172 pages
Nederlandse

Bulletin van de Europese Unie

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 0378-374X EUROPESE COMMISSIE LLETI VAN DE EUROPESE UNIE 4 Φ 2001 In het Bulletin van de Europese Unie wordt maandelijks (10 nummers per jaar) verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de Commissie en van de andere communautaire instellingen. Het wordt uitgegeven door het secretariaat-generaal van de Europese Commissie in de officiële talen. Teneinde de raadpleging van het Bulletin in de verschillende talen te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat al deze uitgaven overeenstemmen, worden de redactionele teksten als volgt genummerd: het eerste cijfer heeft betrekking op het deel, het tweede op het hoofdstuk en het (de) volgende cijfer(s) op de verschillende punten van elk hoofdstuk. Verwijzingen dienen er dus als volgt uitte zien: Buil. 1/2-1994, punt 1.1.1 ot 2.2.3, bijvoorbeeld. Het Bulletin staat eveneens op de Europaserver: http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/nl/welcome.htm Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int). Europese Commissie Secretariaat-generaal Adres van de redactie: Wetstraat 200, B-1049 Brussel —Tel. (32-2) 295 79 30 Manuscript beëindigd in juni 2001. © Europese Gemeenschappen, 2001 Overneming met bronvermelding toegestaan.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 37
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 4 Mo

ISSN 0378-374X
EUROPESE COMMISSIE
LLETI
VAN DE EUROPESE UNIE
4 Φ 2001 In het Bulletin van de Europese Unie wordt maandelijks (10 nummers per jaar) verslag uitgebracht over
de werkzaamheden van de Commissie en van de andere communautaire instellingen. Het wordt
uitgegeven door het secretariaat-generaal van de Europese Commissie in de officiële talen.
Teneinde de raadpleging van het Bulletin in de verschillende talen te vergemakkelijken en ervoor te
zorgen dat al deze uitgaven overeenstemmen, worden de redactionele teksten als volgt genummerd: het
eerste cijfer heeft betrekking op het deel, het tweede op het hoofdstuk en het (de) volgende cijfer(s) op
de verschillende punten van elk hoofdstuk. Verwijzingen dienen er dus als volgt uitte zien: Buil. 1/2-1994,
punt 1.1.1 ot 2.2.3, bijvoorbeeld.
Het Bulletin staat eveneens op de Europaserver:
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/nl/welcome.htm
Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op Internet via de Europaserver (http://europa.eu.int).
Europese Commissie
Secretariaat-generaal
Adres van de redactie: Wetstraat 200, B-1049 Brussel —Tel. (32-2) 295 79 30
Manuscript beëindigd in juni 2001.
© Europese Gemeenschappen, 2001
Overneming met bronvermelding toegestaan.
Printed in Belgium EUROPESE COMMISSIE
BULLETI
VAN DE EUROPESE UNIE
4 · 2001 Informatiedienst Bulletin
Lezers die bijzonderheden wensen te vernemen over de ontwikkelingen na de publicatie van
dit Bulletin (datum van goedkeuring door de Raad, advies van het Parlement of van het Eco­
nomisch en Sociaal Comité, Publicatieblad, enzovoort, met betrekking tot een bepaalde
rubriek) kunnen zich wenden tot de documentatiediensten van de volgende voorlichtings­
bureaus van de Europese Commissie:
— Den Haag: tel. 346 93 26
— Brussel: tel. 295 38 44
Mededeling voor de lezer
(—ï punt...): verwijzing naar een ander punt in hetzelfde Bulletin.
Afkortingen
Geciteerde publicaties
Buil. Bulletin van de Europese Unie
Supplement — Bull. Supplement bij het Bulletin van de Europese Unie
Algemeen Verslag Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Unie
Munten
ATS Oostenrijkse schilling
BEF Belgische frank
DEM Duitse mark
DKK Deense kroon
ESF Spaanse peseta
FIM Finse mark
FRF Franse franc
GBP Pond sterling
GRD Griekse drachme
IEP Iers pond
ITL Italiaanse lire
LUF Luxemburgse frank
NLG Nederlandse gulden
PTE Portugese escudo
SEK Zweedse kroon
USD VS-dollar Inhoud
Activiteiten in april 2001 1 e deel
6 Belangrijke gebeurtenissen
7 Institutionele aangelegenheden en toekomst van de Unie
Mensenrechten
De economische en sociale ruimte van de Gemeenschap 11
Economisch en monetair beleid 11
Statistisch systeem 12
Werkgelegenheid en sociaal beleid 14
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen 15
Interne markt 15
Mededinging 23
Ondernemingenbeleid 27
Onderzoek en technologie 28
Informatiemaatschappij 29
30 Economische en sociale samenhang
32 Acties ten behoeve van ultraperifere gebieden
32 Trans-Europese netwerken
34 Landbouw
36 Visserij
Burgerschap en levenskwaliteit 40
Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 40
Onderwijs en cultuur 42
Milieu 42
Energie 45
46 Vervoer
51 Gezondheid en consumentenbescherming
Uitbreiding 58
Rol van de Unie in de wereld 61
61 Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
69 Internationale organisaties en conferenties
69 k handelsbeleid
Ontwikkelingssamenwerking 73
Humanitaire hulp 74
Betrekkingen met de landen van de westelijke Balkan 74 Betrekkingen met de landen van het zuidelijke Middellandse-Zeegebied
en van het Midden-Oosten 78
Onafhankelijke staten van de voormalige Sovjet-Unie, Mongolië 7
Verenigde Staten, Japan en andere geïndustrialiseerde landen9
Landen van Azië 80 n van Latijns-Amerika1
Landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS)
en de landen en gebieden overzee (LGO)2
Financiering van de werkzaamheden van de Gemeenschappen,
beheer van de middelen 84
Begrotingen
Financiële activiteiten7
Gemeenschapsrecht8
Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht 8
Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg 90
9Instellingen en organen
Parlement 9
99 Raad
Commissie 103
Rekenkamer 103
103 Europese Investeringsbank
105 Economisch en Sociaal Comité
106 Comité van de Regio's
106 Raadgevend Comité EGKS
2e deel Documentatie
110 Euro
Verslag over de voorbereidingen voor de invoering
van de eurobankbiljetten en -muntstukken 111
Mededeling van de Commissie 111
Verslag over de voorbereidingen voor de invoering
van den en -muntstukken 116
163 Aanvullende verwijzingen naar het Publicatieblad
164 Errata
165 Index 1E DEEL
ACTIVITEITEN
IN APRIL 2001 Belangrijke gebeurtenissen
D Economisch en monetair beleid: goedkeuring door de Commissie van een mededeling over
de voorbereidingen voor de invoering van de eurobankbiljetten en -muntstukken (^punten 1.3.3
en 2.2.1) en van een aanbeveling betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid
in 2001 (-> punt 1.3.2).
D Auteursrecht: goedkeuring door de Raad, na de goedkeuring door Europees Parlement, van
het voorstel voor een richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteurs­
recht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (-> punt 1.3.34).
D Interne markt: goedkeuring door de Commissie van een mededeling over de opheffing van
fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen (—> punt 1.3.27).
D Onderzoek en technologie: goedkeuring door de Commissie van een mededeling, getiteld
„Uitvoering van de taak van het GCO in de Europese onderzoeksruimte" (—» punt 1.3.57).
ü Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid: goedkeuring door de Commissie van
een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang
van asielzoekers in de lidstaten f—> punt 1.4.1).
D Turkije: goedkeuring door de Commissie van een voorstel voor een verordening van de Raad
betreffende financiële pretoetredingssteun voor Turkije f—» punt 1.5.6).
D Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid: goedkeuring door de Commissie van
een mededeling inzake conflictpreventie (—> punt 1.6.2).
D Balkan: ondertekening van de eerste stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Euro­
pese Gemeenschappen en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (—> punt 1.6.47).
D Begroting: goedkeuring door het Europees Parlement van het besluit over het verlenen van
kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotings­
jaar 1999 (-> punt 1.7.3).
Bull. EU 4-2001 1. Institutionele aangelegenheden
en toekomst van de Unie
voor een vereenvoudiging van het Verdrag en de Toekomst van de Unie
integratie in het Verdrag van het Handvest van de
1.1.1. Resolutie van het Comité van de Regio's grondrechten. Het acht het tevens hoogst noodza­
over het resultaat van de intergouvernementele kelijk dat deze discussie ook fundamentele her­
conferentie 2000 en de discussie over de toekomst vormingen binnen de Raad, de herziening van de
van de Europese Unie. procedure voor Verdragswijziging en vooral de
politieke rol van het Comité zelf en zijn omvor­
Referentie: Verdrag van Nice Buil. 12-2000, ming tot instelling omvat, naast de Raad en het
punt 1.1.3 Parlement. Het acht de oprichting van een tweede
kamer van het Europees Parlement die uit verte­
Goedkeuring door het Comité van de Regio 's op
genwoordigers van nationale parlementen be­
4 april. Het Comité stelt met voldoening vast dat
staat, niet zinvol en dus onnodig. Ten slotte kon­
het Verdrag van Nice de weg vrijmaakt voor uit­
digt het de voor half oktober geplande algemene
breiding van de Unie, dat het tegemoetkomt aan
vergadering van de regionale en lokale overheden
het verzoek van het Comité van de Regio's dat
van de Unie aan.
zijn leden in een regionaal of lokaal lichaam ge­
kozen moeten zijn of politieke verantwoording
1.1.2. Mededeling van de Commissie aan het Eu­
schuldig zijn, en dat zijn leden (vastgesteld op
ropees Parlement, de Raad, het Economisch en
350) en plaatsvervangers in de toekomst door de
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's be­
Raad met gekwalificeerde meerderheid zullen
treffende „bepaalde modaliteiten van het debat
worden benoemd. Het betreurt echter dat voor
over de toekomst van de Europese Unie ".
zijn ledental en de verdeling daarvan over de lid­
staten dezelfde voorwaarden worden gehanteerd Referenties:
als voor het Economisch en Sociaal Comité. Het Intergouvernementele conferentie — Buil.
Comité herhaalt zijn verlangen om de status van 12-2000, hoofdstuk 1.1
volwaardige EU-instelling te krijgen en meent dat Initiatief „Dialoog over Europa" — Buil.
hem bevoegdheden moeten worden toegekend 1/2-2000, punt 1.1.6
die verder gaan dan de eigenlijke adviesfunctie. Debat over de toekomst van Europa — Buil.
Aldus zou het als instelling zeggenschap in de Eu­ 3-2001, punt 1.1.3
ropese besluitvorming krijgen, waarin alle be­
stuurslagen van de lidstaten hun plaats hebben. Goedkeuring door de Commissie op 25 april. In
Het Comité is ingenomen met de „Verklaring be­ deze mededeling, die aansluit bij de verklaring
treffende de toekomst van de Unie" en de open­ betreffende de toekomst van de Unie die de
bare discussie die daarmee van start is gegaan. staatshoofden en regeringsleiders in december
Het verwacht dat het bij deze brede discussie 2000 in Nice hebben aangenomen, en die een ver­
wordt betrokken, schaart zich achter de suggestie volg is op de lancering op 7 maart jongstleden,
van een conventie voor de voorbereiding van de stelt de Commissie enkele overwegingen van pre­
nieuwe hervorming en dringt erop aan formeel bij liminaire aard voor betreffende de vormen die dit
de desbetreffende werkzaamheden betrokken te debat met alle belanghebbenden zou kunnen aan­
worden. Het Comité deelt de opvatting dat een be­ nemen en geeft ook aan welke bijdrage de Com­
tere bevoegdheidsverdeling tussen Unie en lidsta­ missie zelf zou kunnen leveren. Met name wordt
ten, rekening houdend met het subsidiariteitsbe­ voorgesteld om voor het debat gebruik te maken
ginsel, in deze discussie speciale aandacht van de ervaring die is opgedaan met de operatie
verdient, en bevestigt nogmaals zijn voorkeur Dialoog over Europa, waarmee de Commissie in
Bull. EU 4-2001 Institutionele aangelegenheden en toekomst van de Unie
februari 2000 is begonnen met het doel directe bewustzijn en benadrukt het dat de burgers con­
contacten tussen de verantwoordelijken op Euro­ crete mogelijkheden tot interactie moeten hebben
pees niveau en de burgers aan te moedigen. De en dat „betrokkenheid op de burger" een wezen­
Commissie stelt voor dat deze bezinning over de lijk kenmerk van het beleid van de Unie moet
praktische aanpak van het debat door de lidstaten worden. Na een analyse van de vier sleutelbegrip­
en de Europese instellingen op gang wordt ge­ pen — legitimatie, participatie, raadpleging en
bracht, in de context van de vergadering van de subsidiariteit — ziet het Comité zichzelf als de in­
Europese Raad op 15 en 16 juni eerstkomende in stelling waarin al deze begrippen zijn vertegen­
Goteborg. Zij vindt dat de lidstaten en de Euro­ woordigd en stelt het voor bij de uitvoering van de
pese instellingen zich moeten afvragen welke nieuwe Europese governance een centrale rol op
voorwaarden moeten zijn vervuld voor het wel­ zich te nemen. Het advies wordt afgesloten met
slagen van het debat: Hoe kan worden bevorderd een reeks concrete voorstellen die bij wijze van
dat de burgers en alle belanghebbende partijen voorbeeld worden gepresenteerd.
hun bijdrage leveren? Hoe kan ervoor worden ge­
zorgd dat de nationale, regionale of sectorgewijze
discussies grenzen overstijgen en elkaar verrij­
Follow-up van de Europese Raad
ken? Hoe kan er voor voldoende afstemming tus­
van Stockholm sen de nationale of sectorgewijze discussies wor­
den gezorgd? Hoe kan een echt Europees debat
worden opgebouwd en hoe kan aan dat debat een 1.1.4. Resolutie van het Europees Parlement over
het resultaat op het gebied van buitenlandse za­passende rol worden toebedeeld in de voorberei­
ken van de Europese Raad van 23 en 24 maart ding van de komende institutionele hervormin­
gen? Voorts is de Commissie van plan het debat 2001 in Stockholm (-> punt 1.6.1).
te stimuleren door samen te werken met over­
heidsinstanties en niet-gouvernementele organi­ 1.1.5. Resolutie van het Europees Parlement over
saties. De bedoeling is er zo toe bij te dragen dat de zitting van de Europese Raad te Stockholm op
burgers uit verschillende lidstaten, politici, verte­ 23 en 24 maart 2001 betreffende de financiële
genwoordigers van het maatschappelijk midden­ markt (-» punt 1.3.25).
veld en academici in het kader van dit debat el­
kaar ontmoeten en van gedachten wisselen.
Transparantie
Gedetailleerde informatie over het debat over de
1.1.6. Besluit 2001/320/EG van de Raad betref­toekomst van Europa is beschikbaar via Internet
fende de terbeschikkingstelling aan het publiek (http://europa.cu.int/futurum).
van bepaalde categorieën Raadsdocumenten.
COM(2001) 178
Referenties:
Besluit 93/731/EG van de Raad betreffende toe­
gang van het publiek tot documenten van de Raad — Governance
PB L340 van 31.12.1993. laatstelijk gewijzigd bij
Besluit 2000/527/EG — PB L 212 van 23.8.2000
1.1.3. Initiatiefadvies van het Economisch en So­
Voorstel voor een verordening van het Europees
ciaal Comité over „De georganiseerde civiele sa­
Parlement en de Raad inzake de toegang van het
menleving en Europese governance — Bijdrage
publiek tot documenten van het Europees Parle­
van het Economisch en Sociaal Comité tot het op­ ment, de Raad en de Commissie — PB C 177 E van
stellen van het witboek over Europese gover­ 27.6.2000, COM(2000) 30 en Buil. 1/2-2000, punt
nance ". 1.9.2
Goedkeuring door de Raad: Buil. 3-2001, punt Goedkeuring door het Economisch en Sociaal
1.1.5 Comité op 25 april. In deze bijdrage tot het op­
stellen van het voor juli 2001 geplande witboek
Formele goedkeuring door de Raad op 9 april. over Europese governance van de Commissie,
spreekt het Comité over een gebrek aan Europees PB L 111 van 20.4.2001
Bull. EU 4-2001