Comparison of the Austrian painters and painters with these in the EU state
19 pages
Polish

Comparison of the Austrian painters and painters with these in the EU state

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

EUROPA I MY Nowa Europa dla MALARZY Autorzy: Prof. Stefan Hlawacek In ż. Martina Orsulova 2003 Pos ługuj ąc si ę przyk ładem EUROFIT z Austrii Adaptacja merytoryczna: Wojciech Pfeifer Zwi ązek Rzemios ła Polskiego 2005 1 PORÓWNANIE MALARZY Z POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 1 Wypracowanie szczegó łowego porównania strukturalnego europejskich malarzy, malarzy pokojowych i lakierników jest bardzo trudne z powodu stosowania ró żnych metod obliczeniowych, a tak że ró żnych okresów obj ętych obliczeniami w poszczególnych pa ństwach europejskich. Z tego powodu to strukturalne porównanie mo że da ć jedynie bardzo uproszczony obraz europejskich malarzy, malarzy pokojowych i lakierników. Liczba i rozmiar przedsi ębiorstw Ciekawe wydaje si ę porównanie Polski z Niemcami i Austri ą. (2002) Niemcy Austria Polska Powierzchnia 357.500 km284.000 km2 312 685km2 Ludność 82.542.000 8.058.200 38 200 000 Porównanie Liczba przedsi ębiorstw 42.000 4.845 12 600 z krajami UE Liczba pracowników 223.000 21.157 37 800 Liczba pracowników / przedsi ębiorstwo 5.3 7.4 3 Obroty bran ży (w EUR) 12 miliardów 1,09 miliardów 1.2 mld Obrót na pracownika (w EUR) 53.800 51.920 33 156 Obrót na przedsi ębiorstwo (w EUR) 285.714 224.974 99 500 Źród ło: ZDH, www.farbe.de - Bundesinnungsverband des deutschen Maler und Lackiererhandwerks; ...

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 41
Langue Polish


EUROPA I MYNowa Europa dla
MALARZY


Autorzy: Prof. Stefan Hlawacek
In ż. Martina Orsulova
2003

Pos ługuj ąc si ę przyk ładem EUROFIT z Austrii

Adaptacja merytoryczna:
Wojciech Pfeifer

Zwi ązek Rzemios ła Polskiego 2005

1 PORÓWNANIE MALARZY Z POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ


1 Wypracowanie szczegó łowego porównania strukturalnego europejskich malarzy,
malarzy pokojowych i lakierników jest bardzo trudne z powodu stosowania ró żnych
metod obliczeniowych, a tak że ró żnych okresów obj ętych obliczeniami w
poszczególnych pa ństwach europejskich. Z tego powodu to strukturalne porównanie
mo że da ć jedynie bardzo uproszczony obraz europejskich malarzy, malarzy
pokojowych i lakierników.


Liczba i rozmiar przedsi ębiorstw

Ciekawe wydaje si ę porównanie Polski z Niemcami i Austri ą.

(2002) Niemcy Austria Polska
Powierzchnia 357.500 km284.000 km2 312 685km2
Ludność 82.542.000 8.058.200 38 200 000
Porównanie Liczba przedsi ębiorstw 42.000 4.845 12 600
z krajami UE Liczba pracowników 223.000 21.157 37 800
Liczba pracowników / przedsi ębiorstwo 5.3 7.4 3
Obroty bran ży (w EUR) 12 miliardów 1,09 miliardów 1.2 mld
Obrót na pracownika (w EUR) 53.800 51.920 33 156
Obrót na przedsi ębiorstwo (w EUR) 285.714 224.974 99 500

Źród ło: ZDH, www.farbe.de - Bundesinnungsverband des deutschen Maler und Lackiererhandwerks;
KMU Forschung Austria – Statistik Austria
WYKRES: Obrót na jednego pracownika i obrót na jedno przedsi ębiorstwo

300 000
250 000
200 000 Germany
150 000
Austria100 000
50 000
0
Turnover / Turnover /
Employee Enterprise

W Polsce jest ...7 razy mniej) przedsi ębiorstw malarskich ni ż w Niemczech; Austrii. W
Niemczech (Austrii) przypada 683 (689) gospodarstw domowych o średniej powierzchni
89 m2 (92 m2) na jedno przedsi ębiorstwo.

Średnia liczba pracowników przypadaj ących na jedno przedsi ębiorstwo w Polsce (3)
wskazuje na dominacj ę ma łych przedsi ębiorstw, podobnie jak w Austrii i Niemczech.
Pomimo i ż w Niemczech i Austrii obroty na jednego pracownika sa wy ższe, jednak
2 ró żnica ceny us ług jest w Polsce zdecydowanie ni ższa (oko ło 40%) w zwi ązku z tym
mo żna wyci ągnąć wniosek, że malarze polscy wykazuj ą porównywaln ą lub wy ższ ą
produktywność od swoich kolegów z UE.2 ZALETY I WADY UE


Nale ży zaznaczy ć, że UE b ędzie bezpo średnio wp ływa ć na polskich malarzy tylko w
niektórych dziedzinach (np. dotycz ących cen materia łów, które zostan ą obni żone). W
bran ży malarskiej we wszystkich krajach UE, dominuj ą ma łe firmy, które w swoich
regionach ju ż si ę ulokowa ły blisko docelowych klientów i prowadz ą swoj ą a dzia łalno ść
najch ętniej na skal ę lokalna lub regionaln ą.

Niewielkie Przyłączenie si ę do wspólnego rynku UE b ędzie mia ło jedynie po średnie skutki dla
bezpo średnie malarzy poprzez wp ływ na całą gospodark ę kraju. Oznacza to, że malarze zyskaj ą na
skutki dla pozytywnym rozwoju gospodarczym po przyst ąpieniu do UE.
malarzy
Niektórzy z Pa ństwa b ęd ą by ć mo że chcieli zaryzykowa ć i za ło ży ć firm ę w innym kraju
cz łonkowskim, wspó łpracowa ć z zagranicznymi przedsi ębiorstwami malarskimi lub
poprawi ć sytuacj ę swojej firmy we w łasnym kraju.

Ta broszura powinna odpowiedzie ć na Pa ństwa pytania i w ątpliwo ści dotycz ące nowej
Europy.


2.1 Du ża konkurencja?

Wielu malarzy martwi si ę ogromnym wzrostem konkurencji po przyst ąpieniu do UE.

Kiedy konkurencja mo że wzrosn ąć?

Gdy:
o du ża liczba malarzy za ło ży firmy w Polsce. (wcze śniejsze do świadczenia innych
pa ństw UE z zwi ązane migracj ą przemawiaj ą przeciw temu),

o du ża liczba malarzy zarejestrowanych za granic ą zaoferuje swoje us ługi tak że w
Polsce.
(Jest to ju ż powszechne w rejonach przygranicznych – gdy kraje cz łonkowskie UE Konkurencja
s ąsiaduj ą z kandydackimi. Zazwyczaj nie dzieje si ę tak w pozosta łych rejonach i nie wzro śnie
oczekuje si ę zmian w tym wzgl ędzie po wst ąpieniu do UE poniewa ż obszar, na którym nie tylko z
malarze (firmy z tej bran ży) zazwyczaj oferuj ą swoje us ługi nie jest zbyt du ży zarówno powodu
w innych krajach, jak i w naszym.) wej ścia do UE

3 o niektórzy malarze b ęd ą oferowa ć swoje us ługi po cenach tak niskich, że nie b ęd ą
one nawet ekonomicznie uzasadnione. B ędzie to prowadzi ć w d łu ższej perspektywie do
du żych strat tych przedsi ębiorstw, a tak że do spadku średnich cen us ług w tej bran ży.
Niskie ceny oferowane przez jedno lub kilka przedsi ębiorstw mog ą wi ęc spowodowa ć
niezale żny od wej ścia do UE spadek sprzeda ży w ca łej bran ży.

o zmaleje popyt. Ro śnie liczba mieszka ń i biur spowodowana zwi ększaniem si ę
jednoosobowych gospodarstw domowych i za ło żeniem wielu nowych firm w ostatnich
latach. Malarze jednak narzekaj ą na ni ższe zapotrzebowanie na ich us ługi. W ła ściciele
lub osoby wynajmuj ące, cz ęsto w łasnor ęcznie maluj ą swoje domy lub biura, gdy ż ceny
są wy ższe od tych, jakie s ą sk łonni zap łaci ć. Ale tak że ten trend jest ca łkowicie
niezale żny od wst ąpienia do UE.

