Basisstatistieken van de Gemeenschap

-

Documents
404 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

euroetat BASISSTATISTIEKEN VAN DE GEMEENSCHAP Vergelijking met de belangrijkste handelspartners van de Gemeenschap 30e uitgave 1993 eurostat OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS □E EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS Bureau d'information, L­2920 Luxembourg — Tél. (352) 4301 34567. Fax: (352) 436404 — Télex: Comeur LU 3423 Data Shop. B­1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 — Tél. (32­2) 235 1504, Fax (32­2) 2350125 Las publicaciones de Eurostat están clasificadas por temas y por series. La clasificación se encuentra al final de la obra. Para meyor información sobre las publicaciones, rogamos se pongan en contacto con Eurostat. Para los pedidos, diríjanse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la pagina interior de la contracubierta. Eurostats publikationer er klassificeret efter emne og serie. En oversigt herover findes bag i hæftet. Yderligere oplysninger om publikationerne kan fås ved henvendelse til Eurostat. Bestilling kan afgives til de salgssteder, der er anført pá omslagets side 3. Die Veröffentlichungen von Eurostat sind nach Themenkreisen und Reihen gegliedert.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 27 janvier 2012
Nombre de lectures 30
Langue Nederlandse
Signaler un problème

euroetat
BASISSTATISTIEKEN
VAN DE GEMEENSCHAP
Vergelijking met de belangrijkste
handelspartners van de Gemeenschap
30e uitgave
1993 eurostat
OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
□E EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
Bureau d'information, L­2920 Luxembourg — Tél. (352) 4301 34567. Fax: (352) 436404 — Télex: Comeur LU 3423
Data Shop. B­1049 Bruxelles, rue de la Loi 200 — Tél. (32­2) 235 1504, Fax (32­2) 2350125
Las publicaciones de Eurostat están clasificadas por temas y por series. La clasificación se encuentra al
final de la obra. Para meyor información sobre las publicaciones, rogamos se pongan en contacto con
Eurostat.
Para los pedidos, diríjanse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la pagina interior de la
contracubierta.
Eurostats publikationer er klassificeret efter emne og serie. En oversigt herover findes bag i hæftet.
Yderligere oplysninger om publikationerne kan fås ved henvendelse til Eurostat.
Bestilling kan afgives til de salgssteder, der er anført pá omslagets side 3.
Die Veröffentlichungen von Eurostat sind nach Themenkreisen und Reihen gegliedert. Die Gliederung ist
hinten in jedem Band aufgeführt. Genauere Auskünfte über die Veröffentlichungen erteilt Eurostat.
Ihre Bestellungen richten Sie bitte an die Verkaufsbüros, deren Anschriften jeweils auf der dritten
Umschlagseite der Veröffentlichungen zu finden sind.
Οι εκδόσεις της Eurostat ταξινομούνται κατό θέμα και κατά σειρά Η ακριβής ταξινόμηση αναφέρεται στο
τέλος κάθε έκδοσης. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικό με τις εκδόσεις, μπορείτε να σπευθύνεσθε
στην Eurostat.
Για τις παραγγελίες μπορείτε να οπευθύνεοθε στα γραφείο πώλησης, των onoluv οι διευθύνσεις αναγράφονται
στη σελίδα 3 του εξωφύλλου
Eurostat's publications are classified according to themes and series. This classification is indicated at the
end of the publication For more detailed information on publications, contact Eurostat.
Orders are obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Les publications d'Eurostat sont classées par thème et pa/ série. Cette classification est précisée à la fin
de l'ouvrage. Pour des informations plus détaillées sur les publications, contactez Eurostat.
Pour les commandes, adressez-vous aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3
de la couverture.
Le pubblicazioni dell'Eurostat sono classificate per tema e per serie. Tale classificazione è precisata alla
fine dell'opera. Per informazioni più dettagliate sulle pubblicazioni rivolgersi all'Eurostat.
Per eventuali ordinazioni rivolgersi a uno degli uffici di vendita i cui indirizzi figurano nella 3' pagina
della copertina.
De publikaties van Eurostat zijn ingedeeld naar onderwerp en serie. Deze indeling is achter in het boek
opgenomen. Voor nadere informatie over de publikaties kunt u zich wenden tot Eurostat.
Gelieve bestellingen op te geven bij de verkoopbureaus, waarvan de adressen op bladzijde 3 van de
omslag zijn vermeld.
As publicações do Eurostat est ao classificadas por tema e por série. Esta classificação esté indicada
no fim da obra. Para mais informações sobre as publicações é favor contactar Eurostat.
Encomendas: serviços de venda cujos endereços estão indicados na contracapa. BASISSTATISTIEKEN
VAN DE GEMEENSCHAP
Vergelijking met de belangrijkste
handelspartners van de Gemeenschap
30e uitgave Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publika-
tie.
Deze publikatie is tot stand gekomen in samenwerking met de
afdelingen van Eurostat, te weten:
B1 (Nationale rekeningen, B3 (Prijzen, koopkrachtpariteit,
aanpassingscoëfficiënten), B4 (Financiële en monetaire statistiek)
C2 (Uitwerking van statistieken van het internationale en intracommu­
nautaire handelsverkeer), C3 (Betalingsbalans en analyse van het
internationale, D1 (Energie), D2 (Industrie), D3 (IJzer­
en staalindustrie), D4 (Dienstverlening, vervoer), Ë1 (Werkgelegenheid
en werkloosheid), E2 (Levensomstandigheden en arbeidsvoorwaar­
den), E3 (Sociale syntheses), E4 (Regionale rekeningen en statistiek),
F1 (Landbouwrekeningen en landbouwstructuren), F2 (Landbouwpro-
dukten en visserij), F3 (Milieu), O & O (Onderzoek, ontwikkeling en
statistische methoden)
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeen­
schappen, 1993
ISBN 92-826-6222-5
® EGKS/EEG/EGA, Brussel — Luxemburg, 1993
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commer­
ciële doeleinden.
Printed in Germany \m
eurostat Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen
Eurostat, het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen, heeft tot taak om,
via het Europese statistische stelsel, de Commissie en alle Europese burgers de statistische
informatie te verschaffen die onontbeerlijk is voor een goed inzicht in de Europese samenle­
ving en voor het nemen van beslissingen.
Ten einde deze statistische Informatie voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te
maken, verspreidt Eurostat algemene publlkatles, gespecialiseerde statistische documenten
alsmede CD-ROM en elektronische produkten.
De onderhavige publikatie, Basisstatistieken van de Gemeenschap, waarvan dit de dertigste
uitgave is, stelt zich ten doel, een antwoord te geven op de vragen van elkeen die de
Gemeenschap beter wil leren kennen.
Yves Franchet
directeur generaal
Zie voor nadere informatie:
Informatiebureau van Eurostat
L-2920 Luxembourg
Tel: (352) 4301 34567
Fax:) 43 64 04 BERICHT AAN DE LEZER
In deze publikatie zijn de waardegegevens over het algemeen in Europese monetaire
eenheden (ecu) uitgedrukt.
De ecu is een „pakketrekeneenheid", die gebaseerd is op de wisselkoersen van de markt van
een bepaalde hoeveelheid van elk van de communautaire munteenheden.
Er zij op gewezen dat deze monetaire pariteiten geen weerspiegeling zijn van de verhoudingen
tussen de binnenlandse koopkracht van de verschillende valuta's. Een vergelijking van de
ecu-waarden tussen de landen kan dus geen maatstaf verschaffen van de reële niveauver­
schillen tussen de betrokken landen. Ten einde met dit feit rekening te houden wordt voor een
aantal gegevens, met name die welke betrekking hebben op het BBP per hoofd van de
bevolking, gebruik gemaakt van een eenheid, de koopkrachtstandaard (KKS), waardoor de
gevolgen van de verschillen in prijspeil worden geëlimineerd, zodat er vergelijkingen in reële
waarden kunnen worden gemaakt. De laatste prijsenquête die als basis heeft gediend voor de
berekening van de in deze publikatie gehanteerde KKS is in 1990 gehouden; de resultaten
ervan zijn tot 1960 teruggerekend. Dientengevolge — en ook vanwege de wijziging van het
referentiejaar voor de rekeneenheid (thans 1990 in plaats van 1975) — zijn de gegevens over
de KKS in deze publikatie niet meer vergelijkbaar met die van de voorafgaande publikaties.
Wat ten slotte de bronnen van de gegevens betreft zij opgemerkt dat, afgezien van de aan de
voet van de betrokken tabellen vermelde uitzonderingen, alle gegevens over de Lld-Staten van
de Gemeenschap uit de publikaties van Eurostat stammen; des betreffende de derde
landen zijn in het algemeen overgenomen uit publikaties van het Bureau voor de statistiek van
de Verenigde Naties of van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
(OESO), alsmede uit de nationale statistische jaarboeken. TEKENS EN AFKORTINGEN
nul —
0 gegeven minder dan de helft van de gebruikte eenheid
geen gegevens beschikbaar
schatting van het Eurostat '
χ vermenigvuldigd met
minder dan <
meer dan >
meer dan of gelijk aan ^-
percentage %
% AT veranderingspercentage
%„ promille
kooldioxide co2
min miljoen
mrd miljard
Mt miljoenen tonnen
km kilometer
ha hectare
km2 vlerkante kilometer
kilogram kg
NO, stlkstofoxyden
SOx zwaveloxyden
t metrieke ton
t =t ton = ton
BRT brutoregisterton
tkm tonkilometer
toe ton aardolle-eenheden
hl hectoliter
m3 kubieke meter
Ho/PCS calorische bovenwaarde
TJ terajoule = 109 kilojoule
FTE: full-time equivalent
kWh kilowattuur
KJ kilojoule
GWh glgawattuur = 106 kWh
MW megawatt = 103 kilowatt
0 gemiddelde
© wereld ECU Europese monetaire rekeneenheid
BFR Belgische frank
DKR Deense kroon
DM Duitse mark
DR Drachme
ESC Escudo
FF Franse frank
HFL Gulden
IRL Iers pond
LFR Luxemburgse frank
LIT Italiaanse lire
PTA Peseta
UKL Pond sterling
CAD Canadese dollar
FMK Finse mark
IKR IJslandse kroon
LT Turks pond
NKR Noorse kroon
ÖS Schilling
R Roebel
SFR Zwitserse frank
SKR Zweeedse kroon
USD US-dollar
YEN Japanse yen
ACP Landen in Afrika, het Caraïbische gebied en de Stille Oceaan — Overeenkomst
van Lomé
BBP Bruto binnenlands produkt
BLEU Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
BTR Bijzondere trekkingsrechten
cif Kosten, verzekering, vracht
EER Europese Economische Ruimte
EGe Gemeenschapen
EGKSe Gemeenschap voor Kolen en Staal
Essobs Europees Systeem van geïntegreerde statistieken van de sociale bescherming
EUR 12 Totaal van de Lid-Staten van de EG
Eurostat Bureau voor de statistiek der Europese Gemeenschappen
FAO Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties
fob vrachtvrij aan boord IATA International Air Transport Association
IEA Internationaal Energieagentschap
IMFl Monetair Fonds
KKS Koopkrachtstandaard
LGO Landen en gebieden overzee
NACE Algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen
NUTS Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (zie bladzijde 8)
O&O Onderzoek en Ontwikkeling
OESO Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
SITC Typeclassificatie voor de internationale handel
UNO Verenigde Naties GLOSSARIUM
Belgique/België (Β) = België Österreich (A) = Oostenrijk
Danmark (DK) = Denemarken Suomi/Finland (SF) = Finland
Deutschland (D) = Duitsland Island (IS) = IJsland
Norge (N) = Noorwegen Ελλάδα (GR) = Griekenland
España (E) = Spanje Sverige (S) = Zweden
France (F) = Frankrijk Schweiz/Suisse (CH) = Zwitserland
Ireland (IRL) = Ierland Türklye = Turkije
Italia (I) = Italië USA = Verenigde Staten
Luxembourg (L) = Luxemburg ex CCCP = voormalige Sovjet­Unie
Nederland (NL) = Nederland Canada = Canada
Portugal (Ρ) = Portuga] Nippon (Japan) = Japan
United Kingdom (UK) = Verenigd Koninkrijk
ΕΛΛΑΔΑ GRIEKENLAND
Βόρεια Ελλάδα Noord-Griekenland
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη Oost-Macedonië, Thracië
Κεντρική Μακεδονία Centraal-Macedonië
Δυτικήα West-Macedonië
Θεσσαλία Thessalië
Κεντρική Ελλάδα Centraal Griekenland
Ήπειρος Epirus
Ιόνια Νησιά Ionische Eilanden
Δυτική Ελλάδα West-Griekenland
Στερεά Ελλάδα Sterea
Πελοπόννησος Peloponnesus
Αττική Attica
Νησιά Eilanden
Βόρειο Αιγαίο Noordelijke Egeïsche Zee
Νότιοο Zuidelijkee Zee
Κρήτη Kreta
NUTS
De nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek is opgesteld in samenwerking
met het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen en met de andere
diensten van de Commissie, ten einde te kunnen beschikken over een uniek en
samenhangend schema van de territoriale indeling voor de opstelling van de regionale
statistieken van de Gemeenschap.