LES AXES DE PROGRES
  
          
 
Mesure 5-1 :            !       "#$% & '(  )*  '+,+ -,.,/           0 0        1         2      3 4 5           0          14 1  *    4    0    16   1   2 0           14     4            2     7          4  4                 4       4    )*   -/!&-,.,/       8   4   1 0  4     4 4         4           0              2  4     2    1*        0        *40  0   0                     7     0 2 0   9    0  1 1  4         4 2      