Onderneming Europa

-

Documents
26 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1680-0575EUROPAOndernemingHet ondernemingsbeleid: nieuws en achtergrondenEen uitgave van het directoraat-generaal Ondernemingen van de Europese Commissie10januari-maart 2003INZOOMEN OP CONCURRENTIE-KRACHTHet industriebeleid bijstellenMKBDe „e”- van MKBINNOVATIEEuropese innovatie bevorderenNIEUWE ECONOMIEGrensoverschrijdende elektronische Zich kledeninformatie over openbare dienstenvoor deEENHEIDSMARKTDe invoering van de richtlijnPAGINA’S 6 en 7Betalingsachterstand toekomstPAGES 6 and 7EuropeseCommissiejanuari-maart 2003ISSN 1680-0516EDITORIAAL p3 EENHEIDSMARKT p18januari-maart 2003January–March 2003Naar een ruimer debat over het De invoering van de richtlijnindustriebeleid 3 Betalingsachterstand 16INZOOMEN OP CONCURRENTIE-FOCUSINGKRACHT ON COMPETITIVENESSRefining industrial policyHet industriebeleid bijstellenDe eenheidsmarkt uitbreiden SMEsMKBINZOOMEN OP CONCURRENTIE- Putting an ‘e-’ in SMEsDe „e”- van MKBtot kruidengeneesmiddelen 17KRACHT INNOVATIEATIONEuropese innovatie bevorderenPromoting European innovation Europese acceptatieregeling voorHet industriebeleid bijstellen 4 NIEUWE ECONOMIENEW ECONOMYGrensoverschrijdende elektronische Zich kledenCross-border electronic informationinformatie over openbare diensten waterleidingen, kranen en koppel-Dressing forvoor deEENHEIDSMARKTSINGLE MARKET stukken 18De invoering van de Richtlijn PAGINA’S 6 en 7Late payments legislationINDUSTRIE Betalingsachterstand PAGES 6 and 7 the

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 15
Langue Nederlandse
Signaler un problème

ISSN 1680-0575
EUROPAOnderneming
Het ondernemingsbeleid: nieuws en achtergronden
Een uitgave van het directoraat-generaal Ondernemingen van de Europese Commissie
10
januari-maart 2003
INZOOMEN OP CONCURRENTIE-
KRACHT
Het industriebeleid bijstellen
MKB
De „e”- van MKB
INNOVATIE
Europese innovatie bevorderen
NIEUWE ECONOMIE
Grensoverschrijdende elektronische Zich kleden
informatie over openbare diensten
voor de
EENHEIDSMARKT
De invoering van de richtlijn
PAGINA’S 6 en 7
Betalingsachterstand toekomst
PAGES 6 and 7
Europese
Commissiejanuari-maart 2003
ISSN 1680-0516
EDITORIAAL p3 EENHEIDSMARKT p18
januari-maart 2003January–March 2003Naar een ruimer debat over het De invoering van de richtlijn
industriebeleid 3 Betalingsachterstand 16INZOOMEN OP CONCURRENTIE-
FOCUSINGKRACHT ON COMPETITIVENESS
Refining industrial policyHet industriebeleid bijstellen
De eenheidsmarkt uitbreiden
SMEsMKBINZOOMEN OP CONCURRENTIE- Putting an ‘e-’ in SMEsDe „e”- van MKB
tot kruidengeneesmiddelen 17
KRACHT INNOVATIEATION
Europese innovatie bevorderenPromoting European innovation Europese acceptatieregeling voorHet industriebeleid bijstellen 4 NIEUWE ECONOMIE
NEW ECONOMYGrensoverschrijdende elektronische Zich kleden
Cross-border electronic information
informatie over openbare diensten waterleidingen, kranen en koppel-
Dressing forvoor de
EENHEIDSMARKT
SINGLE MARKET stukken 18De invoering van de Richtlijn PAGINA’S 6 en 7Late payments legislationINDUSTRIE Betalingsachterstand PAGES 6 and 7 the futuretoekomst
Europese technische goedkeuring„Traditionele” industrie haalt
nieuwe technologieën in huis 6 en CE-markering 19
