Suomen kansan Arwoituksia - ynnä 189 Wiron arwoituksen kanssa
58 pages
Finnish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Suomen kansan Arwoituksia - ynnä 189 Wiron arwoituksen kanssa

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
58 pages
Finnish

Description

The Project Gutenberg eBook, Suomen kansan Arwoituksia, by Elias LönnrotThis eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it,give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online atwww.gutenberg.orgTitle: Suomen kansan Arwoituksia ynnä 189 Wiron arwoituksen kanssaAuthor: Elias LönnrotRelease Date: January 31, 2010 [eBook #31144]Language: Finnish***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK SUOMEN KANSAN ARWOITUKSIA***E-text prepared by Harri AnttonenSUOMEN KANSAN ARWOITUKSIAynnä 189 Wiron arwoituksen kanssaKoonnutELIAS LÖNNROTSuomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 5 Osa.Toinen lisännetty painos.Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainossa. 1851.Imprimatur: G. F. Aminoff.Alkulause.Kuusikymmentä wuotta on nyt kulunut siitä ajasta, kun Frantsilan senaikuinen kappalainen, majisteri Christfrid Ganander,toimitti kokouksensa Suomalaisista Arwoituksista präntätyksi seuraawalla esipuheella.[1]Että Suomalaiset Arwoitukset eli tapaukset nyt ulosannetaan, se tapahtuu seuraawaisten syitten wuoksi.Ensin arwoitusten iän ja wanhuuden wuoksi: ne owat jo Wanhassa Testamentissa olleet tawalliset; ja edespantiinpidoissa ja muissa tiloissa wastattaa. Tuomarein kirjan 14 luwussa, w. 12-15, luetaan, kuinka se sankari Simsoniedespani Philistealaisille tämän tapauksen: ruoka läksi syömäristä ja makeus wäkewästä.[2] Ne wanhat Göthit, ...

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 08 décembre 2010
Nombre de lectures 39
Langue Finnish

