125 pages
Nederlandse

Jaarverslag Europese Investeringsbank 1993

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Enkele kerngegevens 1993 1992 (in miljoenen ecu) Kredietverlening 19 6Π 17033 Uit eigen middelen 19 531 16 904 waarvan kredieten 19 480 16 830 garanties 51 74 Uit andere bronnen 30 129 In de Gemeenschap 17 724 16 140 waarvan kredietfaciliteit van Edinburgh 2363 — In de ACS­landen en de LGO . . . . 226 252 In de Middellandse­Zeelanden . . . . 680 321 In Midden­ en Oost­Europa 882 320 In Latijns­Amerika en Azië 99 — Opgenomen middelen 14224 12974 In communautaire valuta's Π 334 9 058 In niet­communautaire valuta's 2 890 3 916 Uitbetalingen 15 980 14 898 Uit eigen middelen 15818 14 798 Uit andere bronnen 162 100 Uitstaand bedrag Kredietverlening uit eigen middelen en garanties 98 022 84 273 Overige financieringen 4 334 5 414 Leningen op lange, middellange en korte termijn 78 661 67 784 JAARVERSLAG 1993 Geplaatst kapitaal 57 600 57 600 4 321 4 321 Waarvan gestort of te storten 9165 7 838 Reserves, voorziening en saldo winst­ en verliesrekening 96 537 84 667 Balanstotaal 810 785 Aantal personeelsleden van de Bank Kredieten Uitbetalingen Opgenomen middelen Balans 20 000 20000 15 000 10 000 5 000 85 87 89 91 93 85 87 89 91 93 85 87 89 91 93 85 87 91 93 N.B. de bedragen in de grafieken zíjn in miljoenen ecu.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 0
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 27 Mo

Enkele kerngegevens 1993 1992
(in miljoenen ecu)
Kredietverlening 19 6Π 17033
Uit eigen middelen 19 531 16 904
waarvan kredieten 19 480 16 830 garanties 51 74
Uit andere bronnen 30 129
In de Gemeenschap 17 724 16 140
waarvan kredietfaciliteit van Edinburgh 2363 —
In de ACS­landen en de LGO . . . . 226 252
In de Middellandse­Zeelanden . . . . 680 321
In Midden­ en Oost­Europa 882 320
In Latijns­Amerika en Azië 99 —
Opgenomen middelen 14224 12974
In communautaire valuta's Π 334 9 058
In niet­communautaire valuta's 2 890 3 916
Uitbetalingen 15 980 14 898
Uit eigen middelen 15818 14 798
Uit andere bronnen 162 100
Uitstaand bedrag
Kredietverlening uit eigen middelen en garanties 98 022 84 273
Overige financieringen 4 334 5 414
Leningen op lange, middellange en korte termijn 78 661 67 784 JAARVERSLAG
1993
Geplaatst kapitaal 57 600 57 600
4 321 4 321
Waarvan gestort of te storten
9165 7 838
Reserves, voorziening en saldo winst­ en verliesrekening
96 537 84 667
Balanstotaal
810 785
Aantal personeelsleden van de Bank
Kredieten Uitbetalingen Opgenomen middelen Balans
20 000 20000
15 000
10 000
5 000
85 87 89 91 93 85 87 89 91 93 85 87 89 91 93 85 87 91 93
N.B. de bedragen in de grafieken zíjn in miljoenen ecu.
EUROPESE INVESTERINGSBANK DE EUROPESE INVESTERINGSBANK
investeringsprogramma's bevorderd; Valuta's Buiten de Gemeenschap De EIB verstrekt voornamelijk kredieten Als communautaire instelling past de De Europese Investeringsbank (EIB), de
naast de EIB-kredieten kan tegelijkertijd
uit middelen die zijzelf op de kapitaal­EIB voortdurend haar activiteiten aan financieringsinstelling van de Gemeen­
Het krediet wordt a pari uitgekeerd in een beroep worden gedaan op natio­
markten opneemt. Deze middelen plus de ontwikkeling van het communautaire schap, is in het leven geroepen bij het
een enkele valuta of in bepaalde vaste nale of communautaire subsidies.
haar eigen vermogen (gestort kapitaal beleid aan. Zo werkt zij mee aan de Eu­Verdrag van Rome en heeft haar rol
De EIB kent eveneens na toestemming combinaties.