CEN krijgt nieuwe bestuursstructuur 20
EuropeseEuropeanMKB CommissieCommission
De „e” van MKB 8
WERELDMARKTp19Zich kleden voor de
Onder de vleugels van een engel 10 Nieuw raadplegingsmechanisme toekomst
Bankstabiliteit en het MKB 11 tussen EU en China voor
Het gebruik van de informatie-
industriële producten 21maatschappijtechnologie zal de
INNOVATIE Samenwerking rond regelgevingEuropese kledingindustrie helpen om
Europese innovatie bevorderen 12 haar concurrentievoordeel te handhaven. tussen VS en EU 21
Het kan ook een ware ommekeer
NIEUWE ECONOMIE teweegbrengen in de wijze waarop we VOOR DE GOEDE ORDE
kleding kopen, en leiden tot nieuweGrensoverschrijdende elektronische Raadplegingen van de Commissie 22
informatie over openbare diensten 14 marktkansen voor bedrijven. Beter klimaat voor ondernemingen 22
(pagina’s 6 en 7)Eerste Europees forum voor toerisme 15 Het MKB en normalisatie 23
Publicaties en Agenda 23
Publicatie Redactionele inlichtingen
Onderneming Europa wil aantonen hoe het bevorderen van ondernemingen,Onderneming Europa is een gratis
vernieuwing en ondernemerschap kan bijdragen tot een economisch
driemaandelijkse nieuwsbrief in de
groeiend Europa, met meer en betere banen en een grotere sociale
elf talen van de Gemeenschap, die
samenhang.
wordt uitgegeven door het
directoraat-generaal
Een elektronische versie van Onderneming Europa is te lezen op de
Ondernemingen van de Europese
Europasite van de Commissie (europa.eu.int/comm/enterprise/library).
Commissie:
Hier kunt u regelmatig de nieuwste informatie vinden over onderwerpen
Eenheid Informatie en die van belang zijn voor lezers van Onderneming Europa. Een schat aan
communicatie andere informatie over en van de Europese Commissie is on line
Directoraat-generaal beschikbaar op: europa.eu.int en europa.eu.int/comm/enterprise.
Ondernemingen
Europese Commissie Hoofdredacteur: Andrew Boreham.
Tel. (32-2) 295 23 88
Fax (32-2) 299 19 26 Abonnementen:
E-mail: enterprise-europe@cec.eu.int europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europa
of
Onderneming Europa
SC15-6/49
B-1049 Brussel
Fax (32-2) 299 19 26
E-mail: enterprise-europe@cec.eu.int
De foto's voor deze editie werden
©Europese Gemeenschappen, 2003geleverd door Photodisc, Benelux Press,
Overname is toegestaan, mits de bron vermeld wordt. EURATEX, Olivier Polet, EIC Milan en de
Europese Commissie
Catalogusnr.: NB-BH-03-010-NL-C
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003|2Editoriaal
Naar een ruimer debat over
het industriebeleid
en beter werkklimaat voor klantpotentieel en een heel scala
bedrijven, vlotter structureel van middelen, zoals hoogge-Eaanpassen en een duurzaam schoolde werkkrachten in de
evenwicht tussen economische, nieuwe lidstaten. Als deze kansen
sociale en milieudoelen staan worden benut, kan de geboekte
centraal in het industriebeleid vooruitgang tot het vooropge-
van de EU. Echter, we vragen stelde doel om van Europa de
de medewerking van alle partijen meest concurrerende en dynami-
om de industriebeleidsmaatre- sche kenniseconomie ter wereld
gelen in een uitgebreid Europa maken tegen 2010 dat de EU-lei-
nog efficiënter en effectiever ders op de Europese Raad van
te maken. maart 2000 in Lissabon onder-
schreven worden versneld.
