600 pages
Danish

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2001

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1608-7259 EUROPA-KOMMISSIONEN DEN ALMINDELIGE BERETNING OM DEN EUROPÆISKE UNIONS VIRKSOMHED ^¡UUJ Europa-Kommissionen Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2001 Bruxelles · Luxembourg, 2002 Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed — 2001 (SEK(2001) 1000 endelig udg.) blev vedtaget af Europa-Kommissionen den 25. januar 2002. Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002 ISBN 92-894-1950-4 © De Europæiske Fællesskaber, 2002 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål Printed in Belgium Formanden for og medlemmerne af Europa­Kommissionen til formanden for Europa­Parlamentet Hr. formand Vi har hermed den ære at forelægge Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed i 2001, som Kommissionen skal offentliggøre i henhold til arti­kel 212 i EF­traktaten, artikel 17 i EKSF­traktaten og artikel 125 i Euratom­traktaten. I henhold til den »Erklæring vedrørende fastsættelse af Fællesskabets landbrugspriser«, der indgår blandt dokumenterne vedrørende tiltrædelsen af 22. januar 1972, vil Kom­missionen snarest tilstille Parlamentet rapporten for 2001 om landbrugets stilling i Den Europæiske Union. I overensstemmelse med en forpligtelse, som blev indgået over for Parlamentet den 7.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 14
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 11 Mo

ISSN 1608-7259
EUROPA-KOMMISSIONEN
DEN ALMINDELIGE BERETNING
OM DEN EUROPÆISKE
UNIONS VIRKSOMHED
^¡UUJ Europa-Kommissionen
Den almindelige beretning
om Den Europæiske Unions
virksomhed
2001
Bruxelles · Luxembourg, 2002 Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed — 2001
(SEK(2001) 1000 endelig udg.) blev vedtaget af Europa-Kommissionen den
25. januar 2002.
Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren
(http://europa.eu.int)
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002
ISBN 92-894-1950-4
© De Europæiske Fællesskaber, 2002
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål
Printed in Belgium Formanden for og medlemmerne af Europa­Kommissionen til formanden for Europa­
Parlamentet
Hr. formand
Vi har hermed den ære at forelægge Den almindelige beretning om Den Europæiske
Unions virksomhed i 2001, som Kommissionen skal offentliggøre i henhold til arti­
kel 212 i EF­traktaten, artikel 17 i EKSF­traktaten og artikel 125 i Euratom­traktaten.
I henhold til den »Erklæring vedrørende fastsættelse af Fællesskabets landbrugspriser«,
der indgår blandt dokumenterne vedrørende tiltrædelsen af 22. januar 1972, vil Kom­
missionen snarest tilstille Parlamentet rapporten for 2001 om landbrugets stilling i
Den Europæiske Union.
I overensstemmelse med en forpligtelse, som blev indgået over for Parlamentet den
7. juni 1971, udarbejder Kommissionen endvidere den XXXI Beretning om Konkur­
reneepolitikken.
Med venlig hilsen
Bruxelles, den 12. februar 2002
Romano PRODI CìUnier VERHEUGEN
efo*i¿ K^/Ü£^p^, Formand
Neil KlNNIX κ
Christopher PATTEN
Næstformand /if
Loyola dc PALACIO
Pascal LAMY dcl VALLE­LERSUNDI 'i.. À-
Næstformand
David BYRNE
Mario MONTI
Franz FISCHLER Michel BARNIER
Iirkki LIIKANEN (J^_ UJ^ l Viviane REDING
I a­denk Hoi KFÍTEIN
Michaele SCHREYER 4>:/Λκ*τ
Philippe BusQUiN Margot WALLSTRÖM
António VITORINO
Pedro SOLBES MIRA
Anna DlAMANTOPOULOU Poul NIELSON M-MEDDELELSE
Hvor der er tale om den fælles beslutningsprocedure, henvises der i teksten til »(tab. I)«.
I forbindelse med høringsproceduren henvises der til »(tab. II)«. Internationale aftaler
har henvisning til »(tab. III)«. De pågældende retsakter og aftaler er således ikke forsy­
net med en fodnote, men er derimod angivet i tre tabeller i bilaget til den almindelige
beretning. Tabellerne indeholder henvisninger til de forskellige etaper i procedureforlobet
(De Europæiske Fællesskabers Tidende, KOM-dokumenter og EU-Bulletin) og til nummeret
på det relevante afsnit I beretningens tekst.
I disse tabeller kan man ligeledes søge oplysning om de mellemliggende etaper I de
procedurer, der er indledt før den 1. januar 2001, og som ikke er afsluttet den 31. decem­
ber 2001, da de kun undtagelsesvis er angivet I selve beretningen.
ALM. BERETN. EU 2001 Indholdsfortegnelse
DEN EUROPÆISKE UNION I 2001 : GENEREL OVERSIGT 1
KAPITEL I — INSTITUTIONELLE SPØRGSMÅL OG UNIONENS FREMTID 7
Afsnit 1 — Nice-traktaten 7
Afsnit 2 — Debat om EU's fremtid 9
Afsnit 3 — Forbindelser med civilsamfundet 14
Afsnit 4 — Åbenhed 15
Afsnit 5 — Nye styreformer7
Afsnit 6 — Forenkling og forbedring af de lovgivningsmæssige rammer 19
Afsnit 7 — Nærhed og proportionalitet 20
Afsnit 8 — Den fælles beslutningsprocedure1
Afsnit 9 — Kommissionens gennemførelsesbeføjelser2
Afsnit 10 — Samarbejdet mellem institutionerne3
KAPITEL II — MENNESKERETTIGHEDER OG GRUNDLÆGGENDE FRIHEDSRETTIGHEDER 25
Afsnit 1 — Foranstaltninger inden for Den Europæiske Union 25
Afsnit 2 —r uden for Dene Union7
KAPITEL III — OKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED 31
Afsnit 1 — Det økonomiske og sociale område
Vigtigste aktiviteter og mål 3
Udviklingen i den okonomiske situation
Samordning al den politik3
Den Okonomiske og Monetære Union7
ALM. BERETN. EU 2001 VI INDHOLDSFORTEGNELSE
Internationale økonomiske, monetære og finansielle spørgsmål 41
Finansieringsaktiviteter 4
Afsnit 2 — Det statistiske system8
Vigtigste aktiviteter og mål
Udformning og nærmere retningslinjer
Publikationer 50
Afsnit 3 — Beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitikken 51
Vigtigste aktiviteter og mål
Opfølgning af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
Beskæftigelse2
Lokal handling for beskæftigelsen 54
Arbejdsformidlinger
Social beskyttelse og social sikring
Foranstaltninger til fremme af den sociale integration5
Bekæmpelse af forskelsbehandling7
Arbejdskraftens frie bevægelighed
Arbejdsret og forholdet mellem arbejdsmarkedets parter 5
Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen8
Den sociale dialog 59
Strukturelle interventioner 60
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 6
Det Arbejdsmiljøagentur1
Internationalt samarbejde
Afsnit 4 — Lige muligheder for kvinder og mænd2
Afsnit 5 — Det indre marked4
Vigtigste aktiviteter og mål
Generel politik 6
Fri bevægelighed for varer6
Fri for personer9
Fri udveksling af tjenesteydelser 70
Frie kapitalbevægelser4
Skatte- og afgiftsspørgsmål5
ALM. BERETN. EU 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE VII
Selskabsret 77
Intellektuel og industriel ejendomsret8
Databeskyttelse9
Offentlige kontrakter 80
Afsnit 6 — Konkurrencepolitikken1
Vigtigste aktiviteter og mål
Konkurrenceregler gældende for virksomheder
Statsstøtte 9
Internationalt samarbejde4
Afsnit 7 — Erhvervspolitik5
Vigtigste aktiviteter og mål
Konkurrenceevne
Forskning, innovation og forandring8
Fremme af virksomhedskultur9
Sektorspecifikke spørgsmål 103
Afsnit 8 — Forsknings- og teknologipolitik7
Vigtigste aktiviteter og mål
Fællesskabets FTU-politik
Gennemforelse af det femte rammeprogram 1998-2002 110
Teknisk kul- og stålforskning 118
Det Fælles Forskningscenter (FFC)
Afsnit 9 — Informationssamfundet 12
Vigtigste aktiviteter og mål
Informationssamfundet0
Elektronisk kommunikation2
Transeuropæiske telenet3
Informationssamfundsteknologier 12
Digitalt indhold
Databeskyttelse4
Internationalt samarbejde og regionale aspekter
Afsnit 10 — Økonomisk og social samhørighed6
Vigtigste aktiviteter og mål
ALM. BERETN. EU 2001 VIII INDHOLDSFORTEGNELSE
Generel udformning 126
Strukturforanstaltninger7
Nyskabende og andre foranstaltninger til fordel for regionerne 132
Samhørighedsfonden 133
Førtiltrædelsesinstrumenter4
Afsnit 11 — Foranstaltninger til fordel for regionerne i den yderste periferi 135
Afsnit 12 — Transeuropæiske net8
Generel strategi
Transport
Telematik og telekommunikation 140
Energi1
Miljø
Afsnit 13 — Landbrug og udvikling af landdistrikterne2
Vigtigste aktiviteter og mål
Retningslinjer for den fælles landbrugspolitik 14
Miljø og landbrug, skovbrug3
Udvikling af landdistrikterne4
Veterinær- og plantesundhedslovgivning6
Landbrugsprodukters kvalitet
Landbrugsphser og tilknyttede foranstaltninger
Forvaltning af den fælles landbrugspolitik 14
Finansiering af den fælles landbrugspolitik: EUGFL 150
Førtiltrædelsesinstrumenter 154
Internationalt samarbejde
Afsnit 14 — Fiskeri5
Vigtigste aktiviteter og mål
Retningslinjer for fiskeripolitikken
Bevarelse og forvaltning af ressourcerne7
Markedsordning 160
Fiskeri og miljø1
Strukturforanstaltninger og -interventioner
Statsstøtte
ALM. BERETN. EU 2001