6 Okolinski audit
28 pages
Croatian

6 Okolinski audit

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
28 pages
Croatian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Support to Environmental Field Inspection in BiHThis Project is financed by the European UnionDVOKUTPROIn association with:Uvod u detaljniokolinski auditSupport to Environmental Field Inspection in BiHThis Project is financed by the European UnionŠTA JE OKOLINSKI AUDIT• TO JE DETALJAN, ANALITI ČKI PREGLED POTENCIJALNIH OKOLINSKIH UTICAJA KOJI SE MOGU JAVITI ZBOGPRISTUPA DIZAJNU PROIZVODA/ PROCESAIMPLEMENTACIJE PROCESNIH AKTIVNOSTIKARAKTERISTIKA PROIZVODATuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 21Support to Environmental Field Inspection in BiHThis Project is financed by the European UnionZA SVAKU AKTIVNOST NA LOKACIJI POSTOJI POTREBA ZA PREGLEDOM: • OKOLINSKIH UTICAJA KOJI NASTAJU ZBOG AKTIVNOSTI • ZAHTJEVA ZA UDOVOLJAVANJEM ZAKONSKIH OBAVEZA• POTREBA ZA POBOLJŠANJEMTuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 3Support to Environmental Field Inspection in BiHThis Project is financed by the European UnionIZ TOGA SE MOGU:• IDENTIFIKOVATI VAŽNA PITANJA NA KOJA SE TREBA OBRATITI PAŽNJA• IDENTIFIKOVATI POBOLJŠANJA / PROMJENE –UPRAVLJA ČKE I TEHNI ČKE• KREIRATI PLANOVE TROŠKOVA SA PRIORITETIMA ZA POBOLJŠANJA• RAZVITI SISTEM OKOLINSKOG UPRAVLJANJATuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 42Support to Environmental Field Inspection in BiHThis Project is financed by the European UnionSVEOBUHVATAN PRISTUP1. IDENTIFIKACIJA RECIPIJENTA UTICAJA2. IDENTIFIKACIJA IZVORA KOJI MOGU IZAZVATI UTICAJ3. PROCJENA STEPENA ILI ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 49
Langue Croatian