De komende lente, terwijl de De Commissie vat haar ideeën
voor verbetering samen in een Beleidsvormen om het onderne-EU-kandidaatlanden zich
Mededeling van december 2002 mingsklimaat te verbeteren,
over het industriebeleid (zievoorbereiden om te stemmen werden getoetst, beproefd en
pagina 4). Ze omvatten proactieve geregeld bijgeschaafd. De resultatenover hun toetreding tot de
steun aan de verbreiding van inno- zijn reeds veelbelovend. Maar
vatie en ondernemerschap, stelsel-Unie, wordt het debat over ondanks de vordering moet de
matig onderzoek van de bedrijfs- Unie haar concurrentievoordeelhet industriebeleid de zaak vriendelijkheid van alle regels die aanscherpen wil ze standhouden
de bedrijfsactiviteiten aantasten,van iedereen. Als de uitge- in het huidig ruw economisch
de waarborg dat de regels van de klimaat. Dat kan, als ze het talentbreide Unie wil instaan voor eenheidsmarkt op het hele continent van de nieuwe leden benut en
werken, meer samenhang in dewerkgelegenheid, volksge- stelselmatiger voortbouwt op
communautaire beleidsvormen haar beleidsrealisaties. Gerichte
zondheid, sociaal fatsoen en die de industriële concurrentie- aanpassingen en verbeteringen
kracht moeten versterken en demilieugaranties zoals alle van het industriebeleid worden
garantie dat beleidsvoorschriften onderzocht op een conferentie
Europeanen verwachten, moet voor een hele industrie meer reke- van het DG Ondernemingen,
ning houden met de eigen gepland voor 21 januari.ze de industrie in staat stellen
behoeften per sector. Deze ideeën
en ook aanmoedigen om te zullen worden bijgesteld op
basis van de inbreng van concurreren in een meer en
de betrokkenen en de Raad
meer open wereldeconomie. ERKKI LIIKANENConcurrentievermogen van de EU
Commissaris voor Ondernemingen en de
Informatiemaatschappij(ministers ondernemingen/indus-
trie, eenheidsmarkt, onderzoek).
Globaal genomen biedt de uit-
breiding de industrie en bedrijven
veel kansen, niet in het minst de
toegang tot een flink toegenomen
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003| 3Inzoomen op concurrentiekracht
Het industrie-
beleid
bijstellen
Terwijl de voorbereidingen tot de uitbreiding van de EU nieuwe mogelijkheden scheppen voor de industrie
in heel Europa, stellen de benodigde aanpassingen het industriebeleid voor nieuwe uitdagingen.
Mondialisering, de toenemende vraag naar de bescherming van het milieu, de consument en de
gezondheid, en sociale ontwikkelingsbehoeften plaatsen de bedrijfswereld ven - die
de uitgebreide EU moet aanpakken. In combinatie met de noodzakelijke verbetering van de productiviteit
en van de concurrentiekracht, meent de Europese Commissie dat de tijd rijp is voor een heel nieuw debat
over de factoren die het industriebeleid van de Unie effectiever zullen maken.
et industriebeleid van de Unie volgde de De Commissie startte vorige zomer met een
voorbije jaren de veranderende omstan- grondige analyse van deze trends. MomenteelHdigheden, uitdagingen en kansen. werden vijf kernthema’s vastgelegd die, indien
Verschillende factoren vragen nu een grondige behoorlijk ingevoerd, het huidig industriebeleid
herbeoordeling van wat moet beoogd worden, effectiever zullen maken.
en hoe.
Industrie blijft centraal in de EU
De teleurstellende prestatie van de EU qua De dienstensector won zeker aan belang in de
productiviteitsgroei moet omgebogen worden Europese economie. Toch gaat de hoofdrol
als de Unie de meest concurrerende kennis- nog steeds naar de industrie. Het is de
economie ter wereld wil worden tegen het gestage productiviteitsgroei in de be- en ver-
einde van dit decennium. De be- en verwer- werkende sector die de welvaart in de EU
kende nijverheid boerde wel beter dan de optrok. Daardoor groeide dan weer de vraag
EU-economie in haar geheel, maar presteert slechter naar diensten.
dan zijn grote internationale concurrenten.
