152 pages
Norwegian

Bulletin for Den Europæiske Union

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 0378-3715 EUROPA-KOMMISSIONEN Β U L L Ε Τ I FOR DEN EUROPÆISKE UNION 3 Φ 2000 Bulletinen for Den Europæiske Union giver ca. hver måned (10 numre årligt) en nærmere beskrivelse af Kommissionens og de øvrige fællesskabsinstitutioners virksomhed. Den udgives af Generalsekretariatet for Europa-Kommissionen på Unionens officielle sprog. For at lette opslag i Bulletinens udgaver på forskellige sprog og sikre overensstemmelsen mellem dem er teksterne nummereret efter følgende system: Det første ciffer angiver del, det andet kapitel, og det eller de følgende angiver de enkelte punkter i kapitlerne. Citater bør derfor anføres på følgende måde: Bull. 1/2-1995, punkt 1.1.1 eller 2.2.3. Supplementerne til Bulletinen, der ikke udkommer med regelmæssige mellemrum, udgives som hæfter og udgør hvert år en serie, som er nummereret anderledes end Bulletinen. De gengiver Kommissionens officielle tekster (meddelelser til Rådet, programmer, beretninger og rapporter samt forslag). Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Europa-Kommissionen Generalsekretariatet Redaktionens adresse: Rue de la Loi 200 — B-1049 Bruxelles — Tlf.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 8
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 3 Mo

ISSN 0378-3715
EUROPA-KOMMISSIONEN
Β U L L Ε Τ I
FOR DEN EUROPÆISKE UNION
3 Φ 2000 Bulletinen for Den Europæiske Union giver ca. hver måned (10 numre årligt) en nærmere beskrivelse af
Kommissionens og de øvrige fællesskabsinstitutioners virksomhed. Den udgives af Generalsekretariatet
for Europa-Kommissionen på Unionens officielle sprog.
For at lette opslag i Bulletinens udgaver på forskellige sprog og sikre overensstemmelsen mellem dem
er teksterne nummereret efter følgende system: Det første ciffer angiver del, det andet kapitel, og det eller
de følgende angiver de enkelte punkter i kapitlerne. Citater bør derfor anføres på følgende måde:
Bull. 1/2-1995, punkt 1.1.1 eller 2.2.3.
Supplementerne til Bulletinen, der ikke udkommer med regelmæssige mellemrum, udgives som hæfter
og udgør hvert år en serie, som er nummereret anderledes end Bulletinen. De gengiver Kommissionens
officielle tekster (meddelelser til Rådet, programmer, beretninger og rapporter samt forslag).
Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int)
Europa-Kommissionen
Generalsekretariatet
Redaktionens adresse: Rue de la Loi 200 — B-1049 Bruxelles — Tlf. 295 79 30
Manuskript udfærdiget i maj 2000
© De Europæiske Fællesskaber, 2000
Artikler i denne publikation må med kildeangivelse frit gengives i deres helhed eller i uddrag
Printed in Belgium EUROPA-KOMMISSIONEN
L L Ε Τ I
FOR DEN EUROPÆISKE UNION
3 · 2000 Oplysningstjeneste
Læsere, der ønsker supplerende oplysninger om et bestemt emne i dette nummer af EU-Bulle-
tinen — f.eks. dato for vedtagelse i Rådet, udtalelse fra Parlamentet eller Det Økonomiske og
Sociale Udvalg, offentliggørelse i EFT (De Europæiske Fællesskabers Tidende) osv. — fra
tiden efter den periode, det omhandler, er velkomne til at henvende sig til dokumentationstje-
nesten på Kommissionens Presse- og Informationskontor i København, tlf. 33 14 41 40.
Meddelelse til læseren
(—> punkt...) - henvisning inden for samme EU-Bulletin.
