//img.uscri.be/pth/3010c268bc9af80a3940f805dee4c42a58d99efa
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Euroopan unionin tiedote

De
152 pages
ISSN 1025-0441 EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN TIEDOTE 10 m 2000 Euroopan unionin tiedotteessa selostetaan kuukausittain (10 numeroa vuodessa) komission ja yhteisön muiden toimielinten toimintaa. Tiedotteen toimittaa Euroopan komission pääsihteeristö, ja se julkaistaan yhteisön virallisilla kielillä. Tiedotteen erikielisten painosten käytön helpottamiseksi ja niiden yhtenevyyden varmistamiseksi toimitukselliset tekstit on numeroitu seuraavan järjestelmän mukaan: ensimmäinen numero ilmaisee osan, toinen numero luvun ja sität numerot kunkin luvun kohdan. Lainaukset on siis merkittävä seuraavasti: tiedote 1/2-1994, 1.1.1 tai 2.2.3 kohta. Tiedotteen täydennysosat julkaistaan epäsäännöllisesti ilmestyvinä tiedotteina, ja ne muodostavat vuosittain sarjan, jonka numerointi poikkeaa tiedotteen numeroinnista. Täydennysosissa julkaistaan komission virallisia asiakirjoja (tiedonantoja neuvostolle, ohjelmia, kertomuksia ja ehdotuksia). Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Euroopan komissio Pääsihteeristö Toimituksen osoite: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, p. (32-2) 295 79 30 Käsikirjoitus on valmistunut joulukuussa 2000. © Euroopan yhteisöt, 2000 Jäljentäminen sallittu, jos lähde mainitaan.
Voir plus Voir moins

ISSN 1025-0441
EUROOPAN KOMISSIO
EUROOPAN UNIONIN
TIEDOTE
10 m 2000 Euroopan unionin tiedotteessa selostetaan kuukausittain (10 numeroa vuodessa) komission ja yhteisön
muiden toimielinten toimintaa. Tiedotteen toimittaa Euroopan komission pääsihteeristö, ja se julkaistaan
yhteisön virallisilla kielillä.
Tiedotteen erikielisten painosten käytön helpottamiseksi ja niiden yhtenevyyden varmistamiseksi
toimitukselliset tekstit on numeroitu seuraavan järjestelmän mukaan: ensimmäinen numero ilmaisee
osan, toinen numero luvun ja sität numerot kunkin luvun kohdan. Lainaukset on siis merkittävä
seuraavasti: tiedote 1/2-1994, 1.1.1 tai 2.2.3 kohta.
Tiedotteen täydennysosat julkaistaan epäsäännöllisesti ilmestyvinä tiedotteina, ja ne muodostavat
vuosittain sarjan, jonka numerointi poikkeaa tiedotteen numeroinnista. Täydennysosissa julkaistaan
komission virallisia asiakirjoja (tiedonantoja neuvostolle, ohjelmia, kertomuksia ja ehdotuksia).
Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen
kautta (http://europa.eu.int).
Euroopan komissio
Pääsihteeristö
Toimituksen osoite: Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, p. (32-2) 295 79 30
Käsikirjoitus on valmistunut joulukuussa 2000.
© Euroopan yhteisöt, 2000
Jäljentäminen sallittu, jos lähde mainitaan.
Printed in Belgium EUROOPAN KOMISSIO
EUROOPAN UNIONIN
TIEDOTE
IO 2000 Tiedotteen tietopalvelu
Lisätietoja tämän tiedotteen ilmestymisen jälkeisistä tapahtumista (tiettyyn aiheeseen
liittyvistä neuvoston hyväksymispäivämääristä. parlamentin sekä talous-ja sosiaalikomitean
lausunnoista. Euroopan yhteisöjen virallisesta lehdestä jne.) on saatavissa puhelimitse
Euroopan komission edustuston asiakirjapalvelusta seuraavasta numerosta:
Suomi: Helsinki (358-9) 65 64 20.
Huomautus (viittaukset)
(—» kohta ...) = viittaus tähän tiedotteeseen.
Huomautus
Viiteosassa mainitut asiakirjat (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, KOM-asiakirjat. Euroo­
pan unionin tiedote sekä tiedotteen täydennysosat) ovat saatavissa suomeksi vasta 1. päivästä
tammikuuta 1995. Asiakirjat ovat kuitenkin saatavissa käänneltyinä niille yhdeksälle kielelle,
jotka olivat Euroopan unionin virallisia kieliä 31. päivänä joulukuuta 1994.
Lyhenneluettelo
Julkaisuviitteet
Euroopan unionin tiedote Tiedote
Täydennysosa - tiedote nn tiedotteen täydennysosa
Yleiskertomus Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta
Valuutat
ATS Itävallan sillinki
BEF Belgian ('rangi
DEM Saksan markka
DKK Tanskan kruunu
ESP Espanjan peseta
FIM Suomen markka
FRF Ranskan frangi
GBP Englannin punta
GRD Kreikan drakma
Irlannin punta IEP
ITL Italian liira
LUF Luxemburgin frangi
NLG Alankomaiden guldeni
PTE Portugalin eseudo
SEK Ruotsin kruunu
USD Yhdysvaltain dollari Sisällysluettelo
1. osa Lokakuun 2000 toiminta
Merkittäviä tapahtumia
Hallitustenvälinen konferenssi
Ihmisoikeudet
Yhteisön taloudellinen ja sosiaalinen ala l l
11 Talous-ja rahapolitiikka
12 Tilastojärjestelmä
12 Työllisyys ja sosiaalipolitiikka
IS Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet
19 Sisämarkkinat
24 Kilpailu
31 Yrityspolitiikka
32 Tutkimus ja teknologiapolitiikka
33 Tietoyhteiskunta, televiestintä
Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus 34
Syrjäisimpiä alueita tukevat toimet 41
Euroopan laajuiset verkot 41
Maatalous 42
Kalastus 45
Kansalaisuus ja elämänlaatu 48
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue 48
Kansalaisten oikeudet 50
Koulutus ja kulttuuri 50
Ympäristö 51
Energia 59
Liikenne 60
Terveys ja kuluttajansuoja 64
Laajentuminen 66
Unionin rooli maailmassa 74
Yhteinen uiko-ja turvallisuuspolitiikka 74
Kansainväliset järjestöt ja konferenssit 84
Yhteinen kauppapolitiikka 85
88 Kehitysyhteistyö
89 Humanitaarinen apu 90 Suhteet Länsi-Balkanin maihin t eteläisen Välimeren alueen ja Lähi-idän maihin 9?
93 Entisen Neuvostoliiton alueen itsenäiset valtiot. Mongolia
Yhdysvallat. Japani ja muut teollisuusmaat 97
97 Aasian maat
99 Latinalaisen Amerikan maat
Afrikan. Karibian ja Tyynenmeren maat (AKT)
sekä merentakaiset maat ja alueet (MMA) 100
IDI Diplomaattisuhteet
Yhteisön toiminnan rahoitus, varainhoito 102
Talousarviot 102
Yhteisön oikeus 1 10 n oikeuden soveltamisen valvonta I 10
Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen
oikeusasteenn oikeuskäytäntö 12
Toimielimiin liittyvät kysymykset I()
10 Toimielimet ja muut elimet 121
Euroopan parlamentti1
Neuvosto3
Komissio8
Yhteisöjen tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 129
Tilintarkastustuomioistuin9
Euroopan investointipankki 130
Talous-ja sosiaalikomitea2
2. osa Asiakirja-aineisto
1 Euro I tø
2 Prodin puhe Euroopan parlamentille 3. lokakuuta 137
3 Lisäviitteet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen III
4 Hakemisto 142 1. OSA
LOKAKUUN 2000
TOIMINTA Merkittäviä tapahtumia
Π Hallitustenvälinen konferenssi: Komissio hyväksyi tiedonannon Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 7 artiklan (demokraattisten arvojen kunnioittaminen) muuttumista koskevasta ehdo­
tuksesta (—» kohta 1.1.1).
Ώ Ihmisoikeudet: Valmistelukunta hyväksyi ehdotuksen Euroopan unionin perusoikeuskirjaksi
(-» kohta 1.2.1).
Ώ Talous-ja rahaliitto: Komissio hyväksyi suosituksen keinoista, joilla helpotetaan taloudellis­
ten toimijoiden valmistautumista euron käyttöönottoon (—» kohta 1.3.2).
Ü Eläkkeet: Komissio hyväksyi tiedonannon "Sosiaalisen suojelun kehitys pitkällä aikavälillä:
Turvatut ja kestävät eläkkeet" f—> kohta 1.3.12) sekä ehdotuksen direktiiviksi työeläkelaitoksia
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (—> kohta 1.3.36).
D Syrjinnän torjunta: Neuvosto hyväksyi poliittiset sopimukset ehdotuksesta neuvoston direk­
tiiviksi yhtäläistä kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (—» kohta 1.3.13)
sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi syrjinnän torjumista koskevan yhteisön toimintaohjel­
man perustamisesta (—> kohta 1.3.14).
Π Yrityspolitiikka: Komissio hyväksyi tiedonannon "Pk­yrilyksille tarkoitettujen yhteisön eri­
tyisten rahoitusvälineiden tarkastelu" (—> kohta 1.3.67).
D Tutkimus: Komissio hyväksyi tiedonannon "Eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttaminen:
EU:n tutkimustoimien suuntaviivat" (—> kohta 1.3.70).
D Maatalous: Komissio hyväksyi ehdotuksen neuvoston asetukseksi sokerin yhteisestä markki­
najärjestelystä (—> kohta 1.3.112).
ZJ Energia: Komissio hyväksyi tiedonannon Euroopan unionin öljynsaannista (—> kohtu 1.4.34).
D Kauppapolitiikka: Neuvosto hyväksyi ehdotuksen polkumyynnillä muista kuin Euroopan yh­
teisön jäsenvaltioista tapahtuvalta luonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EY) N:o 384/96
muuttamisesta f—> kohta 1.6.30).
Ώ Balkan: Neuvosto hyväksy i yhteisen kannan demokraattisen Jugoslavian liittotasavallan luke­
misesta ja tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden välittömästä poistamisesta (—> kohta 1.6.57), ja ko­
missio hyväksyi ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatiopro-
sessiin osallistuviin lai siihen viileydessä ' oleviin maihin ja alueisiin sovellettavien
poikkeuksellisien kaupan toimenpiteiden ulottamisesta koskemaan myös entisiä Jugoslavian tasa­
valtaa Makedoniaa ja Jugoslavian liittotasavaltaa f—> kohta 1.6.53).
D Latinalaisen Amerikan maat: Komissio hyväksyi tiedonannon Rion huippukokouksen seu­
rannasta (—> kohta 1.6.86).
Tiedote EU 10 2000 1 Hallitustenvälinen konferenssi
/././ Komission tiedonanto Euroopan unionista (—» kohta 1.1.3) edeltäneen konklaavin puheen­
johtajana toimi Eurooppa-asioista vastaava Rans­tehdyn sopimuksen 7 artiklan (demokraattisten
kan ulkoasianministeriön ministeri ja neuvoston arvojen kunnioittaminen) muuttamista koske­
puheenjohtajan tehtäviä hoitava Pierre Mosco-vasta ehdotuksesta.
vici. Kokouksessa käsiteltiin äänten painotta­
Komissio hyväksynyt 4. lokakuuta. Komissio ehdot­ mista neuvostossa, vahvistettua yhteistyötä ja Eu­
taa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 ar­ roopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan
tiklaa muutetaan siten, että nykyistä määräystä jälki­ mahdollista muuttamista (—> kohta 1.1.1).
käteen asettavista seuraamuksista täydennettäisiin
määräyksellä, jolla pyrittäisiin jo ennakolta estämään
1.1.3 Ministerikokous.
unionin perusperiaatteiden rikkominen. Komission
esittämä muutosehdotus kuuluu seuraavasti:
Edellinen kokous: tiedote 9-2000, kohta 1.1.1
"Neuvosto voi jäsentensä kahden kolmasosan
enemmistöllä jäsenvaltioiden yhden kolmasosan, Kuudes istunto Luxemburgissa 9. lokakuitta. Hal­
Euroopan parlamentin tai komission ehdotuksesta litustenvälisen konferenssin kuudes ministeriko­
todeta, että 6 artiklan 1 kohdassa mainittujen peri­ kous pidettiin yleisten asioiden neuvoston koko­
aatteiden rikkomisen vaara on olemassa jossakin jä­ uksen yhteydessä. Kokousta edelsi perinteiseen
senvaltiossa ja kehotettuaan ensin sen hallitusta esit­ tapaan keskustelu Euroopan parlamentin puhe­
tämään asiasta vastineensa osoittaa asianomaiselle miehen Nicole Fontainen kanssa. Keskusteluissa
jäsenvaltiolle asianmukaisen suosituksen." käsiteltiin Biarritzissa 13. ja 14. lokakuuta pide­
tyn Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen
1.1.2 Ministerikokous (konklaavi). valmisteluja.
Edellinen konklaavi: tiedote 7/8-2000, kohta 1.1.4
HVK:n työskentelystä saa lisätietoja Intcr-
Kokous Luxemburgissa 8. lokakuuta. Tämän net-osoitteesta http://europa.eu.int/igc2000/
9. lokakuuta järjestettyä ministerikokousta index fi.htm.
Tiedote EU 10-2000 2 Ihmisoikeudet
1.2.3 Komission tiedonanto Euroopan parlamen­Euroopan unionin perusoikeuskirja
tille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja
alueiden komitealle Euroopan unionin perusoike­
1.2.1 Euroopan unionin perusoikeuskii jaehdotuk-
uskirjan luonteesta.
sen laativan valmistelukuluuni kokous.
Viitteet:
Viite: edelliset kokoukset tiedote 9-2000. kohta Komission tiedonanto Euroopan unionin perus-
1.2.1 oikeusasiakirjasla - KOM(2000) 559 ja tiedote
9-2000, kohta 1.2.2
Talous-ja sosiaalikomitean oma-aloitteinen lau­Seitsemäs kokous Brysselissä 2. lokakuuta. Val-
sunto "Euroopan unionin perusoikeuskirja" tie­mistelukunta pääsi kokouksessa yksimielisyyteen
dote 9-2000, kohta 1.2.3 Euroopan unionin peruskirjaehdotuksesta. ja sit­
Alueiden komitean päätöslauselma Euroopan temmin Biarritzissa 13. ja 14. lokakuuta kokoon­
unionin perusoikeuskii jasta - tiedote 9-2000. kohta tunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi ehdotuksen
1.2.4 yksimielisesti. Euroopan parlamentti, neuvostoja
komissio hyväksyvät lopullisesti perusoikeuskir-
Komissio hyväksynyt 11. lokakuuta. Komissio jan joulukuussa Nizzassa. Perusoikeuskirjal saa­
katsoo, että perusoikeuskirja on sisältönsä, tiukan tetaan kaikkien Euroopan kansalaisten tietoisuu­
oikeudellisen muotoilunsa ja merkittävän poliitti­teen, sillä perusoikeuskirjassa käsitellään kaikkia
sen ja symboliarvonsa vuoksi ennemmin tai myö­niitä perusoikeuksia, taloudelliset ja sosiaaliset
hemmin sisällytettävä perussopimuksiin. On odo­oikeudet mukaan luettuina, jotka on jo tunnus­
tettavissa, että perusoikeuskirjasta tulee joka tettu kansainvälisissä ja yhteisön lähteissä, kuten
tapauksessa sitova asiakirja, jos yhteisöjen tuomi­Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, yhteisön pe­
oistuin lukee tulkinnoissaan perusoikeudet yhtei­rustamissopimuksissa ja yhteisöjen tuomioistui­
sön oikeuden perusperiaatteiden joukkoon. men oikeuskäytännössä. Perusoikeuskirjassa lue­
Komissio korostaa perusoikeuskiijachdotuksen tellaan kaikki yksilön oikeudet ryhmiteltyinä seu­
yleisten määräysten (VII luvun) merkitystä. Mää­raavien perusperiaatteiden mukaan: ihmisarvo,
räysten tarkoituksena on nimittäin ratkaista eräät perusvapaudet, tasa-arvo. yhteisvastuu, kansa­
keskeiset kysymykset, jotka nousevat esiin, jos laisten oikeudet ja lainkäyttö.
perusoikeuskirja sisällytetään perussopimuksiin.
Tällaisia kysymyksiä ovat unionin oikeuden itse­
1.2.2 Euroopan parlamentin päätöslauselma Eu­ näisyyden kunnioittaminen, perusoikeuskirjan
roopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta. suhde Euroopan ihmisoikeussopimukseen, perus­
oikeuskirjan suhde unionin toimivaltaan ja toissi­
jaisuusperiaatteen noudattaminen sekä perusoike­
Viite: Euroopan parlamentin päätöslauselma Eu­
uskirjan suhde kansallisiin perustuslakeihin. roopan unionin perusoikeuskirjan laatimisesta -
Komissio katsoo, että koska perusoikeuskirjan si­tiedote 3-2000. kohta 1.2.1
sällyttäminen perussopimuksiin liittyy läheisesti
sopimusten uudelleenjäsentclyyn, vallioiden ja
Euroopan parlamentti hyväksynyt 3. lokakuuta.
hallitusten päämiesten olisikin pääteltävä joulu­
Parlamentti pyytää hallitustenvälistä konferenssia
kuussa 2000 Nizzassa pideltävässä Eu-
tutkimaan valmistelukunnan hyväksymää perus­
rooppa-neuvoston kokouksessa ainakin tällaisen
oikeuskirjan tekstiä (—» kohta 1.2.1 ) ja keinoja si­
työn aloittamisesta ja määriteltävä sille selkeät ta­
sällyttää se perustamissopimukseen, jotta siitä
voitteet, säännöt ja menettely.
voitaisiin tehdä päätös Nizzan Eurooppa-neuvos-
tossa. KOM(2()00) 644
Tiedote EU 10-2000