Uit de huidige nauwe verweving van fabrica-
Ook het kader waarbinnen het industriebeleid ge en diensten blijkt dat de industrie veran-
opereert verandert. Globalisering, de toename dert. Die structurele veranderingen moeten
van het aantal EU-leden van 15 tot 25 in de opgenomen worden in toekomstige beleids-
komende 18 maanden, en de vraag naar vorming.
hogere normen voor de bescherming van
milieu, gezondheid en consument, beïnvloeden Analyse van de gevolgen van de uitbreiding
de industrie. De uitbreiding van de Unie houdt unieke kansen
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003|4Inzoomen op concurrentiekracht
in, zowel voor de toekomstige als Europese top in Sevilla van juni gaan hoe ze beter kunnen bijdragen
voor de huidige lidstaten. Het 2002, zal hier zeker van nut zijn. tot een hogere concurrentiekracht
wordt voor de industrietakken en van de Unie.
bedrijven een hele uitdaging om Innovatie en ondernemerschap
zich aan de nieuwe, sterker concur- bevorderen Het debat is nu aan de gang en
rerende omgeving aan te passen. In de kenniseconomie zijn deze twee de deur staat open voor bijdragen
Een vooruitziende beleidsvorming factoren onontbeerlijke aanjagers van andere EU-instellingen, van
moet oog hebben voor de specifieke van industriële concurrentiekracht. huidige en toekomstige lidstaten
behoeften van de kandidaatlanden. Ze spelen allebei een sleutelrol in de en vertegenwoordigers van het
industriële strategie en kunnen nog bedrijfsleven, vakbonden, consu-
Duurzaam evenwicht in de
ontwikkeling
Het is primordiaal dat de drie pijlers
van duurzame ontwikkeling - eco-
nomie, maatschappij en milieu -
zich zo ontwikkelen dat ze elkaar
versterken. Maar deze harmonie is
enkel haalbaar als alle betrokkenen
voortdurend waakzaam blijven.
Vooral het voldoen aan de toene-
mende vraag van het publiek naar
de bescherming van het milieu, de
gezondheid en de consument of
naar sociale ontwikkeling mag niet
ten koste van de concurrentie-
kracht van bedrijven gaan. Is de
economische pijler niet sterk
genoeg, dan worden de ambitieuze
doelstellingen op het gebied van
duurzame ontwikkeling niet
© Herscovici - SABAM Belgium 2002
gehaald, want enkel een concurre-
rende industrie kan de nodige meer inwerken door omzichtig menten en andere belangen. De
financiële middelen leveren om de gebruik van het ganse palet aan conferentie van 21 januari die de
andere doelstellingen te bereiken. beleidsinstrumenten waar de Unie Commissie in Brussel organiseert,
over beschikt. geeft een extra impuls aan dit
Het beleid afstemmen op de hele proces.
behoeften van individuele sectoren De recente mededeling van de
Het industriebeleid zal verder de Commissie over het industriebeleid
CONTACTPERSOON:@
horizontale factoren versterken die is slechts de eerste stap in een
Entr-develop-enterpr-policy@cec.eu.int
bepalend zijn voor de concurren- proces dat zelf kadert in ruimere
tiekracht, zoals menselijk kapitaal, inspanningen om de strategische
onderzoek, innovatie en onderne- doelstellingen die werden vastge-
merschap. Maar het mag uiteraard legd tijdens de Europese Raden van
niet voorbijgaan aan de typische Lissabon en Göteborg te halen.
kenmerken en het specifiek regel-
kader van elke sector. De mededeling zegt echter niet het
laatste woord over het industriebeleid
De instrumenten van het industrie- in het begin van de 21ste eeuw.
