Årsrapport 1991

-

Documents
164 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

-y È â DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL ÅRSRAPPORT 1991 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL ÅRSRAPPORT 1991 Oversigt over Arbejdet ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og Ret i Første Instans Luxembourg, 1993 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. De Europæiske Fællesskabers Domstol L-2925 Luxembourg Telefon: 43 03-1 Justitskontorets telex: 2510 curia lu Informationstjenestens telex: 2771 ej info lu Telegramadresse: CURIA Domstolens telefax: 4303-2600 s telefax: 4303-2500 De Europæiske Fællesskabers Ret i Ferste Instans Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg Telefon: 4303-1 Justitskontorels telex: 60216 curia lu Rettens telefax: 4303-2100 Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. 1993 ISBN 92-829-0243-9 © EKSF-EØF-Euratom. Luxembourg, 1993 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Belgium Forord Oversigten over Arbejdet ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fremtræder hermed i en ny udformning. Som i de tidligere år henvender oversigten for 1991 sig til dommere, advokater og i øvrigt alle, der anvender, underviser i eller studerer fællesskabs­ret.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 11
Langue Norwegian
Signaler un problème

-y È
â
DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABERS DOMSTOL
ÅRSRAPPORT 1991 DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABERS DOMSTOL
ÅRSRAPPORT 1991
Oversigt over Arbejdet
ved
De Europæiske
Fællesskabers Domstol
og
Ret i Første Instans
Luxembourg, 1993 Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
De Europæiske Fællesskabers Domstol
L-2925 Luxembourg
Telefon: 43 03-1
Justitskontorets telex: 2510 curia lu
Informationstjenestens telex: 2771 ej info lu
Telegramadresse: CURIA
Domstolens telefax: 4303-2600 s telefax: 4303-2500
De Europæiske Fællesskabers Ret i Ferste Instans
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Telefon: 4303-1
Justitskontorels telex: 60216 curia lu
Rettens telefax: 4303-2100
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer. 1993
ISBN 92-829-0243-9
© EKSF-EØF-Euratom. Luxembourg, 1993
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Belgium Forord
Oversigten over Arbejdet ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og ved De
Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans fremtræder hermed i en ny
udformning. Som i de tidligere år henvender oversigten for 1991 sig til dommere,
advokater og i øvrigt alle, der anvender, underviser i eller studerer fællesskabs­
ret.
Da oversigtens formål er rent orienterende, kan den ikke citeres som et officielt
dokument fra Domstolen og Retten i Første Instans, hvis afgørelser alene
gengives officielt i »Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første
Instans«.
Oversigten udgives på Fællesskabernes officielle sprog (dansk, engelsk, fransk,
græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk). Oversigten, der er
gratis, kan fås ved henvendelse (med angivelse af det ønskede sprog) til Fælles­
skabernes informationskontorer, hvis adressser er angivet på s. 93. Indholdsfortegnelse
Side
Afdeling I — De Europæiske Fællesskabers Domstel
A ­ ­ Oversigt over retsåret 1991 11
I Domstolenspraksis11
II— sprocesreglement17
Β — Domstolens sammensætning21
I — Domstolens sammensætning, rangfølge 22
1. s sammensætningefterrangfølge indtil den
6. oktober 1991 22
2. Domstolens gefterrangfølgepr. 7. okto­
ber199122
II — Domstolensmedlemmer24
III — Afdelingernessammensætning29
1. sg indtil den 6. oktober
199129
2. Afdelingernessammensætning pr. 7. oktober 1991 . . 29
IV ­ÆndringeriDomstolenssammensætning i 1991 ....30
C ­ ­ Domstolens administration (ved assisterende justitssekretær Tho­
mas Cranfield) 31
—Forkortetorganisationsplan35
Afdeling II - - De Europæiske Fællesskabers Ret i Forste Instans
A ­ ­ Oversigt over retsåret 1991 39
I ­ Udviklingenisagsmængden og retspraksis 39
II ­ ProcesreglementetforRetten i FørsteInstans42
III ­ ­ UdvidelsenafRettenskompetence46
Β ­ ­ SammensætningenafRetteniFørste Instans,47
I ­­Sammensætningefterrangfølge48
1. RetteniFørsteInstans' sammensætning efter rangfølge
indtil den31.august199148
2. Retten i Første Instans' g efter rangfølge
pr. 1. september 1991 48 II — Medlemmer af Retten i Første Instans 49
III — Afdelingernes sammensætning52
1. s sammensætningforretsåret 1990­1991.52
2. s gfort 1991­1992 .52
Afdeling III — Året 1991 i de to retsinstanser
A — Møder og besøg 57
I ­BesøgpåDomstolen af Vaclav Havel, præsident forDen
TjekkiskeogSlovakiske Forbundsrepublik, den 18.marts
199159
­Velkomsttaleholdtaf præsident for Domstolen OleDue59
­Taleholdtafpræsident Vaclav Havel 61
II —ListeoverofficiellebesøgvedDomstolen i 1991 ....65
III —StudiebesøgvedDomstolenogRetteni Første Instansi
199168
Β — Højtidelige retsmøder 69 tretsmødeiDomstolen den 7. oktober 1991 veddommer
O'Higgins'oggeneraladvokat Mischo's fratræden og r
Murray'sogt Gulmann's tiltræden 70
TaleholdtafDomstolens præsident,OleDue,ianledningaf
dommerO'Higgings' og generaladvokatMischo'sfratræ­
den70
— DommerO'Higgins' afskedstale73
— GeneraladvokatMischo's afskedstale 75
Tale holdt af Domstolenspræsident,OleDue, i anledning af
generaladvokat Gulmann'sogdommerMurray's tiltræden 79
— Curriculum vitae for dommerMurray81 vitae for generaladvokatGulmann83
C — Publikationer og generelle oplysninger 85
I ­Domme og forslag tilafgørelse85
II — Andre publikationer86
III —Generelle oplysningerogadresser91
Bilag: Statistiske oplysninger vedrørende Ì991
A ­ ­ Arbejdet ved Domstolen 97
I — Registeroverdomme afsagt af Domstolen i 1991 ...97
II — Statistiskeoplysninger114
— Resuméafarbejdetved Domstolen i 1991 114
­Statistisketabeller119Β — Arbejdet ved Retten i Første Instans 143
I — Register over dommeafsagtafRetten i Første Instans i
1991 143
II—Statistiskeoplysninger148
ResuméafarbejdetvedRetteniFørste Instans i 1991 . 148
StatistiskeTabeller150
C — Statistiskeoplysninger om de to retsinstanser i 1991 155
D ­ ­ Nationaledomstolesarbejde vedrørende fællesskabsretten... 157