//img.uscri.be/pth/cae4479b838a20e859f6830a9ddfa00c28bc89c7
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

De Europæiske Fællesskabers Tidende Europa-Parlamentets forhandlinger Sessionen 1988-1989. Fuldstændigt referat af møderne fra den 10. til den 14. oktober 1988

De
256 pages
ISSN 0378-5033 De Europæiske Fællesskabers Tillæg Tidende Nr. 2-369 Europa-Parlamentets forhandlinger Dansk udgave Sessionen 1988-1989 Fuldstændigt referat af møderne fra den 10. til den 14. oktober 1988 Europabygningen, Strasbourg Mødet mandag den 10. oktober 1988 Indhold Genoptagelse af sessionen, s. 1 — Mindeord, s. 1 — Ophævelse af immunitet, s. 4 — USA's nye handelslov, s. 5 — Fælles transportpolitik og middelhavsområdet, s. 11 Mødet tirsdag den 11. oktober 1988 19 Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 21 — Beskyttelse af arbejdstagere mod kemiske og andre agenser, s. 21 — Beskyttelse af arbejdstagere mod benzen, s. 26 — Farmaceutiske specialiteter, s. 31 — Risikoen for større uheld ved industrielle aktiviteter, s. 38 — Højtideligt møde, s. 40 — Spørgetid, s. 45 — Risikoen for større uheld ved industrielle aktiviteter (fortsættelse), s. 57 — Kakao- of choko­ladevarer, s. 60 — Indførsel af hakket kød og kød i stykker, s. 63 — Luftkvali­teten i lukkede miljøer, s. 66 — Beskyttelse af fodgængere, s. 69 — Beskyttelse af Europas vilde dyr og planter og disses naturlige levesteder, s. 76 —e af fugle, s. 84 — Handel med udrydelsestruede vilde dyr og planter, s. 93 Mødet onsdag den 12. oktober 1988 96 Fællesskabsaktion AIM, s.8 — Offentliggørelse af kredit- og finansieringsinsti­tutters årsregnskaber, s. 100 — Gennemførelse af Fællesskabernes budget for 1988, s. 104 — Behovet for retsregulering af timesharing, s. 112 — Afstemning, s.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5033
De Europæiske Fællesskabers
Tillæg
Tidende
Nr. 2-369
Europa-Parlamentets forhandlinger Dansk udgave
Sessionen 1988-1989
Fuldstændigt referat af møderne
fra den 10. til den 14. oktober 1988
Europabygningen, Strasbourg
Mødet mandag den 10. oktober 1988 Indhold
Genoptagelse af sessionen, s. 1 — Mindeord, s. 1 — Ophævelse af immunitet, s. 4
— USA's nye handelslov, s. 5 — Fælles transportpolitik og middelhavsområdet,
s. 11
Mødet tirsdag den 11. oktober 1988 19
Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 21 — Beskyttelse af arbejdstagere mod
kemiske og andre agenser, s. 21 — Beskyttelse af arbejdstagere mod benzen, s. 26
— Farmaceutiske specialiteter, s. 31 — Risikoen for større uheld ved industrielle
aktiviteter, s. 38 — Højtideligt møde, s. 40 — Spørgetid, s. 45 — Risikoen for
større uheld ved industrielle aktiviteter (fortsættelse), s. 57 — Kakao- of choko­
ladevarer, s. 60 — Indførsel af hakket kød og kød i stykker, s. 63 — Luftkvali­
teten i lukkede miljøer, s. 66 — Beskyttelse af fodgængere, s. 69 — Beskyttelse af
Europas vilde dyr og planter og disses naturlige levesteder, s. 76 —e af
fugle, s. 84 — Handel med udrydelsestruede vilde dyr og planter, s. 93
Mødet onsdag den 12. oktober 1988 96
Fællesskabsaktion AIM, s.8 — Offentliggørelse af kredit- og finansieringsinsti­
tutters årsregnskaber, s. 100 — Gennemførelse af Fællesskabernes budget for
1988, s. 104 — Behovet for retsregulering af timesharing, s. 112 — Afstemning,
s. 118 — Byggeindustrien, s. 124 — Overgangsstøtte til landbrugernes indkom­
ster, s. 132 — Afstemning (Fællesakten), s. 140 — Velkomstord, s. 150 — Spørge­
tid, s. 151 — Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser, s. 163 — Bilag,
s. 165
Mødet torsdag den 13. oktober 1988 194
Godkendelse af protokollen, s.5 — Debat om aktuelle og uopsættelige
spørgsmål af væsentlig betydning, s.8 — EFs forbindelser med de ikke-euro-
pæiske medlemmer af RGØB, s. 220 — Overgangsstøtte til landbrugernes ind-
(Fortsættes næste side) MEDDELELSE TIL LÆSEREN
De udførlige mødereferater fremkommer samtidigt på Fællesskabernes ni officielle
sprog : spansk, dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk og tysk.
Udgaven på dansk indeholder de danske indlægs originaltekster og den danske oversæt­
telse af taler holdt på de andre sprog. For de oversatte talers vedkommende er det med
bogstaver efter talerens navn angivet, hvilket sprog taleren har benyttet: (ES) spansk.
(DE) tysk, (GR) græsk, (EN) engelsk, (FR) fransk, (IT) italiensk, (NL) nederlandsk, (PT)
portugisisk.
Originalteksten til de oversatte taler findes den udgave, der udsendes på den pågæl-
dende talers sprog.
komster (fortsættelse), s. 226 - »Sevilla 1992«, s. 229 — »Winston Churchill-(Fortsættelse)
Jean Monnet «-tunnelen, s. 236 — Godkendelse af protokollen (fortsættelse),
s. 239 — Afstemning, s. 239
Mødet fredag den 14. oktober 1988 246
Godkendelse af protokollen, s.6 — Afstemning, s. 246 — Støtte til humlepro­
ducenter for produktionsåret 1987, s.9 — Teknologisk og industriel udvikling i
Øst- og Sydøstasien, s.9 — Afbrydelse af sessionen, s. 251
Beslutninger, som er vedtaget under møderne fra den 10. til den 14. oktober 1988,
bekendtgøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 235, 12.9.1988. Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-369 / 1 10. 10.
MØDET MANDAG DEN 10. OKTOBER 1988
Indholdsfortegnelse
1. Genoptagelse af sessionen Clinton Davis (Kommissionen), Seeler, Mal­
let, Cassidy, Baillot, Pimenta, Lataillade,
2. Mindeord
Zahorka, Kilby, Rossetti, Clinton Davis . . 5
West, Andrews, McMahon , Pearce, Ford,
Te/kämper, Tomlinson, Paisley, Sutra de 5. Fælles transportpolitik og middelhavsområ­
Germa, Suarei Gomales det - Betænkning (dok. A2-167/88) af Ros­
setti
3. Ophævelse af immunitet - Betænkning (dok.
A2-¡91/88) af Donnez Rossetti, Sapena Graneli, Anastassopoulos,
Romera i Alcazar, Santana Lopes, Nitsch,
Donnez, Negri
Coderch Planas, Lagakos, Coimbra Martins,
Miranda da Silva, Clinton Davis (Kommis­4. USA's nye handelslov — Erklæring fra Kom­
sionen) 11 missionen
Der vil blive holdt en mindegudstjeneste for Basil de FORSÆDE: LORD PLUMB
Ferranti i London den 9. november og her i Stras­
Formand
bourg under næste mødeperiode.
(Mødet åbnet kl. 17.00) Jeg beder Dem om at ære hans minde ved at iagttage
ét minuts stilhed.
1. Genoptage/se af sessionen (Med/emmerne rejste sig og iagttog ét minuts stil­
hed) ·)
Formanden. — Jeg erklærer Europa-Parlamentets ses­
sion, som blev afbrudt den 16. september 1988, for
genoptaget.
West (S). — (EN) Hr. formand, må jeg have lov at
2. Mindeord takke Dem for de forestillinger, De efter min anmod­
ning har gjort over for den sydafrikanske justitsmini­
Formanden. — (EN) Det er min sørgelige pligt at give ster på Parlamentets vegne, angående de seks sydafri­
meddelelse om, at vor kære ven og kollega, Basil de kanere, der skulle have været hængt i tirsdags, den
Ferranti, er død den 24. september. 4. oktober. Deres indgriben var medvirkende til at få
henrettelsen af hr. Raymond Kozih udsat på ube­Basii de Ferranti blev født den 2. juli 1930. Han var
stemt tid — af lægelige grunde, siges det — men førte medlem af det engelske parlament fra 1958-62 og
kun til en 30 dages udsættelse af henrettelsen af fire viceminister i luftfartsministeriet i 1962. Han var for­
andre fra Ado Youth Congress, hvoraf den ene, Sybil mand for Det Økonomiske og Sociale Udvalg fra
Wonsih, kun er 18 år gammel. Desværre blev Mi­1976-1978. Han var medlem af Europa-Parlamentet
chael Mensih, der blev dømt så sent som i marts i år, fra 1979 til sin død. Han var tidligere næstformand i
og hvis sagfører sagde, at de juridiske muligheder Parlamentet og medlem af bestyrelsen for Den Euro­
ikke var udtømt, hængt på denne dato. Det var også pæiske Demokratiske Gruppe, og han var også et
uheldigt, at De ifølge Deres kabinetschef, som jeg aktivt medlem af Udvalget om Økonomi- og Valu­
taspørgsmål og Industripolitik. Han vil blive husket
af sine mange venner og kolleger for sin kampånd og
') Godkendelse af dagsordenen — Anmodning om ophavelse af et
som stifter og meget aktivt medlem af Kænguru­ medlems immunitet — Prøvelse af mandater — Parlamentets
gruppen. sammensætning : Se protokollen. Nr. 2-369/2 Europa-Parlamentets forhandlinger 10. 10.
West
kontaktede torsdag den 29. september, ikke kunne McMahon (S). — (EN) Hr. formand, vil formanden
for Udvalget om Institutionelle Spørgsmål i løbet af kontaktes den dag, og derfor ikke var i stand til at
gøre forestillinger over for Sydafrika til fordel for de denne uge fremsætte en deltajeret. oprigtig og åben­
hjertig udtalelse her i Parlamentet om forholdene om­syv mænd, der skulle hænges fredag den 30. septem­
ber. Disse mænd blev naturligvis henrettet. kring det besynderlige møde, der fandt sted i Bruxel­
les for et par uger siden, og som der har været en del
Hr. formand, jeg er sikker på, at De fortsat på Parla­ læserbreve om i den engelske presse, særlig den tale.
mentets vegne vil rette indtrængende appeller til Syd­ som Det Forenede Kongeriges premierminister holdt
afrika angående de fire, der kun har fået en udsættelse i Brugge. Jeg opfordrer også medlemmer af Den Eu­
af deres henrettelse i 30 dage, og for at få gjort en ropæiske Demokratiske Gruppe, særlig de her­
ende på dette juridiske slagteri i Sydafrika. Når Syd­ rer Prag, Cassidy og Tuckman, der nævnes i disse
afrika nu er øverst på listen, når det gælder henrettel­ læserbreve, til at fremsætte personlige bemærkninger
ser — med et gennemsnit på ca. 150 om året — er det i overensstemmelse med artikel 85 i Forretningsor­
så ikke endnu en grund til, at vi nu bør presse Rådet denen, så at vi her i Parlamentet kan få en klar og
og Kommissionen til at gennemføre Parlamentets po­ lydelig tilkendegivelse af, hvor Margaret Thatcher og
litik, vedtaget den 7. juli, hvori der opfordres til sank­ de konservative står.
tioner over for Sydafrika? Bør vi ikke også give ud­
tryk for vor beklagelse af, at Kommissionen vil være
Formanden. — (EN) Dette går helt på tværs af For­til stede ved den 88. Coaltran-konference i Rotter­
retningsordenen, hr. McMahon. Det, De lige har sagt. dam den 18. og 20. oktober, hvor hensigten er at for­
er ikke et spørgsmål, det er bare en kommentar. Der dele det europæiske kulmarked, og hvor der vil være
vil under anden mødeperiode i oktober blive forelagt repræsentanter for den sydafrikanske kulindustri til
tre betænkninger for Parlamentet fra Udvalget om stede?
Institutionelle Spørgsmål. Det vil være det rette tids­
punkt til at rejse disse spørgsmål, ikke nu.
Formanden. — (EN) Tak, hr. West. Vi har noteret os
det, De har sagt, og vil tage det op til fornyet overve­
jelse. Pearce (ED). - (EN) Hr. formand, De tillod hr. West
at fremsætte en kommentar, som jeg helt kan tilslutte
Hvad angår hovedspørgsmålet, så har formandens mig. Jeg er også enig i det, som De selv gør. Jeg vil
kontor naturligvis fuld bemyndigelse til at tage sig af blot spørge, om De i forbindelse med De forestillin­
disse sager, og at behandle dem som hastesager, og ger, De gør, vil nævne, at der her i Fællesskabet og
det skete faktisk også. Jeg blev underrettet, så snart Parlamentet er mange, der er meget villige til at gå
man kunne komme i kontakt med mig. Jeg var derfor ind i en dialog med de sydafrikanske myndigheder, så
opmærksom på Deres egen henvendelse og vore reak­ at vi kan samarbejde om at få en ende på de skræk­
tioner, som jeg naturligvis støttede. kelige forhold dér.