en reserves) worden „eigen middelen" ropese opbouw, met name aan de tot­zien bevestigen in het Verdrag betref­
van haar Raad van Gouverneurs kre­
genoemd. standbrenging van de interne markt en fende de Europese Unie. Haar statuten
dieten toe voor projecten buiten de Ge­Het betreft de valuta's van de lidstaten, PROJECTONDERZOEK
de versterking van de economische en zijn opgenomen in een aan het Verdrag
meenschap. Deze toestemming wordt de ecu, dan wel bepaalde, op interna­
Buiten de Gemeenschap kent zij sociale samenhang. gehecht protocol.
tionaal niveau verhandelde valuta's. Het onderzoek dat de Bank zelf naar eveneens kredieten uit eigen middelen
— specifiek gegeven voor de financie­het project instelt, richt zich op de tech­toe, alsmede onder mandaat uit de be­Als Bank werkt zij nauw samen met an­De Bank is een onafhankelijke publiek­
ring van bepaalde projecten van bij­nische en financiële uitvoerbaarheid, grotingsmiddelen van de Gemeenschap dere banken en financiële instellingen rechtelijke instelling binnen de Gemeen­
zonder belang voor de Gemeenschap, alsmede op het economisch belang van Rentepercentage
of van de lidstaten. om middelen op de kapitaalmarkten op schap. De leden van de EIB zijn de lid­
vooral op het gebied van de verbindin­de desbetreffende investeringsplannen.
te nemen en kredieten voor investe­staten van de Gemeenschap. Zij nemen
gen en van de energievoorziening; Ook wordt onderzocht of het project Dankzij haar uitstekende kredietwaar­
ringsprojecten te verstrekken. alle deel in het kapitaal.
beantwoordt aan de richtlijnen van het digheid („Triple A") kan de EIB middelen
— meer in het algemeen gegeven tot communautaire beleid en aan de inter- opnemen tegen de best geldende voor­
ventiecriteria van de Bank en wordt be­ een bepaald bedrag per land of per waarden.
zien of de bepalingen inzake de milieu­ groep landen in het kader van de ak­
meestal via globale kredieten ge­— bescherming van het milieu en van In de Gemeenschap
bescherming en de vrije mededinging in koorden, overeenkomsten of besluiten Omdat de EIB geen winstoogmerk
het leefklimaat, alsmede behoud van steund.
acht worden genomen. Tevens bekijkt inzake de financiële samenwerking van heeft, stelt zij de op de kapitaalmarkten
het architecturaal of natuurlijk erfgoed; De EIB heeft als belangrijkste taak een
de Bank de financiële positie van haar opgenomen middelen weer ter beschik­ de Gemeenschap.
Globale kredieten zijn tijdelijke krediet­— stadsvernieuwing; concrete bijdrage te leveren tot de
cliënt, zijn liquiditeitspositie en de ge­ king tegen een rentetarief dat voortdu­
lijnen naar banken of financiële instel­— verwezenlijking van de commu­evenwichtige ontwikkeling van de Ge­
boden garanties. rend wordt aangepast en dat voor ie­ In laatstgenoemd verband strekt de ac­
lingen die op Europees, nationaal of re­nautaire energiedoelstellingen; meenschap door middel van de finan­
dere munt de op dat moment geldende tieradius van de EIB zich uit tot
gionaal niveau opereren. Deze instellin­ciering van projecten met inachtneming — versterking van het internationale
kosten van de middelenopname weer­
Na deze analyse en op voorstel van de gen benutten de middelen, overeenkom­van strikte bancaire criteria. concurrentievermogen en Europese
spiegelt, plus een kleine marge die uit­ — de landen in Afrika, het Caribisch ge­Directie van de Bank besluit de Raad stig de criteria van de EIB, voor de fi­integratie van het communautaire
sluitend dient ter dekking van haar ad­ bied en de Stille Oceaan die partij zijn van Bewind over de toekenning van het nanciering van de produktieve sector, bedrijfsleven; Overeenkomstig artikel 20 van haar
ministratiekosten. bij de Overeenkomst van Lomé (ACS-krediet, rekening houdend met het ad­meestal van het midden- en kleinbedrijf, — steun aan het midden- en kleinbe­statuten ziet de Bank er nauwlettend op
landen) en tot de landen en gebieden vies van de betrokken lidstaat en van de en van infrastructuurprojecten op het toe dat „haar gelden op de meest ra­ drijf.