Wzrost konkurencji w bran ży malarskiej mo żna wi ęc przypisa ć przede wszystkim
trendom i zmianom wewn ątrz macierzystego kraju lub wewn ątrz bran ży.
2.2 Odp ływ pracowników?

Nie b ędzie Po wst ąpieniu do UE malarze, jako fachowcy, b ęd ą mogli szuka ć pracy w obr ębie ca łej
dużego UE, a od razu po uzyskaniu umowy o prac ę otrzymaj ą pozwolenie na osiedlenie si ę w
odpływu danym kraju na ca ły okres, w którym b ęd ą wykonywali prac ę w tym kraju. W tym
wykwalifiko-okresie mają status równy mieszka ńcom danego kraju pod wzgl ędem pracy, p łacy i
wanych ustawodawstwa socjalnego.
pracowników
Nie spodziewa si ę du żego odp ływy si ły roboczej, poniewa ż zalety wy ższej p łacy s ą
równowa żone przez wy ższe koszty utrzymania w ka żdym innym kraju UE. Dlatego te ż,
migracja za prac ą nie jest tak interesuj ąca dla fachowej si ły roboczej, jakby mog ło si ę
wydawa ć na pierwszy rzut oka. Jednak że spodziewana jest zwi ększona migracja za
prac ą w rejonach przygranicznych, gdzie wykwalifikowani pracownicy mog ą skorzysta ć
na wy ższych p łacach w pa ństwie s ąsiaduj ącym i równocze śnie na ni ższych kosztach
utrzymania w swoim w łasnym kraju.
Raczej nie nale ży si ę obawia ć odp ływu m łodych pracowników
kwalifikowanych(czeladników) z powodu spodziewanego ni ższego poziomu fachowo ści
spowodowanej skróconym dwuletnim systemem uczenia w zawodzie malarza, w którym
wi ększość czasu polski ucze ń sp ędza na zaj ęciach teoretycznych, natomiast mniej (2
dni tygodniowo/24 mies)na zaj ęciach praktycznych.
Polski system szkolenia nie pozwala na wyrobienie pewnych nawyków manualnych
wymaganych w tym zawodzie. W zwi ązku z tym polska m łodzie ż
mo że by ć ma ło konkurencyjna do m łodzie ży UE gdzie systemy szkolenia sa lepiej
dopracowane z wi ększym naciskiem na praktyk ę zawodow ą trwaj ąc ą 3 lata.2.3 Dostosowanie cen?
4

Malarze narzekaj ą na tendencj ę zmniejszania si ę zamówie ń, szczególnie w przypadku
klientów prywatnych. Jest to w ła ściwie spowodowane faktem, że klienci coraz cz ęściej
Fuszerka
zamawiaj ą us ługi nierzetelnych malarzy. Jednak że przy niewielkiej ilo ści zamówie ń prowadzi do
malarze zmuszeni s ą by przez d łu ższy okres oferowa ć swoje us ługi po ni ższych niskich cen
cenach.

Nale ży poinformowa ć klientów, że zamawiaj ąc us ługi partaczy zrzekaj ą si ę prawa do
roszczeń (np. gwarancji) w przypadku, gdy us ługa zostanie źle wykonana.

Ni ższe ceny obni żaj ą wreszcie łączne obroty ca łej bran ży zamiast zwi ększa ć liczb ę
zamówie ń: klienci prywatni b ęd ą nadal decydowa ć si ę na us ługi partaczy po ni ższych
cenach.

