//img.uscri.be/pth/a9b4a04210fede039dc4e956df1f1b2b2155e88e
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

De Europæiske Fællesskabers Tidende Europa-Parlamentets forhandlinger Sessionen 1989-1990. Fuldstændigt referat af møderne fra den 20. til den 24. november 1989

De
342 pages
ISSN 0378-5033 De Europæiske Fællesskabers Tillæg Tidende Nr. 3-383 Dansk udgave Europa-Parlamentets forhandlinger Sessionen 1989-1990 Fuldstændigt referat af møderne fra den 20. til den 24. november 1989 Europabygningen, Strasbourg Indhold Mødet mandag den 20. november 1989 Genoptagelse af sessionen, s. 1 — Dagsordenen, s. 1 — Ophævelse af immunitet, s. 4 — Udnævnelse af seks medlemmer af Revisionsretten, s. 7 -Adgang til virksomhed som kreditinstitut, s. 9 — Personer, der skal betale toldskyld, s. 17 — Offentlige indkøbs-, bygge- og anlægskontrakter, s. 18. Medet tirsdag den 21. november 1989 23 Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 25 — Fællesskabspagt om de grund­læggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder — Økonomisk og social samhørighed, s. 28 — Afstemning, s. 50 — Fællesskabspagt om de grundlæggendee og sociale rettigheder —k og social samhørighed (fortsættelse), s. 50 — Erklæring af formanden, s. 61 — Ændring af Traktaterne, EF-lovgivning og institutionelle reformer, s. 62 — Dagsordenen, s. 88 — Ændring af Traktaterne, EF-lovgivning og institutionelle reformer (fortsættelse), s. 89 — RECHAR-programmet, s. 91 — Spørgetid, s. 99 — Redegørelse fra Kommissionen om telekommunkationstjenester (fort­sættelse), s. 112 — Kontrol med virksomhedssammenslutninger, s. 119. Mødet onsdag den 22. november 1989 124 Godkendelse af protokollen, s.5 — Grænseovergangsattest ved overgang af en grænse inden for Fællesskabet, s.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5033
De Europæiske Fællesskabers
Tillæg
Tidende
Nr. 3-383
Dansk udgave Europa-Parlamentets forhandlinger
Sessionen 1989-1990
Fuldstændigt referat af møderne
fra den 20. til den 24. november 1989
Europabygningen, Strasbourg
Indhold Mødet mandag den 20. november 1989
Genoptagelse af sessionen, s. 1 — Dagsordenen, s. 1 — Ophævelse af
immunitet, s. 4 — Udnævnelse af seks medlemmer af Revisionsretten, s. 7 -
Adgang til virksomhed som kreditinstitut, s. 9 — Personer, der skal betale
toldskyld, s. 17 — Offentlige indkøbs-, bygge- og anlægskontrakter, s. 18.
Medet tirsdag den 21. november 1989 23
Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 25 — Fællesskabspagt om de grund­
læggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder — Økonomisk og
social samhørighed, s. 28 — Afstemning, s. 50 — Fællesskabspagt om de
grundlæggendee og sociale rettigheder —k og
social samhørighed (fortsættelse), s. 50 — Erklæring af formanden, s. 61 —
Ændring af Traktaterne, EF-lovgivning og institutionelle reformer, s. 62 —
Dagsordenen, s. 88 — Ændring af Traktaterne, EF-lovgivning og institutionelle
reformer (fortsættelse), s. 89 — RECHAR-programmet, s. 91 — Spørgetid,
s. 99 — Redegørelse fra Kommissionen om telekommunkationstjenester (fort­
sættelse), s. 112 — Kontrol med virksomhedssammenslutninger, s. 119.
Mødet onsdag den 22. november 1989 124
Godkendelse af protokollen, s.5 — Grænseovergangsattest ved overgang af
en grænse inden for Fællesskabet, s.5 — Afgiftsfritagelser i rejsetrafikken
mellem medlemsstaterne, s.7 — Fælles momssystem, s. 129 — THERMIE-
programmet, s. 134 — Forvaltning og opbevaring af radioaktivt affald (1990-
1994), s. 139 — Afstemning, s. 145 — Afstemning (Fællesakten), s. 151 -
Spørgetid, s. 154 — Begivenhederne i Mellem- og Østeuropa, s. 164 — Bilag,
s. 205.
(Fortsættes næste side) MEDDELELSE TIL LÆSEREN
De udførlige mødereferater fremkommer samtidigt på Fællesskabernes ni officielle
sprog: spansk, dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk og
tysk. Udgaven på dansk indeholder de danske indlægs originaltekster og den danske
oversættelse af taler holdt på de andre sprog. For de oversatte talers vedkommende er
det med bogstaver efter talerens navn angivet, hvilket sprog taleren har benyttet : (ES)
spansk, (DE) tysk, (GR) græsk, (EN) engelsk, (FR) fransk, (IT) italiensk, (NL)
nederlandsk, (PT) portugisisk.
Originalteksten til de oversatte taler findes i den udgave, der udsendes på den
pågældende talers sprog.
Mødet torsdag den 23. november 1989 255 (Fortsættelse)
Godkendelse af protokollen, s.6 — Velkomstord, s. 257 — Debat om
aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning, s. 257 — Afstem­
ning, s. 282 — Mælk og mejeriprodukter, s. 295 — EUROTECNET II-
programmet, s. 298 — ERASMUS-programmet, s. 302 — Iværksættelse af
protokollerne med Israel, s. 314.
Mødet fredag den 24. november 1989 317
Godkendelse af protokollen, s.7 — Afstemning, s. 318 — Godstransport ad
landevej, s. 322 — Fiskerivarer og akvakulturprodukter, s. 325 — Fiskeri i
farvande under Portugals jurisdiktion, s. 332 — Markedet for korn, s. 332 —
Iværksættelse af protokollerne med Israel (fortsættelse), s. 337 — Afbrydelse af
sessionen, s. 338.