Hvad angår det andet spørgsmål, vil vi bestemt sikre
os, at sagen følges op på passende vis. Ford (S). — (EN) Hr. formand, til Forretningsor­
denen i følge artikel 131 angående fortolkningen af
Forretningsordenen. Det fremgår af referatet af et Andrews (RDE). — (EN) Hr. formand, som De ved,
møde i det udvidede Præsidium, at hr. Le Pen har har vi i morgen den store ære at modtage hans Hel­
fremsat en personlig erklæring som svar på de angreb, lighed Pave Johannes Paul II. Hvilke forholdsregler
som han påstår, jeg har rettet mod ham under sidste har De truffet for at sikre, at hans tale ikke bliver
mødeperiode. Da jeg ikke er medlem af det udvidede afbrudt af religiøse fanatikere, der ofte afbryder den
Præsidium, har jeg ikke haft lejlighed til at høre. hvad slags møder? Jeg hentyder naturligvis til hr. Paisleys
hr. Le Pen har sagt. Jeg vil derfor gerne vide, om det tidligere afbrydelser af Margaret Thatcher og dr. Hil-
er muligt for mig at få teksten til den udtalelse, hvori Iery, Irlands præsident.
han angreb mig, og om jeg kan få mulighed for at
Er der nogen måde, hvorpå vi kan sikre, at hr. Pais­ svare. Det ser ikke ud til, at artikel 85 giver medlem­
ley, som af mange anses for at være en institutionel merne mulighed for at fremsætte personlige bemærk­
terrorist, ikke tager ordet i morgen og tiltrækker sig ninger i det udvidede Præsidium eller Præsidiet, men
international opmærksomhed, der kan bringe Parla­ kun her i salen. Vil De selv tage dette spørgsmål op,
mentet i vanry? hr. formand, og henvise det til Udvalget for Forret­
ningsordenen. Jeg vil naturligvis være glad for en
(Bifald fra højre)
sådan henvisning samtidig med de franske myndighe­
ders anmodning om ophævelse af hr. Le Pens immu­
Formanden. — (EN) Hr. Andrews, jeg kan kun sige til
nitet.
Dem, at vi har truffet alle mulige forholdsregler for at
sikre, at der ikke sker nogen som helst form for afbry­
delse, når vi modtager Hans Hellighed i morgen. Jeg Formanden. — (EN) Hr. Ford, jeg havde ikke for­
håber, at hele Parlamentet vil støtte denne hold­ udset Deres spørgsmål. Ikke desto mindre er der alle­
ning. rede et brev på vej med den fulde tekst til den udta-Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-369/3 10. 10.
Formanden
leise, der blev fremsat. Det vil give Dem mulighed spørgsmål, som jeg rejser, fremsætter jeg ud fra denne
for at svare ved en passende lejlighed. personlige respekt.
I de bemærkninger, som De er refereret for at have
Telkämper (ARC). — (DE) Hr. formand, jeg har tre
fremsat i Ripon for kort tid siden, talte De dér på
spørgsmål angående vores forretningsgang, angående
egne vegne, i medfør af Deres personlige, uafhængige
mulighederne for at udføre vort arbejde, oge
mandat, eller optrådte De som talsmand for Europa-
den måde, vi opfatter vort arbejde her på.
Parlamentet eller som talsmand for Den Europæiske
Demokratiske Gruppe over for premierministeren i
For nogle måneder siden var der en strejke her i Par­
Det Forenede Kongerige, eller forsøgte De bare at
lamentet på grund af, at de medarbejdere, der skaffer
omsætte de synspunkter, somn i os vort værktøj, altså betænkninger og den slags, er
Det Forenede Kongerige havde givet udtryk for, til en
overbebyrdede. Jeg vil gerne spørge Dem, om situa­
form, der kunne accepteres af resten af Fællesska­tionen har ændret sig, og om vi ikke igen i denne uge
bet?
risikerer at komme i en lignende situation.
Også mit andet spørgsmål vedrører dette område. Vi
Formanden. — (EN) Jeg ved ikke rigtig, hvilket
havde i Udvalget om Udvikling og Samarbejde for to spørgsmål, jeg skal svare på, hr. Tomlinson. Hvad
uger siden den situation, at en betænkning ikke forelå
angår min udtalelse, så sagde jeg helt afgjort, hvad jeg
oversat til samtlige sprog, vel også fordi medarbejder­
selv mener. Jeg omtalte en væsentlig del af Margaret
ne her i Parlamentet er overbebyrdede på grund af
Thatchers tale, som man faktisk godt kunne støtte —
arbejdet med det kommende indre marked. Jeg vil
det kan De ikke nægte. Jeg understregede de punkter,
gerne spørge Dem, om dette eventuelt kan forekom­
som var af interesse for os her, og jeg kom med pas­
me endnu en gang, eller hvordan De agter at skaffe os
sende hentydninger til de ting, som Parlamentet na­
det fornødne værktøj, så vi virkelig kan arbejde poli­
turligvis ikke kan bifalde. Som jeg sagde ved den lej­
tisk. Mit tredje spørgsmål går på den dom, som
lighed, forekom det mig, at jeg måske var en af de få,
Domstolen har afsagt. Parlamentet har tabt sin sag der faktisk havde læst talen, og derfor var det de
om annullering af rådsbeslutningen om fordelingen af
væsentligste dele af den, som jeg kommenterede, og
beføjelserne mellem de forskellige institutioner. Jeg
ikke det øvrige. Disse problemer vil blive rejst og
anser det for nødvendigt, at vi drøfter denne dom
debatteret her i Parlamentet i næste mødeperiode.
her, og at De fremsætter en udtalelse. Den dom har to
aspekter, et juridisk, som man kan strides om, men (Bifald fra centrum og højre)
tillige et politisk aspekt, som efter min mening er en
hån mod dette direkte valgte Europa- Parlamentet. Paisley (NI). — (EN) Hr. formand, ifølge Forret­
ningsordenen for Parlamentet tror jeg, at jeg har ret
Det er vor opgave at tage stilling til dette på tværs af
til at fremsætte en personlig bemærkning efter det
de politiske grupper og at insistere på, at vi er de
ondskabsfulde angreb, der er blevet rettet mod pro­
direkte valgte repræsentanter for befolkningen. Vi
testantismen og imod dem, der går ind for protestan­
kæmper for, at demokratiet i Europa ikke bliver ud­
tismens principper både her i Parlamentet og i hele
hulet, som det yderligere vil ske gennem det kom­
Europa. Jeg kom ind i Parlamentet med tre gange så
mende indre marked, fordi det bliver et marked uden
mange stemmer som det ærede medlem, der rettede
stat, og vi har den funktion at udøve kontrol med alt,
dette ondskabsfulde angreb imod mig, hr. formand.
hvad markedskræfterne beslutter.
