Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek JoegoslaviëOvereenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, anderzijds
150 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek JoegoslaviëOvereenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, anderzijds

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
150 pages
Nederlandse

Description

Raad van de Europese Gemeenschappen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië OVEREENKOMST tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en deep voorn en Staal, enerzijds, en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, anderzijds SLOTAKTE Gedaan te Belgrado, 2 april 1980 Raad van de Europese Gemeenschappen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië OVEREENKOMST tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en deep voorn en Staal, enerzijds, en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, anderzijds SLOTAKTE Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven: DA ISBN 92-824-0158-8 DE ISBN 92-824-0159-6 GR 92-824-0160-X EN ISBN 92-824-0161-8 FR ISBN 92-824-0162-6 IT 92-824-0163-4 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1984 ISBN 92-824-0164-2 Catalogusnummer: BX-38-83-241-NL-C © EGKS - EEG - EGA, Brussel · Luxemburg, 1983 Printed in the FR of Germany - 3 -INHOUDSOPGAVE Bladzijden I. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE SOCIALISTISCHE FEDERATIEVE REPUBLIEK JOEGOSLAVIË Preambule 10 Titel I : Economische, technische en financiële samenwerking 12.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 18
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Raad van de Europese Gemeenschappen
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
OVEREENKOMST
tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal en deep
voorn en Staal, enerzijds, en de Socialistische
Federatieve Republiek Joegoslavië, anderzijds
SLOTAKTE
Gedaan te Belgrado, 2 april 1980 Raad van de Europese Gemeenschappen
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
tussen de Europese Economische Gemeenschap en de
Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
OVEREENKOMST
tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal en deep
voorn en Staal, enerzijds, en de Socialistische
Federatieve Republiek Joegoslavië, anderzijds
SLOTAKTE Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven:
DA ISBN 92-824-0158-8
DE ISBN 92-824-0159-6
GR 92-824-0160-X
EN ISBN 92-824-0161-8
FR ISBN 92-824-0162-6
IT 92-824-0163-4
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1984
ISBN 92-824-0164-2
Catalogusnummer: BX-38-83-241-NL-C
© EGKS - EEG - EGA, Brussel · Luxemburg, 1983
Printed in the FR of Germany - 3 -
INHOUDSOPGAVE
Bladzijden
I. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE
SOCIALISTISCHE FEDERATIEVE REPUBLIEK
JOEGOSLAVIË
Preambule 10
Titel I : Economische, technische en financiële
samenwerking 12.
Titel II : Handelsverkeer4
Titel III : Bepalingen betreffende de vrije zone inge­
steld bij de te Osimo ondertekende over­
eenkomsten 2 0
Titel IV : Samenwerking op het gebied van arbeidskrachten 20
Titel V : Algemene en slotbepalingen 21
BIJLAGEN
Bijlage A : betreffende de in artikel 1? bedoelde produkten 26
Bijlage B :e de tariefregeling en de bepalingen
van toepassing op bepaalde goederen welke ver­
kregen zijn door verwerking van de in artikel 19
bedoelde landbouwprodukten 30
Bijlage C : betreffende de in artikel 24 bedoelde produkten 35 PROTOCOLEN
Bladzijden
Protocol Nr. 1 : betreffende de produkten van artikel 15 36
met betrekking tot bepaalde industrie­Bijlage I
produkten 37
Bijlage II met betrekking tot bepaalde textiel-
produkten 40
met betrekking tot bepaalde aardolie- 43 Bijlage III
produkten
Bijlage IV metg tot bepaalde basisprodukten 44
Protocol Nr. 2 betreffende de financiële samenwerking
tussen de Socialistische Federatieve
Republiek Joegoslavië en de Europese
Economische Gemeenschap 45
Protocol Nr. 3 betreffende de definitie van het begrip
"produkten van oorsprong" en betreffende
de methoden van administratieve samen­
werking 47
Bijlage I : Verklarende aantekeningen 54
Bijlage II : Lijst A
Lijst van bewerkingen of verwerkingen die
een verandering van tariefpost meebrengen,
doch aan de daaraan onderworpen produkten