Forkortelser og akronymer
Publikationer, der henvises til /' denne Bulletin
Bull. Bulletin for Den Europæiske Union
Suppl. — Bull. Supplement til Bulletin for Den Europæiske Union
Den almindelige beretning Den almindelige beretning om Dene Unions virksomhed
Valutaer
ATS Østrigske schilling
BEF Belgiske francs
DEM , Tyske mark
DKK Danske kroner
ESP Spanske pesetas
FIM Finske mark
FRF Franske francs
Pund sterling GBP
GRD Græske drakmer
IEP Irske pund
ITL Italienske lire
LUF Luxembourgske francs
NLG Nederlandske gylden
PTE Portugisiske escudos
SEK Svenske kroner
USD Amerikanske dollars Indhold
Virksomhed i MARTS 2000 1.Del
Begivenheder
Det Europæiske Råd i Lissabon 7
Formandskabets konklusioner 7
17 Bilag til formandskabets konklusioner'
Regeringskonferencen 18
Menneskerettigheder 21
Økonomisk og social samhørighed 25
Den økonomiske og monetære politik 25
Det statistiske system 28
29 Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik
34 Lige muligheder for kvinder og mænd
35 Det indre marked
40 Konkurrence
53 Erhverv
53 Forskning og teknologi
53 Informationssamfundet, telekommunikation
55 Økonomisk og social samhørighed
56 Foranstaltninger til fordel for afsidesliggende regioner
57 Landbrug
58 Fiskeri
Unionsborgerskab og livskvalitet 61
Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 61
Uddannelse og kultur 65
66 Miljø
Energi 74
74 Transport
78 Sundhed og forbrugerbeskyttelse
Udvidelse 82
Unionens rolle i verden 85
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 85
Internationale organisationer og konferencer 89
Den fælles handelspolitik 90 Udviklingssamarbejde 92
Humanitær hjælp 95
Forbindelser med landene i det vestlige Balkan 96 r med Middelhavslandene og landene i Mellemøsten 99
De uafhængige stater i det tidligere Sovjetunionen, Mongoliet 100
101 USA, Japan og andre industrialiserede lande
Landene i Asien 102 e i Latinamerika 103
Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS)
og de oversøiske lande og territorier (OLT) 104
Finansiering af Fællesskabets aktiviteter, ressourceforvaltning 108
Budgetter 10
Beskyttelse afs økonomiske interesser og bekæmpelse af svig 109
Fællesskabsretten 110
Kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten 110
Retspraksis ved Domstolen og Retten i Første Instans 113
Institutionelle spørgsmål 121
10 Institutioner og organer 122
Europa-Parlamentet 122
Rådet 123
Kommissionen 129
131 Revisionsretten
131 Den Europæiske Investeringsbank
133 Det Økonomiske og Sociale Udvalg
2. Del Dokumenter
1 Euro 136
2 Supplerende referencer til EFT 137
3 Berigtigelser 139
4 Indeks 140 1. DEL
VIRKSOMHED
I MARTS 2000 Begivenheder
D Det ekstraordinære Europæiske Råd: Det Europæiske Råd holdt et ekstraordinært møde i
Lissabon den 23.­24. marts 2000. Det vedtog et nyt strategisk mål for Unionen for det kommende
tiår: at blive den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en øko­
nomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst ledsaget af en kvantitativ og kvalitativ forbed­
ring af beskæftigelsen og en større social samhørighed. For at nå dette mål kræves der en global
strategi, der tager sigte på at forberede overgangen til et samfund og en økonomi, der er videnba­
seret, at modernisere den europæiske sociale model og skabe betingelser for en sund økonomisk
udvikling. I denne sammenhæng vil Det Europæiske Råd spille en stærkere vejledende og koordi­
nerende rolle, og det vil fremover afholde et årligt møde om økonomiske og sociale spørgsmål. De
øvrige spørgsmål, der blev behandlet på topmødet i Lissabon, drejede sig om styrkelse af den fæl­
les europæiske sikkerheds­ og forsvarspolitik, det vestlige Balkan og forbindelserne med Rusland
(­> punkt Util 1.22).