Beslutninger, som er vedtaget under moderne fra den 20. til den 24. november 1989,
bekendtgøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 323, 27.12.1989. 20. 11. 89 Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-383 / 1
MØDET MANDAG DEN 20. NOVEMBER 1989
Indholdsfortegnelse
1. Genoptagelse af sessionen 5. Adgang til virksomhed som kreditinstitut —
Indstilling ved andenbehandling (dok. A3-
74)89) af Saridakis
2. Dagsordenen Saridakis, Medina Ortega, Sarlis, De
Herman, Telkämper, Cot, Peter Beazley, Clercq, Lord Inglewood, Lane, Rothley,
Janssen van Raay, Fuchs, Herman, Bange­Muscardini, Verbeek, Mcintosh, Belo,
mann (Kommissionen) 9 Nicholson, Langer, Desmond, Cox, McCar-
tin, Andrews, Mcintosh
6. Personer, der skal betale toldskyld — Be­
tænkning (dok. A3-53/89) af Lord Inglewood
3. Ophævelse af immunitet
Lord Inglewood, Janssen van Raay, Bange­
Defraigne, Rogalla, Mcintosh, Langer, Vec­ mann (Kommissionen) 17
chi, Schodruch, Gollnisch
7. Offentlige indkøbs-, bygge- og anlægskon­
trakter — Indstilling ved andenbehandeling
4. Udnævnelse af seks medlemmer af Revisions­ (dok. A3-59/89) af Beumer
retten — Betænkning (dok. A3-62/59) af
Beumer, Metten, de Donnea, Fitzgerald, van
Price
der Waal, Wettig, Carvalhas, Christiansen,
Price, Theato Bangemann (Kommissionen) 18
FORSÆDE: ENRIQUE BARON CRESPO Tirsdag :
Formand
Fra kl. 9.00 til kl. 19.00 forhandling om sociale og
institutionelle spørgsmål, afbrudt af afstemningsti-(Mødet åbnet kl. 17.00)
den kl. 12.00.
1. Genoptagelse af sessionen
Herman (PPE). — (FR) Hr. formand, De bebudede Formanden. — Jeg erklærer Europa-Parlamentets
to vigtige debatter til i morgen uden præcist at session, der blev afbrudt den 27. oktober 1989, for
fastsætte placeringen af den ene og den anden. Jeg genoptaget. ')
ønsker, at de institutionelle problemer, hvis betyd­
ning De kan forstå under disse forhold, ikke udsky­
des til meget sent på aftenen, så at der ikke er nogen 2. Dagsordenen
til at høre dem.
Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er
fastsættelse af arbejdsplanen.
') Godkendelse af protokollen — Prøvelse af mandater —
Parlamentets sammensætning — Udvalgenes sammensætning
Forslaget til dagsorden for denne mødeperiode er
— Associeringsaftaler — Andragender — Tilladelse til at
omdelt. Der er foreslået eller foretaget følgende udarbejde betænkning — Udvalgshenvisninger — Anvendelse
ændringer (jf. artikel 73 og 74 i forretningsorde­ af forretningsordenen — Skriftlige erklæringer — Modtagne
dokumenter — Tekster til aftaler sendt af Rådet — Resulta­nen):
ter af forhandlingerne i Udvalget for Andragender om andra­
(Formanden oplæste ændringerne af mandagens dags­ gender: se protokollen.
orden) 2) 2) Se protokollen. Nr. 3-383/2 Europa-Parlamentets forhandlinger 20. 11. 89
Formanden. — Hr. Herman, den sociale forhandling Denne debat skal føres af os nu, og til det er fire
afholdes fra kl. 9.00 til kl. 12.00, hvor der er timer på onsdag efter en erklæring fra hr. Kohl, som
afstemningstid, og fra og med kl. 15.00 finder den man kan bruge effektivt i medierne i Forbundsrepu­
institutionelle debat sted. ') blikken, ikke tilstrækkeligt. Rådets repræsentanter
fra de enkelte medlemslande bør komme til orde her.
Onsdag : Bevægelserne fra de forskellige lande i Østeuropa
bør komme til orde her. Indtil onsdag kræves det af
Fra kl. 9.00 til kl. 13.00 er der forhandling med os, at vi gør os klart, hvilket Europa vi ønsker.
deltagelse af Rådet om de politiske begivenheder i Hvordan skal vi komme ud af dette industrisam­
Mellem- og Østeuropa og konsekvenserne heraf for funds næsten absolutistiske stat, dette EF's indre
Fællesskabets udvikling. marked uden parlamentarisk kontrol? Hvilke fore­
stillinger har vi? Vi kan dermed bevise, at vi tager
vor rolle som parlamentarikere alvorligt. Vi kan ikke
Telkämper (V). — (DE) Hr. formand, når jeg beder
nu gå videre på den sædvanlige måde. Vi må som
om ordet, henholder jeg mig til artikel 74 i forret­
Europa-Parlamentet virke for at gøre os klart, hvil­
ningsordenen. Som historiker kender jeg til vanske­
ket europæisk hus vi ønsker. Det bør vi debattere!
lighederne ved at foretage historiske sammenlignin­
ger. Men den nuværende situation i Europa minder
mig meget stærkt om 1848. Der var også dengang et Formanden. — Hr. Telkämper, med den udprægede
demokratisk opbrud som det, vi nu kan konstatere i politiske tæft, De er i besiddelse af, har De foregre­
Mellem- og Østeuropa. Der skete en økonomisk bet den meddelelse, som formandskabet ville give
sammenslutning, uden at der var en demokratisk om forbundskansler Kohls deltagelse i forhandlin­
deling af magten. gen på onsdag. Hr. Kohls såvel som rådsformand­
skabets deltagelse sker på grundlag af artikel 56,
stk. 1, i forretningsordenen. Et medlem af Rådet har Det minder mig om EF. Her har vi den økonomiske
sammenslutning, men ingen magtdeling. I denne anmodet om tilladelse til at tage ordet for en
opbruddets situation ville det være på sin plads, at vi redegørelse, hvilket han er i sin fulde ret til at gøre,
som medlemmer af Europa-Parlamentet førte en og formandskabet har efter at have hørt for­
europapolitisk diskussion her i salen for at gøre os mændene for grupperne indvilliget heri.
selv klart, hvilket hus vi egentlig ønsker i Europa,
hvilket hus vi vil bygge, og hertil kræves et initiativ I forbindelse med Deres forslag om dette spørgsmål
af stor politisk vigtighed, vil jeg gøre Dem opmærk­fra os. Vi bør efter min mening ikke gå videre på
den sædvanlige måde og dag for dag forhandle om som på en ting. Jeg vil i morgen forelægge dette
forslag for Præsidiet, men der er klart tekniske betænkninger om det indre marked, uopsættelige
spørgsmål og mere af den slags, men skal nu gå ind i vanskeligheder forbundet med gennemførelsen af en
en debat om, hvordan vi kan tage initiativet til et sådan debat, især hvad angår indbydelserne til at
fredeligt Europa. deltage heri. De har forelagt Deres ønsker, men jeg
mener ikke, der er nogen grund til at indlede en
debat herom på nuværende tidspunkt. Hvad nu onsdag angår — derfor bad jeg om ordet
— er jeg blevet bekendt med, at forbundskansler
Kohl skal tale her i salen. Det er ganske vist noget
Cot (S). — (FR) Hr. formand, til punktet om
usædvanligt, at kansleren eller regeringsrepræsentan­
kansler Kohls ankomst på onsdag: Jeg hørte Dem
ter for en anden stat taler under et — nu fransk —
sige, at et medlem af Rådet ønskede at udtale sig.
formandskab, men jeg har ikke noget imod det. Men
Jeg for min del forstod, at det var Rådet som
så bør vi også overveje, om vi ikke skal indbyde
sådant, der ville komme, at det ville udtrykke sig
andre personer, for eksempel hr. Modrow eller
gennem Rådets formands røst. Selvfølgelig er det
repræsentanter for Nyt Forum, så at vi her kan føre
Rådets ret eventuelt at invitere kansler Kohl, idet
en virkelig europæisk debat og dermed tage vor
Rådet kan bede ethvert af sine medlemmer om at
funktion som parlamentarikere alvorligt.
tage ordet, men jeg ønsker, at det protokolleres
korrekt, og at det ikke er et tilfælde, hvor Parlamen­
Vi må ikke som i 1848 — og det siger jeg som
tet indbyder et medlem af Rådet. Ellers vil det
politiker — overlade situationen til dem, der har
virkelig være selve princippet om Rådets enhed, vi
magten, altså i dette tilfælde til Rådet. Vi skal føre
drager i tvivl på en meget uheldig måde.
diskussionen som parlamentarikere. Vi må ikke i
denne situation lade de gamle monarker, de gamle
Hvis altså formanden for Rådet ønsker at have en af
herskere komme til magten. Vi i vest kunne indlede
regeringscheferne ved sin side — og vi forstår det
et opbrud som det, der nu gennemføres i øst. Vi
udmærket på baggrund af de usædvanlige omstæn­
kunne diskutere, hvilket Europa vi ønsker, og det
digheder — vil vi være meget glade for det, men jeg
skal vi straks begynde med!
ønsker, at det bliver i den retning, det bliver gjort,
og at det ikke er Parlamentet, der indvilliger i en
') Andre ændringer af tirsdagens dagsorden: se protokollen. anmodning fra dette eller hint medlem af Rådet. Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-383/3 20. 11. 89
Cot
Mcintosh (ED). — (EN) Jeg er medlem af Europa-Vi skal ikke anerkende medlemmerne af Rådet. Vi
Parlamentet for Nordøstessex, der omfatter byen skal anerkende Rådet.
Colchester. Gennem Dem, hr. formand, vil jeg gerne (Bifald)
sende et kondolencebudskab til ofrene for et bom­
beattentat, hvorved en soldat, der ikke var i tjeneste,
Formanden. — Deres tilkendegivelser er i tråd med og hans kone blev alvorligt kvæstet.
formandens meddelelse.
I en anden episode i Nordirland, også i weekenden,
blev tre soldater dræbt og én alvorligt såret. Peter Beazley (ED). — (EN) Hr. formand, jeg ville
tale om det samme. Jeg troede, at andre medlemmer
Må jeg bede Dem, hr. formand, på forsamlingens af Rådet ville være til stede. Jeg vil gerne bede Dem
vegne sende et kondolencebudskab og vor inderlige bekræfte, om det er tilfældet, og i så fald vil jeg
medfølelse med ofrene for disse terroristangreb og gerne byde dem velkommen.
de efterladte?
Jeg vil bare tilføje en historisk bemærkning, nemlig
at vi skal passe på, at det, der sker nu, ikke bliver en Jeg vil også kraftigt opfordre Dem til i dette bud­
gentagelse af 1848, og endnu værre at situationen skab at sige, at forsamlingen beklager vold og i
kan løses med den situation, der fandtes i 1871 i særdeleshed anvendelsen af vold til terroristiske for­
Tyskland. Vi må visse styrke nu, og vi skal støtte mål. Vi beklager dybt de grusomheder, der er begået
disse lande. Jeg er sikker på, at det vil være husets vilje. og i særdeleshed de skader og den menneskelige
lidelse, der er påført almindelige borgere og soldater,
der ikke er i tjeneste. Formanden. — Hr. Beazley, vi bygger fremtiden og
lader fortiden være fortid. (Bifald)
Muscardini (NI). — (IT) Hr. formand, som
Formanden. — Jeg forstår Deres følelser, men lad os
opfølgning af det beslutningsforslag, som Den Ita­
nu gå videre med arbejdsplanen.
lienske Sociale Bevægelses Gruppe har stillet, vil jeg
anmode Dem om at arrangere et ekstraordinært
møde i Europa-Parlamentet i Berlin for således på Belo (S). — (PT) Hr. formand, inden dagsordenen
konkret måde at vise Europa-Parlamentets vilje til at godkendes, vil jeg gerne stille et spørgsmål. Hvorfor
beskæftige sig med Østlandenes kulturelle, sociale og er den mundtlige forespørgsel, der er udarbejdet af
økonomiske problemer, eller eventuelt i det mindste Kvindeudvalget, ikke medtaget på dagsordenen?
at afholde et ekstraordinært præsidiemøde der.
Formanden. — Der er forelagt flere mundtlige
Formanden. — Jeg tager Deres udtalelse til efterret­ forespørgsler. Det Udvidede Præsidium vil
ning, og jeg beder Dem forelægge sagen på den undersøge dem onsdag eftermiddag.
måde, der er foreskrevet i forretningsordenen.