beleid kunnen maar maximaal Integendeel, ze trekt de krijtlijnen
DOWNLOAD…effectief zijn als bij de toepassing in voor het werk dat nog wacht en
individuele sectoren die eigenheid heel wat uitdagingen inhoudt. Een europa.eu.int/comm/enterprise/
niet uit het oog wordt verloren. De volgende stat is de doorlichting van
enterprise_policy/industry/policy.htm
nieuwe Raad Concurrentievermogen die EU-beleidsvormen die invloed
van de EU, opgericht op de hebben op de industrie, om na te
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003| 5Industrie
„Traditionele industrie” haalt
nieuwe technologieën in huis
Na jaren van pijnlijke herstructurering en modernisering leerde de Europese kledingindustrie
haar concurrentievoordeel voortdurend te verbeteren. Vandaag is Europa de op één na grootste
uitvoerder van kleding, na de Volksrepubliek China. Nieuwe uitdagingen zijn dagelijkse kost voor
deze industrietak. Globalisering, handelsliberalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen
voeren de druk op. Meer innoveren en investeren in de kenniseconomie is nodig om de
concurrentiekracht van de sector op te drijven.
an nieuwe kleding toe? Ga De toepassing van IST om bijvoor-
dan 30 seconden in een hokje beeld het ontwerpproces te bespoe-Astaan voor een drie- digen, maakt het mogelijk om virtueel
dimensionale scan van uw lichaam en waarheidsgetrouwe stalen van stoffen
uw juiste maten worden opgeslagen uit te wisselen.
op een chipkaart. Geen gedoe meer
met maten nemen of raden welke maat De Europese textiel- en kledingsector
u past. Uw evenbeeld verschijnt op stelt ongeveer 2 miljoen mensen
het scherm en u kan stijlen, stoffen, tewerk, in zowat 113 000 bedrijven,
kleuren en combinaties met een met gemiddeld slechts 19 werkne-
muisklik uitproberen - allemaal zonder mers. Nog eens 2,7 miljoen werkt in
kille paskamers of het „sorry, niet de sector in Turkije en in de
meer in voorraad” van de winkel- Midden- en Oost-Europese landen,
dame. U geeft uw bestelling via waarvan er binnenkort veel tot de
internet in en enkele weken later krijgt EU zullen behoren.
u uw kleding op maat netjes thuis.
Individuele bedrijven leggen zich
Science fiction? Wishful thinking? Of vaak toe op één enkel stadium in
winkelen we morgen allemaal zo ? de productieketen. Door dit
E-business biedt bedrijven kansen gebrek aan verticale integratie
om hun concurrentiekracht te zijn nauwe banden tussen bedrijven
vergroten. Maar tot nu toe waren onontbeerlijk. In de alsmaar fellere
er allerlei belemmeringen om concurrentie op een groeiende
e-business in de kledingsector in wereldmarkt, zijn korte reactietijden
te voeren. en duidelijke communicatie onmisbaar.
Als klanten een kledingstuk Steun aan O&O
kopen, willen ze precies weten In het licht van deze uitdagingen
welke kleur en textuur de stof financiert de Commissie onderzoek
heeft, of ze er goed mee staan, of om technologie te ontwikkelen en
het als gegoten past. De computer- aan te passen voor de kledingsector.
technologie slaagde er tot nu toe De recente conferentie van het DG
niet in om dit op het scherm Ondernemingen „The EU apparel
weer te geven en consumenten business goes high-tech” belichtte
voelden er dus niet veel voor om de resultaten van een aantal dergelijke
on line te kopen. projecten en ging ook in op de
praktische ervaring van enkele
De implementatie van de informa- kledingfabrikanten en -verkopers.
tiemaatschappijtechnologie (IST)
tussen bedrijven in de kledingsector Momenteel wordt aan nieuwe soft-
werkt dergelijke hindernissen weg. ware gewerkt die de juiste kleur,
© Lake Communications plc.
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 20036 |Industrie
textuur, plooienval van een stof op
Nieuwe technologie leidt tot hogere toegevoegde waardehet computerscherm weergeeft en
ook toont hoe een kledingstuk eruit
ziet op een bepaalde persoon.
1
Virtuele modeshows of kleedkamers
betekenen een heuse revolutie in
de manier waarop kleding wordt
ontworpen en verkocht.
