Statistiske Basisoplysninger om Fællesskabet

-

Documents
214 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Έ eurostat STATISTISKE BASISOPLYSNINGER OM FÆLLESSKABET Sammenholdt med visse europæiske lande, Canada, USA, Japan og Sovjetunionen 1977 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES a OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE eurostat BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Luxembourg, Centre Européen, Boîte postale 1907-Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 7358040 Denne publikation kan fås gennem salgsstederne nasvnt på omslagets tredje side. Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsstellen erhältlich. This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the inside back cover. Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indi­quées à la page 3 de la couverture. Per ottenere questa pubblicazione, si prega dì rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati in 3a pagina di copertina. Deze publikatie is verkrijgbaar bij verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. STATISTISKE BASISOPLYSNINGER OM FÆLLESSKABET Sammenholdt med visse europæiske lande, Canada, USA, Japan og Sovjetunionen 15.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 19
Langue Danish
Signaler un problème

Έ
eurostat
STATISTISKE BASISOPLYSNINGER
OM FÆLLESSKABET
Sammenholdt med visse europæiske lande,
Canada, USA, Japan
og Sovjetunionen
1977 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES a OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE eurostat
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Luxembourg, Centre Européen, Boîte postale 1907-Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 7358040
Denne publikation kan fås gennem salgsstederne nasvnt på omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsstellen erhältlich.
This publication is obtainable from the sales agents mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indi­
quées à la page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega dì rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati
in 3a pagina di copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. STATISTISKE BASISOPLYSNINGER
OM FÆLLESSKABET
Sammenholdt med visse europæiske lande,
Canada, USA, Japan
og Sovjetunionen
15. udgave Denne publikation foreligger ligeledes på tysk, fransk, italiensk,
nederlandsk og engelsk
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Dette materiale må kun benyttes med kildeangivelse
Printed in the FR of Germany
Katalognummer: CA-22-77-071-DA-C ANVENDTE TEGN OG FORKORTELSER
Nul ­
Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 0
0,0 Mindre end n af den sidst anvendte decimal
Oplysninger foreligger ikke
φ Usikkert, skennet eller forelobig
Skon foretaget af Eurostat '
Mindre end <
Storre end >
Procent %
Mio Million
Mrd Milliard
Millioner tons Mt
Millimeter mm
Kilometer km
ha Hektar
km2 Kvadratkilometer
Kilogram kg
Meterton t
I = t Ton = ton
BRT Bruttoregisterton
Tonkilometer tkm
Stenkulsækvivalent SKÆ
hl Hektoliter
m3 Kubikmeter
Ovre brændværdi PCS
Terakalorie = 109 kilokalorier Teal
kWh Kilowattime
Gigawatt­time = 10' kilowattime GWh
MW Megawatt = 103 kilowatt Eur Statistisk regningsenhed
DM D-Mark
FF Franske francs
Lit Lire
Fl Gylden
FB Belgiske francs
Flux Luxembourgske francs
£ Engelske pund
DKr Danske kroner
S US-dollars
DR Drachmer
Lt Tyrkiske liras
NKr Norske kroner
SKr Svenske kroner
FS Schweizerfrancs
Sch Schilling
Esc Escudos
Mkf Finske mark
Pes Pesetas
R Rubler
BNP Bruttonationalproduktet
DLA Dyrket landbrugsareal
Eurostat De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor
EF Dee Fællesskaber
EKSF Det europæiske Kul-og Stålfællesskab
EUR 6 Total for Fællesskabets oprindelige 6 medlemslande
EUR 9 Medlemslandene i alt
OECD Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling
FN De forenede Nationer
ILO Den internationale Arbejdsorganisation
FAO Fødevare- og landbrugsorganisation under FN
ACP Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet-Lomé-konventionen
UIC Den Internationale Jernbaneunion
IATA International Air Transport Association
CST Eurostat's varefortegnelse for udenrigshandelen
NACE Systematisk fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De europæiske Fæl­
lesskaber TABELOVERSIGT
Tabel Side
I.BEFOLKNING
1 Areal, befolkning og indbyggertal pr. km: og prognoser for be­
folkningstilvæksten 11
2 Befolkning efter alder og køn {1 000)2
3 Befolkning efter alder og køn (% af samlet befolkning) 13
4 Fødte, ægteskaber og døde4
5 Private husstande efter størrelse5
II. ARBEJDSKRAFT
6 Den civile arbejdsstyrkes fordeling efter beskæftigelse (1 000) 16
7n civilesg eftere (%)7
8 Den civiles fordeling pä de vigtigste erhvervsområder ( 000} 18
9n civile arbejdsstyrkesg på deer (%)...9
10 Arbejdsløsheden 20
III. FORSKNING OG UDDANNELSE
11 Totale offentlige bevillinger til forskning og udviklingsarbejde (Budgetoverslag) 21
12 Antal elever ved skoler og højere læreanstalter 22