(Det således ændrede forslag til dagsorden godkend­
(Formanden oplæste de øvrige ændringer af onsdagens tes) 3)
dagsorden) ')
*
* *
Verbeek (V). — (NL) Hr. formand. De gik lidt
hurtigt frem, jeg havde også bedt om ordet i forbin­
delse med forhandlingen onsdag morgen om situa­ Nicholson (PPE). — (EN) Hr. formand, jeg vil
gerne kort komme ind på bemærkningerne fra med­tionen i Europa. Jeg mener, at De afgør Kohl-sagen
lidt for bastant og lidt for hurtigt. Dette er uden lemmet for Colchester, frk. Mcintosh, og slutte mig
til hende i medfølelsen med ofrene for vold. Tre af historisk fortilfælde, og jeg mener, at Parlamentet
må tænke meget nøje over, hvad det gør. Vi har de mennesker, hun talte om, blev dræbt i min
naturligvis intet imod forbundskansler Kohl, men valgkreds. Jeg er sikker på, at det var en forglem­
denne forhandling må ikke blive til en tysk forhand­ melse fra hendes side, som hun gerne vil have, at jeg
ling. Den skal blive en europæisk forhandling. Der­ råder bod på, men et medlem af Ulster Defence
Regiment blev også myrdet uden for Armagh fredag for anmoder jeg Dem om at lade plenarforsamlingen
stemme om, hvorvidt forbundskansler Kohl skal aften. Jeg er sikker på, at hun vil medtage ham, da
Ulster Defence Regiment også er en del af den have lov at tale her eller ej.
Formanden. — Jeg minder Dem om, at Rådets ') Se protokollen.
formandskab er fransk, og at det er en sag, som 2) Se.
3) Anvendelse af proceduren uden betænkning — Anvendelse af Rådets formand afgør.
uopsættelighedsproceduren — Aktuel og uopsættelig debat
(Formanden oplæste ændringerne af torsdagens dags­ (emner) — Frist for al stille ændringsforslag og indgive
orden) 2) beslutningsforslag — Taletid: se protokollen. Nr. 3-383/4 Europa-Parlamentets forhandlinger 20. 11. 89
Nicholson
britiske hær. Jeg vil gerne slutte mig til hende i Andrews (RDE). — (EN) Hr. formand, efter at
medfølelsen over problemerne i Colchester, men min frk. Nicholson havde udtalt sig, prøvede jeg at få
valgkreds er hærget af terrorismens vildskab. ordet for at svare og støtte hende. Tre gange i træk
bad jeg Dem om ordet, men blev afvist — af en eller
anden grund.
Desmond (S). — (EN) Hr. formand, i betragtning af
Det glæder mig at se, at der er en sådan enstemmig­at jeg repræsenterer Dublin-valgkredsen i Republik­
hed mellem unionisterne, socialisterne, Fianna Fail, ken Irland, og i betragtning af at IRA har udsendt
Fine Gael og fremskridtsdemokraterne om at for­en erklæring i denne by, hvori de påtager sig skylden
dømme alle grusomheder, alle voldshandlinger, for de grusomheder, de har begået i de seneste dage,
enten de udføres af IRA, af de såkaldte Ulster­vil jeg gerne tilslutte mig frk. Mcintosh og
frihedskæmpere eller af nogen anden af de paramili­hr. Nicholson i deres voldsomme reaktion imod,
tære organisationer i Irland, i Europa eller andet afsky for og fordømmelse af al IRA-virksomhed
steds. På vegne af mit parti, Fianna Fail, udtrykker både i Republikken Irland og i Nordirland gennem
jeg sympati for frk. Nicholson, men håber blot, at årene.
der ikke bliver det samme hysteri, der lejlighedsvis
(Bifald) bryder ud, når sådanne voldshandlinger finder sted
og de forkerte mennesker arresteres.
Cox (LRD). — (EN) Hr. formand, også jeg vil
Mcintosh (ED). — (EN) Hr. formand, vil De
gerne tilslutte mig bemærkningerne fra frk. Mcin­
bekræfte, at De vil sende et kondolencebudskab på
tosh og hr. Nicholson. Jeg er klar over, at det falder
forsamlingens vegne?
lidt uden for den normale procedure, men jeg må
sige, at da lejligheden nu er der, vil jeg gerne på
Formanden. — Ja, fru Mcintosh, for i forbindelse vegne af min valgkreds i Republikken Irland, på mit
med følgerne af terrorisme — dette gav jeg allerede partis og på egne vegne udtrykke medfølelse med
udtryk for i min erklæring i første mødeperiode i ofrene for vold i Storbritannien, her i Kontinental­
oktober — er forsamlingen altid indstillet på at europa i de seneste uger og måneder og i sidste
udtale sin fordømmelse og udtrykke kondolence og weekend i Nordirland. Jeg tilslutter mig hundrede
solidaritet med de europæere, der er ofre herfor. procent fordømmelsen af IRA's morderiske kam­
pagne. De repræsenterer ikke mit folk eller mit land,
og de bringer skam over vort navn ved deres adfærd Langer (V). — (IT) Hr. formand, jeg ville gerne
i Kontinentaleuropa og andre steder ved deres mor­ meddele Dem og Parlamentet, at forfatteren
deriske kampagne. Leonardo Sciascia, tidligere medlem af Parlamentet,
er død.
(Bifald)
Gruppen De Grønne vil gerne mindes denne fremra­
gende sicilianske skribent, der bidrog til sit lands og
McCartin (PPE). — (EN) Hr. formand, jeg var til hele Europas kultur. Vi vil også mindes det
fristet til at rejse mig, efter at frk. Mcintosh havde bidrag, han navnlig i sine sidste år har ydet til vor
talt, for at udtrykke min sympati med dem, der bevægelses udvikling og fremgang.
havde lidt tab. Det var kun, fordi De sagde, at vi
Efter vor vurdering har hele Europa i ham mistet en ikke skulle bruge tiden, at jeg ikke gjorde det
personlighed, der udmærkede sig inden for kulturen dengang. Imidlertid, hr. formand, fortjener De ros
og ved sit borgersind, og vi har derfor med det for at give os lidt tid til at give udtryk for støtte til
samme ønsket at hylde hans minde, efter at vi med det, frk. Mcintosh og hr. Nicholson sagde. Jeg
bestyrtelse havde modtaget meddelelsen om hans sympatiserer med alle de mennesker, der er invol­
død. veret, og med de institutioner, der skal modstå
denne fanatiske og umenneskelige organisation, der
foregiver at repræsentere Republikken Irlands inte­ Formanden. — Selv om det ikke er sædvane at udtale
resser, men som faktisk kun repræsenterer en lille mindord over tidligere kolleger her i forsamlingen,
gruppe gale og fanatiske mennesker, der standser kan jeg tilslutte mig Deres ord som formand for
civilisationens gang og skader den irske enheds sag, Parlamentet og som beundrer af hr. Sciascia.