Oferowanie us ług powy żej cen konkurencji nie jest wi ęc polecan ą strategi ą. Na krótk ą
met ę przedsi ębiorstwa oferuj ące bardzo niskie ceny, mog ą z pewno ści ą zyskać du żo
zamówie ń, ale w dłu ższej perspektywie nie b ęd ą w stanie utrzyma ć si ę na rynku. Konkurencja
Najlepiej b ędzie ju ż teraz stworzy ć schodkowy system cen: oznacza to, że dla przy
schodkowym ró żnych potrzeb klientów, oferuje si ę inn ą jako ść (g łównie odno śnie materia łów,
systemie cen poszczególnych kroków pracy i kontroli poprawek). Musi by ć on jednak wprowadzany
na rynek w odpowiedni sposób (przedsi ębiorca musi podkre śli ć ile pieni ędzy i
ponownych malowa ń zaoszcz ędzi klient je żeli zdecyduje si ę na us ług ę takiej jako ści
jaka odpowiada jego potrzebom).


2.4 Tworzenie przedsi ębiorstw przez obcokrajowców w
Polsce?

Zak ładanie firm malarskich w naszym kraju przez przedsi ębiorców z innych krajów Ma ło
prawdopodobne cz łonkowskich UE jest bardzo ma ło prawdopodobne:
zak ładanie firm
przez Sytuacja gospodarcza i podatkowa mo że by ć bardziej korzystna dla przedsi ębiorstw
przedsi ębiorców malarskich w innych krajach, a w dodatku obcy j ęzyk stanowi du żą barier ę przy
z krajów UE zak ładaniu firm. Zagraniczne firmy zarz ądzane przez Polaków i zainteresowane
prowadzeniem dzia łalno ści w naszym kraju, ju ż wcze śniej podj ęły kroki w tym kierunku i
istniej ą w formie spó łek.


2.5 Wielu bezrobotnych?

Stopa bezrobocia w UE jest obecnie relatywnie wysoka i zale ży od sytuacji
gospodarczej poszczególnych krajów.
5 Mo żna jednak wyró żni ć dwa rodzaje bezrobocia: regionalne (pracownicy zamieszkuj ą
Maleje liczba obszary gdzie brakuje odpowiedniej dla nich pracy) i strukturalne. W naszym kraju
ofert dla wy ższe jest obecnie bezrobocie strukturalne. Oznacza to, że nie wystarczaj ąca liczba
oczekuj ących osób posiada wykszta łcenie wymagane w zawodach, które coraz bardziej potrzebne s ą
gospodarce, i vice versa – niektóre zawody opanowa ło zbyt wiele osób. B ędzie wi ęc
coraz trudniej zatrudni ć odpowiedniego czeladnika malarskiego.

Ka żde przedsi ębiorstwo powinno zatem przyczyni ć si ę do tego by uczyni ć ten zawód
interesuj ącym dla czeladników i umo żliwi ć im dobry start (przy pomocy szkole ń,
dodatkowego kszta łcenia, dost ępu do dobrych klientów, nauk ę odpowiedzialno ści).

Jak ju ż pisali śmy, UE b ędzie prowadzi ć jedynie do niskiej migracji ludno ści, a ponadto
w nast ępnych latach spodziewany jest wzrost gospodarczy w krajach UE, a to b ędzie
si ę raczej przyczynia ć do spadku ni ż wzrostu bezrobocia, a wi ęc wysoka stopa
bezrobocia nie mo że by ć zwi ązana z cz łonkostwem w UE.


2.6 Obni żanie si ę standardów życiowych?

Lepsze wyniki gospodarze, których oczekuje si ę po wst ąpieniu do UE, nie b ęd ą
prowadzi ć do obni żenia lecz, wprost przeciwnie, do podwy ższenia stopy życiowej,
czego nie przypisuje si ę zwi ększonym inwestycjom i o żywionemu handlowi mi ędzy
pa ństwami.

W nadchodz ących latach wytworz ą si ę wi ęc, mimo tendencji podwy ższania standardów Przeciwstawne
życiowych, ca łkowicie przeciwstawne typy nabywców (niezale żnie od cz łonkostwa w typy klientów w
UE): Polsce

1. "Nabywca jako ści": Ch ętnie kupuje wysok ą jako ść i jest gotowy za ni ą zap łaci ć
odpowiedni ą cen ę.
Taki klient ch ętnie decyduje si ę na ozdobienie swojego domu
lub renowacj ę biura i wydaje du żo pieni ędzy na wysok ą
jako ść malowania.