Jeg er meget vred over, hvad han sagde om min hold­
ning, og jeg må spørge, om han måske kunne tænke
Dommen er en logisk konsekvens af den politik, som
sig at åbne et torturkammer for inkvisitionen her i
tilstræbes her. Vi kan ikke bare gå let hen over den.
Parlamentet, så at han kan lægge dem, der ikke er
De, hr. formand, opfordres hermed til at fremsætte
enige med ham eller støtter den romerske Pave, der
en sådan erklæring, og, synes jeg, i dette Parlamentets
skal modtages her i morgen, på pinebænken.
ånd og for vore demokratiske rettigheder, så at vi
ikke falder tilbage til en førparlamentarisk tilstand.
Som protestant vil jeg ikke gøre nogen undskyldnin­
ger over for den reformerte protestantismes holdning
Formanden. — (EN) Jeg har bemærket, hvad De har til den romerske Paves doktriner, hr. formand.
sagt, hr. Telkämper, og intet af det havde noget med
(Højlydte protester)
Forretningsordenen at gøre. Hvad angår personalets
arbejdsbyrde, så er det en sag, som ligger os alle på
Jeg bestrider helt og fuldt disse doktriner. Jeg tror
sinde, men som henhører under Præsidiet. Hvad an­
ikke, at han er ufejlbarlig. Jeg tror ikke, at han er den
går Domstolen, så er også det en sag, der må overve­
eneste repræsentant for Kristus her på jorden. Jeg tror
jes. Vi vil derfor på et passende tidspunkt afgive
ikke, at han har magt til at tilgive synder. Jeg tror
betænkning her i Parlamentet om disse forhold.
ikke, at han har magt til at forvandle brødet til Kristi
legeme og blod. Jeg afviser fulstændig og absolut som
Tomlinson (S). — (EN) Hr. formand, De må være repræsentant for den frelser, som jeg tilbeder, de
uhyrlige og vanhellige påstande fra romer-Paven. klar over min personlige agtelse for Dem, og det Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-369/4 10. 10.
Paisley
Suárez Gonzalez (ED). — (ES) Hr. formand, jeg vil Hvis Parlamentet kan sige til en overbevist protes­
tant : » Du skal tie i morgen «, så må det komme over gerne anmode Dem om, at de personlige spørgsmål
Deres hoved, hr. formand. De har aldrig givet Parla­ og udtalelser, som bliver fremsat ved mødets begyn­
mentet eller mig mulighed for at diskutere, om ro­ delse for fremtiden må være korte, eftersom den tid,
mer-Paven skulle indbydes til Parlamentet. Ved ikke der er til rådighed til forhandlingerne, altid bliver
at gøre det og give Parlamentet adgang til en fri, åben meget forkortet, og vi mister alt for megen tid med at
og demokratisk debat, forsøger De at lukke munden tale om medlemmernes ønsker, uden at det står på
på dem, der modsætter sig Deres indbydelse. dagsordenen, og uden at det har noget at gøre med
punkterne på denne.
Hr. formand, jeg vil være her i morgen. Jeg vil frem­
(Bifald)
sætte de protester, jeg føler, at jeg bør fremsætte, og
hvis Parlamentet ønsker at fordømme mig og smide
Formanden. — (EN) Tak, hr. Suárez. Vi har noteret mig ud, så er det helt i orden med mig. Jeg agter ikke
os forsamlingens tilslutning hertil. ') at gøre undskyldninger for at være protestant, og jeg
vil aldrig tilgive republikanerne fra den sydlige del af
Irland, der har ødelagt det protestantiske trossam­
3. Ophæve/se af immunitet
fund i det sydlige Irland.
(Højlydte protester)
Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er be­
tænkning (dok. A2-191/88) af Donnez for Udvalget
Da vores ø blev delt, var der over 10% protestanter.
for Forretningsordenen, Valgs Prøvelse og Medlem­
Nu er der kun 2%. Det er dem, der udrydder protes­
mernes Immunitet om tredje anmodning om ophæ­
tanter, og ikke protestanterne i Ulster, der har givet
velse af Pannellas parlamentariske immunitet.
katolikkerne i Nordirland alle mulige frihedsrettighe­
der.
Donnez (LDR), ordforer. — (FR) Kære kolleger, vi
Hr. formand, hr. Andrews taler om blod. Det er hans har fra statsadvokaten i Rom fået forelagt en anmod­
kirke, der har været ansvarlig for torturen og for mor­ ning om at ophæve hr. Pannellas parlamentariske
det på millioner af mennesker på den spanske inkvi­ immunitet efter en klage fra en journalist, hr. Anto­
sitions tid, som han udmærket ved. Han behøver nio Lubrano, der er redaktør ved RAI (det italienske
ikke at prædike for en protestant som mig... TV), og som på grund af ærekrænkende udtalelser,
som han mente at have været udsat for, fandt, at (Taleren fortsatte uden mikrofon)
hr. Pannella burde retsforfølges. Efter denne klage er
kravet op ophævelse af parlamentarisk immunitet
Formanden. — (EN) Hr. Paisley, De har sagt, hvad
blevet forelagt for os. Jeg vil gerne præcisere, at
De havde at sige, ca. 10 gange. Nogle af os viser vor
hr. Lubrano i særdeleshed klager over at være blevet
kristne holdning på andre måder.
gjort til genstand for ærekrænkende udtalelser fra
hr. Pannella, som mener, at hr. Lubrano og de fleste De har fået lov til at fremsætte en udtalelse i dag. Jeg
chefer i RAI er medlemmer af en veritabel mafia. må advare Dem om, at vi i morgen tidlig ikke holder
Det er kendsgerningerne, og i lyset af disse kendsger­et ordinært parlamentsmøde; vi holder et højtideligt
ninger har Udvalget for Forretningsordenen, Valgs møde. De siger, at det er i orden, hvis De bliver fjer­
Prøvelse og Medlemmernes Immunitet nærmere un­net fra salen, og jeg kan forsikre Dem for, at det er,
dersøgt denne anmodning om ophævelse af den par­hvad der vil ske under et højtideligt møde.
lamentariske immunitet.