som vi kunne støtte og arbejde for i institutioner
som vor. Når jeg siger dette, repræsenterer jeg ikke
3. Ophævelse af immunitet blot mit politiske parti Fine Gael og min gruppe, de
kristelige demokrater, men det overvældende flertal
Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er af alle de mennesker, der stemmer for mig og støtter
betænkning (dok. A3-67/89) af Defraigne for Udval­mig i grænseegnene i Irland, de mennesker, der har
get for Forretningsordenen, Valgs Prøvelse og Med­lidt mest under IRA's svøbe i de seneste år.
lemmernes Immunitet om ophævelse af Mattinas
(Bifald) parlamentariske immunitet. Europa-Parlamentets forhandlinger 20. 11. 89 Nr. 3-383/5
Defraigne (LDR), ordfører. — (FR) Hr. formand, blot har varetaget sine interesser i en politisk debat,
Parlamentet har fået forelagt en anmodning om og i denne forbindelse kan de strafferetlige påstande,
ophævelse af hr. Mattinas parlamentariske immuni­ der gøres gældende, i grunden kun opfattes som en
tet som følge af en af Campanias cementindustris misforståelse. Vi medlemmer af Den Socialistiske
ledelse til de italienske myndigheder indgivet klage. Gruppe gør opmærksom på, at det politiske arbejde
Klagen begrundes med, at hr. Mattina til en ita­ og de dermed forbundne erklæringer ikke må generes.
liensk journalist har udtalt, at nævnte virksomhed i Immunitet er ikke et privilegium for parlamentsmed­
Grækenland har indkøbt cement til urealistiske pri­ lemmerne. Den skal sikre, at vort arbejdes demokra­
ser for i unormale mængder at videresælge den i tiske forløb ikke generes. I Mattina-sagen drejer det
Campania, hvilket medførte konkurrenceforstyrrel­ sig om en politisk diskussion. Han har ytret sin
ser. Ved denne lejlighed erklærede hr. Campania, at mening. Derfor tilslutter vi os ordførerens redegø­
det sandsynligvis drejede sig om en transaktion, der relse og stemmer for betænkningen.
havde til formål at hvidvaske penge hidrørende fra
ulovlig aktivitet, idet han udtrykkeligt henviste til
Mcintosh (ED). — (EN) Hr. formand, gruppen
mafiaen.
takker ordføreren for hans arbejde og vil stemme for
Hr. Mattina har til udvalget forklaret, at han blot betænkningen.
har udtalt sig om et politisk anliggende, som for
øvrigt allerede har været behandlet i Parlamentet i Jeg vil blot støtte hr. Rogallas bemærkninger om, at
anden sammenhæng. Da udtalelserne således direkte der ikke bør lægges nogen tvang på Europa-Parla­
mentets medlemmer under disses udøvelse af deres indgik i hr. Mattinas politiske virke, mente udvalget
ikke, at der var nogen grund til at ophæve hans politiske aktivitet. Det bør være det princip, som
Parlamentet følger, når det skal afgøre, hvorvidt et parlamentariske aktivitet. Denne afgørelse vedtoges
enstemmigt bortset fra et medlem, der hverken medlems immunitet skal ophæves eller ej. Ønsker t at afvige fra dette princip, så bør det stemte for eller imod og ønskede at få præciseret
kriterierne for politisk aktivitet. gøres til genstand for en særskilt betænkning.
Vi stemmer for ordførerens betænkning.
Rogalla (S). — (DE) Hr. formand, spørgsmål om
ophævelse af den parlamentariske immunitet kræver
i henhold i forretningsordenen uophørlig handling Langer (V). — (DE) Hr. formand, kære kolleger, vi
fra Parlamentets side. Spørgsmålet om ophævelse af skal træffe afgørelse om, hvorvidt hr. Mattinas
immuniteten er selvfølgelig for alle — også for vore immunitet skal ophæves eller ej. Jeg vil begynde med
besøgende — forbundet med spørgsmålet om immu­ kort at erindre om kendsgerningerne i det omfang,
nitetens værdi og karakter, og derfor har en sådan hvori de er os bekendt. Hr. Mattina har udtalt sig til
forhandling stor betydning. Vi har brug for immuni­ pressen om et syditaliensk cementfirma, som han
tet for at beskytte Europa-Parlamentets medlemmer mistænker for at have forbindelse med mafiaen, idet
og dets demokratiske apparats funktion mod ind­ han rent ud har sagt, at virksomheden vasker sorte
greb udefra. penge. Denne påstand kunne læses i aviserne, og det
er forståeligt, at den pågældende virksomhed led
Det har i første række en historisk forklaring. På
alvorlig skade derved.
tidspunktet for den demokratiske bevægelses udvik­
ling var det almindeligt, at myndigheder, konger og
Nu har Udvalget for Forretningsordenen, Valgs
almægtige prøvede på at genere folkets repræsentan­
Prøvelse og Medlemmernes Immunitet indgående ter ved at mistænke dem for at begå strafbare
diskuteret, om interessen i at finde frem til sandhe­
handlinger, så de pågældendes parlamentsarbejde
den i forbindelse med en sådan påstand og en sådan hindredes, fordi de var udsat for strafferetlig for­
beskyldning skal gå forud for beskyttelsen af et
følgelse og skulle retfærdiggøre sig. Det er altså den
medlems immunitet. Ikke uden vanskeligheder kom historiske baggrund for immuniteten, som for
udvalget til det resultat, at immuniteten skal beskyt­
øvrigt, hvilket vi også bør tage til efterretning, ikke
tes. Hvorfor?
findes i samme form i alle medlemsstater.