2. "Poluj ący na niskie ceny": Chcia łby uzyska ć zadowalaj ący efekt za tak nisk ą cen ę jak to
tylko mo żliwe. Je żeli chodzi o renowacj ę domu czy biura, to
woli on si ę tym sam zaj ąć by zaoszcz ędzi ć jak najwi ęcej, ale
daje to jedynie krótkotrwa łe efekty, poniewa ż obni żona jako ść
cz ęsto powoduje, dzi ęki przypadkowym zdarzeniom, że w
rezultacie wydatki przewy ższaj ą cen ę za us ługi
wykwalifikowanych malarzy.

Klient us ług malarskich w naszym kraju ma zazwyczaj troch ę z “nabywcy jako ści” i z
“poluj ącego na niskie ceny”: za produkty i us ługi, do których przyk łada du żą wag ę,
gotowy jest zap łaci ć wi ęcej ni ż za zwyk łe us ługi.

6 WA ŻNE:

Malarze mog ą podwy ższy ć standardy życiowe swoich klientów je śli zaoferuj ą us ługi,
które przewy ższaj ą ich normalne potrzeby – np. konsultacje dotycz ące u życia ró żnych
kolorów by uzyska ć efekt specjalnej głębi czy wysoko ści lub sprawiaj ących, że pokój
wydaje si ę wi ększy, ja śniejszy lub ciemniejszy. Z drugiej strony mog ą równie ż
wypracowa ć tak ą metod ę zestawienia kolorów by bra ć pod uwag ę elementy wykonane
tynkiem ozdobnym, świat ło i umeblowane wn ętrza.

Gdy malarz przekona klienta (przez rozmowy z nim, listy sprzeda ży, broszury, itp.), że
jego wysokiej jako ści praca malarska przyczyni ła si ę do zwi ększenia standardów
życiowych klienta, musi to zaowocowa ć osi ągni ęciem celów przedsi ębiorstwa.

2.7 Wi ęcej spó łek?

Jak wspomnieli śmy powy żej, ju ż wcze śniej istnia ła mo żliwo ść by ka żda zagraniczna
firma mog ła powsta ć w naszym kraju w formie spó łki pod warunkiem, że krajowy
dyrektor zarz ądzaj ący jest włączony w struktur ę organizacyjn ą. Oznacza to, że wiele
firm zrealizowa ło ju ż swój cel. Nie oczekuje si ę znacznego wzrostu spó łek po wej ściu
do UE.

2.8 Przetargi

Du żym problemem dla firm jest skomplikowana i niespójna ustawa o zamówieniach
publicznych na podstawie, której inwestorzy organizuj ący przetargi faworyzuj ą wi ększe
przedsi ębiorstwa z wi ększym kapita łem.
Wi ększo ść organizowanych przetargów dotyczy bran ży budowlanej automatycznie
spychaj ąc z rynku bran żę malarsk ą.
Powy ższe aspekty mog ą spowodowa ć w najbli ższej przysz ło ści wch łoniecie bran ży
malarskiej do bran ży budowlanej.
Wysoko ść stawek roboczogodziny, kosztów oraz zysku podawane przez firmy
wygrywaj ące przetargi s ą na granicy op łacalno ści w zwi ązku, z czym raczej ma ło
prawdopodobne jest by firmy z UE tak obni ży ły koszty by wygrywa ć przetargi na roboty
malarskie w Polsce.
Mo żliwe natomiast jest , że du że firmy z UE dzia łaj ące w innych bran żach mog ą
korzysta ć z us ług firm malarskich pochodz ących równie ż z krajów UE pomijaj ąc firmy
polskie poniewa ż spora cz ęść w ła ścicieli du żych przedsi ębiorstw UE jest przekonana
do lepszej jako ści zachodnich firm malarskich.

