf. ÍBj. Polypod. qu. Rufci , Fol,
heptat. an. m. i i. Z.Z. Jiij. deftilla lento igne f. a.
Dol". ad £iv. fuper iudando, in Pleurifi , Dolori-
bus, RheumatilmOj &c
* y<^. Antiphthifica y, Sang. vitul. rec. agita tio-
ne a iibrisíeparati, IBiij. Terebinth. Ven. f x. Glyc
3Bj. Uv. paíT. exacin. ?xij. Fieos ping. N. ioo. Li-
mac. hort. N 70 Rad. irid. rec. £ vj. Fol. Tabaci
Hilu. incif. ^ ij. Micar. pañis alb. IB j . deftilla f. a.
Doi". £ij, cum debita ol¿i quantitate fupernatante,
omni mane cum Syr. P^oral. per dies 15.
* Aq. Anti[corbutica y, Fol. Fumar-Nalhtrt. Aq.
Cochl. utriufque, Beccabung, an. M. xij. Ling. Cerr>
Cichor. Pini Chamxdr. Pratf* Agrimon.Centaur. m.
an. M, x. Abíinth. Rom. Hepatic.an, M. iv. Rad.
bryon. fviij. Filie, fem, Lapath. cort. Dulcamar.
Fraxin. intern. an. | vj. Sem. fraxini^ j. fl.an.gel.
f # contufis ómnibus rec. zide Vin. Rhen. B5vj. in
quibus Chalyb. Limat. lBj. vigefies extincU fuerit,
exprime praelo, & deftilla in Baln. Mariac f adden-
áo Troch. de Cappar. Pulverifator. 5 vj. Luti Mar­
iis £j.fl. ) ad mellaginem ; qua; portea exhaletur
ad confiíl. Extra&i 5 quod fervetur pro Extracto
Antifcorbutico Bat.
Aqu* Antifcorbutica "2£ Fol. Ari, Cochlear. hort.
Narturt. aquat, Abíint. vulg. an. m. vi Cort. au-
rant. rec. % ij. iv. Nuc. M. ^ ij. infunde per noce in
Cerevif. Brunfvicenf. £ viij. & deñilla f. a. Mió
Iethvv,
Aq. Arthritica v. Aq. cmnium Florum.
Aq. Ajlbmatica v. Aq. PeBoralif.
Aq. Becbica 1^ Fol. heder, ter. tufíilag. botryos,
en. IB iij- HyíTop. Rorifm. Puleg. marub. an. IB j .
$. Rad. enul. glyc an. IB j . fi- irid. FI. £ xij. ficuum
incií. IB iij. croe. opt. fem. anif. focnic. d. an. £ fl,
Spir.

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents