164 pages
Finnish

Euroopan unionin tiedote

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

ISSN 1025-0441 EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN TIEDOTE 11 · 2001 Euroopan unionin tiedotteessa selostetaan kuukausittain (10 numeroa vuodessa) komission ja yhteisön muiden toimielinten toimintaa. Tiedotteen toimittaa Euroopan komission pääsihteeristö, ja se julkaistaan yhteisön virallisilla kielillä. Tiedotteen erikielisten painosten käytön helpottamiseksi ja niiden yhtenevyyden varmistamiseksi toimitukselliset tekstit on numeroitu seuraavan järjestelmän mukaan: ensimmäinen numero ilmaisee osan, toinen numero luvun ja sität numerot kunkin luvun kohdan. Lainaukset on siis merkittävä seuraavasti: tiedote 1/2-1994, 1.1.1 tai 2.2.3 kohta. Tiedote löytyy Europa-palvelimelta seuraavasta osoitteesta: http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fi/welcome.htm. Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Euroopan komissio Pääsihteeristö B-1049 Bruxelles, p. (32-2) 295 79 30 Käsikirjoitus on valmistunut tammikuussa 2002. © Euroopan yhteisöt, 2002 Jäljentäminen sallittu, jos lähde mainitaan. Printed in Belgium EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN TIEDOTE 11 · 2001 Tiedotteen tietopalvelu Lisätietoja tämän tiedotteen ilmestymisen jälkeisistä tapahtumista (tiettyyn aiheeseen liittyvistä neuvoston hyväksymispäivämääristä, parlamentin sekä talous- ja sosiaalikomitean lausunnoista, Euroopan yhteisöjen virallisesta lehdestä jne.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 9
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 4 Mo

ISSN 1025-0441
EUROOPAN KOMISSIO
EUROOPAN UNIONIN
TIEDOTE
11 · 2001 Euroopan unionin tiedotteessa selostetaan kuukausittain (10 numeroa vuodessa) komission ja yhteisön
muiden toimielinten toimintaa. Tiedotteen toimittaa Euroopan komission pääsihteeristö, ja se julkaistaan
yhteisön virallisilla kielillä.
Tiedotteen erikielisten painosten käytön helpottamiseksi ja niiden yhtenevyyden varmistamiseksi
toimitukselliset tekstit on numeroitu seuraavan järjestelmän mukaan: ensimmäinen numero ilmaisee
osan, toinen numero luvun ja sität numerot kunkin luvun kohdan. Lainaukset on siis merkittävä
seuraavasti: tiedote 1/2-1994, 1.1.1 tai 2.2.3 kohta.
Tiedote löytyy Europa-palvelimelta seuraavasta osoitteesta:
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fi/welcome.htm.
Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen
kautta (http://europa.eu.int).
Euroopan komissio
Pääsihteeristö
B-1049 Bruxelles, p. (32-2) 295 79 30
Käsikirjoitus on valmistunut tammikuussa 2002.
© Euroopan yhteisöt, 2002
Jäljentäminen sallittu, jos lähde mainitaan.
Printed in Belgium EUROOPAN KOMISSIO
EUROOPAN UNIONIN
TIEDOTE
11 · 2001 Tiedotteen tietopalvelu
Lisätietoja tämän tiedotteen ilmestymisen jälkeisistä tapahtumista (tiettyyn aiheeseen
liittyvistä neuvoston hyväksymispäivämääristä, parlamentin sekä talous- ja sosiaalikomitean
lausunnoista, Euroopan yhteisöjen virallisesta lehdestä jne.) on saatavissa puhelimitse
Euroopan komission edustuston asiakirjapalvelusta seuraavasta numerosta:
Suomi: Helsinki (358-9) 65 64 20.
Huomautus (viittaukset)
(—> kohta ...) = viittaus tähän tiedotteeseen.
Huomautus
Viiteosassa mainitut asiakirjat (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, KOM-asiakirjat, Euroo­
pan unionin tiedote sekä tiedotteen täydennysosat) ovat saatavissa suomeksi vasta 1. päivästä
tammikuuta 1995. Asiakirjat ovat kuitenkin saatavissa käännettyinä niille yhdeksälle kielelle,
jotka olivat Euroopan unionin virallisia kieliä 31. päivänä joulukuuta 1994.