På grund af Europa-Parlamentets særlige udvikling Immunitet bør i vore øjne ikke være noget privile­
og arbejde har vi forankret immuniteten i forret­ gium for medlemmerne, og skal altså ikke tjene til,
ningsordenen og i de dokumenter, der er bestem­ at medlemmerne kan gøre, hvad de vil, og unddrage
mende for vor aktivitet. Derfor bør vi altid tage i sig retsforfølgelse; der er kun fornuft i immuniteten
betragtning, at Parlamentets politiske funktion også som beskyttelse af parlamentsmedlemmets funktion
altid står på spil i forbindelse med sådanne anmod­ som repræsentant for personer, for mennesker og
ninger. Hvad angår Mattina-sagen og de forhold, dermed som indehaver af et mandat. Immuniteten
der ligger til grund for den pågældende anmodning har betydning som beskyttelse mod uretfærdig og
om immunitetens ophævelse, kan jeg på Den Socia­ urimelig strafforfølgelse især i forbindelse med poli­
listiske Gruppes vegne tilslutte mig ordføreren. Han tiske lovovertrædelser. Vi mener, at immunitet er på
henviser til, at hr. Mattina som parlamentsmedlem sin plads, hvis et medlem beskyldes for velkendte Nr. 3-383/6 Europa-Parlamentets forhandlinger 20. 11. 89
Langer
politiske forsyndelser — lige fra majestætsfornær­ eneste gang de retlige myndigheder kræver strafferet­
melse, eller hvad det nu hedder i de forskellige lig forfølgelse af lovovertrædelser — især når der er
straffelove, til forhold i forbindelse med demonstra­ tale om lovovertrædelser med politisk anstrøg — bør
tioner og de mange ting, der kan hænge sammen Parlamentet konsekvent holde sig til det, som ordfø­
reren, hr. Defraigne, denne gang har anført som med mandatets udøvelse, f.eks. modstand mod
ordenshåndhævere, fornærmelse af politi og embeds­ kriterium for vor afgørelse.
mænd i funktion og lignende, som netop kan fore­
Derfor må vi heller ikke i fremtiden give efter for
komme i den politiske kamps hede. Efter vor mening
fristelsen til her i Parlamentet at lade en politisk
bør immuniteten frem for alt tjene til at beskytte
justits herske, hvorefter visse politiske gruppers
medlemmerne mod straf, men ikke nødvendigvis til
medlemmer er mere sikre på deres immunitet end
at forhindre opklaring af faktiske forhold.
visse andre gruppers medlemmer. Det er i denne
ånd, at vi giver Defraigne-betænkningen vor tilslutning.
I så henseende synes vi, at det vil være mere positivt,
fremover måske at efterkomme et lands retsvæsens
Vecchi (GUE). — (IT) Hr. formand, jeg vil frem for ønske om ophævelse af immuniteten for at opklare
alt på Gruppen for Den Samlede Europæiske Ven­faktiske forhold, men ikke for at muliggøre straf.
strefløjs vegne give udtryk for vor tilslutning til For at komme tilbage til Mattina-sagen, så forelig­
hr. Defraignes betænkning om ophævelse af ger der berettiget interesse i at lade retten opklare,
hr. Mattinas parlamentariske immunitet. Det er om cementvirksomheden virkelig har urent mel i
faktisk vor mening, at vi står over for et tilfælde, der posen, om der faktisk er tale om et mafiafirma eller
fuldt og helt falder ind under det område, der er ej, og den interesse må vi ikke helt tabe af syne.
beskyttet ved den europæiske parlamentariske
immunitet. Det, der bebrejdes hr. Mattina, angår fra Vi må ikke lukke øjnene for, at det også kan være
et metodologisk synspunkt aspekter, der i hvert fald retsvæsenets opgave at rense uretmæssigt beskyldte,
indirekte hænger sammen med udøvelsen af hans hvilket de både har ret til og krav på, medens
parlamentariske mandat, og kan derfor ikke være beskyttelse mod straf af et medlem og dermed mod
genstand for strafferetlig forfølgning. at hindre medlemmet i at udøve sit mandat faktisk
hører til den parlamentariske immunitets vigtigste
Det fremgår klart både af Parlamentets forretnings­
aspekter.
orden, artikel 5, og af den hidtidige praksis, at det
hverken tilkommer Immunitetsudvalget eller Parla­
Netop i det foreliggende tilfælde ville en opklaring af mentet som sådant at udtale sig om skyldspørgsmå­
de faktiske forhold efter vor mening i grunden have
let, men udelukkende at bedømme, om anmodnin­
været nyttig og for øvrigt sandsynligvis også have
gen om ophævelse af den parlamentariske immunitet
givet hr. Mattina ret. De udtalelser, der lægges
kan imødekommes uden at komme i modstrid med
Mattina til last, har han sikkert ikke grebet lige ud
de nødvendige garantier for Parlamentets og dettes
af luften. Men jeg mener, at både den pågældende
medlemmers uafhængighed. Det er ud fra dette
virksomhed og hr. Mattina har krav på, at de
synspunkt vor mening, at den parlamentariske
faktiske forhold opklares, hvorimod strafferetlig for­
immunitet i almindelighed langt fra at være et
følgelse sikkert burde have været standset. I denne
privilegium for den enkelte uden undtagelse bør
henseende er jeg ikke helt enig med hr. Rogalla, når dække alt, der direkte eller indirekte har sammen­
han som før sagde, at hr. Mattina har sagt sin
hæng med udøvelsen af et parlamentarisk mandat,
mening under en politisk diskussion. Der er sikkert
samt enhver form for politisk aktivitet, navnlig da
ikke blot tale om en mening, men om en meget
når der er tale om noget, der minder om forfølgelse,
alvorlig beskyldning mod et firma, en beskyldning
dvs. et forsøg på at sætte grænser for et parlaments­
der, som vi måtte konstatere, ikke falder ind under
medlems politiske virksomhed.
parlamentariske embedshandlinger.
Vi mener især, at der bør gives afslag på anmodnin­
Vi troede først, at der forelå en forespørgsel eller en ger om ophævelse af den parlamentariske immunitet,
parlamentarisk embedshandling. Men en sådan kan når den formentlige lovovertrædelse består i en
vi ikke finde. Hvorfor har vi så alligevel tilsluttet os meningsytring, medens det er vor mening, at når der
forslaget om opretholdelse af Mattinas immunitet? er tale om sigtelser for særlig alvorlige forbrydelser,
Helt enkelt fordi vi tror, at beskyttelsen af friheden der kan skade tredjemand, og som ikke kan falde
ind under den normale udøvelse af parlamentarisk til mandatets udøvelse betyder så meget, at man
også i dette tilfælde på grænsen af det rimelige skal politik, bør Parlamentet så vidt muligt ikke mod­
sætte sig, at retfærdigheden går sin normale gang. beskytte medlemmets immunitet, hvorfor vi ikke
blot har givet vor tilslutning, men krævet afstemning Det er i hvert fald vort ønske, at vi snarest når frem
ved navneopråb i udvalget, således at det står helt til en retspraksis, der giver den europæiske parla­
klart, hvad det er, man vil beskytte. mentariske immunitet samme værdi i alle medlems­
stater og fastlægger klare interne regler her i Parla­
mentet. Ud fra disse kriterier vil jeg derfor bekræfte Vi har tilsluttet os Defraigne-betænkningen, men det
vor positive stilling til Defraigne-betænkningen. vil vi også gøre i fremtiden i andre tilfælde. Hver Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 3-383/7 20. 11. 89
Schodruch (DR). — (DE) Hr. formand, kære kolle­ Hvorfor? Som hr. Langer så udmærket sagde, skal
ger, også De Europæiske Højrepartiers Tekniske parlamentsmedlemmets opinionsfrihed beskyttes, og
Gruppe tilslutter sig ordførerens forslag om ikke at dets beskyttelse er vigtigere for demokratiets rettig­
ophæve hr. Mattinas immunitet, og det skyldes heder end den forstyrrelse af den offentlige orden,
principielle betragtninger. Immunitetsprincippet der kan følge af dårlig sprogbrug. Det er ikke kun
indrømmer ikke medlemmerne retsfrihed. En forbry­s faktiske fremmøde for ret­
der skal for retten, hvad enten han er parlaments­ ten, som hr. Schodruch sagde, men det er også det
medlem eller ej. Medlemmets immunitet har altid sin forhold, at en anklage i sig selv udgør et pres fra
lovmæssige forankring i hensynet til Parlamentets myndighedernes side mod medlemmet.
beskyttelse. Medlemmets arbejde må ikke hæmmes
af indflydelse udefra. Et medlem, der under tids­
Jeg tror, at udvalget har gjort klogt i at vedtage
røvende procedurer tvinges til at forsvare sig mod
betænkningen, men det er klart, at der ikke kan være
beskyldninger, hindres i sit parlamentsarbejde. Par­
tale om gode og dårlige opinionsforbrydelser. Her
lamentets funktion kan endog blive truet, hvis flere
må man henholde sig til den hidtil fulgte praksis,
medlemmer berøres samtidig. Derfor skal man passe ellers er det kun flertallets medlemmer der beskyttes,
på fra begyndelsen.
og i et demokrati er vi jo velvidende om, at flertallet
kan ændres. Derfor tilslutter vi os helt og fuldt det
Enhver ophævelse af et medlems immunitet vil
af hr. Schodruch og de foregående talere fremførte
opmuntre den dømmende myndighed til at stille
synspunkt om ikke at ophæve hr. Mattinas parla­
yderligere anmodninger. Døren åbnes for magtmis­
mentariske immunitet.
brug med det formål at lamme politiske modstan­
dere. Det bør forhindres. Af denne grund har
Europa-Parlamentet også i tidligere lovgivningspe-
Formanden. — Forhandlingen er afsluttet.
rioder kun i undtagelsestilfælde erklæret en anmod­
ning om ophævelse for begrundet.
Vi går nu over til afstemning.
En ganske særlig tilbageholdenhed bør udvises, når
(Ophævelse af immunitet forkastedes) der — som her — ligger en formentlig fornærmelse
til grund for anmodningen om ophævelse. Ordet er
nu politikerens håndværktøj. I denne forbindelse er
det med henblik på tydeliggørelse af det tilstræbte 4. Udnævnelse af seks medlemmer af Revisionsretten
mål ofte nødvendigt at bruge et ordvalg, der går ud
over den sludretone, der er almindelig ved et kaffe­ Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er
komsammen. En håndværker, der bruger et forkert betænkning (dok. A3-62/89) af Price for Budgetkon­
stykke værktøj, som han tror, er det rigtige, må troludvalget om udnævnelse af seks medlemmer af
derfor lige så lidt trues af frygtelige konsekvenser Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber.
som et medlem, der tager fejl i sit ordvalg. Parla­
mentets ret til uhindret arbejde for samfundet bør
sættes højere end en enkeltpersons ret til at blive Price (ED), ordfører. — (EN) Hr. formand, Europa-
beskyttet, fordi han er blevet krænket af et parla­ Parlamentet høres i overensstemmelse med arti­
mentsmedlems ordvalg under udøvelsen af politisk kel 206 i EØF-Traktaten om enhver udnævnelse af
aktivitet. medlemmer af Revisionsretten for De Europæiske
Fællesskaber. Ved alle tidligere lejligheder har Parla­
I overensstemmelse med ordføreren bør anmodnin­ mentet afgivet en positiv udtalelse. I denne betænk­
gen om ophævelse af hr. Mattinas immunitet derfor ning så Budgetkontroludvalget sig imidlertid kun i
afvises. stand til at afgive positiv udtalelse om fire af de seks
udnævnelser.
Gollnisch (DR). — (FR) Hr. formand, kære kolle­
Denne udnævnelsesrunde begyndte uheldigt. Selv ger, hr. Mattina har rettet en anklage mod en
om seks af de nuværende medlemmers embedspe­privatperson og har fremsat meget alvorlige beskyld­
ninger mod en virksomhed : hvidvask af narkotika­ riode skulle udløbe den 17. oktober, hørte Rådet
først Parlamentet den 6.. Jeg forstår, at penge og medlemsskab af en forbryderorganisa­
tion. dette var resultatet af sene udnævnelser fra to med­
lemsstater. Det må absolut beklages, at en så vigtig
Privatpersonen har ingen andre forsvarsmidler end sag blev udsat til sidste øjeblik af Rådet. Budgetkon­
at gå til retten, men alligevel har et flertal kolleger troludvalget behøvede tid til at overveje visse kon­
med rette erklæret sig indforstået med opretholdelse troversielle udnævnelser, og derfor var det ikke
af den parlamentariske immunitet. Som fru Mcin­ muligt at afgive Parlamentets udtalelse i oktober.