Exrait

The Project Gtuneebgre oBko ,omSu kensaanArn tiowiskub ,alE yLönnias rotKuunuF artnisal nes siitä ajasta, kno atyn luk tunukysienmm wtättuoi komitt,toinderaGanir dsiftC rhriteisaj mn,neailappak neniukianwalla esi seuraanäätytskists arpwoArukitsiaia stuS alamokuoksnes tap, setaananneawsiruaa ueshautokwun teitsyn teutiowra nisnE.isa.[1]Ettipuheelliaes trA äuSmolaelt tai itwoseuk tynsolukuap testet loelileswalaa edt; jntiiespassiodipnium aj alotia ssas wsaistsnei näj  aawhnuuden wuoksi: neawo oj tnaW ssahTea amsttiena sssilihP inapsedeionmsSii arnksae r oues:napku nattämälle aisiteal 41 uwulik nnajromTueiarttta. aaukniaks euatna ,12-15, lssa, w.  wsääs tnnkutaaliisenädi]3[emmäswoitt arlla uksi ,oksaasilawteetä st mjaeuakwäs l akiskäöys irämanhat Göthit, meekäwts.ä2[ ]eNw t dun seseuisat E .tia ityänäwätn oli, nekullakinaah tkiiiknnuw wähy, usatajänerstiotiat aj ylä ansaoisten ttoinakp atkrkn ak iuiitlm ,nattuöym  ks,kaoslk yelä thpohuetliala vroituksia arwoitesiegnimom aj ,asaaintouu eja= muatsnonsailsn aäwdoisä pia jusa jnaas ,ajen natujiillä häetella nsutiok , ipmowrai eliauskon e lmttiiesetäsa etnenenen hä niiään,mätyyp äträtyt iul tesmii ornui tomaksi. Samoin rekäisj  aekwlton aaetluintiyp tm atotuue niw ,iyttäai t mutren,,än tiätnäs iihnatstwai el sjaa näh soj saso en 
Koonnut ELIAS LÖNNROT
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 5 Osa. Toinen lisännetty painos.
Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainossa. 1851. Imprimatur: G. F. Aminoff.
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org
Author: Elias Lönnrot
Title: Suomen kansan Arwoituksia ynnä 189 Wiron arwoituksen kanssa
***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK SUOMEN KANSAN ARWOITUKSIA***
Release Date: January 31, 2010 [eBook #31144] Language: Finnish
SUOMEN KANSAN ARWOITUKSIA ynnä 189 Wiron arwoituksen kanssa
E-text prepared by Harri Anttonen
lomena
Alkulause.
4[ ]emdinäse=isinähdään Jothein, atsR ajstouialammäiSue alomsiaik loteätily eme a sasistta, duiseksal atuk niittn säekhdusitwoar
ansaatiwola tkjo, leliegnaw elliennikutitsis atsowrauo Sn metua antawy äepäraksnnas s ja hywän=ajatuiamos ätte,ylä äinsiuktaer winsion nulnokt a ,ojtut  oteostatunnen hnskeriä onkk,tee aj  sojo ehsasiwat ne wasta ,innih  eehknnelyäi ssä (ätiwttlätiS.)2iin nikiinomn erin natta äuSiätsiaismola mle osaunaj tändiehäkiette ,äll päämaannsa u ka uumj koknnis iuSun enomopa aaitkutitsis ätsowraniin näi).Wielä ewpm i3(iuath laätsiän nkutiowra Jt.iaasäähdnäa j  ateaoät äepti, siowate kisällt niakra itsniukjae uw kleainie new kä ijataetelsista, että Suomliny nässsaauaedin nespä).Edyt(4eik nemouS no ,ahtpua sshaan wliasu olasioutskse että nennetaan,ra ttiow niiämänä inrktaseuksit enlakaik asiisiau olioatimtttsion leie ks aunsrulewos aj suusiaia ja Suomalaisisass nanaalksiuss.Naassäi nä,nkii niusöymnur ssiosi jwuokwiksa huknnun iiit nl syttmaseitsipiopa in aj ,iamouh nietyksi wähintäsäleulsk iajy lltyasmm ltiemukn,aa niktiänlahäesiuäwsepaisnil taatinom, erijat luktukuoh tawisilut, taisornua  jtälääyämnäatmaam tka on hikin, jotuh atonoheimj tetknojairja, eh k niakkiaapneehupäl jenrrjo, enkeätdhkn ani änem len ne okayhwaikim ao änanelatsit nuitnäkoä esotasin ,teätn  eumutteleiwat maanpona sttuoirw ata,tesiatlaknedhy toisähä ta w mut.aJ iolls nalial laaemukt warjki nioniin.naadhiWtaitaa h lukija teätm nowaiaat ,aa mamss ome jn,atsueiw emälnädinta muuta arwoitokttwa,ae tt äoma  j);(6usn  osejsiop it tynättätä oniisperälen .aU apaham tisman es niiemietikrmu, a ttiw rtaolamtl aajuuul uuritusta knta arwooM .)5( auskahapa idtaa ijuk leito a;tj otunksre ylöamatja sdet laiaisll,aj iotsa muutamia kymmellesak alasn ,alimeskieriRkstsuotikuraowk nues,tellä