Femtende Almindelige Beretning om De Europæiske Fællesskabers Virksomhed 1981
358 pages
Norwegian
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Femtende Almindelige Beretning om De Europæiske Fællesskabers Virksomhed 1981

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
358 pages
Norwegian

Description

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Femtende Almindelige Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed 1981 Dette bind Indeholder kun den egentlige beretning om De europæiske Fællesskabers virksomhed. Programtalen 1982 og Kommissionens program vil blive offentliggjort særskilt. Kommissionen for De europæiske Fællesskaber Femtende Almindelige Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed 1981 Bruxelles · Luxembourg Denne publikation udgives også på følgende sprog : DE ISBN 92-825-2809-X GR ISBN 92-825-2810-3 EN ISBN 92-825-2811-1 FR ISBN 92-825-2812-X IT ISBN 92-825-2813-8 NL ISBN 92-825-2814-6 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1982 ISBN 92-825-2808-1 Katalognummer: CB-33-81-401-DA-C © EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1982 Printed in Belgium Formanden for og medlemmerne af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber til formanden for Europa-Parlamentet. Hr. formand. Vi har hermed den ære at forelægge Den Almindelige Beretning om De europæiske Fællesskabers Virksomhed i 1981, som Kommissionen skal offentliggøre i henhold til artikel 18 i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De europæiske Fællesskaber. Denne beretning er den femtende siden fusionen af de udøvende organer.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Exrait

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
Femtende Almindelige Beretning
om De europæiske
Fællesskabers Virksomhed
1981 Dette bind Indeholder kun den egentlige beretning om De europæiske
Fællesskabers virksomhed. Programtalen 1982 og Kommissionens
program vil blive offentliggjort særskilt. Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
Femtende Almindelige Beretning
om De europæiske
Fællesskabers Virksomhed
1981
Bruxelles · Luxembourg Denne publikation udgives også på følgende sprog :
DE ISBN 92-825-2809-X
GR ISBN 92-825-2810-3
EN ISBN 92-825-2811-1
FR ISBN 92-825-2812-X
IT ISBN 92-825-2813-8
NL ISBN 92-825-2814-6
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1982
ISBN 92-825-2808-1
Katalognummer: CB-33-81-401-DA-C
© EKSF-EØF-Euratom, Bruxelles · Luxembourg, 1982
Printed in Belgium Formanden for og medlemmerne af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber til
formanden for Europa-Parlamentet.
Hr. formand.
Vi har hermed den ære at forelægge Den Almindelige Beretning om De europæiske
Fællesskabers Virksomhed i 1981, som Kommissionen skal offentliggøre i henhold til
artikel 18 i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De
europæiske Fællesskaber.
Denne beretning er den femtende siden fusionen af de udøvende organer.
I henhold til den »erklæring vedrørende fastsættelse af Fællesskabets landbrugspriser«, der
indgår blandt dokumenternee tiltrædelsen af 22. januar 1972, har Kommissio­
nen tidligere tilsendt Parlamentet rapporten for 1981 om Landbrugets stilling i Fælles­
skabet.
Herudover udarbejder Kommissionen i henhold til artikel 122 i traktaten om oprettelse af
Det europæiske økonomiske Fællesskab en Beretning om den sociale udvikling i Fælles­
skaberne i 1981.
I overensstemmelse med en forpligtelse, som blev indgået over for Parlamentet den 7. juni
1971, udarbejder Kommissionen endvidere den Ellevte Beretning om Konkurrencepolitik­
ken.
Modtag, hr. formand, forsikringen om vor mest udmærkede højagtelse.
Bruxelles, den 9.februar 1982
Gaston THORN
Formand
François-Xavier ORTOLI
Næstformand
Wilhelm HAFERKAMP
Lorenzo NATALI
Næstformand
Etienne DAVIGNON
Christopher Samuel TUGENDHAT
Næstformand
Antonio GIOLITTI
Georges CONTOGEORGIS
Karl-Heinz NARJES
Frans ANDRIESSEN
Ivor RICHARD
Michael O'KENNEDY
Poul DALSAGER
Edgard PISANI Indholdsfortegnelse
KAPITEL I : FÆLLESSKABET I 1981 17
Afsnit 1 : Indledning
Generelt overblik
Fællesskabet i global sammenhæng8
Fællesskabets interne udvikling 21
— Reaktivering af EF's politik på de forskellige områder 2
— Økonomisk og monetær politik2
Afsnit 2: Institutioner og organer4
Arbejdet i institutionerne
Europa-Parlamentet7
Rådet 28
Kommissionen9
Domstolen 3
Revisionsretten3
Der økonomiske og sociale Udvalg4
Def rådgivende Udvalg for EKSF
Afsnit 3: Information af offentligheden og forbindelser med erhvervskredse 36
Informationsvirksomhed 3
Pressevirksomhed
Sprogtjenesterne7
Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer 3
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor 38
Datamatik
De historiske arkiver9
Kommissionens forbindelser med arbejdsmarkedets parter og Det europæiske
Ungdomsforum 3
• Det kulturelle område 40
Afsnit 4: Finansiering af Fællesskabets aktiviteter1
Hovedlinjer i udviklingen
15. ALM. BERETN. EF 6 INDHOLDSFORTEGNELSE
Budgetter 42
— Regnskabsåret 1981
• Det almindelige budget
— Gennemførelse af 1980- og 1981-budgettet 43
— Regnskabsåret 19828
. Hypoteser om budgettets udvikling 1982-1983-1984
• Det almindelige budget9
- Det foreløbige budgetforslag
- Indtægter 51
- Budgetbehandlingens forløb og opstillingen af det endelige budget for regn­
skabsåret 1982
• EKSF's budget4
Egne indtægter5
— Regnskabsåret 1981
—t 19827
Finansiering af budgettet — Fremtidsudsigter 5
— Konvergens og budgetspørgsmål
Ændring af de finansielle forskrifter9
Budgetbeføjelser 5
Intern finanskontrol 60
Lånoptagelses- og långivningstransaktioner1
— EØF — Betalingsbalance
— Det nye Fællesskabsinstrument (NIC) og rentegodtgørelse Inden for rammerne af
EMS2
• Det nyet
• Rentegodtgørelse i forbindelse med visse NIC og EIB-lån, der ydes inden for
rammerne af EMS3
• Lån og rentegodtgørelser i forbindelse med lån til genopbygning af de
jordskælvsramte områder I Italien og Grækenland 6
— Finansiering af EKSF's aktiviteter4
• Investeringer inden for stål- og kulindustrien
• Lånevirksomhed 6
— Euratom-finansiering6
Den europæiske Investeringsbank7
KAPITEL II: OPBYGNING AF EN FÆLLESSKABSHELHED 69
Afsnit 1 : Økonomisk og monetær politik
Hovedlinjer i udviklingen
Udviklingen i den økonomiske situation
Femfe program for den økonomiske politik på mellemlang sigt 70
Samordning af den og monetære politik1
• Italienske beskyttelsesforanstaltninger — anvendelse af artikel 1083
• Henstilling til Belglen 7
• Principperne for dyrtidsreguleringen i Fællesskabet4
Der europæiske monetære System6
15. ALM. BERETN. EF INDHOLDSFORTEGNELSE 7
Fællesskabet og det internationale valutasystem 76
Fællesskabets initiativer samt de trufne foranstaltninger7
• Lånoptagelse og långivning
• Ekstraordinære støtteforanstaltninger9
• Energi og økonomisk politik
Afsnit 2: Det interne marked og industrien 80
Hovedlinjer i udviklingen
Frie varebevægelser 81
— Foranstaltninger med virkning som kvantitative restriktioner2
— Fjernelse af tekniske handelshindringer3
— Euronormer6
Juridiske rammer for virksomhederne
— Selskabsret
— Intellektuel ejendomsret7
— Civil ret samt kommerciel og økonomisk ret 8
— Strafferet 88
— Offentlige aftaler
Fri bevægelighed for personer og fri udveksling af tjenesteydelser 90
— Ophævelse af restriktioner 9
— Gensidig anerkendelse af eksamensbeviser — Adgang til økonomisk virksomhed 9
— Særlige rettigheder for borgerne samt pasunion1
Handel og distribution
Små og mellemstore virksomheder — Håndværk — Kontoret for Virksomhedssamar­
bejde2
Problemer i industrien
— Jern- og stålindustrien
— Skibsbygning 94
— Tekstilsektoren
— Databehandling5
— Nye informationsteknologier6
— Telekommunikation
— Bilsektoren7
— Problemer inden for andre sektorer
Afsnit 3: Toldunionen gg
Hovedlinjer i udviklingen
Indførelse af ensartede toldbestemmelser for samhandel med tredjelande 99
— Den fælles toldtarif (FTT) 100
— Toldspørgsmål af økonomisk art
— Toldværdi1
— Toldprocedurer af økonomisk art2
— Varers oprindelse
— Generelle retsforskrifter3
15. ALM. BERETN. EF 8 INDHOLDSFORTEGNELSE
Forenkling af kontrolforanstaltninger og formaliteter i forbindelse med samhandelen
inden for Fællesskabet 103
Styrkelse af Toldunionens strukturer4
Afsnit 4: Konkurrencepolitik5
Hovedlinjer i udviklingen
Generelle regler for virksomheder
Anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder 106 af på statsinterventioner8
— Generel støtte 10
— Sektorstøtte9
— Regionalstøtte 110
— Statslige handelsmonopoler
— Offentlige virksomheder1
Afsnit 5: Penge- og finansieringsinstitutter samt skattespørgsmål 112
Hovedlinjer i udviklingen
Penge- og finansieringsinstitutter
— Forsikring
— Banker4
— Børser og andre institutioner, der beskæftiger sig med handel med værdipapirer 115
Skattespørgsmål 116
— Indirekte skatter
• Omsætningsafgift
• Punktafgifter "7
• Afgiftsfritagelse i international rejsetrafik 11
— Direkte skatter8
— Skatteunddragelse
— Overensstemmelse mellem skatte- og afgiftssystemerne
— Tilsyn med anvendelsen af EF-bestemmelserne9
Afsnit 6: Beskæftigelse, uddannelse og socialpolitik 120
Hovedlinjer i udviklingen 12
Beskæftigelse
— Beskæftigelsesfremme
— Arbejdsmarkedspolitik3
— Arbejdskraftens frie bevægelighed
Den europæiske Socialfond og foranstaltninger i forbindelse med strukturomlægning 124
— Den europæiske Socialfond
— Omskoling af arbejdstagere inden for EKSF-industrierne 125
Almen uddannelse og erhvervsuddannelse6
— Samarbejde på uddannelsesområdet 12
— Særlige foranstaltninger på uddannelsesområdet7
— Det europæiske Center for udvikling af Erhvervsuddannelse8
15. ALM. BERETN. EF