niet of slechts onder bepaalde voorwaarden
het karakter van produkten van oorsprong
verlenen 5 5
Bijlage III : Lijst B
Lijst van bewerkingen of verwerkingen die
geen verandering van tariefpost meebrengen,
doch aan de daaraan onderworpen produkten
niettemin het karakter van produkten van
oorsprong verlenen
Bijlage IV : Lijst C
Lijst van produkten die van de toepassing
van dit protocol zijn uitgesloten 96
Bijlage V : Certificaat inzake goederenverkeer 97
Bijlage VI : Formulier EUR 2 101 - 5
Bladzijden
SLOTAKTE
Tekst van de Slotakte 103
Verklaringen van de partijen bij de Overeenkomst 10
1. Gemeenschappelijke verklaring inzake Protokol nr. 1 en
de artikelen ?1, 22 en 237
2.eg betreffende de communau­
taire regeling voor de invoer van jonge mannelijke
runderen, bestemd om te worden gemest, van oorsprong
en herkomst uit Joegoslavië 10
3. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de zone die
krachtens de te Osimo ondertekende overeenkomsten is
ingesteld 108
4.e verklaring betreffende artikel 42
van de Overeenkomst8
5. Gemeenschappelijke verklaring betreffende Protokol nr. 3 108
6. Intentieverklaring van de partijen bij de Overeenkomst 109
7.e verklaringe de samenwer­
king en de contacten tussen de Europese Parlementaire
Vergadering en de vertegenwoordigers van de Vergadering
van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië 109
8. GemeenschaOpelijke verklaring betreffende de indiening
van de Overeenkomst bij de GATT door de Gemeenschap 109
9. Interpreterende verklaring inzake het begrip "partijen
bij de Overeenkomst", zoals dit in de Overeenkomst
voorkomt 109
10. Verklaring van Joegoslavië inzake artikel 24 10
11.g vanë inzake bepaalde landbouw-
produkten 11 0
12. Verklaring van de Gemeenschap betreffende de communau­
taire regeling voor de invoer van jonge mannelijke
runderen bestemd om te worden gemest, van oorsprong en
herkomst uit Joegoslavië 110
13. Verklaring van de Gemeenschap betreffende de regionale
toepassing van sommige bepalingen van de Overeenkomst 11- 6 -
Bladzijden
14. Verklaring van de Gemeenschap betreffende de in
artikel 2 bedoelde europese rekeneenheid 110
15. Verklaring van dep inzake artikel 29
111 van Protocol nr. 3
16. Verklaring van de Gemeenschap inzake het stelsel van
algemene tariefpreferenties 111
17. Verklaring van de vertegenwoordiger van de Bonds­
republiek Duitsland met betrekking tot de toepassing
van de Overeenkomst van Berlijn 111
Briefwisseling
1 . Briefwisseling betreffende de verrichtingen in verband
met de bewerking en verwerking van bepaalde textiel-
produkten 112
2.g betreffende de Joegoslavische arbeids­
krachten die in de Gemeenschap werkzaam zijn 113
II. OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEF­
WISSELING, TOT WIJZIGING VAN BIJLAGE A
VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN
DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN
DE SOCIALISTISCHE FEDERATIEVE REPUBLIEK
JOEGOSLAVIË (POST 22.09 VAN HET GEMEEN­
SCHAPPELIJK DOUANETARIEF)
115
III. OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEF­
WISSELING, TOT WIJZIGING VAN BIJLAGE A
VAN DE SAMENtfERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN
DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN
DE SOCIALISTISCHE FEDERATIEVE REPUBLIEK
JOEGOSLAVIË (POST 29.04 VAN HET GEMEEN­
SCHAPPELIJK DOUANETARIEF) 119 - 7 -
Bladz i j den
IV. OVEREENKOMST TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL
EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN
STAAL, ENERZIJDS, EN DE SOCIALISTISCHE
FEDERATIEVE REFUBLIEK JOEGOSLAVIË,
ANDERZIJDS 123
Titel I Handelsverkeer 125
Titel II : Algemene en.slotbepalingen 129
Bijlage : Lijst van de in artikel 1 van de Overeenkomst
bedoelde produkten 134
SLOTAKTE
Tekst van de Slotakte 138
Verklaringen van de partijen bij de Overeenkomst 138
1. Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 3 142
2. Interpreterendeg inzake het begrip "partijen
bij de Overeenkomst" zoals dit in de Overeenkomst vor-
komt 142
3. Verklaring van de Gemeenschap inzake het stelsel van
algemene tariefpreferenties2
4. Verklaring van de vertegenwoordiger van de Bondsrepub­
liek Duitsland met betrekking tot de toepassing van de
Overeenkomst op Berlijn2
Briefwisseling betreffende artikel 60 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 143