(Bifald)
Endnu en gang vil jeg bede Dem om at lægge de prin­
Surra de Germa (S). — (FR) Hr. formand, efter det, cipper til grund, som De godt kender, og som jeg der­
jeg lige har hørt, har det, som hr. Tomlinson har sagt, for ikke vil gentage, det vil sige, at vi mener, at hver
ikke længere megen betydning. Når visse personer gang et krav om ophævelse af parlamentarisk immu­
taler om fanatisme, så bør det give anledning til over­ nitet er baseret på en stafbar handling, som man kan
vejelse, eftersom det drejer sig om specialister. anse for at have direkte eller indirekte forbindelse
med det pågældende medlems politiske aktiviteter, så
Jeg ville blot sige, at Udvalget om Institutionelle
vil vi ikke ophæve det pågældende medlems immuni­
Spørgsmål i alle medlemmernes dueslag har lagt et
tet. I den foreliggende sag har Udvalget for Forret­
forslag til beslutning, som det entstemmigt har vedta­
ningsordenen, Valgs Prøvelse og Medlemmernes Im­
get i sidste uge efter den tale, som en af premiermi­
munitet efter at have set på de aktstykker, det har
nistrene her i Fællesskabet har holdt i Brugge.
fået forelagt, og i særdeleshed på hr. Lubranos klage.
Formanden. — (EN) Jeg kan kun gentage, hr. Sutra, at
') Andragender — Tilladelse til at udarbejde betænkning — Ud-det er en sag, som vi får rigelig tid til at diskutere
valgshenvisninger — Modtagne dokumenter — Tekster til afta­
under debatten om institutionelle spørgsmål i næste
ler sendt af Rådet — Arbejdsplan — Anmodning om uopsætte­
mødeperiode. Jeg har derfor ingen indvendiger imod. lig forhandling — Frist for al stille ændringsforslag — Udval­
at den bliver oplæst under det pågældende møde. genes sammensætning. Europa-Parlamentets forhandlinger 10. IO. Nr. 2-369/5
Donnez
4. USA 's nye handelslov ment, at hr. Lubrano beklagede sig over ting, der gan­
ske vist kunne anses for vanærende, men som på en
måde indgik i et direkte angreb på cheferne ved RAI i Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er re­
degørelse fra Kommissionen om følgerne for EF af almindelighed. Man må huske, at hr. Pannella regel­
mæssigt bebrejder lederne af denne institution, RAI, ikrafttrædelsen af USA's nye handelslov.
at de misinformerer de italienske seere på det radika­
le partis bekostning. Det er en politisk strid, som han
Clinton Davis, medlem af Kommissionen. — (EN)
fører. Vi er naturligvis ikke forpligtede til at følge
Hr. formand, jeg er glad for at få mulighed for at
ham heri, men det er hans absolutte ret at mene, at
fremsætte en udtalelse på vegne af min kollega,
RAI misinformerer seerne til skade for det radikale
hr. De Clercq, om den nye handelslovgivning i De
parti.
Forenede Stater. Den amerikanse »Omnibus Trade
and Competitiveness Act« blev endeligt underskrevet
Derved angreb hr. Pannella RAI snarere end den
af præsident Reagen den 23. august, hvorved den fik
journalist, der arbejdede for RAI, og på denne bag­
retskraft. Parlamentet ved utvivlsomt, at det skete
grund må man nødvendigvis sige, at det drejer sig om
efter næsten tre års diskussioner i Kongressen af for­
udtalelser af politisk karakter, udtalelser, der stem­
slag og modforslag, hvoraf nogle var yderst protektio-
mer med hr. Pannellas sædvanlige udtalelser på dette
niske.
område. Selv om disse udtalelser er grove, og selv om
vi ikke billiger dem, så anmoder Udvalget for Forret­
Hvorfor skulle det være nødvendigt for De Forenede
ningsordenen, Valgs Prøvelse og Medlemmernes Im­
Stater at vedtage en ny handelslovgivning så kort
munitet Dem i betragtning af, at der ifølge en rets­
efter » The Trade and Tarif Aet « (handels- og toldlo­
praksis, som nu er helt fast, bør skelnes mellem de
ven) af 1984? Både handelsunderskuddet og budget­
angreb, der udelukkende rettes mod et enkelt individ,
underskuddet blev ganske vist betydeligt forværret i
og de angreb, der er rettet mod et helt system, om
1984 og de følgende år. De Forenede Stater påstod —
sammen med sin ordfører at konstatere, at der måske
og jeg understreger ordet »påstod« — at man ikke fra
nok er tale om ærerørige udtalelser, men at det ikke
udlandet mødte fair trade. Det er ærlig talt helt klart,
desto mindre drejer sig om et angreb, der er en del af
at de reelle grunde skal søges i den amerikanske
hr. Pannellas politiske aktiviteter, og at der følgelig
indenrigspolitik. Den vigtigste grund er næsten helt
ikke er nogen grund til at hæve hans immunitet. Der­
sikkert den betydelige stigning i dollarkursen i 1984
for anmoder jeg Dem om at godkende denne betænk­
og 1985, som ikke blot medførte tab af konkurren­
ning.
ceevne for De Forenede Staters industri på verdens­
markedet, men også førte til massiv import til De
(Bifald)
Forenede Stater. Det er først for ganske nylig, at den­
ne tendens er begyndt at ændre sig. Det ser ud til, at
Negri (NI) — (IT) Hr. formand, kære kolleger, på De Forenede Stater er begyndt at lægge vægt på at
vegne af Marco Pannellas politiske gruppe vil jeg ger­ bringe orden i sit eget hus.
ne takke hr. Donnez for det, han sagde, og ligeledes
hans udvalg. Præsidenten udsendte en erklæring om handelspoli­
tikken i september 1985, hvori han gik ind for fri
Jeg vil endvidere gerne slå fast, at vi i almindelighed samhandel men på lige vilkår. Industrien udøvede
ikke går ind for parlamentarisk immunitet; tværti­ stærk lobby-virksomhed i Kongressen for at få be­
mod søger vi i Italien og også andre steder at kæmpe skyttelse mod import. Kongressens ønske om at be­
imod, fordi der meget ofte — i hvert fald i vort land skytte den hjemlige industri mod import for admini­
— bag den parlamentariske immunitet skjuler sig strationens ønske om at åbne udenlandske markeder
noget uklart og uigennemsigtigt. blev det væsentligste stridspunkt igennem hele lov­
givningsprocessen. Administrationen gjorde sig bety­
Men i dette tilfælde må jeg præcisere, at det drejer sig delige anstrengelser for at forhindre de værste protek­
om en meningskonflikt, ganske vist meget alvorlig og tionistiske forslag, i særdeleshed ved at påpege, at de
skarp, mellem den italienske stats radio- og tv-sel- ville stride imod De Forenede Staters internationale
skab og vor politiske gruppe; og at godkende ophæ­ forpligtelser og afføde modreaktioner fra De Forene­
velsen af den parlementariske immunitet ville reelt de Staters handelspartnere til skade for det mål, man
betyde at tage aktiv del i en meningskonflikt og at stræbte efter.
