//img.uscri.be/pth/7f9302b3cc24bce6e4b551bdeeec4ee18475f204
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Chemische analyse van ijzer en staal Bepaling van het gehalte aan vanadium in staal en ijzer. December 1980

De
4 pages
D.C.: 543.257.1:546.881 December 1980 Chemische analyse van ijzer en staal EURONORM Bepaling van het gehalte aan vanadium in staal en ijzer 110-80 Titratie met potentiometrische eindpuntsbepaling INHOUD 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 7 WERKWIJZE 7.1 Inweeg 2 VERWIJZINGEN 7.2 Bereiding van de analyse-oplossing 3 BEGINSEL 7.3g van de meetoplossing 7.4 Titratie 4 REAGENTIA 8 BEREKENING 5 TOESTELLEN EN GLASWERK 6 MONSTERNEMING 9 ANALYSERAPPORT 1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED Deze EURONORM beschrijft een methode voor de bepa­ De methode is toepasbaar voor gehalten aan vanadium ling van het gehalte aan vanadium in staal en ijzer door tussen 0,04 en 2 % (m/m). potentiometrische titratie. 2 VERWIJZINGEN EURONORM 18 — Monsterneming en behandeling van monsters en proefstaven voor staal en staalprodukten. 3 BEGINSEL Het monster wordt met behulp van geschikte zuren opge­ — chroom(VI) en de overmaat kaliumperoxodisulfaat lost. Bij aanwezigheid van wolfraam wordt dit in oplossing gereduceerd met behulp van een oplossing van ijzer(II), gehouden door toevoeging van waterstoffluoride. — vanadium geoxydeerd met een kleine overmaat kalium-permanganaat; de overmaat kaliumpermanganaat De oplossing wordt geoxydeerd met kaliumperoxodisul-wordt gereduceerd met natriumnitriet, waarvan de faat. Chroomt daarbij gedeeltelijk geoxideerd tot overmaat wordt gedestrueerd met behulp van amido-chroom(VI). zwavelzuur.
Voir plus Voir moins