13l skoleelever og studerende efter niveau4
14 Det faktiske antale under videregående uddannelse (heltids-
studerende) 25
IV. NATIONALREGNSKABER
15 Bruttonationalproduktet i markedspriser 26
16 Mængdeindeks for bruttonationalproduktet i markedspriser7
17 Gennemsnitlige årlige vækstrater for bruttonationalproduktet i markeds­
priser - 1965 - 1975 (i faste priser)8
18 Brunonationalproduktet i markedspriser opdelt pã erhverv (%) 29
19 Bruttonationalproduktets fordeling pä produktionsfaktorer, i markeds­
priser (%) 30
20s anvendelse, i markedspriser (%) 31
21s, ir (Mrd Eur)2
22 Faste bruttoinvesteringer opdelt efter investeringernes art3
23 Skatter, afgifter og faktiske sociale bidrag 34 Tabel
V. LANDBRUG
24 De vigtigste grupper i arealbenyttelsen 35
25 Opdeling af det udnyttede landbrugsareal6
26 Landbrugsbedrifter på 1 ha og derover efter ejendomsstørrelse 38
27 Udnyttet landbrugsareal (ULA) i landbrugsbedrifter på 1 ha og derover
efter ejendomsstørrelse 40
28 Almindelig landbrugstælling2
29 Indeks for den samlede landbrugsproduktion 44
30 Kornproduktion ,
31 Produktion af udvalgte landbrugsprodukter
32 Husdyrholdet7
33 Kodforsyningen 48
34 Kødproduktion 50
35 Produktion af mælk, mejeriprodukter og æg 51
36 Høstudbyttet af nogle vigtige afgrøder
37 Kornforsyningen4
38 Forsyningen med sukker og vin6
39 Selvforsyningsgraden
40 Arbejdskraft, maskiner, gødningsstoffer 6
41 Landbrugsregnskaber2
42r (mængdeindeks)
43 Regnskaber for skovbrug5
44r forg)
45 Skovareal og produktion af træ7
VI. ENERGI
46 Produktion af primærenergi - 1960 - 1975 68
47n afi — 19759
48 Energi - udenrigshandelen 70
49 Indenlandsk bruttoforbrug af primære er^rgiprodukter og ækvivalenter . . 71
50k forbrug af primærenergi eller tilsvarende energi 72
51 Forskellige produkters procentvise andel i det indenlandske bruttoforbrug
af primære energiprodukter og ækvivalenter3
52 Afhængighed af import af energiprodukter4
53 Stenkul - produktion i alt5
54l — brunkul — højovnskoks6
55 Råolie7
56 Produktion af benzin- og olieprodukter8
57 Olie- og benzinprodukter — produktion i alt 80
58 Naturgas - produktion 1960 - 19751
59 Naturgas- 1975. . . .' 82
60 Elværkernes maksimale hettoydeevne3
61 Elektrisk energi — nettoproduktion i alt4
62ki —n i EF (opdelt efter energikilder) 8
63 Produktion af elektricitet '.'6
64 Forbrug aft7 Side
VII. INDUSTRI
65 Produktion af jernmalm 88
66 Produktion af kobber-, bly- og zinkmalm, bauxit og kalisalte 89
67n af råjern, stål og valsede færdig-produkter 90
68n af råstål 91
69 Stålforbrug pr. indbygger2
70 Produktion af aluminium, kobber, bly, zink og tin3
71n af cement og mursten4
72n af kemiske produkter — basisprodukter5
73 Produktion afer — ammoniak, gødningsstoffer og plast­
stoffer6
74n og samling af motorkøretøjer 97
75 Handelsskibe under bygning og søsatte handelsskibe
76 Produktion af kemofibre9
77n af bomulds- og uldgarner og stoffer 100
78 Opstillede spindler og vævestole1
79 Fremstilling af tobak og tobaksvarer2
80 Produktion af papirmasse, papir og pap3
81 Samlet indeks for industriproduktionen4
82 Boligbyggeri: Antal fuldførte lejligheder5
VIII. TRAFIK
83 Jernbaner: Banenettets længde, personkilometer, tonkilometer 106
84 Jernbanegodstrafik 107
85 Flod- og kanaltrafik8
86 Civil lufttrafik9
87 Skibsbestanden 110
88 Skibsfart1
89 Vejnettets længde, opdelt på administrative grupper 112
90 Godstransport mellem fællesskabslandene (EUR 6)3
91 Trafikulykkestilfælde4 Tabel Side
IX. UDENRIGSHANDEL
92 Udviklingen i den samlede import 116
93n i dene eksport8
94 Mængdeindeks for udenrigshandelen - import, eksklusive EF 120
95s forn - eksport,e EF1
96 Udviklingen i handelsbalancen 122
97 Import fra EF-lande4
98 Eksport tile5
99 Samhandelen inden for EF
100 Samlet import efter oprindelsesområde (Mio Eur)7
101tt eftere (%)
102 Samlet eksport efter bestemmelsesområde (Mio Eur) 129
103tt eftere (%) 130
104 Importstrukturen, efter varegrupper (Mio Eur)1
105, efterr (%)
106 Eksportstrukturen, efterr (Mìo Eur) I33
107, efter varegrupper (%)4
108 Udenrigshandelens betydning I35
109 EF's andel i de vigtigste tredjelandes import6
110sl i dees eksport7
X. PRISER
111 Engrosprisindeks 138
112 Forbrugerprisindeks9
XI. LØN OG ARBEJDSTID
113 Gennemsnitlig timefortjeneste, brutto 140
114 Månedlige omkostninger til arbejdskraft inden for handel, banker og
forsikringsvæsen4
115er tilt ¡nden for handel, banker og n (i national valuta)6
116 Månedlige omkostninger til arbejdskraft inden for handel, banker og
forsikringsvæsen (i Eur) 148
117 Samlede lønomkostninger i industrien pr. time (arbejdere + funktionærer) . 150
118 Den gennemsnitlige tilbudte ugentlige arbejdstid pr. arbejder 152
119 Indeks for lønninger i industrien 15
XII. SOCIALE REGNSKABER
120 Sociale ydelser pr. indbygger (samlet befolkning)7
121er pr.r (befolkningen fra 15 år til under 65 år) .... 15
122 Sociale ydelser i procent af bruttonationalproduktet i markedspriser.9
123 Den samlede sociale sikring. 1 - udgifter 160
124nee. 2 - indtægter2
125 De sociale ydelsers fordeling4
126 Indtægtskilder 166