Het rentepercentage kan worden vast­ overzee (LGO); Europese Commissie. gebied van verbindingen of milieu die tionele wijze in het belang van de Ge­
gelegd bij de ondertekening van het
worden uitgevoerd door lokale over­meenschap worden aangewend".
contract of bij iedere uitbetaling (con­ — de landen die samenwerkings- of as­
heden. INVESTERINGEN
tract met open rentevoet). Voor het me­ sociatieakkoorden met de Gemeen­KENMERKEN VAN DE KREDIETEN
rendeel worden de kredieten tegen een schap hebben getekend:
In alle gevallen dekt de EIB slechts een DOELSTELLINGEN De kredieten van de EIB kunnen worden
vast tarief verstrekt; zeer langlopende Looptijd deel van de investeringskosten, als aan­toegekend aan overheidsinstellingen of
kredieten kunnen echter ook tegen een • in het Middellandse-Zeegebied
vulling op het eigen vermogen van de Overeenkomstig de in de verdragen particuliere geldnemers in alle economi­
rente worden toegekend die na een te­ • in Midden- en Oost-Europa De EIB stelt kredieten ter beschikking geldnemer en op andere financierings­vastgelegde richtsnoeren en rekening sche sectoren:
voren bepaalde periode (gewoonlijk na • in Latijns-Amerika en Azië. waarvan de looptijd afhankelijk is van bronnen. Gewoonlijk bedraagt het kre­houdend met de ontwikkeling van het
vier tot tien ¡aar) wordt herzien. Of ze
de aard en de technische levensduur dietbedrag niet meer dan de helft van communautaire beleid, moeten de pro­ — infrastructuren op het gebied van
kunnen tegen een variabele rente wor­ — de landen van de Europese Vrijhan­van het project. Over het algemeen de investeringskosten ('). jecten die de Bank in behandeling kan verbindingen, milieu en energie,
den toegekend en eventueel worden delsassociatie (EVA) voor de periode wordt uitgegaan van 7 tot 12 ¡aar voor
nemen, bijdragen tot een of meerdere — industrie, dienstverlening en land­
omgezet in een vastrentende lening.
1994-1995 (zie blz. 22). industriële projecten; maar dit kan oplo­
van de volgende doelstellingen: Met de kredieten van de EIB en de sub­bouw.
pen tot 20 ¡aar of nog langer voor in­
sidies uit de structuurfondsen en uit an­
Er gelden speciale voorwaarden voor de De vaststelling van de rente geschiedt frastructuurprojecten.
— economische ontwikkeling van ach­ Voor grote investeringsprojecten wor­ dere financiële instrumenten van de Ge­
kredietverlening buiten het grondgebied voor alle landen en sectoren op de­
den rechtstreeks of via een bemiddelen­ meenschap wordt de financiering van tergebleven gebieden;
zelfde manier. De EIB verstrekt geen van de Gemeenschap welke in de ver­Er kan een uitstel van aflossing van de
de financiële instelling afzonderlijke — verbetering van de belangrijke Euro­
(') Dit plafond is verhoogd voor projecten in het kader rentesubsidies; deze kunnen echter door schillende financiële samenwerkingsak­hoofdsom worden verleend, over het al­
kredieten toegekend. Investeringspro­pese telecommunicatie- en vervoersin­ van het Europese groeiinitiatief dat eind 1992 in Edin­
derden worden verstrekt. koorden zijn vastgelegd. gemeen variërend tussen 2 en 5 ¡aar. burgh is gelanceerd (zie blz. 13). jecten van bescheiden omvang worden frastructuren; JAARVERSLAG
1993 <$èr>
JAARVERSLAG
1993 Dit ¡aarverslag is eveneens beschikbaar
in de volgende talen:
DA ISBN 92-826-7702-8
DE ISBN 92-826-7703-6
EN ISBN 92-826-7705-2
ES ISBN 92-826-7701-X
FR ISBN 92-826-7706-0
GR ISBN 92-826-7704-4
IT ISBN 92-826-7707-9
PT ISBN 92-826-7709-5
ISBN 92-826-7708-7
Tekst vastgesteld op 22 maart 1994 36e JAARVERSLAG VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK
INHOUDSOPGAVE
Beslissingsorganen Bladzijde
Raad van Gouverneurs 4
Comité ter controle van de boekhouding
Raad van Bewind 5
Directie — Organisatie 6
Voorwoord 9
De EIB, financieringsinstelling van de Gemeenschap 11
Doelstellingen en resultaten 1
Activiteiten in 1993: algemene beschouwing2
Economische situatie6
Communautaire achtergronden8
De EIB in 1993 25
Kredietverlening in de Gemeenschap
Verdeling naar communautaire doelstelling9
Overzicht per lidstaat 3
Kredietverlening buiten de Gemeenschap 4
ACS-landen en LGO
Middellandse-Zeelanden 53
Landen in Midden- en Oost-Europa4
Landen in Latijns-Amerika en Azië7
Opgenomen middelen
Ontwikkelingen op de kapitaalmarkten9
Beroep van de EIB op de financiële markten 60
Liquiditeitenbeheer van de Thesaurie
Bestuur en personeel5
Jaarrekening 6
Resultaten van het boekjaar
Balans en financieel overzicht 7
Accountantsverklaring 84
Verklaring van het Comité ter controle van de boekhouding 8
Statistische Bijlagen7
Overzicht kredietverlening
Statistieken 100
Wenken voor de lezer 118 RAAD VAN GOUVERNEURS
(situatie op 15 mei 1994)
Voorzitter Jacques SANTER (Luxemburg)
Piero BARUCCI (Italië)
tot juni 1993
BELGIË Philippe MAYSTADT, minister van Financiën
DENEMARKEN Mogens LYKKETOFT, minister vann
DUITSLAND Theo WAIGEL, minister van Financiën
GRIEKENLAND Yannos PAPANTONIOU, minister van Economische Zaken
Giorgos GENNIMATAS, minister van Economische Zaken,
overleden op 25 april 1994
Stephanos MANOS, minister van Economische Zaken en Financiën,
tot oktober 1993
SPANJE Pedro SOLBES MIRA, minister van Economische Zaken en Financiën
Carlos SOLCHAGA CATALAN, minister van Economische Zaken en Financiën,
tot juli 1993
FRANKRIJK Edmond ALPHANDÉRY, minister van Economische Zaken
IERLAND Bertie AHERN, minister van Financiën
ITALIË Lamberto DINI, minister vann
Piero BARUCCI, minister van Financiën,
tot mei 1994
LUXEMBURG Jacques SANTER, minister-president, minister van Staat, minister van Financiën
NEDERLAND Wim KOK, vice-premier, minister van Financiën
Eduardo CATROGA, minister van Financiën PORTUGAL
Jorge BRAGA DE MACEDO, minister van Financiën,
tot december 1993
VERENIGD KONINKRIJK Kenneth CLARKE, minister van Financiën
COMITE TER CONTROLE VAN DE BOEKHOUDING
(situatie op 15 mei 1994)
Voorzitter
Constantin THANOPOULOS,
voormalig gouverneur van de Banque Nationale Hypothecaire de Grèce, Athene
João PINTO RIBEIRO, Juiz Conselheiro, Tribunal de Contas, Lissabon,
tot juni 1993
Leden
Constantin THANOPOULOS
Albert HANSEN, secretaris-generaal, Raad van State, Luxemburg
Ciriaco VICENTE MARTIN,
Presidente de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, Madrid RAAD VAN BEWIND
Situatie op 15 mei 1994
Voorzitter: Sir Brian UNWIN
Vice-voorzitters:
Lucio IZZO
Alain PRATE
Hans DUBORG
José de OLIVEIRA COSTA
Wolfgang ROTH
Corneille BRÜCK
De heer Ludovicus MEULEMANS was vice-voorzitter tot ¡uni 1993.
Hij is vervolgens benoemd tot honorair vice-voorzitter.
Bewindvoerders :
Luigi ARCUTI Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano, Rome
Isabel BARATA Sub-Directora Geral do Tesouro, Direcção-Geral do Tesouro,
Ministério das Finanças, Lissabon
Under Secretary, Head of European Community Group (Overseas Finance), David BOSTOCK
HM Treasury, Londen
Richard BRANTNER Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt
Sinbad COLERIDGE Chief Executive, Structured Finance Division, Barclays de Zoete Wedd Ltd., Londen
Director General del Tesoro y Política Financiera, Manuel CONTHE GUTIERREZ
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid
Jos de VRIES Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen,
Ministerie van Financiën, Den Haag
Mario DRAGHI Direttore Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome
Inspecteur général des Finances, Parijs Jean-Yves HABERER
Winfried HECK Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn
Philippe JURGENSEN Directeur Général de la Caisse Française de Développement, Parijs
Yves MERSCH r du Trésor, Ministère du Trésor, Luxemburg
Rudolf MORAWITZ ,m für Wirtschaft, Bonn
Miguel MUÑIZ DE LAS CUEVAS Presidente del Instituto de Crédito Oficial, Madrid
Ariane OBOLENSKY Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor,
Ministère de l'Economie, Parijs
Maurice O'CONNELL Governor of the Central Bank of Ireland, Dublin
Petros P. PAPAGEORGIOU Professeur Associé, Département de l'Économie, Université de Pirée, Pireus
Vincenzo PONTOLILLO Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rome
Giovanni RAVASIO Directeur Général des Affaires Economiques et Financières,
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel
Lars TYBJERG Secrétaire Permanent Adjoint, Cabinet du Premier Ministre, Kopenhagen
Jan H. G. VANORMELINGEN Directeur-generaal van de Administratie der Thesaurie,
Ministerie van Financiën, Brussel
Roy WILLIAMS Deputy Secretary, Department of Trade and Industry, Londen
Plaatsvervangende leden:
Giancarlo DEL BUFALO Dirigente Generale, Ministero del Tesoro, Rome
Pierre DUQUESNE Sous-Directeur des Affaires Multilatérales, Direction du Trésor,
Ministère de l'Économie, Parijs
Vicente J. FERNANDEZ Subdirector General del Tesoro y Política Financiera,
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid
Francesco GIAVAZZI Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rome
M.J.L JONKHART President-Directeur, De Nationale Investeringsbank N.V., Den Haag
Eberhard KURTH Ministerialdirektor, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bonn
Eneko LANDÁBURU ILLARRAMENDI Directeur Général des Politiques Régionales,
Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel
Oliver PAGE Head of Wholesale Markets, Supervision Division, Bank of England, Londen
Pierre RICHARD Président Directeur Général du Crédit Local de France, Parijs
Michael J. SOMERS Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin
Konrad SOMMER Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn
Philip WYNN OWEN Assistant Secretary, Head of the Transport Policy Division, HM Treasury, Londen DIRECTIE
Situatie op 15 mei 1994
President: Sir Brian UNWIN
Vice-presidenten: Lucio IZZO
Alain PRATE
Hans DUBORG
José de OLIVEIRA COSTA
Wolfgang ROTH
Corneille BRÜCK
De heer Ludovicus MEULEMANS was vice-president tot ¡uni 1993.
Hij is sindsdien honorair vice-president.
ORGANISATIE
Situatie op 15 mei 1994
Secretaris-generaal Algemene Zaken
Coördinatie
Theoharry GRAMMATIKOS Thomas OURSIN Martin CURWEN
Secretariaat Peter HELGER
Karl Georg SCHMIDT Voorlichting en communicatie
Hugo WOESTMANN Begroting
Joachim MÜLLER-BORLE Contactbureau in Brussel
Roger ADAMS, bijzonder adviseur
Human Resources Personeelsadministratie Gerlando GENUARDI
Ronald STURGES Personeelsbeleid Daphne VENTURAS
Jörg-Alexander UEBBING Werving
Onderzoek en ontwikkeling Informatietechnologie
Albert BRANDT
Rémy JACOB
Administratie Interne dienst
Adriaan ZILVOLD
Alessandro MORBILLI Vertalingen
* * *
Interne accountantsdienst Jean-Claude CARREAU
Directoraten Kredietverlening in de Gemeenschap
Coördinatie André DUNAND
Infrastructuur Filippo MANZI Directoraat PMI Kredietverlening Italie, Rome
Energie, milieu Michael O'HALLORAN Giorgio RATTI (') Caroline REÍD
Industrie Laurent DE MAUTORT
Kredietins tellingen Bruno LAGO
Kredietverlening Spanje Particuliere sector Jos VAN KAAM
Armin ROSE OpenbareFrancisco DOMÍNGUEZ
Kantoor te Madrid Fernando DE LA FUENTE
Kredietverlening Denemarken
en Duitsland Denemarken Paul DONNERUP
Henk DELSING Fridolin WEBER-KREBS Duitsland
Directoraat PM2 Kredietverlening Frankrijk, Frankrijk Alain BELLAVOINE
Benelux Christian CAREAGA Pitt TREUMANN België, Luxemburg
en Nederland
Gérard d'ERM
Kredietverlening Verenigd VK: infrastructuur, industrie, banken Andreas VERYKIOS
Koninkrijk, Noordzee, Portugal VK: vervoer en energie; Noordzee Tom BARRETT
Thomas HACKETT Kantoor te Londen Guy BAIRD
Portugal Filipe CARTAXO
Kantoor te Lissabon Ian PACE
Kredietverlening Griekenland Griekenland Konstantin ANDREOPOULOS
en Ierland Kantoor te Athene Arghyro YARMENITOU
Richard POWER Ernest LAMERS Ierland
Openbare sector (landen PM 1) Agostino FONTANA Kredietbeheer binnen de PM2) Brian FEWKES Gemeenschap
Francis CARPENTER Particuliere sector (landen PM 1) José Manuel MORI PM2)
Financiële instellingen Dominique de CRAYENCOUR
(') De heer Eugenio GREPPI, voordien hoofd PMI, is sinds 1 april 1994 voorzitter van het Financieel Comité van het Europees Investeringsfonds, ORGANISATIE (vervolg)
Directoraat Kredietverlening buiten de Gemeenschap
Coördinatie Marc BECKER Michel DELEAU Controle en coördinatie
Ondersteunende eenheid toezicht Manfred KNETSCH
financieringen Alfred KA WAN
Michel HATTERER
Caribisch gebied en Latijns-Amerika ACS1 en ALA Claudio CORTESE
Azië, Stille Oceaan, Madagaskar en Rex SPELLER
Mauritius, Patrick THOMAS
Oostelijk Afrika Jacqueline NOËL
Nicolas URMES ACS2 Westelijk
Guy BERMAN Jean-Louis BIANCARELLI Centraal Afrika
Justin LOASBY Zuidelijk
Middellandse-Zeegebied Maghreb, Turkije Alain SÈVE
Robert WILSON Machrak, Midden-Oosten, Malta, Cyprus Pietro PETTOVICH
Polen, Hongarije, Baltische staten,
Midden- en Oost-Europa
voormalig Joegoslavië, Slovenië Walter CERNOIA
Terence BROWN
Tsjechië, Slowakije, Bulgarije,
Roemenië, Albanië Christopher KNOWLES
Directoraat Financiën en Thesaurie
Coördinatie Henri-Pierre SAUNIER Philippe MARCHAT
Risicobeheer Georg HUBER
Ulrich MEIER Kapitaalmarkt
Ulrich DAMM DE, BE, LU, AT, CH, GB, IE,
Jean-Claude BRESSON Verre Oosten
Joseph VÖGTEN NL, PT, GR, Scand., Midden-Oosten
FR, ES, IT, US, ECU Jean-Claude BRESSON
Carlo SARTORELLI
Carlos GUILLE
Planning, uitbetalingen, financieel Thesaurie
Luc WINAND beheer kredieten, Eberhard UHLMANN
Geldmarkten Francis ZEGHERS
Portefeuillebeheer Ralph BAST
Back-Office Erling CRONQVIST
Charles ANIZET Boekhouding Kredieten
Luis BOTELLA MORALES François ROUSSEL Algemene boekhouding
Directoraat Economisch en Financieel Onderzoek
Patrice GERAUD Herbert CHRISTIE Coördinatie
Carlo BOLATTI Economisch onderzoek in de Industrie
Mateu TURRÓ CALVET Gemeenschap Infrastructuur
Juan ALARIO GASULLA Horst FEUERSTEIN Energie
Stephen McCARTHY Economisch onderzoek in de ACS
Daniel OTTOLENGHI ACS-landen en het Middellandse-Zeegebied
Henri BETTELHEIM Middellandse-Zeegebied
Luigi GENAZZINI
Economisch onderzoek in Midden- en Oost-Europa,
Midden- en Oost-Europa, Latijns-Amerika, Azië Jacques GIRARD
Latijns-Amerika en Azië Financieel onderzoek Pier Luigi GIUBERT
Financieel onderzoek, Documentatie en bibliotheek Marie-Odile KLEIBER
Documentatie
Alfred STEINHERR
Directoraat Juridische Zaken
Bruno EYNARD Giannangelo MARCHEGIANI
Roderick DUNNETT
Marc DUFRESNE
Robert WAGENER
Hans-Jürgen SEELIGER
Dienst Technische Adviseurs
Jean-Pierre DAUBET Jean-Jacques SCHUL Coördinatie
Peder PEDERSEN Landbouw
Jean-Jacques SCHUL
Verwerkende en elektronische
industrie, telecommunicatie Bernard BÉLIER
J. Garry HAYTER Patrick MULHERN
Olie-industrie, chemie,
vliegtuigbouw, toerisme Richard DEELEY
Hemming JØRGENSEN Jean-Jacques MERTENS
Constantin CHRISTOFIDIS
Elektriciteit, mijnbouw,
afvalbeheer René VAN ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT Günter WESTERMANN
Philippe OSTENC Infrastructuur
Luis LÓPEZ RODRÍGUEZ Peter BOND
Barend STOFKOPER
Andrew ALLEN