155 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
155 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Servier

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 199
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

The Project Gutenberg EBook of Heldensagen en Legenden van de Serviërs, by Woislav M. Petrovitch This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Heldensagen en Legenden van de Serviërs Author: Woislav M. Petrovitch Commentator: Chedo Miyatovich Illustrator: William Sewell and Gilbert James Translator: J.P. Wesselink-Van Rossum Release Date: May 10, 2006 [EBook #18363] Language: Dutch Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LEGENDEN VAN DE SERVI‰RS *** Produced by Jeroen Hellingman, and the Online Distributed Proofreading Team at http://dp.rastko.net/ [Inhoud] God zegene u, o schoon groen meer! In uw boezem zal ik voortaan wonen. Heldensagen en legenden van de Serviërs Door Woislav M. Petrovitch Attaché bij de Koninklijke Servische Legatie aan het Engelsche hof Met een voorbericht van Chedo Miyatovich Gewezen Servisch gezant aan het Engelsche Hof Uit het Engelsch vertaald door Mevr. J. P. Wesselink—Van Rossum Met 32 gekleurde platen door William Sewell & Gilbert James Zutphen—W. J. Thieme & Cie—1915 [V] [Inhoud] Inhoud. INLEIDING 1 I. H ISTORISCHE TERUGBLIK 9 II. BIJGELOOF EN NATIONALE GEBRUIKEN 20 III. SERVISCHE NATIONALE EPISCHE POËZIE 58 IV. K RALYEVITCH MARKO; OF DE K ONINKLIJKE PRINS MARKO 63 V. BANOVITCH STRAHINYA 120 VI. D E TSARINA MILITZA EN DE ZMAY VAN Y ASTREBATZ 130 VII. H ET HUWELIJK VAN MAXIMUS TZRNOYEVITCH 135 VIII. H ET HUWELIJK VAN TSAAR D OUSHAN DEN MACHTIGE 151 IX. TSAAR LAZARUS EN DE TSARINA MILITZA 170 X. D E GEVANGENSCHAP EN HET HUWELIJK VAN STEPHANUS Y AKSHITCH 177 XI. H ET HUWELIJK VAN KONING V OUKASHIN 185 XII. D E HEILIGEN VERDEELEN DE SCHATTEN 194 XIII. D RIE SERVISCHE BALLADEN 197 1. D E BOUW VAN SKADAR 197 2. D E STIEFZUSTERS 204 3. D E ONTVOERING VAN DE SCHOONE ICONIA 208 XIV. FOLKLORE 211 1. D E RAM MET DE GOUDEN VACHT 211 2. EEN PAVILJOEN NOCH IN DEN HEMEL NOCH OP AARDE 218 3. PEPELYOUGA 222 4. D E TAAL DER DIEREN 227 5. D E STIEFMOEDER EN HAAR STIEFDOCHTER 233 6. RECHT EN ONRECHT 238 7. WIE WEINIG VRAAGT, ONTVANGT VEEL 241 8. BASH TCHELIK OF ECHT STAAL 245 9. D E GOUDEN APPELBOOM EN DE NEGEN PAUWINNEN 265 10. H ET VOGELMEISJE 278 11. LIEGEN OM EEN WEDDENSCHAP 280 12. H ET MEISJE, DAT WIJZER IS DAN DE TSAAR 284 13. G OEDE DADEN ZIJN ONVERGANKELIJK 288 14. H IJ WIEN G OD HELPT, KAN NIEMAND KWAAD DOEN 297 15. D IEREN ALS VRIENDEN EN ALS VIJANDEN 302 16. D E DRIE VRIJERS 313 17. D E DROOM VAN DEN K ONINGSZOON 318 18. D E BIJTER GEBETEN 324 19. H ET BEROEP DAT NIEMAND KENT 337 20. D E TWEELINGEN MET DE GOUDEN HAREN 349 XV. EENIGE SERVISCHE POPULAIRE ANECDOTEN 357 V ERKLARENDE WOORDENLIJST EN INDEX 365 [VI] [Inhoud] [VII] Lijst van illustraties. G OD ZEGENE U, O SCHOON GROEN MEER! IN UW BOEZEM ZAL IK VOORTAAN WONEN (titelplaat) ZOU HIJ ONMIDDELLIJK INGESLOTEN WORDEN DOOR EEN DIKKEN MIST 24 EN DAAR EEN BOOM DRIEMAAL SCHUDT 40 TERWIJL DE KINDEREN HAAR VROOLIJK VOLGEN 52 O P HET OOGENBLIK, DAT V OUKASHIN ZIJN ZOON ZOU BEREIKEN 72 MAAR DANK ZIJ SHARATZ KWAM IK TEN LAATSTE STEEDS VERDER