yhd toikäänyn allis ässät t usaoskot maamsiuitenkin(7).On kuSmolaiam iell ääl jläile, nun ktiat naayöl  äätisätja loot ootksiet totm uuöktöintae oln  etaoiK .aattiowat tunalwemmat sentähdaa.nE  ieno elh stuiläilleaiimhtim sleheu ätmoklanha asisa narasj uuawnaiiänirs kua ltla, atuwulätte ,neamak en  ,inniw emsikeisywät.Wiia lähestpneettranaamhup äiitn sesye ännknim ynktle ä ,iwärettytt ja ojatp ,ikäw iroun ätet, antate oriaaasoltenn( tuK.)8kaose  h mjat uuknnuit anop ärtntiin tullut ja uj teenätssowra anetäpia ksmi, ettao aksnraowaw tsiaaitukilytn säanä insaisolitisn ätat eteente ,Suomalaiikäs ei tikues tes traownh uenseuiiki iseim aj neeskudhotäisidetla pllel täjieäwj  aii,nmpku (änti) lipa,neellishie soj rwoiea aa: "tustawtsde äokmlta an!ääyw Hänöloi ksiyhyh ,H silöwymee'pä tyttökatsar tahkuukamna ,luT"  "eelut ätelsiä ik mn,aaomel ,eraptt ö iyt yksestä häneepah irsowe,ässiih rää yiäsysryssyinor kenena,as  eustakorjena, kap namieädansskanu toiammetoisnen iänasnatowra ällllsiukitteetkoa elaw.tS  eulteaan häpiäksi, jos t ieenioas n atastwaa atlmkoede oitu arwntuaespawätäyättj nats,ainton oillsie  hipäh asnesiot ne ja tietäpihaan,täl paeswätäw hä tlääpänintkie waonaiot äwiäs änussatiku Huh1 p.s  .saatstlirFnaa!ijuk lasak rn,iwyh älE .aakiatsta ajaseksantoiöy sakdhäsnntym le olin ä itnämi6[.niN ]nnasaate daGftirre .andn        hris   C                i,esehmi        toat aisun namna            Toiw                uo wa nn8317  . M ,aloipaT no äsn ii nja, latoehwäteash j sokk,a metnkun niiään,akapniana ni anikujoai pja aa ste ".( )9,äj  ..non wissi.Hywölä an setisutsklaanim naip oluatluniltämiehin t, nidesesäätamalS out seluhaa llstwa naateto naanaammontamuuta.[5]Jo sänäm traowtikuilismmläja, i=eskieläniksal  netiden anoärätä nepana aäm eloalt inloil setkstuoiwra netuum akkiammin eneitääin ptiit äatykllik nelle aj amlIesirllseLee,inmmiskäääärttii.n.2M iulle Pohjolassa mu ile =iöytakkarkoe lljinktie lmik nniätmäiöäWniniintä,  wähkuin .1tiiS ea,ä tttaä stwa                                aM .solihP      g.59:säs wirsi Kanetelttrane:3amnnsaessa oa,ssiw slliu22 a22-1w ,7joilkosisetele a nrattiikuisowtiatstwaa i,kswatastiniam  söym eeettä melisista, ttiais neknit iat waisnin häoaerat ällawm ätllieirjaän k tämakinsini aotupll noliiksouok kinsiykmmelo aJ .aattonsiet naksnas ,aj on silläkin lauaatslem niekthy kiä täeluo Slamati a aumontiatirotkaa, jn wä niias ,ajuluksalnanoirw,aja jiakstu ,näniukW änjäneik lpäemssoiona ast ranij  aumsilmissaansa runoeaah ,awusa atremn meuo Senolpuläe,etnaasnok W risaa. kantsin Ruoinmaseitttmajäa llo e ne emm aasituksista puheened naksnia nraowannhwan isiskuaisiskutioiuk,naasnsa n ka arwniin ,tettääouemätS art matauu M3.u. ällyk teskutiowsti emmä sywowatsisi ,ottityimte wantaas ksataoeniankak tajaas ayydelläesimielis ä3(07 )erdhtyätamous naatsisialtuoirw a ntaisks eawiillaw,ttsaaniil ja joillen,e allo iaw eaatstawauo slamataiso lltu ,now saatus erittäin panto ttneäsäwsk ayhahtaä, mnähdssa apelliem ätiis naatkuu mkäei, aaiwll äunnel yöyt7] Jälkehaksua.[ äktjrikutteim ,n  ootosromelailt mennee tutille näjotej napkleeseukitwokaon jt,loriW tura tesiala ei ole tilaism no iulikajj,lo mtässuikia oirjttuuiW a norleikinäktt oaaam
Lisäyksiä edelliseen esipuheesen ja muita muistutuksia.
n.o ilyssyleilätdyniitnut aatisi wokok ielle ,ädääwataetudnon seukakpiuutt alosi it pois ja tainnueneiär eksutl nineoi jn,innter wtiowra ä atsiskumoinni, stäi nnitt a notatneahsa105624, uute). Mitsesyk eeny4( ni elsiykernkista ninnit huamts iluullut kenenkääi  eun kn,deähntesiruuj najaatsasi wttäiä pe ettll,enaanelk s liitlatuetusitn  o .s owras al.t .uhmuudeletulla timss aahajm uuat
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents