Glosar
76 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Glosar

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
76 pages
Danish

Description

GLOSAR EUs Reform i 150 Definitioner EUROPA­KOMMISSIONEN GLOSAR EU 's Reform i 150 Definitioner Den opdaterede version af glosariet: http://europa.eu.int På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1997 ISBN 92-828-0234-5 © De Europæiske Fællesskaber, 1997 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Germany Forord Regeringskonferencen om reformen af Den Europæiske Unions institutioner indledtes den 29. marts i Torino. Konferencens formål er at planlægge fremtidens Europa og gennemføre de institutionelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til udvidelsen med de central- og østeuropæiske lande, der ønsker at være med i den europæiske integration i det XXI århundrede. Med andre ord traktaterne skal tilpasses for at give Den Europæiske Union mulighed for at leve op til sine ambitioner.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 10
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 8 Mo

Exrait

GLOSAR
EUs Reform
i 150 Definitioner
EUROPA­
KOMMISSIONEN GLOSAR
EU 's Reform
i 150 Definitioner Den opdaterede version af glosariet:
http://europa.eu.int
På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int).
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1997
ISBN 92-828-0234-5
© De Europæiske Fællesskaber, 1997
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Germany Forord
Regeringskonferencen om reformen af Den Europæiske Unions institutioner indledtes den 29. marts i
Torino. Konferencens formål er at planlægge fremtidens Europa og gennemføre de institutionelle
ændringer, der er nødvendige af hensyn til udvidelsen med de central- og østeuropæiske lande, der
ønsker at være med i den europæiske integration i det XXI århundrede. Med andre ord traktaterne skal
tilpasses for at give Den Europæiske Union mulighed for at leve op til sine ambitioner. Hovedformålet
med regeringskonferencen i 1996 er derfor at få effektiviseret det institutionelle system, så Unionen
også kan træffe beslutninger, når den kommer til at bestå af 20 eller 25 medlemsstater, at øge institutio­
nernes ansvarlighed for dermed at give dem større demokratisk legitimitet, at sætte Unionen i stand til
fuldt ud at spille sin rolle på den internationale scene ved en videreudvikling af dens tiltag udadtil og at
gøre dens tiltag mere gennemsigtige. Borgerne lægger stor vægt på gennemsigtigheden, og det er derfor
et af de spørgsmål, som Unionen vil tage op i de kommende år.
Information er nødvendig, for at flest muligt kan forstå, hvad der står på spil i forbindelse med denne
traktatreform. Åbenhed over for de europæiske borgeres behov og spørgsmål er derfor væsentlig for at
mindske den manglende forståelse, der undertiden gør sig gældende mellem de europæiske institutioner
og dem, som de arbejder for. For at gøre borgerne bevidste omkring Den Europæiske Unions fremtid, må
de informeres om de valgmuligheder, som de i dag står overfor.
Der blev derfor i 1996 sat tre informationskampagner i gang, der skal fortsætte i 1997:
— »Borger i Europa« skal udvide borgernes viden om deres rettigheder.
— »Euro. en fælles valuta« har til formål at forberede indførelsen af den fælles mønt.
— »Lad os bygge Europa sammen« tager sigte på sideløbende med regeringskonferencen at mobilisere
borgerne for unionsreformen, der skal effektivisere Unionen og give den mulighed for at tage fremti­
dens udfordringer op.
Ved denne tredje kampagne lægger vi stor vægt på at få borgerne til at medvirke og at vinde deres tillid,
for ellers vil den europæiske integration tabe pusten.
Offentliggørelsen af denne ordliste til reformen af Den Europæiske Union er et led i denne information
og oplysning. Selv om den ikke er udtømmende, kan den med udbytte bruges som hjælp til at forstå en
sprogbrug, der for alle andre end specialister kan forekomme vanskelig. Listen giver en kortfattet og let
forståelig beskrivelse af, hvordan Den Europæiske Union fungerer, og den samler begreberne, således at
borgerne kommer til at forstå, hvilke store udfordringer der er forbundet med reformen af de europæiske
institutioner.
FMK
Marcelino OREJA
Medlem af Europa-Kommissionen Indhold
Afsnit V (FUSP) 11
AfsnitVI(RIA)11
Aftalenomsocial­ogarbejdsmarkedspolitikken11
Almenttjenesteudbud11
Arbejdsmarkedetsparter12
Artikel23512lK.4­udvalget(RI A )13
Artikel Ν13
Associeret medlem af WEU13t partner i WEU 13
Β
Balancen melleminstitutionerneogden demokratiske legitimitet 14
Bedrageribekæmpelse15
Beføjelseriforholdtiltredjelande.DetEuropæiskeFælleskabs15
Bekæmpelseaforganiseretinternational kriminalitetoghvidvaskning af penge16eafracismeogfremmedhad16
Bekæmpelseafterrorisme16
Beskæftigelsen17
Beskæftigelses­ og arbejdsmarkedsudvalget 17
Bæredygtig udvikling18
Charter for offentlige tjenester18
Civilbeskyttelse, turisme og energi18
Coreper 19
COREU(FUSP)19
COSAC19
Demokratisk underskud20
Differentieret integration 20
Dobbeltflertal21
Dyrevelfærd21
EF­Domstolen 21
Ensartetvalgproceduretil Europa­Parlamentsvalgene — Europa­Parlamentets sammensætning21
Enstemmighedsprincippet22
Erklæring(FUSP)22EU's arkitektur/struktur 22
EU-retten3
EUROFOR / EUROMARFOR
Eurokorpset4
Europa à la carte
Europa i flere hastigheder
Europa med variabel geometri
Europa-Kommissionen5
Europa-Kommissionens indsættelses sammensætning6
Europa-Parlamentet
Europol7
Europæisk charterk Sikkerheds- og Forsvarsidentitet (ESDI) 2
Europæiske menneskerettighedskonvention, den8
Europæiske Ombudsmand Dene Politiske Samarbejde. Det (EPS)9
Europæiske Centralbank, Den (ECB)e Råd Det 2
Forenkling af lovgivningen 30 g af traktaterne
Forligsudvalget
Formandskabet for Rådet1
Forsyningspligtydelser
Fælles aktion (FUSP)
Fælles aktion (RIA)2
Fælles beslutningsprocedure, den (fremgangsmåden i artikel 189 B) 3
Fælles forsvarspolitik
Fælles handelspolitik, den3
Fælles holdning (FUSP)
Fællesg (RIA)
Fælles institutionel ramme 34
Fælles landbrugspolitik, den
Fælles transportpolitik, den
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, den (FUSP)5
Fælles udenrigspolitisk analyse- og planlægningsenhed
Fællesskabets retsinstrumenter6
Fællesskabsretligt og mellemstatsligt samarbejde 3
Gennemgribende ændring af lovgivningen7
Globalisering af økonomien 3
Grønbøger
Gældende fællesskabsret8
Gøre til fællesskabsanliggende/henlægge under Fællesskabets kompetence 3H
Hierarkiet af Fællesskabets retsakter 38
Hr. eller fru FUSP9
Hvidbøger
Høringsproceduren 40
Hård kerne
I
Indarbejdelse af aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken i traktaten 4
Initiativret
Ioannina-kompromiset1
K
Klassificering af udgifterne 4
Kodificering af lovgivningen2
Kollektivt forsvar
Komitéprocedurer
Koncentriske cirkler3
Konkurrenceevne
Konsolidering af lovgivningen
Konstruktiv stemmeafholdelse4
Kontrol med EU-rettens anvendelse/gennemførelse 4
Konventioner (RIA)5
Konvergenskriterier 4
Kvalificeret flertal
Lige muligheder6
Ligebehandling af mænd og kvinder 4
Luxembourg-kompromiset
M
Menneskerettighederne7
Miljø 4
Monetære politik, den8
N
Narkotikabekæmpelse9
NATO (Den Nordatlantiske Traktatorganisation) 4
NATO, det nye 50
NærhedsprincippetObservatør i WEU 51
Offentlige tjenester
Opførelse af EUF på budgettet
Opting out-klausulen
Overførsel mellem søjlerne2
Petersberg-erklæringen (Petersberg-opgaverne)
Politiske Komité, Den (COPO)3
Princippet om ikke-diskriminering
Protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken 5
Refleksionsgruppen 54
Regeringskonference
Regeringskonferencens dagsorden5
Regionerne i Fællesskabets yderste periferi6
Regionsudvalget
Ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet
Retlige og indre anliggender (RIA)7
Revisionsretten
Rådet for Den Europæiske Union8
Samarbejdsproceduren (fremgangsmåden i artikel 189 C) 5
Samstemmende udtalelse 5
Schengen-aftalen og Schengen-gennemførelseskonventionen9
Social- og arbejdsmarkedspolitikkene dialog, den 60
Socialpagten1
Stemmevægtning i Rådet
Styrket samarbejde
Superkvalificeret flertal2
Suspensionsklausul
Søjlerne i Den Europæiske Union
Tilnærmelse3
Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 6
Trojka 6