Intussen worden ook de mogelijk-
heden van een bodyscan in 3-D
afgetast. Deze neemt nauwkeurig 1. Persoonlijke bestelling
de maat in luttele seconden. De 22. Klantgerichte aanmaak
klant kan de gegevens opslaan op 3. Tevreden klanten
een „smart card”, ze gaan automa-
tisch naar het knipatelier van het
kledingbedrijf, waar ze dienen om
3kleding op maat te maken of voor
latere aankopen on line.
In de voorbije 30 jaar veranderden
© SomaVision Research Services Ltd. and Athens Technology Centre S.A.vorm en grootte van de mens - maar
de maten die de kledingindustrie ze kleinere partijen kunnen verwerken, assortimenten en diensten omvor-
hanteert, volgden niet - tot grote de productietijd kunnen inkrimpen men en uitbreiden, productie- en
ontevredenheid van menig klant en en de goederenstromen beter levermethodes aanpassen, en
met onverkoopbare voorraden bij beheren. Zo kan de vervanging van voortdurend de beheermethodes,
fabrikanten als gevolg. Zodra de bepaalde onderdelen in het product- de werkorganisatie en de kwalifica-
gecombineerde informatie van dui- ontwikkelingsproces heel wat tijd en tie van de werknemers bijstellen.”
zenden 3-D scans uit heel Europa in geld besparen, zoals bijvoorbeeld de
een „antropometrische database” uitwisseling van ontwerpen of stalen Besluit van de conferentie was dat
zit, kunnen kledingbedrijven hun door virtuele communicatie. de Europese kledingindustrie enkel
productie aanpassen om beter in te een wereldspeler kan blijven als ze
spelen op het maatprofiel van klanten. IST kan ook bijdragen tot de uitbouw haar concurrentiepositie aanhou-
van nieuwe netwerkstructuren over dend verbetert, door innovatie,
Technologische ontwikkelingen de grenzen van het bedrijf en het meer toepassing van IST en een uit-
ontsluiten ook nieuwe markten land heen. Dit kan vooral MKB’s ten gesproken focus op producten van
voor hoogtechnologische of „intel- goede komen, omdat ze versnipperde hoge kwaliteit, die modegericht
ligente” kleding. Kleding die de activiteiten kunnen samenvoegen en zijn en/of meerwaarde toevoegen.
pols voelt of de hartslag meet, met wereldwijd leveranciers en markten ALISON IMRIE
ingebouwde systemen om de kunnen zoeken.
geografische positie te bepalen, met CONTACTPERSOON:@
Alison.Imrie@cec.eu.int lagen die afkoelen of beschermen Er moeten uitwisselbare systemen,
tegen hitte, met optische vezels. En gebaseerd op industriegerichte
ze bieden nieuwe kansen voor de normen, komen zodat een hele
sector op het gebied van gezond- reeks geïntegreerde oplossingen
heidszorg, sport, levenskwaliteit of mogelijk worden. Een grote meer-
ontspanning. derheid van de spelers in de textiel- en
kledingsector zijn MKB’s en dus
De voordelen van IST zoomden een aantal uiteenzettingen
De pluspunten van IST beperken op de conferentie in op oplossingen
zich niet tot de verkoop van bedrijf die vooral op de behoeften van
aan consument. Zelfs nog belangrijker kleinere bedrijven gericht zijn.
voor kledingbedrijven is de wijze
waarop IST kan helpen om informatie Commissaris Ondernemingen en
DOWNLOAD…efficiënt te beheren. Nieuwe instru- Informatiemaatschappij Erkki Liikanen,
menten voor het beheer van de die de conferentie opende, stelde: europa.eu.int/comm/enterprise/
productie en van de middelen kunnen „Innovatie betekent niet nieuwe textile/conf_apparel.htm
fabrikanten flexibeler maken, zodat producten uitvinden. Het betekent
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003| 7Steun aan het MKB
De Italiaanse coördinator van de e-handel campagne, Daniele Colombo van het EIC Milaan
De „e-” van MKB
iet minder dan 118 777 Koninkrijk "opvoedende" work-
Meer verkoop en betere
MKB’s in 18 landen namen shops met maatadvies aan hetNdeel aan deze campagne, MKB over bedrijfsplannen, terwijldiensten, gestroomlijnde
die in september 2001 van stapel de Griekse EIC’s samen met 40
procedures, een beter liep in het kader van het initiatief consulenten 260 kleine bedrijven
dat de Europese Commissie finan- doorlichtten en advies en geïndi-
marktinzicht en nieuwe
ciert om bedrijven de digitale weg vidualiseerde steun aanboden.”
op te sturen. klanten voor het midden-
In Spanje hielp een panel van 79
en kleinbedrijf (MKB) „De campagne leverde praktische deskundigen in e-handel MKB’s
informatie en tips van kwaliteit op die met hun bijzondere regionale
waren allemaal het
het MKB kunnen helpen om e-handel kwesties, terwijl in Italië deskun-
te integreren in hun activiteiten, naar- digen ter beschikking stondenresultaat van de
gelang hun specifieke behoeften” van gelijkaardige firma’s in meer
e-Business campagne van stelt Jacques McMillan van het DG afgelegen gebieden.
Ondernemingen.
het Euro Info Centrum
„We wilden ervoor zorgen dat die
Zijn collega Ghislaine Vaessen, MKB’s steun kregen die normaal(EIC).
coördinator van de campagne, ervan gespeend zijn omwille van
voegt toe: „Het was belangrijk dat hun geografische ligging. Dit
het initiatief inhaakte op de eigen- betekent dat deskundigen in
heid per land en regio, gezien de e-handel naar die plaatsen trokken
niveaus van ontwikkeling van waar ze echt nodig waren”, licht
e-handel niet overal gelijk zijn in Daniele Colombo van het EIC
Europa. Zo organiseerden de Euro Milaan toe, coördinator van de
Info Centra van het Verenigd Italiaanse campagne.
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003|8Steun aan het MKB
CASE STUDY
Simon Poulsen, de Deense coör-
dinator van het EIC Viborg, legt
Lerota s.p., Sloveniëuit dat in Denemarken de implemen-
tatie van e-handel daar al vrij ver
gevorderd is. „Het was belangrijk
om MKB’s de keuze te geven
om dieper in te gaan op specifieke
aangelegenheden, zoals de regels
die gelden voor on line contracten, FABRIKANT VAN HANDTASSEN, PANTOF- bedrijf nu andere opties voor de
e-betalingen, de geheimhouding FELS EN FANTASIEARTIKELS Lerota verwerking van elektronische
van gegevens, veiligheid en verkoopt zijn goederen in Slovenië betalingen via een klein bedrijfsor-
aansprakelijkheid.” en Kroatië vooral in eigen winkels. Het dersysteem.
bedrijf had geen eigen webpagina,
De EIC’s werkten een aantal instru- maar deed wel aan promotie via Meer informatie:
menten uit, zoals CD-ROMS, websites e-mail. Het stuurde namelijk digitale
en internetgidsen, als hulpmiddel foto’s van zijn producten naar Ljubljana EIC: www.pcmg.si
voor bedrijven om mogelijke potentiële klanten en kleinhande-
problemen op te lossen. laars. Maar de resolutie van de foto’s
was maar pover en het mailingwerk
De bijkomende ervaring die tijdens was arbeidsintensief. Letora besliste
de campagne werd opgedaan, dus om een website op te zetten,
opende voor de EIC’s nieuwe met daarop hun e-catalogus. Maar
wegen. Zoals bijvoorbeeld voor het de kosten en het gebrek aan
EIC van Kristiansand (Noorwegen), expertise in e-handel leken
dat samen met zijn partners Agder onoverkomelijk.
Research en Agder University, nu de
belangrijkste hinderpalen onder de Het Sloveense EIC van Ljubljana
loep neemt voor de nationale sponsorde Creativ, een agentschap
e-handel van het Noorse Ministerie dat webstekken ontwerpt, om
van Handel en Industrie. Lerota te helpen bij de opzet van
een website die het imago en de
„In het algemeen was de campagne kwaliteit van het bedrijf precies
van groot belang gezien ze MKB’s weerspiegelde. Creativ gaf ook
in nauw contact bracht met e-handel, advies over de integratie van
zodat ze met kennis van zaken kun- andere aspecten van het bedrijf,
nen beslissen wat het oplevert om zoals logistiek. Volgens Lerota is de
digitaal te gaan. Daarbij maakten ze site op basis van de catalogus
ook nader kennis met de nationale bijzonder geslaagd en bekijkt het
en Europese kaders voor steun aan
e-business waar de bedrijven uit kunnen
putten,” besluit de heer Colombo.
CONTACTPERSOON:@
Ghislaine.Vaessen@cec.eu.int
DOWNLOAD…
europa.eu.int/information_society/
topics/ebusiness/godigital/
index_en.htm
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003| 9Financiering van het MKB
Onder de vleugels van een engel
Bestaan engelen echt ? De zogenoemde business angels in elk geval wel. Deze
welstellenden investeren hun geld en tijd in startende ondernemingen en
groeibedrijven. Zoals iedereen kijken ze uit naar succesverhalen die rijkdom creëren.
et als andere engelen willen hand kunnen werken en een nut- gedragsregels zullen het vertrouwen
ook business angels anoniem tig discussieforum bieden. vergroten, zowel bij de investeerdersNblijven. Daarom schreeuwen als bij de ondernemers.
ze hun verwezenlijkingen liever niet Het verslag spoort lidstaten aan om
van de daken. Maar in Europa belastingvoordelen te overwegen die De achterliggende boodschap van
vertellen de alsmaar groeiende risicovolle investeringen in startende het verslag is dat Europa nog meer
netwerken van business angels ons ondernemingen en groeibedrijven business angels nodig heeft. Ze
meer over het verschijnsel. Ze brengen aanmoedigen. vormen cruciale bronnen voor kennis
informele investeerders samen en en financiële middelen, en via hun
geven ondernemers een kans om Ook de regio vaart wel bij de acti- steun dragen ze bij tot de uitbouw van
een financier te vinden met interesse viteiten van netwerken van business een cultuur van ondernemerschap.
voor een bepaald vakgebied. angels. Vele krijgen overheidssteun
van de lokale of regionale overheid.
In een recent benchmarkingverslag Het resultaat is dat deze overheden CONTACTPERSOON:@
onderzocht de Europese Commissie zouden kunnen overwegen om pro-
Vesa.Vanhanen@cec.eu.int
hoe overheidsbeleid business angels gramma’s voor financiële bijstand op
kan steunen. Het verwees naar de te stellen, vooral voor nieuw gevestigde
noodzaak om hun bedrijfsklimaat te netwerken van business angels.
verbeteren, om de activiteiten van
hun netwerken te ontwikkelen, en Om hoge ethische normen te waar-
DOWNLOAD…
om de bedrijven en de „engelen” borgen, zouden de netwerken een
europa.eu.int/comm/enterprise/efficiënter te koppelen. bepaalde gedragscode moeten
entrepreneurship/financing/index.htm onderschrijven. Dergelijke transparante
Het verslag vloeide voort uit een Best-
project dat nationale afgevaardigden Aantal netwerken van business angels in Europa in 2002
en deskundigen uit de privé-sector
België 7
samenbracht om de beste handels-
Denemarken 6wijzen te toetsen. Het beval aan dat
Duitsland 40de lidstaten bewustwordingscam-
Griekenland 0pagnes zouden opzetten, om uit te
Spanje 2leggen welke voordelen en financiële
mogelijkheden business angels te Frankrijk 31
bieden hebben voor bedrijven. Ierland 1
Italië 13
Omdat business angels een Luxemburg 1
belangrijke financieringsbron zijn Nederland 2
voor het MKB (in veel landen zelfs
Oostenrijk 1
belangrijker dan de durfkapitaal-
Portugal 1
fondsen), moeten meer gegevens
Finland 1
worden verzameld over hun acti-
Zweden 1viteiten. Daarbij zou een panel
Verenigd Koninkrijk 50van business angels op Europees
Europese Unie 157niveau meer zichtbaarheid in de
Onderneming EUROPA nr. 10 januari-maart 2003|10