Exrait

Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
DVOKUT
PROIn association with:
Uvod u detaljni
okolinski audit
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
ŠTA JE OKOLINSKI AUDIT
• TO JE DETALJAN, ANALITI ČKI PREGLED POTENCIJALNIH
OKOLINSKIH UTICAJA KOJI SE MOGU JAVITI ZBOG
PRISTUPA DIZAJNU PROIZVODA/
PROCESA
IMPLEMENTACIJE PROCESNIH
AKTIVNOSTI
KARAKTERISTIKA
PROIZVODA
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 2
1Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
ZA SVAKU AKTIVNOST NA LOKACIJI POSTOJI
POTREBA ZA PREGLEDOM:
• OKOLINSKIH UTICAJA KOJI NASTAJU ZBOG
AKTIVNOSTI
• ZAHTJEVA ZA UDOVOLJAVANJEM
ZAKONSKIH OBAVEZA
• POTREBA ZA POBOLJŠANJEM
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 3
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
IZ TOGA SE MOGU:
• IDENTIFIKOVATI VAŽNA PITANJA NA KOJA SE
TREBA OBRATITI PAŽNJA
• IDENTIFIKOVATI POBOLJŠANJA / PROMJENE –
UPRAVLJA ČKE I TEHNI ČKE
• KREIRATI PLANOVE TROŠKOVA SA PRIORITETIMA
ZA POBOLJŠANJA
• RAZVITI SISTEM OKOLINSKOG UPRAVLJANJA
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 4
2Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
SVEOBUHVATAN PRISTUP
1. IDENTIFIKACIJA RECIPIJENTA UTICAJA
2. IDENTIFIKACIJA IZVORA KOJI MOGU IZAZVATI UTICAJ
3. PROCJENA STEPENA ILI VJEROVATNOCE UTICAJA
4. PROCJENA MOGUCNOSTI ZA ZADOVOLJAVANJE ZAKONSKIH
ZAHTJEVA
5. PROCJENA POTENCIJALNIH GUBITAKA RESURSA I
PRATECIH TROSKOVA
6. IDENTIFIKACIJA POTREBE ZA KONTROLOM
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 5
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
KORAK 1 IZRADA ZAPISA O LOKACIJI I AKTIVNOSTIMA KOMPANIJE
• Vlasništvo–utiče na odgovornost, potencijal za investicije,
mogu ćnost promjena itd.
• Veli čina i granice – Osigurava da su sva podru čja lokacije
uklju čena u audit,
• Prošla upotreba lokacije – identifikuje mogu ća istorijska
zaga đivanja tla (koja mogu uticati na stabilnost gra đenja,
kvalitet podzemnih i površinskih voda putem ispiranja, otežava
budu ća iskopavanja zbog prisustva zaga đenja)
• Broj zaposlenih ukupno i po smjenama
• Ime i kontakt detalji osobe koja je odgovorna za okolinska
pitanja i koja će biti veza sa projektom
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 6
3Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
KORAK 2 POVEZATI SVE PODATKE O OKOLINSKOJ
OSJETLJIVOSTI LOKACIJE
• Osjetljivo stanovništvo – škole, doma ćinstva, medicinske
institucije
• Vodotoci i upotreba vode – površinske vode (rijeke, potoci,
jezera), podzemne vode, bušotine, bunari
• Upotreba osjetljivog zemljišta – poljoprivreda, šumarstvo,
ceste, zašti ćena podru čja itd.
• Ostala upotreba zemljišta – industrijske jedinice, prodavnice itd.
• Klimatski uslovi
• Geološki/topografski uslovi
• Meteorologija – prevladavaju ći vjetrovi, padavine, atmosferski
pritisak, temperatura, periodi pod snijegom itd.
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 7
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
KORAK 2 POVEZATI SVE PODATKE O OKOLINSKOJ
OSJETLJIVOSTI LOKACIJE
• Monoge stvari se mogu identificirati na lokalnoj mapi
i upotreba takvog vizuelnog alata često omogu ćuje
procjenu zna čaja receptora
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 8
4Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
LEGENDA
Site
Vodotok visokog kvaliteta
Zona uticaja podzemnih voda
Doma ćinstva
Mo čvarno podru čje
Postrojenje za hemisjko
miješanje
Prirodno podru čje/rekreacija
Prevladavaju ći smjer vjetra
Ambulanta
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 9
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
KORAK 3 IDENTIFIKACIJA LEGISLATIVE KOJA SE PRIMJENJUJE NA LOKACIJU
• Da li lokacija zahtjeva okolinsku dozvolu?
• Da li l dozvolu za upravljanje otpadom?
• Postoje li ispuštanja vode sa lokacije i koje dozvole/standardi
se primjenjuju na kvalitet ovih voda?
• Koji je kvalitet prijemnog vodotoka?
• Postoje li emisija u zrak sa lokacije i koje dozvole/standardi se
primjenjuju na ove emisije?
• Da li na lokaciji nastaje cvrsti otpad, gdje se odlaze i koliko se
placa za odlaganje. Jeste li svjesni promjena u aktivnostima
odlaganja koje ce uticati na troskove odlaganja ili odlaganju
otpada na novim odlagalistima u vasem podrucju?
Izrada registra legislative osigurava da se donesu
odluke o poboljsanjima koje uzimaju u obzir sve
zakonske zahtjeve
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 10
5Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
KORAK 3 IDENTIFIKACIJA LEGISLATIVE KOJA SE PRIMJENJUJE NA LOKACIJU
