266 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Økonomi og Arbejdsvilkår

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
266 pages
Danish

Description

t y^,-tM*< '*}.„ ØKONOMI OG ARBEJDSVILKÅR METODOLOGISKE ASPEKTER EF/82/ Η/π Λ Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG ARBEJDSVILKÅRENE, 1982 TiLladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD Samtidig med at instituttet har forsket i, hvorledes man kan forbedre livskvaliteten for arbejdere, har det også søgt at få større indsigt i, hvilken virkning arbejdsvilkår, og ændrin­ger i arbejdsvilkårene, har for produktionsapparatet og det økonomiske system som helhed. Problemet omkring forbindelserne mellem økonomien og arbejds­vilkår udforskes her mere systematisk ved hjælp af sektor­bestemte undersøgelser, d.v.s., de økonomiske aspekter af skif­teholdsarbejde og lønsystemer. For at kunne udforske dette om­råde mere detaljeret fandt man det påkrævet at finjustere un-dersøgelsesredskaberne og udvide forskningsområdet ved at lave en samlet vurdering af de problemer metodologien til en økonomisk evaluering af arbejdsvilkår udgør.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 18
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 7 Mo

Exrait

t y^,-tM*< '*}.„ ØKONOMI
OG
ARBEJDSVILKÅR
METODOLOGISKE ASPEKTER
EF/82/ Η/π Λ Copyright: DET EUROPÆISKE INSTITUT TIL FORBEDRING AF LEVE- OG
ARBEJDSVILKÅRENE, 1982
TiLladelse til oversættelse eller kopiering skal indhentes hos European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ireland. FORORD
Samtidig med at instituttet har forsket i, hvorledes man kan
forbedre livskvaliteten for arbejdere, har det også søgt at
få større indsigt i, hvilken virkning arbejdsvilkår, og ændrin­
ger i arbejdsvilkårene, har for produktionsapparatet og det
økonomiske system som helhed.
Problemet omkring forbindelserne mellem økonomien og arbejds­
vilkår udforskes her mere systematisk ved hjælp af sektor­
bestemte undersøgelser, d.v.s., de økonomiske aspekter af skif­
teholdsarbejde og lønsystemer. For at kunne udforske dette om­
råde mere detaljeret fandt man det påkrævet at finjustere un-
dersøgelsesredskaberne og udvide forskningsområdet ved at lave
en samlet vurdering af de problemer metodologien til en økonomisk
evaluering af arbejdsvilkår udgør.
Udgangspunktet for undersøgelsen er:
a) i videst muligt omfang at klarlægge problemet omkring
forbindelserne mellem arbejdsvilkår og økonomien,
b) at lave en opgørelse over de aspekter af problemet, der
allerede er blevet undersøgt,
c) at gennemgå og bedømme de metoder, som man har udarbejdet
for at kunne analysere, formalisere og, hvor det findes
hensigtsmæssigt, kvantificere den indvirkning arbejds­
vilkår har på økonomien,
d) at fremlægge de aspekter af problemet, der indtil dato ikke
er blevet behandlet.
Den fremgangsmåde, man fulgte i forbindelse med dette forsknings­
arbejde, indebar to grupper, hvor den ene gruppes arbejde fuld­
stændigt supplerede den anden gruppes arbejde: Den første gruppe, som bestod af forskere fra ANACT
(Frankrig), fik til opgave at indsamle og gennemgå
litteratur om emnet. Formålet var her at beskrive, hvor­
ledes metodologien havde udviklet sig. Her belyste man,
hvilke fremskridt, man havde gjort ved at finjustere de
anvendte metoder samt ved at udvide undersøgelsesområdet.
Den anden gruppe, ekspertgruppen, skulle vurdere disse
metoder ved at opstille de aspekter, der endnu ikke var
blevet undersøgt samt fastlægge de principper og krav,
der skulle opfyldes, for at man kunne komme frem til en
mere central og vidtrækkende evalueringsmetode.
De to grupper arbejdede snævert sammen for at sikre, at deres
arbejde i videst mulig udstrækning kom til at supplere hin­
anden.
"Litteraturgruppens" rapport og ekspertgruppens rapport blev
evalueret af repræsentanter for fagforeningerne, arbejdsgiver­
organisationerne og regeringerne på et seminar, der afholdtes
i Dublin d. 11. og 12. februar, 1982. Disse gruppers syns­
punkter findes i evalueringsrapporterne, forrest i denne
rapport.
Instituttet vil gerne have lov til at påpege, at ansvaret for
de i "litteraturgruppens" og ekspertgruppens rapporter inde­
holdte analyser og vurderinger alene hviler på forskerne.
+ Ekspertgruppen bestod af Hr. Yves Chaigneau, direktør
for ANACT (Paris) samt Hr. Anthony Hopwood, professor
ved The London Business School. Hr. Michel Cretin,
juridisk konsulent i Rigsrevisionen (Frankrig) var
gruppens rapportør. Instituttet vil også gerne have
lov til at rette en tak til Fr. Rolande Cuvillier fra
ILO og Hr. Oliver Clark fra OECD, som deltog som obser­
vatører. EVALUERINGSRAPPORTER