Samarbejdsaftale mellen Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik JugoslavienAftale mellem Det Europæiske Kul-og Stålfællesskab på den ene side og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien på den anden side
150 pages
Danish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Samarbejdsaftale mellen Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik JugoslavienAftale mellem Det Europæiske Kul-og Stålfællesskab på den ene side og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien på den anden side

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
150 pages
Danish

Description

Rådet for De europæiske Fællesskaber SAMARBEJDSAFTALE mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den socialistiske føderative republik Jugoslavien AFTALE mellem Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Den socialistiske føderative republik Jugoslavien på den anden side SLUTAKT Undertegnet i Beograd, den 2. april 1980 Rådet for De europæiske Fællesskaber SAMARBEJDSAFTALE mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den socialistiske føderative republik Jugoslavien AFTALE mellem Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Det europæiske Kul- og Stålfællesskab på den ene side og Den socialistiske føderative republik Jugoslavien på den anden side SLUTAKT Denne publikation udgives ogsä pi følgende sprog: DE ISBN 92-824-0159-6 GR ISBN 92-824-0160-X EN ISBN 92-824-0161-8 FR ISBN 92-824-0162-6 IT ISBN 92-824-0163-4 NL ISBN 92-824-0164-2 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1984 ISBN 92-824-0158-8 Katalognummer: BX-38-83-241-DA-C © De europæiske Fællesskaber — Ridet, Bruxelles, 1983 Printed in the FR of Germany INDHOLDSFORTEGNELSE Side I.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 17
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Rådet for De europæiske Fællesskaber
SAMARBEJDSAFTALE
mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den
socialistiske føderative republik Jugoslavien
AFTALE
mellem Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs
medlemsstater og Det europæiske Kul- og Stålfællesskab
på den ene side og Den socialistiske
føderative republik Jugoslavien på den anden side
SLUTAKT
Undertegnet i Beograd, den 2. april 1980 Rådet for De europæiske Fællesskaber
SAMARBEJDSAFTALE
mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den
socialistiske føderative republik Jugoslavien
AFTALE
mellem Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs
medlemsstater og Det europæiske Kul- og Stålfællesskab
på den ene side og Den socialistiske
føderative republik Jugoslavien på den anden side
SLUTAKT Denne publikation udgives ogsä pi følgende sprog:
DE ISBN 92-824-0159-6
GR ISBN 92-824-0160-X
EN ISBN 92-824-0161-8
FR ISBN 92-824-0162-6
IT ISBN 92-824-0163-4
NL ISBN 92-824-0164-2
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1984
ISBN 92-824-0158-8
Katalognummer: BX-38-83-241-DA-C
© De europæiske Fællesskaber — Ridet, Bruxelles, 1983
Printed in the FR of Germany INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
I. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DET
EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆL­
LESSKAB OG DEN SOCIALISTISKE
FØDERATIVE REPUBLIK JUGOSLAVIEN 9
Præambel 10
Afsnit I: Økonomisk, fagligt og finansielt 12
samarbejde
Afsnit II: Samhandel4
Afsnit III: Bestemmelser vedrørende den ved Osimo-
aftalerne oprettede frizone 20
Afsnit IV: Samarbejde på arbejdskraftområdet0
Afsnit V: Almindelige og afsluttende bestemmelser 21
BILAG
Bilag A: vedrørende de i artikel 15 omhandlede varer6
Bilag B:e toldordningen og de nærmere be­
stemmelser for visse varer fremstillet på
basis af landbrugsprodukter omhandlet i ar­
tikel 19 30
Bilag C: vedrørende de i artikel 24 omhandlede varer 35
./... 4 -
PROTOKOLLER
Side
Protokol nr. 1: vedrørende de i artikel 15 nævnte varer 36
Bilag I vedrørende visse industriprodukter 37 e visse tekstilvarer Bilag II 40
vedrørende visse mineralolieprodukter Bilag III 43 e visse råvarer Bilag IV 44
Protokol nr. 2: vedrørende finansielt samarbejde mellem
Den socialistiske føderative republik
Jugoslavien og Det europæiske økonomiske
Fællesskab 45
Protokol nr. 3: vedrørende definitionen af begrebet "va­
rer med oprindelsesstatus" og vedrørende
metoderne for administrativt samarbejde 47
Bilag I: Forklarende noter 54
Liste A Bilag II:
Liste over bearbejdning eller forarbejd­
ning, der medfører et positionsskifte,
men som ikke giver de fremstillede varer
oprindelsesstatus, eller som kun giver
dem denne status på visse betingelser 55
Bilag III: Liste B
Liste over bearbejdning eller forarbejd­
ning, der ikke medfører et positions-
skifte, men som alligevel giver de frem­
stillede varer oprindelsesstatus 88
Liste C Bilag IV:
Liste over varer, på hvilke denne proto­
kol ikke kommer til anvendelse 96
Varecertifikat Bilag V: 97
Certifikat EUR 2 Bilag VI: 101 5 -
SLUTAKT
Side
Teksten til slutakten 103
Fælleserklæringer fra de kontraherende parter 103
1. Fælleserklæring vedrørende protokol nr. 1
samt artikel 21, 22 og 237
2.g vedrørende fællesskabsordnin­
gen for indførsel af ungtyre til opfedning med
oprindelse i eller indført fra Jugoslavien 107
3. Fælleserklæring vedrørende den zone, der er op­
rettet ved Osimo-aftalerne 108
4.g ad artikel 42 i aftalen8
5. Fælleserklæring vedrørende protokol nr. 3 108
6. Hensigtserklæring fra de kontraherende parter9
7.g vedrørende samarbejdet og kon­
takterne mellem Europa-Parlamentet og repræsen­
tanterne for Den socialistiske føderative repu­
blik Jugoslaviens parlament 109
8. Fælleserklæring vedrørende Fællesskabets fore­
læggelse af aftalen i GATT9
9. Fortolkende erklæring vedrørende det i aftalen
anvendte begreb "kontraherende parter"9
10. Erklæring fra Jugoslavien ad artikel 24 109
11.g fran vedrørende visse
landbrugsprodukter 110
12. Erklæring fra Fællesskabet vedrørende fælles­
skabsordningen for indførsel af ungtyre til op­
fedning med oprindelse i eller indført fra Ju­
goslavien0
13. Erklæring fra Fællesskabet vedrørende regional
anvendelse af visse af aftalens bestemmelser 110 - 6
Side
14. Erklæring fra Fællesskabet vedrørende den
i artikel 2 i protokol nr. 2 nævnte euro­
pæiske regningsenhed 110
15. Erklæring fra Fællesskabet ad artikel 29
i protokol nr. 31
16. Erklæring frat vedrørende ord­
ningen med generelle toldpræferencer 11
17. Erklæring fra Forbundsrepublikken Tysklands
repræsentant vedrørende anvendelsen af afta­
len på Berlin
Brevveksling 112
1. Brevveksling vedrørende bearbejdning og forar­
bejdning af visse tekstilvarer 11
2.g vedrørende jugoslavisk arbejds­
kraft, der er beskæftiget i Fællesskabet3
II. AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING OM
ÆNDRING AF BILAG A TIL SAMARBEJDS­
AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE ØKO­
NOMISKE FÆLLESSKAB OG DEN SOCIALI­
STISKE FØDERATIVE REPUBLIK JUGOSLA­
VIEN (POS. 22.09 I DEN FÆLLES TOLD­
TARIF) 115
III. AFTALE I FORM AF BREVVEKSLING OM
ÆNDRING AF BILAG A TIL SAMARBEJDS­
AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE ØKO­
NOMISKE FÆLLESSKAB OG DEN SOCIALI­
STISKE FØDERATIVE REPUBLIK JUGOSLA­
VIEN (POS. 29.04 I DEN FÆLLES TOLD­
TARIF) 119
./. Side
IV. AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE KUL-
OG STALFÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER
OG DET EUROPÆISKE KUL- OG STALFÆL-
LESSKAB PÅ DEN ENE SIDE OG DEN SO­
CIALISTISKE FØDERATIVE REPUBLIK
JUGOSLAVIEN PÂ DEN ANDEN SIDE 123
Afsnit I: Samhandel 125
Afsnit II: Almindelige og afsluttende bestemmelser 129
Bilag: Liste over de i aftalens artikel 1 om­
handlede varer 134
SLUTAKT
Teksten til slutakten8
Fælleserklæringer fra de kontraherende parter 13
1. Fælleserklæring ad artikel 3 142
2. Fortolkende erklæring vedrørende det i aftalen
anvendte begreb "kontraherende parter"
3. Erklæring fra Fællesskabet vedrørende ordningen
med generelle toldpræferencer
4. Erklæring fra Forbundsrepublikken Tysklands re­
præsentant vedrørende anvendelsen af aftalen på
Berlin 142
Brevveksling vedrørende artikel 60 i traktaten om op­
rettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab 143