//img.uscri.be/pth/f0ae9302d04cbfcfc8a7bc02e143fa31a0faad91
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Europa-Kommissionen

De
212 pages
Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Europa-Kommissionen 16. JUNI 1994 ■i WÊM Fortegnelse over Tjenestegrenene ved Europa-Kommissionen 16. JUNI 1994 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil kunne ændres. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1994 ISBN 92-826-8488-1 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Belgium Indholdsfortegnelse Kommissionen 5 Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7 Kommissionens Generalsekretariat 11 — Analyse-og Prognosegruppen7 Generalinspektoratet for Tjenestegrenene9 Den Juridiske Tjeneste 2Talsmandens Tjeneste3 Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer5 Det Statistiske Kontor7 Oversættelsestjenesten 31 Direktoratet for InformatikSikkerhedskontoret9 Generaldirektorater GDI —Økonomiske forbindelser med tredjelande 41 GD IA —Politiske forbindelser med tredjelandeTFU — Task-force for udvidelsesforhandlinger 53 GD II — Økonomiske og Finansielle Anliggender5 GD III — Industri 59 GD IV — Konkurrence 6GD V — Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender 6GD VI — Landbrug 73 — Kontoret for Veterinær og Fytosanitær Inspektion og Kontrol 7GD VII —Transport 81 GDVIII —UdviklingGD IX — Personale og Administration 89 GD X — Information. Kommunikation. Kultur og Av-sektoren 93 GD XI — Miljø.
Voir plus Voir moins

Fortegnelse over
Tjenestegrenene
ved Europa-Kommissionen
16. JUNI 1994 ■i WÊM Fortegnelse over
Tjenestegrenene
ved Europa-Kommissionen
16. JUNI 1994 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Oplysningerne i denne fortegnelse over tjenestegrenene er angivet med forbehold og vil
kunne ændres.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1994
ISBN 92-826-8488-1
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Belgium Indholdsfortegnelse
Kommissionen 5
Kommissionsmedlemmernes forretningsområder 7
Kommissionens Generalsekretariat 11
— Analyse-og Prognosegruppen7
Generalinspektoratet for Tjenestegrenene9
Den Juridiske Tjeneste 2
Talsmandens Tjeneste3
Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer5
Det Statistiske Kontor7
Oversættelsestjenesten 31
Direktoratet for Informatik
Sikkerhedskontoret9
Generaldirektorater
GDI —Økonomiske forbindelser med tredjelande 41
GD IA —Politiske forbindelser med tredjelande
TFU — Task-force for udvidelsesforhandlinger 53
GD II — Økonomiske og Finansielle Anliggender5
GD III — Industri 59
GD IV — Konkurrence 6
GD V — Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender 6
GD VI — Landbrug 73
— Kontoret for Veterinær og Fytosanitær Inspektion og Kontrol 7
GD VII —Transport 81
GDVIII —UdviklingGD IX — Personale og Administration 89
GD X — Information. Kommunikation. Kultur og Av-sektoren 93
GD XI — Miljø. Nuklearsikkerhed og Civilbeskyttelse7
GD XII — Videnskab. Forskning og Udvikling 9
— Det Fælles Forskningscenter 105
GD XIII — Telekommunikation. Informationsmarkedet og Udnyttelse af Forskningsresultater 111
GDXIV —Fiskeri 117
GD XV —Det Indre Marked og Finansielle Tjenesteydelser 121
GD XVI —Regionalpolitik 12
GDXVII — Energi9
GD XVIII — Lån og Investering 133
GDXIX —Budgetter5
GDXX —Finanskontrol7
GDXXI — Told og Indirekte Beskatning 141
GD XXIII— Erhvervspolitik, Handel, Turisme og Erhvervsdrivende Foreninger 143
Tjenesten for Forbrugerpolitik5
Task-force for Menneskelige Ressourcer. Uddannelse og Ungdomsanliggender
Det Europæiske Fællesskabs Kontor for Humanitær Bistand 149
Euratoms Forsyningsagentur 151
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer 153
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene5
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP)7
Bilag9
Alfabetisk navneregister 18
4 Kommissionen
Rue de la Loi 200. B­1049 Bruxelles Tlf. (32­2) 299 11 11
Wetstraat 200. Β­1(149 Brussel Telex 21877 COMEU Β
Jacques DELORS Formand
Jean­Pierre JOUYET Kabinetschef
Vicekabinetschef Bernhard ZEPTER
Konsulent Michel PETITE t
Næstformand Manuel MARIN
Kabinetschef Ignacio
GARCIA­VALDECASAS
Vicekabinetschef Jordi AYET PUIGARNAU
Henning CHRISTOPHERSEN Næstformand
Kabinetschef Bjarne BLADBJERG
Vicekabinetschef Jan Høst SCHMIDT
Konsulent Per VINTHER
Kommissionsmedlem Martin BANGEMANN
Kabinetschef Jörg WENZEL
Vicekabinetschef Paul WEISSENBERG
Kommissionsmedlem Sir Leon BRITTAN
Kabinetschef Colin BUDD
Vicekabinetschef Catherine DAY
Kommissionsmedlem Peter SCHMIDHUBER
Kabinetschef Marceli von DONAT
Vicekabinetschef Oskar ZIPFEL
Kommissionsmedlem Christiane SCRIVENER
Kabinetschef Emmanuel CONSTANS
Vicekabinetschef Jacques DELMOLY
Kommissionsmedlem Bruce MILLAN
Kabinetschef Susan BINNS
Vicekabinetschef Kommissionsmedlem Karel VAN MIERT
Kabinetschef Claude CHENE
Vicekabinetschef Gustaaf DIERCKX
Konsulent Nigel EVANS
Kommissionsmedlem Hans VAN DEN BROEK
Kabinetschef Sipke BROUWER
Vicekabinetschef Ed KRONENBURG
Konsulent Françoise GAUDENZI t Michael LEIGH
Kommissionsmedlem João de Deus PINHEIRO
Kabinetschef Carlos COSTA
Vicekabinetschef Luisa BASTOS DE ALMEIDA
Pádraig FLYNN Kommissionsmedlem
Kabinetschef Joseph BROSNAN
Vicekabinetschef Bobby McDONAGH
Kommissionsmedlem Antonio RUBERTI
Kabinetschef Marco SANTOPINTO
Vicekabinetschef Pietro Paolo M EROLLA
Kommissionsmedlem René STEICHEN
Kabinetschef Jim CLOOS
Vicekabinetschef Martine REICHERTS
Kommissionsmedlem Ioannis PALEOKRASSAS
Kabinetschef Leonidas EVANGELIDIS
Vicekabinetschef Stephanos SAMARAS
Konsulent Laurens Jan BRINKHORST
Kommissionsmedlem Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Kabinetschef Gian Battista VERDERAME
Vicekabinetschef Michele PASCA-RAYMONDO
Kommissionsmedlem Marcelino OREJA
Kabinetschef Ramón DE MIGUEL
Vicekabinetchef Eduardo JBAÑEZ Kommissionsmedlemmernes forretningsområder
Jacques DELORS Generalsekretariatet Formand
Analyse- og Prognosegruppen
Generalinspektoratet for Tje­
nestegrenene
Den Juridiske Tjeneste
Monetære spørgsmål
Talsmandens Tjeneste
Den Fællese for Tolk­
ning og Konferencer
Sikkerhedskontoret
Næstformand Samarbejde og udvikling Manuel MARIN
- økonomisk samarbejde med
landene i det sydlige Middel­
havsområde, Nær- og Mel­
lemøsten, Latinamerika og
Asien
- Lomé-konventionen
Det Europæiske Kontor for Hu­
manitær Nødhjælp
Næstformand Henning CHRISTOPHERSEN Økonomiske og finansielle an­
liggender
Monetære spørgsmål (sammen
med Jacques Delors)
Lån og Investering
Det Statistiske Kontor
Kommissions­ Martin BANGEMANN Industri
medlem Informationsteknologi og tele­
kommunikation
Kommissions­ Sir Leon BRITTAN Udenrigsøkonomiske anlig­
medlem gender (Nordamerika, Japan,
Kina, Samfundet af
Uafhængige Stater samt Euro­
pa, herunder Central- og Østeu­
ropa)
Handelspolitik
Kommissions­ Peter SCHMIDHUBER Budget
medlem Finanskontrol
Bedrageribekæmpelse
Samhørighedsfonden: samord­
ning og forvaltning Kommissions­ Christiane SCRIVENER Told og indirekte beskatning
medlem Direkte beskatning
Forbrugerpolitik
Kommissions­ Bruce MILLAN Regionalpolitik
medlem Forbindelser med Regionsud­
valget
Kommissions­ Karel VAN MIERT Konkurrencepolitik
medlem Personale- og administrations-
politik
oversættelse og edb
Kommissions­ Hans VAN DEN BROEK Politiske forbindelser med tred­
jelande medlem
Den fælles udenrigs- og sikker­
hedspolitik
Udvidelsesforhandlinger (Task-
force)
João de Deus PINHEIRO Forbindelser med Europa-Par­Kommissions­
medlem lamentet
Forbindelser med medlemssta­
terne vedrørende gennemsig­
tighed, kommunikation og in­
formation
Kulturelle og audiovisuelle an­
liggender
Publikationskontoret
Pádraig FLYNN Sociale anliggender og Kommissions­
medlem beskæftigelse
Forbindelser med Det Økono­
miske og Sociale Udvalg
Spørgsmål i forbindelse med
indvandring samt retlige og in­
dre anliggender
Videnskab, forskning og udvik­Kommissions­ Antonio RUBERTI
medlem ling
Det Fælles Forskningscenter
Menneskelige ressourcer, ud­
dannelse og ungdomsanlig­
gender (Task Force)
Kommissions­ René STEICHEN Landbrug og udvikling af land­
medlem distrikter
Kommissions­ Ioannis PALEOKRASSAS Miljø, nuklear sikkerhed og ci­
vilbeskyttelse medlem
Fiskeripolitik