Registar legislative treba sadržavati što je mogu će više informacija
REGISTAR LEGISLATIVE ZA ……….
PRIPREMIO: DATUM STRANICA: OD :
Legislativa/ Na koji Kod koga je Odgovornost Radne
Pravilnik/ Interna proces/uslugu/proiz i gdje za instrukcije/proced
Procedura vod/nus-proizvod usaglašenos ure
(otpad) se odnosi t
Zakon o zaštiti
okoliša/životne
sredine
(Službeni list XX)
Eko-dozvola
(Službeni list XX)
Dozvola za
upravljanje otpadom
(Službeni list XX)
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 11
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
KORAK 4 IDENTIFIKACIJA IZVORA OKOLINSKIH UTICAJA
JEDNA KORISNA METODA JE
• Izrada detaljnog Dijagrama toka ili Liste procesa
• Ocijeniti svaki proces po pod-aktivnostima
• Procjena svake aktivnosti - ulaz materijala i izlaz
emisija
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 12
6Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
Kupovina
Prijem vo ća
Rezanje i presovanje
POGLEDAJTE SVAKI PROCES ILI
DISKUTUJTE SA OSOBLJEM I
Obrada
IDENTIFIKUJTE OSNOVNE
AKTIVNOSTI KOJE SE TU ODVIJAJUPunjenje
Transport
Administracija
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 13
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
PRIJEM VO ĆA ANALIZA HLADNO PRESOVANJEREZANJE/
PRANJE INSPEKCIJA +ENZIMMLJEVENJE
+ ASKORBAT
PROVJERA ENZIMSKA CENTRIFUGALNI ILI FINI FILTER GUSTO ĆE OBRADAGRUBI FILTER(ŽELATINA,
1 SAT NA 50°CBENTONIT ILI
TOPLINA)
VRU ĆE GUSTI SOK
PUNJENJE, PAKOVAN SVJEŽ
ASEPTI ČKI ILI
PROCES, PASTERIZOVAN
KONCENTIRANJE
85C, 60ILI ZAMRZAVANJE
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 14
7Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
• Procjena izvora sirovine, skaldistenje sirovine, Kupovina rukovanje sirovinom, skaldiste upakovanog i gotovog
proizvoda
Prijem vo ća • Pranje, sortiranje i kratko skladistenje voca
• Rezanje, mljevenje, miješanje, dodatak komercijalni
maceriraju ćih enzima, hladno presovanjeRezanje i presovanje
• Enzimski tretman (vru ća metoda), uklanjanje tanina
precipitacijom, grijanje i centrifuga, ciscenje i fina
Obrada filtracija
• Pasterizacija i flaširanjePunjenje
• Održavanje vozila, Punjenje goriva, PranjeTransport
• Kompjuteri
• Kancelarijski materijalAdministracija
• Rad u kancelariji
• Održavanje zgrade
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 15
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
Kupovina
Prijem vo ća
OBRATITE PAŽNJU NA ULAZE I Rezanje i presovanje
IZLAZE
Obrada
Punjenje
Transport
Administracija
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 16
8Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
• Procjena izvora • Izvor materijala (jabuke,
sirovine kontejneri, hemikalije, lož uljeKupovina itd.)
• Skladištenje
• Skladište sirovinasirovine
• S otpada
• Rukovanje
• Skladište gotovih proizvodasirovinama
• Skladišni prostori
• Skladište • Održavanje
upakovanog i
gotovog
proizvoda
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 17
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
• Pranje vo ća • Upotreba i ispuštanje vode
(pranje vo ća, upotreba u
• Sortiranje rashladnim sistemima itd.)
Prijem vo ća • Otpadni materijali – Loš
•Kratko kvalitet / bolesno vo će
skladištenje •Struja
(hla đenje)
• Freon
• Otpadni dijelovi od
odrzavanja frižidera
• Emisije u zrak (rashladni
sistem frižidera)
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 18
9Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
• Rezanje • Upotreba vode
• Ispuštanej efluenta• Mljevenje
Rezanje i • Struja (prese i mlinovi)
• Miješanjepresovanje • Enzimi i hemikalije
• Dodatak • Emisije u zrak (neugodni mirisi)
komercijalnih
• Čvrsti otpadmaceriraju ćih
enzima
• Hladno
presovanje
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 19
Support to Environmental Field Inspection in BiH
This Project is financed by the European Union
PRIMJER – PROIZVO ĐA Č SOKA OD JABUKE
• Enzimska obrada • Struja (grijanje soka zbog
(vru ća metoda) enzimske aktivnosti / upoterba
želatine za uklanjanje tanina, • Uklanjanje tanina
brzo grijanje soka od jabuke/ precipitacijom rashladni sistem, centrifuga)
Obrada • Brzo grijanje i • Rashladni sistem (frižder za
centrifuga brzo hla đenje)
• Upotreba i ispuštanje vode• Bistrenje
• Čvrsti otpad• Fina filtracija
• Emisije u zrak (neugodan miris,
para)
• Upotreba sirovina – enzimi,
modifikatori kao kiseli etil
alkohol za kontrolu enzimske
aktivnosti itd.
Tuzla, 02.12.05 Prvi sastanak Poslovnog Kluba 20
10

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents