Gids van de Raad van de Europese Unie

-

Documents
204 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Secretariaat-generaal van de Raad GIDS VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 1993 Secretariaat-generaal van de Raad GIDS VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1993 Ten geleide Deze publikatie is verzorgd door het Secretariaat-generaal van de Raad. Voor inlichtingen en/of wijzigingen kunt U zich wenden tot: de heer BUCCARELLA Secretariaat-generaal van de Raad Wetstraat 170 B-1048 BRUSSEL tel. 02/234 65 89 fax4 83 75 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1994 ISBN 92-824-1094-3 © EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1994 Printed in Italy Inhoudsopgave Biz. Raad van de Europese Unie 7 Voorzitterschap van de Raad 9 Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der Lid-Staten 11 Lijst van des van de regeringen der Lid-Staten die gewoonlijk aan de raadszittingen deelnemen 13 België 15 Denemarken6 Duitsland8 Griekenland 21 Spanje4 FrankrijkIerland7 Italië 30 LuxemburgNederland5 PortugalVerenigd Koninkrijk9 Comité van permanente vertegenwoordigers 4Coreper II 46 r I8 Speciaal Comité van artikel 113 51 Speciaal Comité landbouwPermanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken 5Begrotingscomitó 51 Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (Crest) 52 Onderwijscomité3 Biz.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 14
Langue Nederlandse
Signaler un problème

Secretariaat-generaal van de Raad
GIDS VAN DE RAAD
VAN DE
EUROPESE UNIE
1993 Secretariaat-generaal van de Raad
GIDS VAN DE RAAD
VAN DE
EUROPESE UNIE
Brussel, 1993 Ten geleide
Deze publikatie is verzorgd door het Secretariaat-generaal van de Raad.
Voor inlichtingen en/of wijzigingen kunt U zich wenden tot:
de heer BUCCARELLA
Secretariaat-generaal van de Raad
Wetstraat 170
B-1048 BRUSSEL
tel. 02/234 65 89
fax4 83 75
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen,
1994
ISBN 92-824-1094-3
© EGKS-EEG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1994
Printed in Italy Inhoudsopgave
Biz.
Raad van de Europese Unie 7
Voorzitterschap van de Raad 9
Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der Lid-Staten 11
Lijst van des van de regeringen der Lid-Staten die
gewoonlijk aan de raadszittingen deelnemen 13
België 15
Denemarken6
Duitsland8
Griekenland 21
Spanje4
Frankrijk
Ierland7
Italië 30
Luxemburg
Nederland5
Portugal
Verenigd Koninkrijk9
Comité van permanente vertegenwoordigers 4
Coreper II 46 r I8
Speciaal Comité van artikel 113 51
Speciaal Comité landbouw
Permanent Comité voor arbeidsmarktvraagstukken 5
Begrotingscomitó 51
Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (Crest) 52
Onderwijscomité
3 Biz.
Comité culturele zaken 52
Beperkt Comité„samenwerkingsovereenkomsten van de Lid­Staten met
derde landen"53
Comité voordeenergie53
Permanent Comité voor de uraniumverrijking (Copenur) 54
Werkgroepen 54
Permanentevertegenwoordigingen55
België57
Denemarken62
Duitsland68
Griekenland75
Spanje85
Frankrijk92
Ierland98
Italië 102
Luxemburg109
Nederland110
Portugal116
VerenigdKoninkrijk123
Secretariaat­generaal van de Raad129
Kabinet132
JuridischeDienst134
Directoraat­generaal A136 l Β 141 lC144 lD146
Directoraat­generaalE148 l F151 l G153
Associatieraden 155
EEG­Turkije157
EEG­Malta158
EEG­Cyprus159 Biz.
Samenwerkingsraden 161
EEG-Algerije3
EEG-Marokko4
EEG-Tunesië5
EEG-Egypte6
EEG-Jordanië7
EEG-Syrië8
EEG-Libanon9
EEG-lsraël 170
ACS-EEG-Raad van ministers1
Vertegenwoordigingen van de ACS-staten 17
Cost-Comité van hoge ambtenaren 195 Raad van de Europese Unie
1. Samenstelling
De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten. ledere regering vaar­
digt één van haar leden af. De samenstelling van de Raad kan aldus variëren naar
gelang van de behandelde onderwerpen. Het voorzitterschap van de Raad wordt
zes maanden lang bij toerbeurt door de Lid-Staten uitgeoefend in de volgende
volgorde:
- gedurende een eerste cyclus van zes jaar: België, Denemarken, Duitsland,
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portu­
gal, Verenigd Koninkrijk;
- gedurende de volgende cyclus van zes jaar: Denemarken, België, Grieken­
land, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Ierland, Nederland, Luxemburg, Ver­
enigd Koninkrijk, Portugal.
De Raad wordt bijeengeroepen op initiatief van zijn voorzitter, van één van zijn
leden of van de Commissie.
2. Bevoegdheden
Ingevolge de fusie van de instellingen van de drie Europese Gemeenschappen,
die in 1967 van kracht is geworden, is één Raad in de plaats getreden van de
Bijzondere Raad van ministers van de EGKS en de Raden van de EEG en van
Euratom. Hij oefent de aan deze instellingen verleende bevoegdheden uit over­
eenkomstig de bepalingen van de Verdragen tot oprichting onderscheidenlijk van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Economische Ge­
meenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede van het
zogenaamde Fusieverdrag van 1965 tot instelling van één Raad en één Commis­
sie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, van het Verdrag van
1972 betreffende de toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Konink­
rijk, van het Verdrag van 1979 betreffende de toetreding van Griekenland en van
het Verdrag van 1985 betreffende de toetreding van Spanje en Portugal.
Volgens de Verdragen van Rome (EEG, Euratom) draagt de Raad zorg voor de
coördinatie van het algemeen economisch beleid van de Lid-Staten en heeft hij
beslissingsbevoegdheid. Elke maatregel van algemene strekking of van een zeker
belang moet door de Raad worden vastgesteld, maar de Raad kan zich, behalve in
een gering aantal gevallen, slechts uitspreken op voorstel van de Commissie. Het
verschil tussen de Verdragen van Rome en het Verdrag van Parijs (EGKS) bestaat
hierin dat de Raad, volgens eerstgenoemde Verdragen, in het algemeen besluit op
voorstel van de Commissie, terwijl het volgens het Verdrag van Parijs de Hoge
Autoriteit (thans de) is die, in het algemeen, besluit na instemming van
de Raad.
3. Wijze van besluitvorming van de Raad
In het EEG- en het Euratom-Verdrag is vastgelegd dat de Raad, voor zover in deze
Verdragen niet anders is bepaald, zijn besluiten neemt met meerderheid van
stemmen van zijn leden. In verreweg de meeste gevallen schrijven de Verdragen
echter hetzij eenparigheid van stemmen, hetzij gekwalificeerded van
stemmen voor. Voor de berekening van de gekwalificeerde meerderheid beschikken de Lid-Sta­
ten over een bij deze Verdragen vastgelegd aantal stemmen: Duitsland, Frankrijk,
Italië, Verenigd Koninkrijk: 10 stemmen, Spanje: 8, België, Griekenland, Neder­
land, Portugal: 5, Ierland, Denemarken: 3, Luxemburg: 2. Totaal: 76.
Wanneer de besluiten van de Raad krachtens deze Verdragen moeten worden
genomen op voorstel van de Commissie, zijn 54 stemmen nodig om de gekwalifi­
ceerde meerderheid te bereiken.
In de andere gevallen zijn 54 stemmen nodig die door ten minste acht leden van de
Raad zijn uitgebracht.
Indien de Raad een voorstel van de Commissie wijzigt, kan het besluit dat van dit
voorstel afwijkt, slechts met eenparigheid van stemmen worden genomen.
Onthouding van stemmen vormt geen beletsel voor het aannemen van een besluit
van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
In EGKS-aangelegenheden worden, behalve wat betreft de bijzondere regeling
voor de begrotingsvraagstukken, de besluiten van de Raad, behoudens die welke
een gekwalificeerde meerderheid of eenstemmigheid vereisen, genomen met
meerderheid van stemmen van de leden die in de Raad zitting hebben. Deze d wordt geacht te zijn verkregen indien zij de volstrekte meerderheid
van de vertegenwoordigers der deelnemende Lid-Staten omvat, met inbegrip van
de stemmen van de vertegenwoordigers van twee Lid-Staten welke elk over ten
minste een negende van de totale waarde van de kolen- en staalproduktie van de
Gemeenschap beschikken.
4. Vorm van de beslissingen van de Raad
De beslissingen van de Raad kunnen, wat de EEG en de EGA betreft, de volgende
vormen hebben: verordeningen, richtlijnen, beschikkingen, aanbevelingen en ad­
viezen.
Een verordening heeft een algemene strekking, is verbindend in al haar onderde­
len en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat; een richtlijn is verbindend ten
aanzien van het te bereiken resultaat voor de Lid-Staat waarvoor zij bestemd is,
doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen
te kiezen; een beschikking, die ofwel tot een Lid-Staat ofwel tot een onderneming
of een privé-persoon is gericht, is verbindend in al haar onderdelen voor degenen
tot wie zij uitdrukkelijk is; aanbevelingen en adviezen ten slotte zijn niet
verbindend. Verordeningen dienen te worden bekendgemaakt in het Publikatie-
blad en treden, behalve wanneer daarin anders is bepaald, in werking op de
twintigste dag volgende op die van hun bekendmaking. Richtlijnen en beschikkin­
gen worden van kracht door kennisgeving aan hen tot wie zij zijn gericht.
Naast de beslissingen waarvan de juridische gevolgen uitdrukkelijk in deze Verdra­
gen zijn aangegeven, neemt de Raad besluiten inzake verschillende onderwerpen
aan, alsmede resoluties; de strekking van deze teksten wordt per geval beoordeeld.
5. Voorzitterschap van de Raad
De voorzitter van de Raad die, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, zijn functie
gedurende zes maanden waarneemt, geeft de hem opgedragen coördinerende rol
een zo ruim mogelijke inhoud. Hij ziet toe op het goede verloop van de werkzaam­
heden van de Raad en legt zich toe op het zoeken naar concrete oplossingen voor
de aan de Raad voorgelegde problemen.
8