tosh sagde, må en opinionsforbrydelse ikke bringe et Det har ført til, at funktionstiden for de nuværende
parlamentsmedlem for retten med fare for at ind­ medlemmer er blevet forlænget i overensstemmelse
skrænke den pågældendes ytringsfrihed. med Traktaterne for at imødegå denne situation. Nr. 3-383/8 Europa-Parlamentets forhandlinger 20. 11. 89
Price
To af de udnævnte, hr. Carey og hr. Middelhoek, er FORSÆDE: DAVID MARTIN
for tiden medlemmer af Retten. Udvalget godkender
Næstformand deres genudnævnelse. Hr. Friedmann og hr. Thoss
er nyudnævnte, og også her foreslår udvalget en
Theato (PPE). — (DE) Hr. formand, mine damer positiv udtalelse om dem.
og herrer, gruppen tilslutter sig hr. Prices betænk­
ning om forskellig vurdering af de enkeltes udnæv­
De resterende udnævnte, hr. Androutsopoulos og
nelser. I henhold til EØF-Traktatens artikel 206
hr. Corel, har en meget fornem karriere i offentlig­
udvælges Revisionsrettens medlemmer for seks år af
hedens tjeneste. Deres karriere er så lang, at
Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed efter
hr. Androutsopoulos nu er 66 år og hr. Corel 64 år.
høring af Europa-Parlamentet. Vi hørte, at Parla­
To af de fire nyudnævnte har altså nået eller er nær mentet modtog Rådets skrivelse ret sent. Så vidt jeg
ved den normale pensionsalder. Rådet foreslog, at
ved, kom den den 20. november. Nu skal vi hurtigt
de i den alder for første gang skulle påbegynde en og grundigt varetage vor høringsret. Jeg er imidler­
seks års embedsperiode i Luxembourg som medlem­
tid overrasket over, at Rådet ikke er til stede i dag,
mer af Revisionsretten for De Europæiske Fælles­
hvor der udnævnes medlemmer til Revisionsretten.
skaber. Udvalget havde forbehold af samme art som
dem, der kunne være udtrykt i juli, hvis halvdelen af Revisionsretten medlemmer skal i henhold til Trak­
de nye medlemmer af Europa-Parlamentet havde
taterne være uafhængige og råde over den nødven­
været i pensionsalderen. Imidlertid var der også
dige erfaring. De skal altså tidligere have tilhørt
andre forhold, der var forskellige i hvert af tilfæl­ eksterne kontrolinstitutioner. Andre kriterier nævnes
dene.
ikke i Traktaterne. Hidtil har de kandidater, hvis
ansøgninger er behandlet indtil juni i år, opfyldt de
til hvervet stillede krav. Følgelig har Parlamentet Hr. Androutsopoulos har virket som sagfører og
som led i sin høringsret afgivet positiv udtalelse i dommer. Selv om hans erfaring omfattede, hvad han
samtlige tilfælde. beskrev som økonomisk ret, sammenlignede udval­
get dette med Traktatens krav om, at en kandidat
Men denne gang er situationen ud fra vort syns­skulle have revisionsmæssig eller lignende erfaring.
punkt en lidt anden. Storbritanniens og Nederlande­Hvad enten arbejdet med økonomisk ret kunne
nes kandidater blev foreslået igen. Dermed er vor betegnes som ligeværdig erfaring eller ej, konklude­
afgørelse klart positiv. Også kandidaterne fra Lux­rede udvalget, at det under hensyntagen til alle
embourg og Tyskland er efter vor opfattelse veleg­relevante faktorer ikke kunne afgive positiv udtalelse
nede til dette hverv. Derimod ser vi med betænkelig­om denne udnævnelse. Det gjorde det under aner­
hed, der grænser til afvisning, på den græske og kendelse af den uafhængighed, hr. Androutsopoulos
navnlig den franske ansøger, idet vi især tillægger kunne have tilført dette embede.
det i Traktaterne to gange nævnte kriterium om
Revisionsrettens medlemmers uafhængighed meget
Hvad angår udnævnelsen af hr. Corel, var problemet stor betydning.
anderledes. Han har haft et embede, der svarer til en
skatteopkræver. Blandt de skatter, han har opkræ­ Denne uafhængighed består i vore øjne ikke for den
vet, er der en lille del af Det Europæiske Fællesskabs franske ansøger, der endnu ikke har opnået
indkomster. Han har endnu ikke modtaget decharge decharge for sin virksomhed i hjemlandet. Som
for sin embedsperiode med opkrævning af sådanne medlem af Revisionsretten kommer han uvægerligt i
indtægter. Det var et forhold, som udvalget følte i den konfliktsituation samtidig at skulle være både
sidste ende kunne føre til et vist dilemma for Revi­ sagsøger og dommer. For øvrigt bør dette hverv,
sionsretten, hvis decharge skulle blive ham nægtet. hvortil ansøgerne vælges — eller udnævnes — for
Vi forstod, at der er en række tidligere tilfælde, hvor seks år, tiltrædes i en alder, som klart ligger under
de franske myndigheder, uden at der i realiteten var grænsen for et velfortjent otium. Det gælder for
nogen form for personligt ansvar hos den pågæl­ begge de to kandidater, jeg netop nævnte.
dende, faktisk har nægtet decharge, så det var ikke
bare en teoretisk risiko. Igen under hensyntagen til Som foreslået af hr. Price bør vi i Parlamentet
alle relevante forhold fandt udvalget derfor, at det udvikle yderligere bedømmelseskriterier ud over de i
var ude af stand til at afgive en positiv udtalelse. Traktaterne nævnte, kriterier hvorefter vi kan rette
os ved bedømmelsen af, hvorledes medlemmerne
skal udnævnes, henholdsvis hvilken udtalelse vi skal
Budgetkontroludvalget mener, at det ville være nyt­
afgive. Derved kan vi tilkendegive den større værdi,
tigt, hvis det nu udarbejdede en betænkning, der
vi tillægger Revisionsretten arbejde.
behandlede både kriterierne for udnævnelse til Revi­
sionsretten for De Europæiske Fællesskaber og —
med tanke på forsinkelserne fra Rådets side i denne Formanden. — Forhandlingen er afsluttet;
sag — den procedure, der burde følges. Vi agter at
gøre dette på et tidligt tidspunkt. Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.