kende Marco Pannella skyldig i en slags meningsfor-
brydelse. Og dette tror jeg ikke, at vi som liberale, Fællesskabet har også gjort sig betydelige anstrengelser
som anarkister, som socialister og i hvert fald som for at gøre opmærksom på sine bekymringer og sine
demokrater kan acceptere. Under alle omstændighe­ mål igennem hele lovgivningsprocessen. Ministerrå­
der endnu en gang tak til hr. Donnez. det har vedtaget adskillige erklæringer, og især erin­
dret om den forpligtelse til at bevare status quo, som
man påtog sig på mødet i Punta del Este. Kommis­
Formanden. — Forhandlingen er afsluttet.
sionen har nøje overvåget hvert enkelt skridt. Kom­
(Ophævelse af immunitet forkastedes) missionen greb ind, da den anså det for nødven-Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-369/6 10. 10.
Clinton Davis
digt. Mine kolleger, hr. De Clercq og hr. Andriessen, tjenesteydelser. Tjenesteydelser, der har forbindelse
med handel, er i øjeblikket til forhandling i Uruguay­tog i juli sidste år til Washington for at give udtryk
for vor bekymring over for de vigtigste deltagere i runden. Enhver national lovgivning, der søger at på­
virke disse forhandlinger, lægger et upassende og uri­spillet i Kongressen og administrationen. Der blev
også truffet en række enkeltforanstaltninger. Alle dis­ meligt pres på forhandlingerne i Uruguay-runden.
Hvad særlig området landbrug angår, så indeholder se ting har utvivlsomt hjulpet med til at forbedre det
endelige resultat. handelsloven også bestemmelser, som man må be­
tragte som i høj grad stridende mod den forpligtelse
Men selv om slutresultatet ikke er så slemt, som det til at bevare status quo, som man påtog sig i Punta
kunne have været, betyder det ikke, at vi er særlig del Este, idet de utvivlsomt vil forbedre De Forenede
tilfredse med loven. Den bekræfter faktisk en tendens Staters forhandlingsposition, hvilket da også er hen­
i De Forenede Stater til at fortolke de internationale sigten med dem. Når det er sagt, vil jeg gerne som et
handelsregier uden for det multilaterale forum på en positivt element i loven understrege vigtigheden af. at
ensidig måde og faktisk til at tage ensidige skridt den giver administrationen bemyndigelse til at for­
angående denne fortolkning, i særdeleshed hvis De handle i Uruguay-runden. Det er en nødvendig for­
Forenede Stater mener, at andre lande ikke praktise­ udsætning for et godt resultat. Handelsloven bygger
rer, hvad de kalder fair trade. Handelsloven forstær­ også på den forudsætning, at det harmoniserede sy­
ker det juridiske arsenal, som den amerikanske indu­ stem skal træde i krakt den 1. januar 1989 for USAs
stri og regering har til rådighed til at imødegå en vedkommende. Desuden kan aftalen om citrusfrugter
sådan påstået illoyal konkurrence. Jeg må sige, at det og pasta måske endelig gennemføres fuldt ud.
efter Kommissionens mening ikke blot udgør en mu­
lighed for, ja, en tilskyndelse til protektionisme, men Der er i øjeblikket drøftelser i gang mellem De For­
at det også udgør en trussel mod De Forenede Staters enede Stater og Kommissionen angående modalite­
handelspartnere, som utvivlsomt er skadelig for hele terne og datoen for ikrafttrædelse. Spørgsmålet er,
det internationale handelssystem. Jeg vil ikke gå ind hvordan Fællesskabet bør reagere på handelsloven.
på en detaljeret analyse af handelsloven, men jeg må Parlamentet er utvivlsomt allerede opmærksom på
måske få lov til at gøre opmærksom på et par ting. mange af de reaktioner, som Fællesskabet allerede er
fremkommet med. Men måske kan jeg gennemgå
Handelsloven medfører væsentlige ændringer af flere dem ganske kort.
vigtige handelslove i USA, f.eks. paragraf 201 om
beskyttelse mod forøget import ogf 301 om Den 26. september sendte udenrigsministrene i poli­
illoyal konkurrence og anti-dumping og udlingnings- tisk samarbejde et stærkt politisk budskab til De For­
toldlove. Disse forandringer kan forøge De Forenede enede Stater ved at vedtage en udtalelse, der gav
Staters industris mulighed for at skaffe sig beskyttel­ udtryk for alvorlig bekymring over de protektionistis­
se, i særdeleshed den såkaldte Super 301-liste, ifølge ke tendenser i loven. Den understregede også konse­
hvilken handelsattachéer fra USA skal udarbejde en kvenserne af loven for forhandlingerne i Uruguay­
liste over, hvad der kaldes prioriterede lande og me­ runden lige så vel som nødvendigheden af, at dens
toder, som udgør hindringer for De Forenede Staters bestemmelser blev anvendt i fuld overensstemmelse
handel. Derefter skal disse handelsattachéer fra USA med GATT-reglerne, og den understregede videre, at
forhandle om afskaffelse af eller kompensation for Fællesskabet vil overvåge gennemførelsen af handels­
disse metoder. Den første indberetning skal foretages loven meget nøje. Det vil omgående gribe ind for at
til næste forår. Det er højst sandsynligt, at et eller forsvare sine legitime rettigheder, hvis dets interesser
flere medlemslande vil være på denne liste. skades. Samme budskab blev sendt fra Fællesskabet
til de kontraherende parter i GATT under deres ple­
Det næste, jeg vil sige, drejer sig om det andet områ­
narforsamling den 22. december. Min kollega,
de, som jeg gerne vil tale om, nemlig indførelsen af
hr. De Clercq, understregede det samme i flere pres­
vidtrækkende overvågningsbestemmelser angående
semeddelelser under sidste stadium af lovens vedta­
såkaldte hindringer for USAs handel. Bortset fra Su­
gelse.
per 301-listen, som jeg lige har nævnt, skal der også
udarbejdes lister over handelsindringer på områder
De Forenede Staters repræsentant, hr. Yeutter, sagde
som intellektuel ejendomsret, telekommunikation og
i begyndelsen af august efter en af Kommissionens
offentlige indkøb. Disse lister vil danne grundlaget pressemeddelelser :
for forhandlinger om adgang til markedet og kan føre
Loven rummer muligheder for flere konfrontationer og er
til ensidige juridiske skridt fra USAs side. hvis man
mere kontroversiel i forhold til vore handelspartnere end den
føler, at der ikke sker tilstrækkelige fremskridt. Det
nuværende lovgiving.
betyder, at De Forenede Stater udsætter sine partnere
i GATT for pression. Lad mig understrege, at dette Præsident Reagan sagde selv, da han underskrev lo­
efter Kommissionens opfattelse klart strider mod mi­ ven, at den indeholdt visse bestemmelser, som han
nistrenes udtalelse fra Punta del Este. Det næste, jeg ikke kunne lide, særlig i forhold til De Forenede Sta­
vil fremhæve, er, at handelsloven også berører nye ters internationale forpligtelser. Jeg tror. at Parlamen­
områder med forbindelse til handel, såsom telekom­ tet er enigt i, at sådanne erklæringer kun tjener til at
munikation, udenlandske investeringer og finansielle styrke den årvågenhed, hvormed Kommissionen har 10. 10. Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-369/7
Clinton Davis
måttet følge lovens gennemførelse. GATT tillader os spørgsmål til kommissæren. Nu vil jeg så formulere
det, jeg ville spørge ham om, som et debatindlæg. ikke at anfægte lovgivning, som endnu ikke er sat i
kraft, og som derfor endnu ikke har ophævet eller
Først vil jeg gerne takke kommissæren hjerteligt for krænket nogen rettigheder. Men der skal ikke herske
hans præcise analyse af den amerikanske handelslov nogen tvivl om, at vi omgående vil gribe ind for at
og for vurderingen af de konsekvenser, som denne forsvare vore legitime rettigheder, hvis vore inte­
lov har for de handelsmæssige og økonomiske forbin­resser bringes i fare ved gennemførelsen af handelslo­
delser mellem Fællesskabet og De Forenede Stater. ven.
Jeg mener ligesom kommissæren, at det i grunden er
Ud over en mulig negativ indvirkning på Uruguay­ mærkværdigt, at en af de største handelsnationer i
verden nu, hvor vi stadig er i gang med slutfasen i runden vil handelsloven sandsynligvis ikke påvirke
Fællesskabets interesser i den nærmeste fremtid. Re­ den nye GATT-runde — Uruguay-runden — igen må
geringen i USA har gentagne gange understreget, at vedtage en ny handelslov. Men netop fordi tids­
handelsloven bemyndiger den til ikke at benytte der punktet er mærkeligt, kan jeg tilslutte mig hans vur­
forstærkede arsenal på det lovgivningsmæssige områ­ dering, at denne lov først og fremmest og i særdeles­
de, som den har fået til protektionistiske foranstalt­ hed har indenrigspolitiske årsager og indenrigspolitis­
ninger. Vigtigere bliver de underliggende økonomiske ke virkninger. Man ville altså ikke kunne fortså den,
hvis ikke der skulle vælges en ny præsident i De For­tendenser, i særdeleshed om handelsunderskuddet
kan bringes ned. Men den rapport om Super 301- enede Stater om få uger, og hvis ikke der også fore­
stod et kongresvalg. listen, som jeg omtalte før, skal udarbejdes, og lige­
gyldigt hvem, der regerer efter valgene i november, så
Det er jo en historisk erfaring, at De Forenede Stater må de nødvendigvis reagere på denne liste.
— i særdeleshed i sin økonomiske politik — indtil
Det er Kommissionens faste overbevisning, at pro­ dato har troet, at de kan beskytte deres industri ved
tektionisme ikke er vejen frem. Det er heller ikke protektionistiske foranstaltninger, skønt det fremgår
vejen frem at gribe til ensidige løsninger. Både De af de historiske erfaringer fra 30'erne og fra tiden
Forenede Stater og Fællesskabet har forpligtet sig til efter 2. verdenskrig, at protektionisme kun på kort
at forbedre det internationale samhandelssystem. Et­ sigt giver en vis beskyttelse for den berørte industri,
hvert forsøg på at underminere dette vil helt afgjort om overhovedet nogen. På længere sigt resulterer
få alvorlige konsekvenser. Derfor er Kommissionen protektionisme altid i nye krav om yderligere protek­
fast besluttet på at overvåge gennemførelsen af han­ tionisme, fordi den i praksis betyder, at nødvendige
delsloven meget nøje, sådan som Rådet har anmodet investeringer med henblik på tilpasning til konkur­
os om at gøre det, og jeg gentager, at vi vil omgående rencesituationen udebliver. I sidste instans er det i
gribe ind for at forsvare vore legitime rettigheder, reglen arbejdstagerne, der må betale for en sådan
hvis vore interesser krænkes. Jeg er sikker på, at efter min mening forkert politik med stigende ar­
Kommissionen vil få fuld støtte fra Parlamentet i for­ bejdsløshed. Man kan altså i dette tilfælde atter kun
følgelsen af dette mål. sige til vore amerikanske forhandlingspartnere:
»Hold fingrene væk fra protektionisme. Tænk på
(Bifald)
jeres egen økonomiske historie!«
Formanden. — (EN) Tak for Deres redegørelse, Og endnu en ting: man kan egentlig kun give vore
hr. Clinton Davis. amerikanske venner det råd at sørge for, at deres eks­
portindustri endelig bliver tilpasset til den forandrede
Før vi går videre, må vi afgøre, hvilken procedure vi
struktur inden for verdenshandelen, for det er dog
skal følge. Jeg må minde Dem om, at medlemmerne
næsten ubegribeligt, at et stort land som Amerika,
ifølge artikel 56, stk. 2, inden for en periode på i alt
hvor dollarens værdi inden for de sidste halvandet år
tredive minutter kan stille korte, præcise spørgsmål
næsten er halveret, alligevel ikke er i stand til at øge
til belysning af særlige punkter i redegørelsen, med­
sin eksport særlig meget. Forbedringen af handelsba­
mindre Parlamentet beslutter, at udtalelsen skal
lancen er jo i alt væsentligt et resultat af mindsket
følges af en forhandling. Jeg har allerede i overens­
import og ikke af forøget eksport.
stemmelse med artikel 56, stk. 3, modtaget en an­
modning fra Den Europæiske Demokratiske Gruppe
For det tredje vil jeg understrege det, som kommis­
om, at udtalelsen skal følges af en forhandling. Jeg særer! har sagt angående Fællesskabets reaktion. Fæl­
sætter derfor denne anmodning til afstemning.
lesskabet må virkelig beskytte sig mod de negative
virkninger af en unfair anvendelse af denne lov. (Anmodningen vedtoges) ')
Vi kan ikke tolerere, at den amerikanske regering
Seeler (S). — (DE) Hr. formand, indtil for et minut som følge af denne lov også griber ind i Fællesskabets
siden gik jeg ud fra, at jeg kun kunne stille et indre politik. Vi må altå sørge for, at Fællesskabet
rammes så lidt som muligt af virkningerne af denne
lov. Da jeg indledningsvis allerede har sagt, at jeg
l) Frist for at indgive beslutningsforslag og stille ændringsforslag :
hovedsagelig ser denne lov som indenrigspolitisk be-se protokollen. Nr. 2-369/8 Europa-Parlamentets forhandlinger 10. 10.