2.9 Szara strefa

7 W wyniku du żej konkurencji spora cz ęść ma łych firm malarskich przechodzi do tak
zwanej „szarej strefy”( wykonywanie us ług bez p łacenia podatków i ubezpieczania
pracowników).Specyfika tego zawodu polegaj ąca na cz ęstej zmianie miejsca
świadczenia us ług powoduje trudno ści w zwalczaniu tego procederu.
„Przedsi ębiorcy” ci proponuj ą tanie us ługi, poniewa ż ponosz ą bardzo niskie koszty
pracy w swoich zak ładach.


3 SKUTKI UE DLA MALARZY

3.1 Swobodny przep ływ towarów

Swobodny przep ływ towarów oznacza dla malarza w UE:

* Uczestnictwo w systemie podatkowym sprzeda ży, a wi ęc zniesienie podatku
obrotowego na towary importowane mi ędzy firmami w obr ębie UE i ustanowienie
numerów identyfikacji podatkowej, które s ą konieczne w nowym systemie podatkowym.
System podatkowy sprzeda ży UE poprawi p łynno ść finansow ą przedsi ębiorców,
poniewa ż rachunki mi ędzy firmami z ró żnych krajów UE zwi ązane z podatkiem od
sprzeda ży bilansuje si ę raz na 3 miesi ące i tylko ró żnic ę ustala si ę jako podatek od ży (podczas gdy podatek od sprzeda ży trzeba zap łaci ć od razu).

* Zniesienie kontroli celnej i granicznej


1. Asortyment produktów b ędzie wi ększy i ta ńszy

Do tej pory trudno by ło kupi ć materia ły malarskie bezpo średnio w krajach UE i
importowa ć je do naszego kraju, poniewa ż u nas obowi ązuj ą, w wielu przypadkach,
inne standardy dotycz ące środowiska ni ż w UE i u żywanie takich materia łów z UE nie
zawsze by ło łatwe.

Wszystkie materia ły dopuszczone w którym ś z krajów cz łonkowskich mog ą by ć
u żywane w obr ębie UE. Asortyment oferowanych kolorów i lakierów b ędzie znacznie
wi ększy pod wzgl ędem jako ści, ceny (w zwi ązku ze wzrostem ofert i konkurencji) i
mo żliwego zastosowania przez malarzy w naszym kraju. Ale standardy i przepisy
dotycz ące środowiska w d łu ższej perspektywie musz ą ulec zaostrzeniu zgodnie ze
standardami UE.

Ma łym i średnim przedsi ębiorstwom malarskim nie poleca si ę bezpo średniego importu
towarów z UE poniewa ż koszty transportu i wynajmu magazynu s ą raczej wysokie w
porównaniu do niewielkich ilo ści potrzebnych materia łów.

8
2. Ujednolicenie norm i przepisów technicznych:

Coraz wi ęcej norm i standardów wypracowuje si ę w Europie wspólnie (tzw. EN - normy
europejskie), a po ich przyj ęciu przez wszystkie kraje cz łonkowskie dopasowuje si ę je
do odpowiednich krajów. Wej ście do UE nie zwi ększy znacznie ilo ści nowych
standardów – wzro śnie jedynie liczba standardów, które trzeba ujednoli ć w całej
Europie.

Ujednolicone europejskie standardy pozwol ą malarzom na u żywanie tych samych
materia łów w ca łej Europie. Ponadto, malarz ma mo żliwo ść wyboru z szerszej oferty i z
ró żnych progów cenowych. Standardy europejskie upraszczaj ą tak że prac ę za granic ą,
poniewa ż malarz mo że liczy ć na takie same warunki jak w swoim macierzystym kraju.
Nast ępuj ące europejskie komisje techniczne (TC) s ą istotne dla malarzy:


Europa
Komisja techniczna europejskiej komisji standaryzacji (CEN)
CEN/TC 139 lakierów i materia łów malarskich
CEN/TC 99 boazerii


SZANSE

- Odpowiednio szersza oferta materia łów
- Korzystniejsze ceny materia łów

ZAGRO ŻENIA

- Wydatki spowodowane dodatkowym ubezpieczeniem dotycz ącym prawa
odpowiedzialno ści za produkt


3.2 Swobodny przep ływ osób

Zawiera si ę on w 2 aspektach:

1) Swobodny przepływ pracowników oznaczaj ący, że ka żdy obywatel UE mo że szuka ć
zaj ęcia w ca łej UE, a tak że że b ędzie mia ł prawo do sta łego pobytu (ka żdy obywatel UE
mo że dowolnie wybra ć miejsce zamieszkania) oraz swobodny dost ęp do placówek
o światowych we wszystkich krajach UE. Zwi ązane jest z tym tak że wzajemne
uznawanie świadectw, wykszta łcenia zawodowego i dyplomów.


2) Swoboda zak ładania firm jest prawem osoby prywatnej lub prawnej z kraju UE do
prowadzenia dzia łalno ści lub handlu i do za ło żenia firmy na terenie ca łej UE. Tu tak że
9 ma zastosowanie zasada wzajemnego uznawania świadectw i wykszta łcenia
zawodowego. Chc ąc rozpocz ąć procedur ę swobodnego za ło żenia firmy, konieczne jest
przedstawienie dyplomu wydanego w kraju pochodzenia. Czasami jednak przyj ęcie
podania mo że si ę opó źni ć z powodu przepisów przej ściowych.


Oznacza to dla malarzy:

ad 1) równe prawa wszystkich pracowników UE

W obr ębie UE malarze maj ą prawo żąda ć tych samych prawnych, spo łecznych i
podatkowych przywilejów jakimi ciesz ą si ę mieszka ńcy danego kraju. To samo odnosi
si ę do zatrudniania i warunków pracy, a tak że uprawnie ń do dodatków spo łecznych.

Partnerzy spo łeczni zako ńczyli prac ę nad porozumieniami dotycz ącymi p łac i godzin
pracy lecz nie przes ądzaj ą one jeszcze sprawy. Istnieje jednak minimalne
zabezpieczenie spo łeczne, które jest wy ższe od istniej ącego w mniej zamo żnych
krajach UE.

Obywateli z poza UE nie bierze si ę pod uwag ę przy swobodnym zak ładaniu firm co
oznacza, że potrzebuj ą oni dodatkowo pozwolenia na prac ę i na osiedlenie si ę by móc
pracowa ć jako malarze w naszym kraju. Konieczne jest wi ęc przekonywanie klientów
ju ż teraz o jako ści naszych us ług i uczulanie ich by nie godzili si ę na us ługi niskiej
jako ści.

ad 2) równe prawa przy zak ładaniu firm w ca łej UE

Przepisy dotycz ące dost ępu do zawodu malarza s ą tak ró żne dla poszczególnych Du że ró żnice
krajów UE, że w najbli ższej przysz ło ści nie zapowiada si ę na ich ujednolicenie. przepisów
Niewielka liczba istniej ących w UE przepisów dyskryminuj ących powinna zosta ć dotycz ących
zniesiona. dost ępu do
We wszystkich przypadkach, gdy malarz chce pracowa ć w innym kraju UE musi zawodu
udowodni ć, że spe łnia podstawowy warunek (prowadzenie przez 6 lat dzia łalno ści
gospodarczej w tym zawodzie lub praca na stanowisku menad żera). (W wi ększo ści
krajów cz łonkowskich wolno za ło ży ć firm ę tylko wówczas gdy posiada si ę odpowiednie
wykszta łcenie zawodowe.) Nie otrzyma si ę prawa do wykonywania rzemios ła je śli nie
udowodni si ę trwaj ącej 6 lat dzia łalno ści.
Gdy malarz z naszego kraju pragnie w innym pa ństwie prowadzi ć dzia łalno ść lub
za ło żyć firm ę zwi ązan ą ze swoj ą bran żą, musi si ę g łównie wpisa ć do rejestru
rzemie ślniczego (w Niemczech do ‘Handwerksrolle’), z ło ży ć podanie o pozwolenie na
sta ły pobyt (ma prawo je dosta ć) i zarejestrowa ć si ę w miejscowym biurze
mieszka ńców. Koniecznie jest równie ż wyst ąpienie o numer identyfikacji podatkowej.


SZANSE

- Kszta łcenie w łasnych pracowników za granic ą
10