Lyhenneluettelo
Julkaisuviitteet
Tiedote Euroopan unionin tiedote
Täydennysosa - tiedote nn tiedotteen täydennysosa
Yleiskertomus Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta
Valuutat
Itävallan sillinki ATS
BEF Belgian frangi
DEM Saksan markka
DKK Tanskan kruunu
ESP Espanjan peseta
FIM Suomen markka
FRF Ranskan frangi
GBP Englannin punta
GRD Kreikan drakma
IEP Irlannin punta
ITL Italian liira
LUF Luxemburgin frangi
Alankomaiden guldeni NLG
PTE Portugalin escudo
SEK Ruotsin kruunu
USD Yhdysvaltain dollari Sisällysluettelo
1. osa Marraskuun 2001 toiminta
Merkittäviä tapahtumia 6
7 Toimielimiin liittyvät kysymykset ja unionin tulevaisuus
12 Ihmisoikeudet
14 Yhteisön taloudellinen ja sosiaalinen ala
14 Talous-ja rahapolitiikka
15 Tilastojärjestelmä
18 Työllisyys ja sosiaalipolitiikka
20 Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet
21 Sisämarkkinat
29 Kilpailu
37 Yrityspolitiikka
40 Tutkimus ja teknologiapolitiikka
41 Tietoyhteiskunta
43 Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus
Maatalous 44
Kalastus 48
Kansalaisuus ja elämänlaatu 52
Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue 52
Koulutus ja kulttuuri 57
Ympäristö 61
Energia 68
Liikenne 70
Terveys ja kuluttajansuoja 73
Lehdistöjä viestintä 78
Laajentuminen 79
Unionin rooli maailmassa 89
Yhteinen uiko-ja turvallisuuspolitiikka 89
Kansainväliset järjestöt ja konferenssit 95
Yhteinen kauppapolitiikka 96
Kehitysyhteistyö 102
Humanitaarinen apu 105
Suhteet Länsi-Balkanin maihin 105 t eteläisen Välimeren alueen ja Lähi-idän maihin 109 Entisen Neuvostoliiton alueen itsenäiset valtiot, Mongolia 111
Yhdysvallat, Japani ja muut teollisuusmaat 112
Aasian maat 112
Latinalaisen Amerikan maat 115
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat (AKT)
sekä merentakaiset maat ja alueet (MM A) 116
Yhteisön toiminnan rahoitus ja varainhoito 120
120 Talousarviot
126 Rahoitustoimet
Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen
127 ja petosten vastaiset toimet
128 Yhteisön oikeus n oikeuden soveltamisen valvonta 128
Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen oikeuskäytäntö 130
Toimielimet ja muut elimet 135
Euroopan parlamentti 135
Neuvosto 137
Komissio 143
145 Tilintarkastustuomioistuin
145 Euroopan investointipankki
147 Talous-ja sosiaalikomitea
148 Alueiden komitea
2. osa Asiakirja-aineisto
1 Euro 152
2 Lisäviitteet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 153
3 Korjaukset 155
4 Hakemisto 156 1. OSA
MARRASKUUN 2001
TOIMINTA Merkittäviä tapahtumia
D Syrjäytymisen torjunta: Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät ehdotuksen päätök­
seksi yhteisön toimintaohjelman käynnistämisestä sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa koskevan
jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi (—* kohta 1.3.25).
D Rahoituspalvelut: Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät direktiiviehdotuksen rahan­
pesun torjunnasta (—» kohta 1.3.41) ja poliittisen sopimuksen yhteisestä kannasta asetusehdotuk­
seen rajatylittävistä euromääräisistä maksuista (—> kohta 1.3.43).
D Matkailu: komissio hyväksyi tiedonannon yhteistyöhön perustuvasta toimintatavasta Euroo­
pan matkailun tulevaisuutta varten (—> kohta 1.3.92) ja raportin Yhdysvaltain terroristihyökkäyk-
sen vaikutuksista eurooppalaiseen matkailuun (—> kohta 1.3.93).
D Tietoyhteiskunta: komissio hyväksyi tiedonannon sähköisen kaupan vaikutuksista Euroopan
yrityksiin (—> kohta 1.3.90).
D Rasismin ja muukalaisvihan torjunta: komissio hyväksyi ehdotuksen puitepäätökseksi ra­
sismin jan vastaisesta toiminnasta (—> kohta 1.4.18).
D Poliisi-, tulli- ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa: komissio hyväksyi ehdotuksen pää­
tökseksi puiteohjelman perustamisesta (—> kohta 1.4.11).
D Turvapaikka ja maahanmuutto: komissio hyväksyi tiedonannon laitonta maahanmuuttoa
koskevasta politiikasta (—> kohta 1.4.5) ja tiedonannon yhteisestä turvapaikkapolitiikasta
(^ kohta 1.4.7).
D Pelastuspalvelu: komissio hyväksyi tiedonannon väestönsuojelusta ja ennakkovalmiuksista
mahdollisten hätätilanteiden varalta (—* kohta 1.4.46).
D Koulutus ja nuoriso: komissio hyväksyi valkoisen kirjan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuu­
let" (—¥ kohta 1.4.26) ja tiedonannon "Eurooppalaisen elinikäisen oppimisen alueen toteuttami­
nen" (—> kohta 1.4.23).
D Ympäristönmuutos: ympäristönmuutoksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puiteyleis-
sopimuksen sopimuspuolten kokous Marrakechissa (COP7) (—¥ kohta 1.4.61).
D Biopolttoaineet: komissio hyväksyi eräitä toimenpiteitä biopolttoaineiden käytön edistä­
miseksi (-» kohta 1.4.72).
D Laajentuminen: komissio hyväksyi strategia-asiakirjan ja kertomukset ehdokasvaltioiden
edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmistelussa f—» kohta 1.5.1) ja ehdotukset neuvos­
ton päätöksiksi ehdokasvaltioiden liittymiskumppanuuksien tavoitteista ja ehdoista (—> kohdat
1.5.3-1.5.14).
D Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka: neuvosto hyväksyi julkilausumat Euroopan
sotilaallisten voimavarojen tehostamisesta f—» kohta 1.6.10) 'yd poliisin voimavarasitoumuksia
käsittelevästä ministerikonferenssista f—> kohta 1.6.11).
D Kauppapolitiikka: uuden monenvälisten kattavien kauppaneuvottelujen kierroksen
käynnistyminen Maailman kauppajärjestön (WTO:n) Dohassa pidetyssä neljännessä ministeriko­
kouksessa (—> kohta 1.6.28).
D Euroopan ja Välimeren alueen kumppanuus: viides Euro-Välimeri-konferenssi Brysselissä
C-» kohta 1.6.70).
Tiedote EU 11-2001 1 Toimielimiin liittyvät kysymykset
ja unionin tulevaisuus
mivaltaan perustuen yhteisöjen taloudellisten etu­Euroopan unionin tulevaisuus
jen suojelemiseksi, yhteisön säädösten hierarkian ja Laekenin Eurooppa-neuvoston
käyttöönotto, Euroopan parlamentin täysi osallis­
valmistelu
tuminen yhteiseen kauppapolitiikkaan, taloudelli­
siin ulkosuhteisiin ja tiiviimpien yhteistyömuoto­
1.1.1 Euroopan parlamentin päätöslauselma pe-
jen toteuttamiseen ja kehittämiseen, järjestelmä,
rustuslakiprosessista ja Euroopan unionin tule­
jossa Euroopan parlamentti valitsee komission
vaisuudesta.
puheenjohtajan, sekä yhteisöjen tuomioistuimen
ja ensimmäisen oikeusasteenn jä­Viitteet:
senten nimittäminen määräenemmistöllä ja pyy­Komission tiedonanto Euroopan unionin tulevai­
suudesta käytävän keskustelun tietyistä menettely­ täen Euroopan parlamentin puoltavaa lausuntoa.
tavoista - KOM(2001 ) 178 ja tiedote 4-2001, kohta
1.1.2
Parlamentti vaatii perustamaan valmistelukunnan,
Euroopan parlamentin päätöslauselma Nizzan
jonka kokoonpanon on ilmennettävä eurooppalaisen sopimuksesta ja Euroopan unionin tulevaisuudesta
politiikan moninaisuutta ja jossa sekä jäsenvaltioi­-tiedote 5-2001, kohta 1.1.1
den parlamentit että Euroopan parlamentti ovat laa­
jasti edustettuina. Se pitää välttämättömänä, että eh-Euroopan parlamentti hyväksynyt 29. marras­
dokasmaat, yhteisöjen tuomioistuin, alueiden kuuta. Parlamentti toistaa sitoutuneensa kannatta­
komitea sekä talous- ja sosiaalikomitea osallistuvat maan Euroopan unionia, jonka perustana on alku­
peräinen ajatus sekä kansojen että valtioiden valmistelukunnan työhön pysyvinä tarkkailijoina.
unionista, jolla vastataan vakaalla ja kestävällä ta­ Se katsoo, että jotta valmistelukunnan työ olisi teho­
kasta, sitä johtamaan olisi perustettava kollegiaali-valla demokratiaa, legitimiteettiä, avoimuutta ja
sesti toimiva puheenjohtajisto, joka koostuisi pu­tehokkuutta koskeviin vaatimuksiin, joita ei voi
heenjohtajasta, komission edustajasta, kahdesta sivuuttaa kehitettäessä Euroopan unionia erityi­
sesti laajentumista silmällä pitäen. Parlamentti jäsenvaltioiden parlamenttien valitsemasta jä­
katsoo, että seuraavan hallitustenvälisen konfe­ senestä, kahdesta Euroopan parlamentin edustajasta
sekä neuvoston puheenjohtajavaltiona toimivan val­renssin tavoitteena on oltava Euroopan unionin
tion edustajasta ja seuraavan puheenjohtajavaltion perustuslaki. Se muistuttaa, etteivät toimielinuu-
edustajasta. Parlamentti pitää valmistelukunnan pu­distukset muodosta omaa suljettua kokonaisuut­
taan, ja katsoo, että perussopimusten uudistami­ heenjohtajan roolia merkittävänä ja katsoo näin ol­
sen esityslistalle on otettava asioita, joita Nizzan len, että puheenjohtajaksi olisi valittava Euroopassa
laajaa tunnustusta nauttiva poliittinen merkkihen­sopimuksessa ei käsitelty tai jotka jäivät ratkaise­
kilö, jolla on kokemusta parlamenttityöstä. Se kat­matta ja jotka ovat välttämättömiä unionin toimi­
soo, että puheenjohtajiston on valmistelukunnan elinten demokraattisemmalle ja tehokkaammalle
toiminnalle. Näihin seikkoihin kuuluvat esimer­ työn päätyttyä osallistuttava täysimääräisesti ja ak­
kiksi neuvoston tehtävien ajantasaistaminen, neu­ tiivisesti hallitustenväliseen konferenssiin, jossa val­
mistelukunnan valmistelema perussopimusten uu­voston puheenjohtajajärjestelmä, lainsäädäntö­
distus on määrä vahvistaa lopullisesti, sen kaikissa menettelyjen yksinkertaistaminen, pakollisten ja
vaiheissa ja kaikilla sen tasoilla. Valmistelukunnan ei-pakollisten menojen välisen jaottelun poistami­
nen, Euroopan kehitysrahaston sisällyttäminen työmenetelmien osalta parlamentti katsoo, että val­
unionin talousarvioon, sellaisen riippumattoman mistelukunnan on voitava itsenäisesti päättää työnsä
järjestämisestä ja että sillä olisi syytä olla toimi-Euroopan syyttäjäviranomaisen perustaminen,
elintenvälinen sihteeristö, jolle annetaan tarvittavat joka harjoittaa julkista tointa jäsenvaltioiden toi­
Tiedote EU 11-2001 Toimielimiin liittyvät kysymykset ja unionin tulevaisuus
resurssit, etenkin rahoitus-ja henkilöstöresurssit, sen jäsenvaltioita pitämään täysimääräisesti kiinni si­
laadinta- ja kuulemistyön sujumisen varmistami­ toumuksistaan Balkanilla erityisesti vakaussopi­
seksi. Parlamentti pitää välttämättömänä, että val­ muksen avulla.
mistelukunnan työskentely on täysin avointa, mikä
koskee sekä sen keskusteluja, päätöksiä että asiakir­
Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
joja, joiden asettaminen yleisön saataville on var­
(ETPP) alalla parlamentti korostaa, että jos
mistettava kaikin mahdollisin tavoin. Valmistelu­
ETPP:sta aiotaan tehdä todella operationaalinen,
kunnan tehtävän ja aikataulun osalta parlamentti
eurooppalaisissa operaatioissa on oltava mahdol­
toivoo, että valmistelukunta aloittaa työnsä viipy­
lisuus käyttää Naton voimavaroja, ja se pitää eh­
mättä Laekenin Eurooppa-neuvoston kokouksen
dottoman välttämättömänä, että Eurooppa-neu-
jälkeen ja päättää työnsä hyvissä ajoin siten, että uusi
vosto ratkaisee nopean toiminnan joukkojen
perussopimus voitaisiin hyväksyä viimeistään joulu­
toimintaan ja rahoitukseen liittyvät kysymykset
kuussa 2003 eli ennen vuoden 2004 Euroopan parla­
sekä demokraattiseen vastuuseen liittyvät ongel­
mentin vaaleja.
mat, jotta unioni voisi myötävaikuttaa
tehokkaammin konfliktien ennaltaehkäisyyn.