VAN HEM AF 88 D E D OGE SCHOOF HOFFELIJK HET GORDIJN VOOR DEN INGANG TER ZIJDE 96 IK ZAG, HOE ZWART HAAR GELAAT WAS EN HOE WIT HAAR HANDEN! IK HUIVERDE VAN AFSCHUW 104 IN ENKELE OOGENBLIKKEN HAD SHARATZ DE V EELA INGEHAALD 106 D AAR IS HET ZWAARD EN HIER IS HET AAMBEELD 114 H IJ BEJAMMERDE LUID HET LOT VAN MARKO 118 TOEN HET KASTEEL INEENSTORTTE, WERD MAXIMUS DOOR DEN VALLENDEN TOREN GERAAKT , DIE HEM ECHTER NIET ERNSTIG KWETSTE 140 EN DE STRALEN HET MEISJE BESCHENEN 152 D E BERG SHAR, WAAR MILOSH, DE HERDER, MET ZIJN KUDDE VERTOEFDE 156 TWEE HARER KEKEN HAAR GEZELLIN, DIE IN HET MIDDEN STOND, MET EEN VEELZEGGENDEN BLIK AAN 168 WERD VOOR DE OCHTENDSCHEMERING DOOR DE V EELA GESLECHT 198 WAAR ZIJ PAULS GRIJZEN VALK DEN NEK OMDRAAIDE 206 WAAROM WEENT GIJ, MIJN BROEDER? 212 EN WERKELIJK, DE OLIFANTEN KWAMEN, GELIJK HIJ VERWACHT HAD 216 EN DAAR ZAG HIJ ZIJN ZUSTER ZITTEN, MET DEN KOP VAN DEN SLAPENDEN DRAAK OP HAAR KNIE 222 MARRA DEED HAAR GOUDEN GEWAAD UIT 226 D E SLANG KRONKELDE ZICH SNEL OM ZIJN ARM 230 TOEN EENIGE VEELE NAAR DE BRON KWAMEN OM TE BADEN 240 D AAROP VERREES ONMIDDELLIJK OP DIE PLEK EEN PRACHTIG PALEIS 244 O NTSTELDE HIJ HEVIG OP HET ZIEN VAN DE SLANG TEGEN DEN MUUR 251 STREEK DADELIJK OP DEN GROND NEER, WAAR ZE IN EEN MEISJE VERANDERDE 268 G ELUKKIG WERD DE OUDE VROUW ZOO IN BESLAG GENOMEN DOOR HET SPELEN MET DEN VOGEL 278 H ET HEELE BROOD IS VOOR U 284 H IJ KON GEEN WOORD UITBRENGEN 288 G EEF MIJ UW HAND, OPDAT IK UW RING KAN ZIEN 296 MAAR WAT OOK GEBEURDE, HIJ VOLHARDDE IN HET GEBED 300 V ROEG HIJ DEN ERA, WAAR HIJ DEN DIEF VERBORGEN HAD 360 K AART VAN DE BALKANSTATEN 365 [VIII] [Inhoud] [IX] Voorbericht. De Serviërs hechten de grootste waarde en het meeste gewicht aan de sympathieën van een zoo hoog beschaafd, groot en daardoor terecht zoo invloedrijk volk als de Britsche natie. Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er twee kritieke oogenblikken geweest—de annexatie van Bosnië en Herzogovina door Oostenrijk en de oorlog tegen de Turken —waarbij wij gelegenheid hebben gehad op te merken, van hoe groote praktische beteekenis de Britsche sympathieën, zelfs al zijn zij oogenschijnlijk niet meer dan platonisch, voor ons volk kunnen zijn. Het is zeer natuurlijk, dat wij den wensch koesteren deze sympathieën te behouden en zoo mogelijk nog te vergrooten. Wij zijn trotsch op de overwinningen, die ons leger op de dappere Turken behaalde, doch wij vleien ons, dat ons volk behalve om zijn militaire eigenschappen ook om de andere trekken van zijn nationaal karakter zich sympathie en eerbied zal weten te verwerven. Wij wenschen onzen vrienden ons volk te doen kennen, zooals het is. Wij wenschen hen een blik te laten slaan in onze nationale psyche. En niets kan een beteren kijk geven in de ziel van het Servische volk dan dit uitnemende boek van Woislav M. Petrovitch. De Serviërs behooren ethnologisch tot de groote familie der Slavische volken. Zij zijn neven in den eersten graad van de Russen, Polen, Czechen, Slowakken en Bulgaren en zij zijn de broeders der Croaten en Slowenen. Sedert de kerk niet langer de volkeren gescheiden houdt en om der wille van het geloof geen tweedracht in het
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text