Det Økonomiske og Sociale Udvalg
164 pages
Norwegian

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
164 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Direktoratet for Planlægning og Sekretariat for Plenum og Præsidium Rue Ravenstein 2, B-1000 BRUXELLES Tlf. (32-2) 546 90 11 Tlf. adr. ECOSEUR Telefax (32-2) 513 48 93 Telex 25 983 CESEUR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Årsberetning 1997 Bruxelles — 1998 På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikatio­ner, 1998 ISBN 92-830-0282-2 © De Europæiske Fællesskaber, 1998 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Printed in Italy Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel I - Det Økonomiske og Sociale Udvalgs rolle og indflydelse 7 1. ØSU's rådgivende funktion 7 2. Amsterdam-traktaten3. ØSU's samarbejde med Europa-Parlamentet4.se med Rådet 8 5. ØSU's samarbejde med Kommissionen 9 6. Samarbejdet med de økonomiske og sociale råd 10 Kapitel II - Udvalgets arbejde 13 1. Landbrug, skovbrug, udvikling af landdistrikter og fiskeri2. Transportog kommunikationspolitik 25 3. Social-, familie-, uddannelses- og kulturspørgsmål 34. Økonomiske, finansielle og monetære spørgsmål 47 5. Regionalpolitik og fysisk planlægning 50 6. Industripolitik 54 7. Eksterne forbindelser, handels- og udviklingspolitik8. Energipolitik, nukleare spørgsmål og forskning 69. Miljøbeskyttelse, sundhedsvæsen og forbrug 72 10.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 18
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
Direktoratet for Planlægning og Sekretariat for Plenum og
Præsidium
Rue Ravenstein 2, B-1000 BRUXELLES
Tlf. (32-2) 546 90 11 Tlf. adr. ECOSEUR
Telefax (32-2) 513 48 93 Telex 25 983 CESEUR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
Årsberetning
1997
Bruxelles — 1998 På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren
(http://europa.eu.int).
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikatio­
ner, 1998
ISBN 92-830-0282-2
© De Europæiske Fællesskaber, 1998
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Printed in Italy Indholdsfortegnelse
Forord 5
Kapitel I - Det Økonomiske og Sociale Udvalgs rolle og indflydelse 7
1. ØSU's rådgivende funktion 7
2. Amsterdam-traktaten
3. ØSU's samarbejde med Europa-Parlamentet
4.se med Rådet 8
5. ØSU's samarbejde med Kommissionen 9
6. Samarbejdet med de økonomiske og sociale råd 10
Kapitel II - Udvalgets arbejde 13
1. Landbrug, skovbrug, udvikling af landdistrikter og fiskeri
2. Transportog kommunikationspolitik 25
3. Social-, familie-, uddannelses- og kulturspørgsmål 3
4. Økonomiske, finansielle og monetære spørgsmål 47
5. Regionalpolitik og fysisk planlægning 50
6. Industripolitik 54
7. Eksterne forbindelser, handels- og udviklingspolitik
8. Energipolitik, nukleare spørgsmål og forskning 6
9. Miljøbeskyttelse, sundhedsvæsen og forbrug 72
10. Delegationer og forbindelser med tredjelande 87
11. Kommunikationspolitik 98
Kapitel III - Grupperne 10
1. Gruppe I: Arbejdsgiverne
2.e II: Arbejdstagerne
3. Gruppe III: Andre interesser 112
Kapitel IV- Generalsekretariatets interne anliggender 115
1. Personale
2. Budget 116
3. Mødevirksomhed
4. Generalsekretariatets struktur i 1997 11
5. Fællessekretariatet8
Bilag A - Fortegnelse over udtalelser og informationsrapporter udarbej­
det i 1997 121
Bilag B - Liste over ØSU's initiativudtalelser udarbejdet i 1997 147
Bilag C - Diagrammer 15Forord
Aret 1997 var præget af vedtagelsen af den institutionelle revision af
traktaten. Ved afslutningen af Amsterdam-topmødet var der taget hensyn til
ØSU's vigtigste krav. ØSU vil fremover ikke blot kunne høres af Europa-
Parlamentet, men vil desuden være i stand til at udtale sig, inden Kommis­
sionen fastlægger sin holdning til en lang række spørgsmål på det sociale
område.
Denne årsberetning indeholder en detaljeret analyse af de resultater, som
ØSU opnåede i Amsterdam. I lyset af, at det var ØSU, under François
Staedelins formandskab, som indledte de drøftelser, der førte til udkastet til
fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkeds­
mæssige og sociale rettigheder, kan man ikke lade være med at under­
strege og glæde sig over, at denne pagt nu er indføjet i traktaten.
Fællesskabspagten anerkendes i dag af samtlige medlemsstater. Et af
ØSU's ønsker er dermed opfyldt.
ØSU's centrale rolle i samarbejdet mellem erhvervs- og interesseorganisa­
tionerne i Europa er i øvrigt blevet fremhævet flere gange, navnlig i en tale
af Portugals præsident, Jorge Sampaio, til præsidiet. Ved den lejlighed blev
det endvidere slået fast, at ovennævnte samarbejde har stor betydning for
det samlede civilsamfunds deltagelse i den europæiske beslutningsproces.
ØSU har ydet et vigtigt bidrag til gennemførelsen af lovgivningsprocessen,
og kvaliteten af dets udtalelser er blevet fremhævet af de øvrige institutio­
ner. Hvad enten det drejer sig om beskæfligelsen, den monetære union,
Agenda 2000 eller andre fællesskabsområder, har erhvervs- og interesse­
organisationernes repræsentanter givet deres mening til kende. Målet for
ØSU's aktiviteter har også været at informere borgerne. Blandt talrige
initiativer vil jeg gerne fremhæve filmen »Euroen — det går som en leg«,
som er indspillet af og for børn under protektion af ØSU, Emma Bonino,
medlem af Kommissionen, og Elizabeth Guigou, medlem af Europa-
Parlamentet og formand for Europartenaires.
I løbet af 1997 har ØSU kraftigt udvidet sine aktiviteter, hvad angår
forbindelserne med erhvervs- og interesseorganisationer i tredjelande og
tredjelandegrupper. I den forbindelse vil jeg specielt fremhæve den aktive
deltagelse af ØSU-medlemmer i den tredje paneuropæiske transportkonfe­
rence i Helsinki den 23.-25. juni. Ca. 1 000 personer, heriblandt Neil
Kinnock, medlem af Kommissionen, og Annemarie Jorritsma-Lebbink, for­
mand for Rådet (transport), og ca. 30 ministre fra europæiske lande i
Middelhavs- og Sortehavsbækkenet deltog i konferencen. Inden for rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet har ØSU deltaget
aktivt i det tredje Euro-Middelhavstopmøde mellem økonomiske og sociale
råd og lignende institutioner, som fandt sted i Casablanca den 27. og 28.
november 1997. Dette møde udgjorde en vigtig etape i styrkelsen af
dialogen og samarbejdet mellem samtlige økonomiske og sociale partnere
og repræsentanter for det etablerede civilsamfund i de 27 deltagerlande.
På samme måde har ØSU taget stilling til de fremtidige forbindelser mellem
Den Europæiske Union og AVS-landene ved at udtale sig til fordel for en
moderniseret og styrket konvention.
Hvad angår udviklingen af dialogen mellem de økonomiske og sociale
aktører i Centraleuropa og Den Europæiske Union, vil jeg gerne minde om
den historiske dato den 18. februar 1997, hvor det første blandede
rådgivende udvalg blev oprettet — med Ungarn som partner. Udvalget
består af seks medlemmer af ØSU og et tilsvarende antal repræsentanter
for Ungarns nationale samarbejdsråd og har til opgave at udtale sig om alle
økonomiske og sociale aspekter ved de bilaterale forbindelser. En række
andre ansøgerlande har ligeledes udtrykt interesse for en sådan samar­
bejdsform, og jeg håber, at der snart vil kunne blive oprettet andre
rådgivende udvalg.
Nu, hvor ØSU gør sig klar til at markere 40-års-dagen for sin oprettelse, er
jeg glad for som formand at kunne fremhæve den lange strækning, der er
tilbagelagt. Det kan ikke bestrides, at ØSU fremover har mulighederne for at
arbejde helt autonomt. Hvad angår alle de erhvervs- og interesseorganisa­
tioner, som det repræsenterer i sine udtalelser, vil ØSU være i stand til
effektivt at gøre deres indflydelse gældende i EU's beslutningsproces til
fordel for borgerne, som ØSU har gjort en stor indsats for at informere, og
for de forskellige kategorier, som er repræsenteret i ØSU.
Tom Jenkins
Formand KAPITEL I
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
rolle og indflydelse
1. ØSU'S RÅDGIVENDE FUNKTION
I den omhandlede periode afgav ØSU 155 udtalelser efter Kommissionens
eller Rådets anmodning og 24 udtalelser på eget initiativ, i alt 179 udtalel­
ser. Dertil kom 3 informationsrapporter.
Kapitel 11 indeholder mere detaljerede oplysninger om ØSU's bidrag til EU's
aktiviteter.
2. AMSTERDAM-TRAKTATEN
Amsterdam-traktaten giver Europa-Parlamentet mulighed for at høre ØSU,
også på områder, som ikke er omfattet af proceduren for fælles beslutnings­
tagning (artikel 189 B).
Med hensyn til den fælles organisationsstruktur, som Maastricht-traktatens
protokol nr. 16 indførte, og som sammenknyttede ØSU's og Regionsudval­
gets tekniske strukturer, er det blevet besluttet, at den skal ophæves.
ØSU's rådgivende rolle bliver udvidet til også at omfatte sektorer som
beskæftigelse, socialpolitik, offentlig sundhed, ØMU'en, forbrugerbeskyt­
telse og miljø.
Det er endeligt besluttet, at ØSU skal ligge i Bruxelles.
3. ØSU'S SAMARBEJDE MED EUROPA-PARLAMENTET
Udvekslingen af oplysninger og kontakterne mellem de respektive for­
mænd, ordførere og sekretariater som led i det forberedende arbejde i
ØSU's sektioner og i Parlamentets udvalg har været under konstant
udvikling i 1997. Flere af ØSU's medlemmer hart indbudt til høringer
og møder, som Parlamentets udvalg har arrangeret. ØSU's generalsekretariat deltog som årene før i møderne i »Arbejdsgrup­
pen vedrørende intehnstitutionel samordning«, som blev oprettet ved Fæl­
lesaktens ikrafttrædelse med den opgave at fastlægge og samordne de
forskellige dele af lovgivningsprocessen mellem EU-institutionerne. Arbejds­
gruppen beskæftigede sig ¡sær med de nye lovgivningsprocedurer, der
indførtes med EU-traktaten.
ØSU's generalsekretariat kan på lige fod med Kommissionen og Rådet
deltage i Europa-Parlamentets interne formandsmøder, når der behandles
spørgsmål, som vedrører planlægningen og tilrettelæggelsen af Europa-
Parlamentets plenarforsamlinger.
ØSU's formand, Tom Jenkins, talte den 4. juni ved det afsluttende møde på
den europæiske konference »For a Europe of Civil and Social Rights — A
joint call by the workers and citizens of Europe at the IGC«, arrangeret af
Europa-Parlamentet, Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation og
de europæiske ngo'er i Bruxelles, som arbejder med den sociale sektor.
Repræsentanterne for erhvervs- og fagorganisationerne i AVS-landene og
EU holdt deres 21. årlige møde den 13.- 15. oktober i ØSU's bygning. Lord
Plumb og Sir John Kaputin, næstformænd for Den Paritetiske AVS/EU-
Forsamling, den ansvarlige kommissær, João de Deus Pinheiro, og repræ­
sentanter for Rådets formandskab deltog i dette møde.
En delegation fra ØSU deltog i mødet i Den Paritetiske AVS/EU-Forsamling,
som fandt sted i Togo den 27.-30. oktober 1997.
4. ØSU'S SAMARBEJDE MED RÅDET
Det hollandske formandskab (1. halvår af 1997)
Hollands vicepremierminister, D.H. Dijkstal, præsenterede det hollandske
formandskabs program for ØSU på plenarforsamlingen den 29. januar
1997.
ØSU's formand, Tom Jenkins, deltog i åbningsceremonien for »Det Euro­
pæiske År mod Racisme« den 30. januar 1997 i Haag, et initiativ som ØSU
støttede uden forbehold.
Fru Jorritsma-Lebbink, rådsformand (transport- og kommunikationsministre)
deltog i Transportsektionens møde den 9. april 1997.
8

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents