Europeiska investerinsgbanken

-

Documents
24 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKENS UPPGIFT Europeiska investeringsbanken har till uppgift att främja förverkligandet av Europeis­ka unionens mål genom att tillhandahålla långfristig finansiering till bärkraftiga inve­steringar. • EIB står till unionens tjänst. EIB upprättades genom Romfördraget. Medlemsstaterna är dess kapitalägare och deras finansministrar utgör bankens råd. • Banken erbjuder tjänster med mervärde - Tack vare sin granskning och sin uppföljning av investeringsprojekt och investe­ringsprogram. För att få stöd från banken måste projekten och programmen vara bärkraftiga i fyra väsentliga hänseenden: ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt och finansiellt. Varje inve­stering granskas noga och följs upp ända tills projektet är slutfört. - Tack vare sin finansiering. Genom sin utlåningsverksamhet och sin förmåga att mobilisera annan finansiell med­verkan vidgar banken finansieringsmöjligheterna. Genom sin upplåning främjar ban­ken utvecklingen av finansmarknaderna över hela unionen. • EIB erbjuder förstklassiga villkor Bankens finansiella soliditet är ett resultat av kapitalägarnas styrka och engagemang, av oberoendet i yrkesutövningen och av de tidigare framgångarna. Den ger tillgång till de bästa upplåningsvillkoren, vilka EIB låter sina låntagare dra fördel av. • EIB knyter andra partner till sin verksamhet Bankens verksamhetsinriktning bestäms i nära samarbete med medlemsstaterna och EU:s övriga institutioner.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 8
EAN13 928276298
Langue Swedish
Signaler un problème