Seeler
stemt, tror jeg faktisk ikke, der er nogen grund til, at effektive våben og pressionsmidler. De Forenede Sta­
Fællesskabet skal bekymre sig særlig meget på grund ters handelspartnere trues, hvis ikke de er meget imø­
af den, og der er slet ingen grund til panik angående dekommende, med protektionistiske foranstaltninger
og bilaterale aftaler, som direkte eller indirekte kan få Fællesskabets handel med tredjelande. Men hvis det
skulle vise sig, at denne lov fører til en urimelig han­ meget alvorlige konsekvenser for Fællesskabet og
mere generelt for den internationale samhandel. delspraksis over for Fællesskabet, så må man på den
anden side opfordre Kommissionen til at beskytte
Man kan ikke undgå at få det indtryk, at De Forenede vores, det vil sige Fællesskabets, handel med tredje­
Stater ikke accepterer de multilaterale forhandlinger lande med alle til rådighed stående midler. Vi har
inden for GATT, så snart de ikke foregår på deres særdeles mange muligheder, jeg tænker blot på den
betingelser. Hvis det er tilfældet, så er Uruguay-run­meget omfangsrige import af landbrugsprodukter og i
dens fremtid bragt i alvorlig fare, for hvis disse for­særdeleshed foderstoffer fra De Forenede Stater. Her
handlinger skal lykkes, som Fællesskabet ønsker, og mener jeg, at man meget hurtigt kan gribe ind — og
som det har arbejdet hårdt for, så kræver det, at alle det på en måde, som også meget hurtigt vil kunne
parter inklusive De Forenede Stater gør en anstren­mærkes af modparten — så det fører til, at urimelig
gelse for at nå frem til rimelige multilaterale aftaler. handelspraksis atter opgives så hurtigt som muligt.
Ganske vist står det meget vanskelige problem med Det er min vurdering af denne lov. Jeg takker Dem.
landbruget tilbage, for det er ikke kun et økonomisk hr. formand, fordi jeg nu har fået lejlighed til at frem­
problem, det er næsten et spørgsmål om kultur. Un­lægge mit spørgsmål i form af et debatindlæg.
der alle omstændigheder må man under denne for­
handling tage hensyn til de meget modige beslut­
Mallet (PPE), formand for Udvalget om Eksterne ninger, som Fællesskabet siden 1984 har taget for at
Økonomiske Forbindelser. — (FR) Hr. formand, kære reducere overskudsproduktionen.
kolleger, jeg mener at kunne sige, at Parlamentet de­
ler den alvorlige bekymring, som Kommissionen gen­ Jeg vil afslutningsvis sige, at Fællesskabet lige så vel
nem hr. Clinton Davis har givet udtryk for, og som som alle andre har ret og pligt til at forsvare sig. Med
også Rådet nærer angående den mulige protektionis­ henblik herpå bør det tale resolut og med én stemme
me i handelsloven, som Fællesskabets repræsentant i i disse forhandlinger. Det er det, det efter min mening
Genève har karakteriseret som en tidsindstillet bom­ vil gøre ved midtvejsforhandlingerne i december. Det
be. Der er faktisk risiko for, at den kan føre til ensi­ er vigtigt, at Fællesskabets forhandlere bliver forsik­
dige aktioner fra De Forenede Stater, som er uforene­ rede om, at Europa-Parlamentet støtter dem.
lige med GATT-reglerne, eller til en ensidig fortolk­
ning af disse regler.
Vore amerikanske forhandlingspartnere siger til os, at FORSÆDE: HORST SEEFELD
de ikke vil lukke deres marked, men bare åbne de
udenlandske markeder. De lande, som ikke fører, Næstformand
hvad man kan kalde illoyal handelspraksis, har ikke
noget at frygte. Men hvis jeg har forstået det rigtigt, Cassidy (ED). — (EN) Hr. formand, jeg vil ikke føje
så er det De Forenede Stater, som ensidigt efter egne særlig meget til det, som talerne fra Udvalget om
kriterier og egne procedurer vil definere, hvad de kal­ Eksterne Økonomiske Forbindelser allerede har sagt.
der illoyal handelspraksis. Og det er ikke spor beroli­ Jeg vil gerne komplimentere kommissæren for, hvad
gende. Man har al mulig grund til at frygte en yderli­ jeg synes var en yderst afbalanceret og rimelig vurde­
gere fare. De procedurer, som handelsloven åbner ring af virkningerne af gennemførelsen af den ameri­
mulighed for, vil give store manøvremuligheder for kanske »Omnibus Trade and Competitiveness Act«
protektionistiske lobbyer på den anden side af Atlan­ — for at nævne dens fulde og klangfulde titel. Kom­
ten, som efter hvad man forstår er særlig aktive i det­ missæren påpegede ganske rimeligt, at forholdene
te øjeblik, hvor De Forenede Staters underskud på ikke var 100% ugunstige, og min egen gruppe henle­
handelsbalancen andrager 170 milliarder dollars. der faktisk i det forslag til beslutning, hvormed den
ønsker at afrunde forhandlingen, opmærksomheden
Endelig må man, som Kommissionens repræsentant på nogle aspekter af loven, som man ligefrem må hil­
lige har gjort det, konstatere, at den nye lovgivning se velkommen. F.eks. præsidentens beføjelse til at
ved væsentligt at forstærke det allerede meget kraftige nedskære toldsatserne med op til 50% ved dekret.
arsenal, som den amerikanske regering har til rådig­
hed — paragraf 201, 301, 337, osv. — ved at kræve Det andet punkt, som min gruppe har henledt op­
gensidighed for hver enkelt sektor på telekommuni­ mærksomheden på — og indtil nu tror jeg ikke, at
kationsområdet og ved at lægge op til en forøgelse af nogen af de andre grupper har gjort opmærksom på
landbrugssubsidieme, systematisk forstærker De For­ dette — er, at vi selv ikke er helt uskyldige, når det
enede Staters forhandlingsposition uden hensyn til gælder anklager for protektionisme. Min gruppe an­
den forpligtelse til at bevare status quo, som blev moder i sit beslutningsforslag Kommissionen om at
underskrevet i Punta del Este. De amerikanske for­ se på sine egne aktiviteter, så vi kan formindske pro­
handlere er netop blevet udstyret med nye, meget tektionismen i Fællesskabets handelspolitik. For at