D Den økonomiske og monetære politik: Kommissionens vedtagelse af en beretning om
iværksættelsen af overordnede retningslinjer for den økonomiske politik (—» punkt 1.3.4), Græ­
kenlands ansøgning om tiltrædelse til tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union
(­> punkt 1.3.8).
D Regionerne i den yderste periferi: Kommissionens vedtagelse af en rapport om foranstalt­
ninger til gennemførelse af EF­traktatens artikel 299, stk. 2 (­» punkt 1.3.104).
D Miljø: Kommissionens vedtagelse af en grønbog om handel med emission af drivhusgasser,
der bidrager til drivhuseffekten i EU f—» punkt 1.4.40), og af en meddelelse om EU's politikker
om foranstaltninger til reduktion af drivhusgasemissioner (—* punkt 1.4.39).
D Transport: Kommissionens vedtagelse af en meddelelse »Sikkerhed til søs og olietransport«
(­^ punkt 1.4.51 ).
D Folkesundhed og forbrugerbeskyttelse: Kommissionens vedtagelse af et forslag til direktiv
om produktsikkerhed i almindelighed (—> punkt 1.4.70).
D Personelminer: Kommissionens vedtagelse af en meddelelse og et forslag til Rådets og
Europa­Parlamentets forordning om aktion mod personelminer (—» punkt 1.6.35).
D Udvidelsen: Rådets vedtagelse af en forordning om gennemførelse af foranstaltninger som
led i en tiltrædelsesstrategi for Cypern og Malta (—* punkt 1.5.6).
D Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed: Kommissionens vedtagelse af en
meddelelse om en resultattavle vedrørende fremskridt hen imod oprettelse af et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed i EU (—> punkt 1.4.1) og Rådets vedtagelse af en handlingsplan
om strategien for bekæmpelse af organiseret kriminalitet i begyndelsen af det nye årtusind
(^> punkt 1.4.9).
Π Reformen af Kommissionen: Kommissionens vedtagelse af en hvidbog (—» punkt 1.10.12).
EU­Bull. 3­2000 I — Det Europæiske Råd i Lissabon
Lissabon, den 23. og 24. marts Formandskabets konklusioner
I.l. Under forsæde af António Guterres, funge­ 1.2. Det Europæiske Råd holdt et ekstraordinært møde
rende formand for Rådet og Portugals statsmini­ den 23.-24. marts 2000 i Lissabon for at vedtage et nyt
ster, afholdt Det Europæiske Råd et ekstraordinært strategisk mål for EU med henblik på at styrke beskæf­
tigelsen, de økonomiske reformer og den sociale sam­møde i Lissabon med deltagelse af Romano Prodi,
hørighed som led i en videnbaseret økonomi. Mødet formand for Kommissionen. Som der er tradition
blev indledt med en udveksling af synspunkter med for­for, afholdtes der før mødet et møde med Nicole
manden for Europa-Parlamentet, Nicole Fontaine, om
Fontaine, formand for Europa-Parlamentet.
de vigtigste emner for drøftelserne.
Mødets hovedemne var fastlæggelse af et nyt stra­
tegisk mål for EU for det næste tiår med henblik
I. Beskæftigelse, økonomiske reformer
på at styrke beskæftigelsen, den økonomiske re­
og social samhørighed form og den sociale samhørighed inden for ram­
merne af en videnbaseret økonomi. Den foreslå­
ede strategi sigter hovedsagelig mod tre mål:
forberede overgangen til en økonomi og et sam­ Et strategisk mål for det næste tiår
fund, der er videnbaserede, ved at føre en bedre
politik for informationssamfundet og for forsk­
ning og udvikling samt ved at optrappe struktur- Den nye udfordring
reformprocessen med henblik på konkurrence­
evne og innovation og ved at fuldføre det indre 1.3. 1. EU står over for en helt ny situation som følge af
marked; modernisere den europæiske sociale mo­ globaliseringen og de udfordringer, som en ny videnba­
seret økonomi frembyder. Disse ændringer berører alle del, investere i mennesker og bekæmpe social ud­
aspekter af folks liv og kræver en radikal forandring af stødelse; fastholde udsigten til en sund økonomi
den europæiske økonomi. EU må udforme disse æn­og de positive vækstperspektiver ved at anvende
dringer på en måde, der er i overensstemmelse med en passende makroøkonomisk policy mix.
værdierne og samfundsopfattelserne i EU, og som
ydermere tager højde for den kommende udvidelse.
Det er Det Europæiske Råds opfattelse, at hvis 2. Ændringerne foregår hurtigt og i et stadig stigende
disse foranstaltninger gennemføres på et holdbart tempo, hvilket betyder, at EU må handle nu for at drage
fuld nytte af de foreliggende muligheder. EU må derfor makroøkonomisk grundlag, skulle en gennem­
opstille et klart strategisk mål og vedtage et ambitiøst snitlig økonomisk vækstrate på ca. 3 % være et
program for opbygning af videninfrastrukturer, for realistisk perspektiv for de kommende år. Denne
styrkelse af innovation og økonomiske reformer og for strategi kan gennemføres ved, at man forbedrer de
modernisering af de sociale velfærdssystemer og ud­nuværende processer og indfører en ny åben ko­
dannelsessystemerne.
ordinationsmetode på alle niveauer suppleret med
en stærkere koordinerende rolle for Det Europæi­
ske Råd, herunder et årligt møde om økonomiske
EU's stærke og svage punkter og sociale spørgsmål. De øvrige emner, der blev
drøftet på mødet i Lissabon, drejede sig om styr­
1.4. 3. EU oplever de bedste makroøkonomiske udsigter
kelse af den fælles europæiske sikkerheds- og for­
i en hel generation. Som resultat af en stabilitetsorien-
svarspolitik, Vestbalkan, hvor fred, velstand og
teret monetær politik, der er underbygget af sund fi­
stabilitet er en strategisk prioritet for EU, og Rus­
nanspolitik i sammenhæng med løntilbageholdenhed,
land og spørgsmålet om Tjetjenien set i lyset af
er inflationen og renten lav, den offentlige sektors un­
det forestående præsidentvalg i Rusland. derskud er mindsket bemærkelsesværdigt, og EU's be-
EU-Bull. 3-2000 Formandskabets konklusioner
talingsbalance er sund. Euroens indførelse er forløbet makroøkonomisk grundlag, skulle en gennemsnitlig
godt og giver de forventede fordele for den europæiske økonomisk vækstrate på ca. 3 % være et realistisk per­
økonomi. Det indre marked er i det store og hele gen­ spektiv for de kommende år.
nemført og giver konkrete fordele for såvel forbrugerne 7. Denne strategi kan gennemføres ved, at man forbed­
som erhvervslivet. Den kommende udvidelse vil skabe rer de nuværende processer, indfører en ny aben koor­
nye muligheder for vækst og beskæftigelse. EU har en dinationsmetode på alle niveauer, suppleret med en
generelt veluddannet arbejdsstyrke og sociale beskyt­ stærkere vejledende og koordinerende rolle for Det
telsessystemer, der — ud over at have en værdi i sig Europæiske Råd for at sikre en mere konsekvent strate­
selv — giver den stabile ramme, der er nødvendig for gisk styring og effektiv overvågning af fremskridtene.
at håndtere de strukturændringer, som udviklingen hen Ved et møde i Det Europæiske Råd hvert forår skal de
imod et videnbaseret samfund indebærer. Væksten og relevante mandater fastlægges, og det skal sikres, at de
jobskabelsen er gået i gang igen. bliver fulgt op.
4. Disse stærke punkter må imidlertid ikke bortlede vor
opmærksomhed fra en række svagheder. Over 15 milli­
oner europæere er stadig arbejdsløse. Beskæftigelses­
Forberedelse af overgangen
frekvensen er for lav og karakteriseres ved, at kvinder
til en konkurrencedygtig, og ældre arbejdstagere ikke deltager tilstrækkeligt i ar­
dynamisk og videnbaseret økonomi bejdsmarkedet. Strukturel langtidsarbejdsløshed og be­
tydelige regionale beskæftigelsesmæssige skævheder
præger fortsat visse dele af EU. Servicesektoren er un­
derudviklet, navnlig hvad angår telekommunikation og Et informationssamfund for alle
Internettet. Der er en voksende kvalifikationskløft, især
inden for informationsteknologi, hvor et stigende antal
Referencer:
stillinger forbliver ubesatte. Med den nuværende for­
Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Hel­
bedrede økonomiske situation er tiden inde til at fore­
singfors — Bull. 12-1999, punkt 1.3
tage bådee og sociale reformer som led i en
Kommissionens meddelelse om initiativet
positiv strategi, der forbinder konkurrenceevne og so­
»e-Europe: et informationssamfund for alle« — til
cial samhørighed.
Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissa­
bon den 23. og 24. marts 2000 — KOM(1999) 687
og Bull. 12-1999, punkt 1.2.139
Vejen frem Kommissionens meddelelse med titlen »Strategier
for job i informationssamfundet« — KOM(2000) 48
1.5. 5. EU har i dag sat sig et nyt strategisk mål for det og Bull. 1/2-2000, punkt 1.3.23
næste tiår: at blive den mest konkurrencedygtige og dy­ Kommissionens statusrapport til Det Europæiske
namiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, Råd om initiativet »e-Europe: et informationssam­
der kan skabe en holdbar økonomisk væfcsr med flere og fund for alle« — punkt 1.3.90 i denne Bulletin
bedre job og større social samhørighed. For at nå dette Revurdering af lovrammerne for elektronisk
mål kræves der en overordnet strategi, der sigter imod kommunikation — Bull. 11-1999, punkt
at: 1.3.97-1.3.103
D forberede overgangen til en økonomi og et samfund, Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direk­
der er videnbaserede, ved at føre en bedre politik for in­ tiv om visse retlige aspekter af informationssam-
formationssamfundet og for forskning og udvikling fundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det in­
samt ved at optrappe strukturreformprocessen med dre marked — Bull. 1/2-2000, punkt 1.3.52
henblik på konkurrenceevne og innovation og ved at
fuldføre det indre marked
1.6. 8. Et skifte til en digital, videnbaseret økonomi, der
D modernisere den europæiske sociale model, inve­
drives frem af nye varer og tjenesteydelser, vil være en
stere i mennesker og bekæmpe social udstødelse effektiv drivkraft for vækst, konkurrenceevne og job.
D fastholde udsigten til en sund økonomi og de posi­ Det vil endvidere gøre det muligt at forbedre borgernes
tive vækstperspektiver ved at anvende et passende ma­ livskvalitet og miljøet. For at udnytte denne mulighed
kroøkonomisk policy mix. bedst muligt opfordres Rådet og Kommissionen til at
udarbejde en omfattende e-Europe-handlingsplan, der 6. Denne strategi skal sætte EU i stand til på ny at skabe
betingelserne for fuld beskæftigelse og styrke den regi­ skal forelægges Det Europæiske Råd i juni i år, idet der
onale samhørighed i Den Europæiske Union. Det Euro­ anvendes en åben koordinationsmetode baseret på ben­
chmarking af nationale initiativer kombineret med pæiske Råd må sætte et mål for fuld beskæftigelse i
Kommissionens nylige e-Europe-initiativ samt dens Europa i et nyt samfund under udvikling, der er mere
meddelelse »Strategier for job i informationssamfun­tilpasset kvinders og mænds personlige valg. Hvis ne­
det«. dennævnte foranstaltninger gennemføres på et holdbart
EU-Bull. 3-2000