1.1.2 Euroopan parlamentin päätöslauselma
Laajentumisesta parlamentti panee tyytyväisenä
Laekenin Eurooppa-neuvoston valmistelusta.
merkille komission optimisten suhtautumistavan
ehdokasvaltioita koskevissa edistystä koskevissa Viite: Euroopan parlamentin päätöslauselma Gen-
tissä 19. lokakuuta 2001 pidetyn epävirallisen Eu­ vuosittaisissa kertomuksissa ja toistaa, että ehdo­
rooppa-neuvoston kokouksen tuloksista - tiedote kasvaltioiden on tehtävä lisäparannuksia demo­
10-2001, kohta 1.1.4 kraattisten oikeuksien, ihmisoikeuksien ja vä­
hemmistöjen - erityisesti romanien - oikeuksien
Euroopan parlamentti hyväksynyt 29. marras­
luomisessa ja kunnioittamisessa.
kuuta. Parlamentti pitää tervetulleena puheenjohta­
javaltio Belgian johdolla toimineen neuvoston pää­
Sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten osalta töstä perustaa valmistelukunta, jonka tehtävänä on
parlamentti pyytää Eurooppa-neuvostoa valmistella toimielinuudistusta. Tämän jälkeen
säännönmukaisesti sisällyttämään taloudellisen parlamentti tarkastelee kansainvälisiä kysymyksiä.
tilanteen esityslistalle, jotta päätöksentekoa Eu­Se pitää terrorismin torjunnan ja talebanhallinnon
roopan unionin talousasioissa voidaan vakaus-ja kaatamisen kannalta myönteisenä operaatioiden
kasvusopimuksen pohjalta koordinoida parem­viimeaikaista kehittymistä Afganistanissa ja pitää
min. Se katsoo, että työmarkkinaosapuolten vä­välttämättömänä, että Afganistaniin muodostetaan
listä vuoropuhelua on lujitettava keskeisenä väliaikaishallitus, joka koostuu kaikkien afgaani-
tekijänä, jonka avulla voidaan vastata eurooppa­ryhmien edustajista, myös paikallisista kansalais­
laista sosiaalialaa ja työmarkkinapolitiikkaa kos­järjestöistä ja erityisesti naisjärjestöistä, ja joka
keviin haasteisiin. Lisäksi työmarkkinaosapuol­kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistä hu­
ten välisen vuoropuhelun olisi oltava myös manitaarista oikeutta. Se kehottaa neuvostoa anta­
keskeisessä asemassa makrotaloudellisessa vuo­maan välittömästi yhteistyössä Yhdistyneiden
ropuhelussa, jotta saadaan aikaan myönteisempi Kansakuntien alaisten järjestöjen kanssa
vuorovaikutus talous-, sosiaali- ja työllisyyspoli­tarpeellista humanitaarista apua väestölle Afganis­
tiikan välillä. Parlamentti pitää tervetulleena Do-tanissa, kuten myös tuhansille pakolaisille naapuri­
hassa pidetyssä Maailman kauppajärjestön maissa, ja tekemään ehdotuksia maan
(WTO:n) neljännessä ministerikokouksessa jälleenrakennussuunnitelman käynnistämiseksi.
käynnistettyä uutta kattavaa kauppaneuvottelu-Lähi-idän osalta parlamentti kehottaa jälleen Isra­
kierrosta. Oikeus- ja sisäasioiden alalla parla­elia ja palestiinalaisia aloittamaan välittömästi uu­
mentti pyytää neuvostoa ja jäsenvaltioita delleen neuvottelut molempien osapuolten aiem­
pääsemään sopimukseen terrorismin torjumista ja min allekirjoittamien sopimusten perusteella.
eurooppalaista pidätysmääräystä koskevista Balkanin osalta parlamentti panee tyytyväisenä
puitepäätöksistä ajoissa ennen Eurooppa-neuvos­merkille Kosovossa järjestettyjen vaalien rauhalli­
ton Laekenin kokousta ja ottamaan huomioon Eu­sen ilmapiirin ja sääntöjenmukaisuuden ja etenkin
roopan parlamentin kannan näihin kahteen sen, että vaaleihin osallistuivat kaikki vä­
lainsäädäntöasiakirjaan. estöryhmät, ja kehottaa komissiota, neuvostoa ja
Tiedote EU 11-2001